# میزان_انطباق_کتب_سوادآموزی_با_اهداف_مصوب

بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره ی سوادآموزی با اهداف برنامه درسی مصوب

زمینه پردازی و پرسش پژوهش : وظیفه نظام آموزشی ایجادوانتقال رفتارها و نگرش های مطلوب و موردنیاز جامعه و فراگیران از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 106 بازدید