یادم باشد که یادم نباشد

 

یادم باشد وقتی به مرگ فکر می کنم

وسوسه های درونیم فروکش می کند

به خدا نزدیک تر می شوم

میل عبادت  پیدا می کنم

فرصت برایم ارزش پیدا می کند

از غرور و خود خواهی فاصله می گیرم

با دیگران صمیمی می شوم

کارهای کرده ام را به نقد می کشم

از اعمالم مرا قبت می کنم

یادم باشد وقتی رضایت دیگران را به رضایت خدا ترجیح می دهم

خدا را فراموش می کنم

همسایه نفس اماره می شوم

کم فروشی می کنم

ارزش خود را نادیده می گیرم

لذت های معنوی را نادیده می گیرم

به لذتی اندک بسنده می کنم

گناه را تجربه می کنم

یادم باشد وقتی که می دانم ولی عمل نمی کنم

به دانسته های خود خیانت می کنم

به آموختن بی علاقه می شوم

احساس حقارت می کنم

حمال معلومات بی ثمر می شوم

در ردیف عوام قرار می گیرم

لذت عمل را از دست می دهم

/ 0 نظر / 37 بازدید