برنامه ریزی درسی در دوره ابتدایی فصل 1

ودر بعد اجتماعی : باید دانش آموز آماده شود تا بتواند نقش های اجتماعی راکه به او محول می شود را خوب ایفا کند.

و این نقش به عنوان معلم در سر کلاس ، به عنوان استاد در دانشگاه و ...

جامعه ای که نقش شان را خوب انجام می دهند در واقع آن جامعه یک جامعه خوب و ارزشمند است .

اما تکالیف در دوره ی ابتدایی شامل چه چیز هایی است شامل 8 تکلیف است.

در دوره ی ابتدایی بچه ها 8 تکلیف دارند که باید به صلاحیت برسند.

یعنی به حداکثر رشد عقلی ، عاطفی ، جسمانی و اجتمماعی

یکی خواندن ، نوشتن و حساب کردن است .

دوم ، تو سعه نظر خود صحیح درباره ی خود به عنوان موجود رشد کنند بچه ای که به دبستان می آید باید بداند برای

رشدباید احتیاجات بدنی خود را تامین کند ، بخورد ، بیاشامد و تنفس کند.

ولی چه خوردنی!  آیا استفاده از پفک وساندویج ، معنا این است که چه آگاهی باید دراین مورد کسب کنند بچه ها؟

به عبارتی چه آگاهی باید کودک برای رشد جسمی خود باید بداند ؟

باید بداند که برای رشد جسم از 4 نوع غذای سالم و تنفس بدون آلودگی استفاده نماید وخودش مسئول رشد خودش

است و در کتاب علوم باید مولفان طوری اطلاعات را سازماندهی کنند که این اطلاعات را به زبان بچه های دبستانی

ترسیم کنند والبته زیر نظر مربی در کلاس ( ودر خانه والدین ) و تسهیل کند  مسئله یاد گیری

که برای رشد جسمی و قیا فه ای با نشاط از میوه ها وغذاهای مناسب که مواد لازم را دارند استفاده کنند.

ودوم، طرز بسر بردن با دیگران

قرآن می فرماید : مثنی و فرادا ما شما را دو تا دو تا و سه تا سه تا آفریدیم .

یعنی شما اجتماعی آفریده شده اید.

و برای 2 یا 3 نفر زندگی کردن طرز بسر بردن یا هم نیاز به یک علم دارد.چون همه آدم هاش هم نمی باشندو با هم

متفاوت اند و اگر نخواهیم با هم زندگی کنیم و با هم مسافرت کنیم باید طرز بسر بردن باهم را یاد بگیریم .

بنابراین  طرز بسر بردن با دیگران یک قائده دارد واین تکلیفی است بنام تکلیف رشد که باید تبدیل به عادت شود به

عبارتی مشارکت اجتماعی و بسر بردن با دیگران باید عادت اجتماعی شود.

ودر علوم اجتماعی باید تدریس شود

وبسر بردن با دیگران یعنی از منافع خودم بگذرم به حقوق دیگران احترام بگذارم وبا دیگران حقوق مشترک داشته

باشم رقابت رنگ گروهی به خود بگیرد نه هرکس برای خود.

سوم ، یادگیری نقش که از نظر مذکر ومونث باید بداند.

یعنی از پسر و دختر بودن خود باید راضی باشند

نقش دختر بودن یا پسر بودن برای یک فرد باید احساس عزت نفس باشدو کرامت وجود انسانی به وجود آید.یک پسر

نسبت به یک دختر احساس برتری می کند ویک دختر هم از ظرافت های وجودی خود استفاده کند به گونه ای زندگی

کند که زندگی آنان سراسر از شادی باشد وپسری که نقش خود را در آینده ترسیم نکند بی هدف در سر چهار راه در

آینده سرگردان می شود و جامعه ای بدون زن      مرد نمی تواند دوام بیاورد.

خداوند هم در آفرینش زن ومرد هم عدالت را عطا داشته است ودر نهایت احساس رضایت مندی از  جنس خودش در

هر مقطع ای پیش دبستانی ، دبستانی ، دانشگاه را داشته باشد.

و تناسب درک وفهم باید توسعه داده شود.

واین در وجود را خداوند مساوی خلق کرده و تفاوتی ندارند تعلیم وتربیت باید تعلیم و تربیت سنتی قدیم را اصلاح  کند

وچهارمین تکلیف، مهارت های اساسی در خواندن و نوشتن و حساب کردن است چنان چه اهداف،محتوا و روش های 

آموزشی و اندیشیابی درست باشند این تکالیف رشد بهتر خواهد بود

اولین تجربه رسما در مدرسه گوش دادن وصحبت کردن است وخاص ایران هم نسیت 7تکلیف رشد برای تمام بچه

های دنیا در برنامه ی درسیشان لحاظ می شود.

به هر حال در موضوع برنامه درسی ارتباط افقی و ارتباط عمودی مسئله ای مهم است       که تکلیف رشد در بعد

افقی شامل خواندن ، نوشتن ، حساب کردن ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، تعلیمات دینی خواهد شد .

و ارتباط عمودی تحت عنوان دوره های رشد در سنین 11 – 7 از مقطع اول تا پنجم دبستان را شامل می شود.در

دوره ی ابتدایی ، مهم در این امر فهمیدن است وهدف خواندن در دوره ی ابتدایی همان یادگرفتن و فکر کردن است و

باید معنی  دار باشد .

مثلا بابا  -  آب  -  داد. کلمه  بابا شنا خته شده است برای بچه آب هم به این شکل و... که با این وجود در ذهن او

عکس برداری می کند استفاده از معنی  دار وحرکت به سوی جزء

به قول ویگوتسگی موضوعی را بیاورید که بچه ها به آن عشق ورزند وادامه دهند .

وخلاصه ی مطلب 2 نوع ارتباط وجود دارد با عنوان ارتباط افقی که شامل تکالیف رشد می شود و خواندن ، نوشتن،

حساب کردن ، علوم تجربی و علوم اجتماعی و تعلیمات دینی  وهنررا شاملمی شود.

واما ارتباط عمودی را با نام دوره ی رشد  در 5 پایه ی دوره ی ابتدایی  را شامل می شود .

مثلا هدف خواندن در دوره ی رشد ابتدایی وقتی پایان یافت مثلا بچه می تواند گلستان و بوستان سعدی را بخواند

وحالا باید طوری طراحی شود که در نگاه ها وساخت یادگیری که بابا آب داد به قول آژوبل  معنی دار است و بابا

را می شناسد وآب را تجربه کرد و حجم بابا آب داد را می فهمد وبچه در ذهنش عکس بردار می شود ویاد می گیرد

چون تجربه آنرا دارد و برایش آشنا است وزیر این جمله مهم اضافه می شود. حروف حجم یعنی ابتدا کل وبعد جزء

را بیان می شود . یعنی از کل معنی دار به جزء می رسیم  تا بچه ها بتوانند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند .

واین را سال اول قرار می دهیم و 100 مثلا  کلمه یا واژه ، ودر سال بعد باید بشود 150تا واین زمانی است که باید

در برنامه درسی منظور شود تا به قول ویگوتسگی بتواند یک موضوع اجتماعی را بیان کند وبفهمد. بچه در مسیر

یادگیری  نوشتن وخواندن  واقعی ، ارتباط  هفته ی 4  یا5 فارسی وحساب کردن واژه ای که در فارسی خوانده باید

در ریاضی در ارتباط باشدمثلا عدد 4 را از 5 تفریق کنیم  باید با این کلماتآشنا باشد وبفهمد وبتواند بنویسد وبخواند

وبعد حساب کند                      

و مطلبی در هفته یچهارم از علوم تجربی  می خواند باید واژه ای آن بل فارسی مطابقت داشته وبچه آن را خوانده

باشد و هماهنگی لازم را داشته باشد. مثلا حساب عدد را باید یادبگیرد تا وقتی گفته می شود بچه ها صفحه ی 35 را

باز کنند بخواند ومفید عمل کند.

/ 1 نظر / 17 بازدید
مهدی اسدی

سلام خسته نباشید یاسه تن فرسش