فصل سوم الی یازدهم کتاب بهبود مهارت های یادگیری

چه موضوعی رامطالعه کنید:

همیشه زمان خودرابه موضوعاتخاص اختصاص دهید.این باعث می شودازوسوسه تمرکزبرروی مطالب ساده تراجتناب کنید.شایدعاقلانه است که بیشترزمان خودرابه موضوعی اختصاص دهیدکه فکرمی کنیدسخت است .کفته شده گذراندن زمان زیادبرروی موضوع ساده اشتباه است واحتمالاًباعث می شوددرموضوع قوی تروسنگین ترضررکنید.

چه موقع مطالعه کنید

خوب است زمان مطالعه خودرانزدیک به سمیناریاکلاس درس برنامه ریزی کنید.گرچه زمان بندی برای مطالعه بستگی به این داردکه درگیرچه فعالیت هایی هستید.لذاپیشنهادمی شودکه مطالعه خودرابرنامه ریزی کنیدیعنی :

-بعدازدرس چنانچه برای مروراندیشیدن به موضوع وقت دراختیارتان قرارگرفت،میزان درک خودرابررسی کنید.

-قبل ازکلاس های درس وسمینارها،فرصتی برای خواندن اطلاعات زمینه ای وپایه به دست آوریدوخودراآماده کنیدتاشرکت کننده مؤثری باشید.

-بسته به روحیه خودببینیدکه برای شماآسان تراست که درچه زمان های خاص ازهفته یا روزدرس بخوانید

-بیشترمردم صبح هااحساس شادابی بیشتری می کنندبنابراین خوب است که برنامه ریزی کنیدفعالیت های مشکل رادرآغازهرروزانجام دهید.

کجامطالعه کنید؟

ضمن اینکه این پرسشی صحیح است اماشمابایدبتوانیددرهرکجامطالعه کنید.بیشترفراگیران نیازدارنددرآرامش وسکوت درس بخوانند.وضعیت بدن درکسب تمرکزحواس وجلوگیری ازخستگی بسیارمهم است .

چقدربرای مطالعه وقت صرف کنیم ؟

میزان زمانی که صرف فعالیت های یادگیری خارج ازکلاس می کنیدبستگی به دوره آموزشی دارد.

فهرست فعالیت روزانه

فهرستی برای برنامه ریزی هفتگی توصیه شده است،برای بهره مندی ازآن ازیک سری وظایف خودبطورروزانه فهرست برداری کنیدومشخص نماییدچه کارهایی رامی خواهیدتاآخرروزکامل کنید.برای این کاربایستی واقع گرایانه فکرکنیدوزمانی که کارهاخوب پیش نمی رود،سعی نکنیدخیلی پروازعمل کنید.فهرست فعالیت های روزانه به شماکمک می کندبرروی اولویت هاتمرکزکنید.

فصل چهارم :مهارت های خواندن

350سال پیش "فرانسیس بیکن"گفته است :بعضی کتاب هارابایدمزه کرد،بعضی دیگررابایدبلعیدوتعدادمعدودی بایستی جویده وهضم شود.بعضی کتاب هارابایدتنهاقسمتی ازآنراخواند،بعضی دیگررابایدخواندامانه ازروی کنجکاوی ومعدودی دیگربایدبطورکامل وباپشتکاروتوجه خوانده شود.بنابراین بایدمشخص کنیدقبل ازمطالعه یک کتاب یامتن علمی :

-موضوع خاص تحقیق یاکتاب مرجع رابررسی می کنید؟

-تصویرکلی وگسترده ازموضوع به دست آورده اید؟

-آیاجزئیاتی راکسب کرده اید؟

-اطلاعات لازمی ازمفاهیم اساسی درموضوع راسازماندهی کرده اید؟

به هرحال راهبردهای مطالعه شمابایدمنعطف باشدتابتواندبه این نیازهای متفاوت پاسخ دهد.روش ذیل خصوصاًدراین زمینه مفیداست .

SQ3R

 مطالعه اجمالی(Survey )سوال( Question)  خواندن ( Read) یادآوری ( Recall) مرورReview))

مطالعه اجمالی

خیلی مهم است قبل ازخواندن کتاب نگاهی اجمالی به کل کتاب داشته باشیم .درذیل پیشنهاداتی مبنی برچگونگی مرورکلی آورده شده است .

صفحه عنوان کتاب:این صفحه جواب بسیاری ازسؤالات مهم شمارامی دهد:حوزه کلی موضوع ،سطح موضوعی،نام نویسنده،ومعلومات او،سال چاپ کتاب

فهرست :این قسمت اطلاعاتی به شمادرموردمفادکتاب،روش تنظیم،بخش هاوقسمت های اصلی می دهد.

راهنمای موضوعات:پشت کتاب راکه برگردانیدونگاهی به راهنمای موضوعات بیندازیدمی توانیدمنبع جزیی تری ازکتاب راکسب کنید.

مقدمه:اغلب نظرکلی،قصدنویسنده وفرضیات اورابه شما نشان خواهدداد.

ورق زدن کتاب بطورسریع:هرصفحه راکه ورق می زنیدوبرمی گردانید،به عنوان سرصفحه،خلاصه بخش هایالغات کلیدی نگاه کنید.هرعکس یاشکل یاجدولی گاهی می تواندآموزنده باشد.اولین وآخرین پاراگراف های یک بخش هم می تواندآموزنده باشد.        

نظراجمالی به یک بخش ازکتاب

حالاکه نظرکلی نسبت به کتاب به دست آوردیدممکن است دوست داشته باشیدیک بخش ازکتاب راعمیق تربخوانید.بیادداشته باشیداولین وآخرین پاراگراف ها،اغلب خلاصه ونقاط کلیدی رامی سازد. بعدازنظراجمالی به کتاب حالاآماده ایدکه به سوی مرحله بعدحرکت کنید.

سؤال:مرحله خواندن اجمالی کتاب به شماکمک می کندکه سؤالات بیشتری رامطرح کنید.هرگزقبل ازپاسخ به سؤال های خودشروع به خواندن جزییات ننمائید.همانطورکه قبلاًدیدیم سؤال پرسیدن مرحله ای اساسی درکمک به یادآوری است .

طبعاًنحوه این سؤالات باتوجه به تکالیف وموضوع مطالعه شمامتفاوت است،امااحتمالاًدربعضی موضوعات مواردمشترکی وجود داردبه عنوان مثال :

مطالعه این کتاب چقدرباآنچه که من قبلاًدررابطه بااین موضوع می دانستم همخوانی دارد؟

چه کسی این رابه من می گوید؟

چه موقع نوشته شده ؟

بااین اطلاعات چه کاری می توانم بکنم؟

نکته کلیدی این است که سؤال کردن به شماکمک می کندتاباهدف بخوانیدونسبت به چیزهایی که گفته می شودآگاه باشیدواهمیت آنرابدانید.

خواندن 

به این ترتیب خواندن جزئیات چنانکه ملاحظه می کنید،سومین پله است،نه اولین پله وتنهاپله .لذادربرنامه ریزی خواندن تعدادی ازنکات کلیدی رابه خاطرداشته باشید:

-خواندن باهدف مؤثرتراست

-خواندن رابه حالت کنش گردربیاورید،به عبارت دیگرشمافعالانه درجستجوی اطلاعات باشید.

-به ظرفیت ذهنی توجه داشته باشید.مراحل خواندنتان رابه بخش های کنترل شده تقسیم کنیدودریک مرحله مقدارزیادی نخوانید.

-بعدازاینکه بخش خاصی راخواندیدیادداشت برداری کنید.ولی درحال خواندن یادداشت برداری نکنید.این کارمانع سؤال پرسیدن وتمرکزحواس شمامی شود.

عقیده ای راکه درپس هرپاراگراف وجودداردجستجوکنید.شایدجمله ای درپراگراف وجودداشته باشدکه ایده کلیدی به حساب آید.انتظارنداشته باشیدکه هرچیزی رادراولین بارخواندن بفهمد.

به یادآوردن

استفاده ازروش SQ3Rباخواندن کتاب پایان نمی پذیرد.اگرچه ممکن است متن رادرک کنیداماآیاقادرخواهیدبودآن رامجدداًبه خاطرآورید.

بیشترفراگیران لحظاتی پس ازاینکه کتابی راکنارگذاشتند50درصدآن رافراموش می کنند.

باسازماندهی راهبردهای یادآوری،به طرق مختلف فراگیری شمابهبودیافت:

-تمرکزشمابیشترخواهدشدچون می خواهیدپیشرفت بیشتری درکارکسب کنید.

-فراموشی های لحظه ای حافظه رامی توانیداصلاح کنید،درنتیجه یادگیریتان اثربخش تر می شود.

-درطی مراحل یادگیری فعال ترخواهیدبودودوباره یادگیریتان بیش ازپیش اثربخش خواهدشد.

مراحل یادگیری

-بسته به متن سعی کنیدنکته های کلیدی که دریک قسمت هرپراگراف آمده رابه خاطرآورید.

-کلمات کلیدی راجایی یادداشت کنید.

-سعی کنیدجملات اصلی تشریحی رادرهرپاراگراف به خاطرآورید  

-احتمالاًلازم است که 50درصداززمان مطالعه تان رابه یادآوری آنچه خوانده ایدصرف کنید.ممکن است این مدت زیادبه نظربرسدامابه خاطرداشته باشیدبیشترمشکلات یادگیری درمرحله اول به علت فراموشی است

نه به علت فهم مسائل .

مرور

همیشه صحت آنچه که به خاطرمی آوریدرابانگاه کردن دوباره به محتوای درسی که مطالعه کرده ایدبررسی کنید.بهترین راه انجام این کارتکرارمراحل است.

سریع ترخواندن

بطورمتوسط بزرگسالان 240کلمه رادرهردقیقه می خوانند،هرچندمی توانندبیشتراز360کلمه راهم درهردقیقه بدون ازدست دادن تمرکزبخوانند.بنابراین شمانیزباروش های زیرسرعت خواندن خودرابالاببرید:

-تعدادتثبیت ها(مکث)هاراکم کنید.

-فراخنای بازشناسی راافزایش دهید.

-تعدادبرگشت هابه سطوح قبل راکاهش دهید.

-تعدادکلماتی راکه برای خودتان می خوانید(به صورت آوایی ادامی کنید)کم کنید.

-دامنه لغات خودراتقویت کنید.

خواندن منظم

یکی ازراه های بهبودسرعت خواندن افزایش درک مطلب است .دراین زمینه می توانیددامنه لغت خودراباخواندن منظم کتاب ها،روزنامه ها،ومجلات بیشترنمایید.روزنامه های معتبر،منابع خوب اطلاعات هستندومی توانندبه شماکمککنندتامهارت های خواندن خودرابهبودبخشید.

درک خودراآزمایش کنید

آیامی توانیدبرای هریک ازکلمات زیرجمله بنویسیدکه بطورواضح معنای آن رانشان دهد؟

-ازخودراضی  -مصنوعی  -تناقضی  -زیادشدن  -بری ازاتهام  -خودمختار –قلع وقمع کردن  -استنباط شدنی  و.......

فصل پنجم :یادداشت برداری

مرجع

یادداشت برداری درطی کلاس های درس وسمینارهایادرحین خواندن کتاب می تواندمنابع ارزشمندی رابه عنوان مرجع فراهم آورد.برای مؤثربودن این نکته هابایستی به آسانی قابل دسترس باشدوطوری نوشته شودکهفراگیرعلاقه مند به مرورمجددآنهاباشد.

کمک به یادآوری

به واسطه درگیری فعال درحین مطالعه،یادداشت برداری به حفظ مواددرسی ویادآوری آنهاکمک می کند.سروسامان دادن به ایده هاومفاهیم به زبان خودتان،می تواندبه یادآوری وتقویت حافظه بلندمدت شماکمک کند.

سازماندهی آگاهی

یادداشت برداری راه باارزشی جهت پایه گذاری "الگوها"درآگاهی،نشان دادن ارتباط داخلی موضوعات وبعضی نکته هااست که تحت پوشش موضوع خاص قرارگرفته اندواغلب به عنوان "نقشه"ازیک موضوع کلیدی برای درک آن می تواندمورداستفاده قرارگیرد.

نیازهای سیستم یادداشت برداری

ضمن اینکه هرفردی نیازداردکه باسیستم یادداشت برداری که مناسب اواست خودراتطبیق دهد،ملاحظاتی وجودداردکه بایدرعایت شود:

-آسانی مرورمطالب :نیازبه مرورمواددرسی برای کمک به یادآوری مسلم است،سیستم یادداشت برداری به شمااین توانایی رامی دهدکه سریعاًنکته هایی راکه براساس نظم وقاعده نوشته ایدمرورکنید.

انعطاف پذیری :گرچه شمایادداشت هارانگه می داریدولی به سیستمی نیازداریدکه قابل تغییرواصلاح باشداستفاده ازکلاسورمی توانداقدام مفیدی باشدزیرامی توانیدیادداشت هایی راکم یازیادکنید.

درنظرگرفتن مغز:الزاماًمغزدرشکل خطی باپرگویی وپرخوانی بهتریادنمی گیرد.درسیستم یادداشت برداری که ازرنگ،اشکال،تصاویرمتنوع والگوهااستفاده می شود،احتمالاًازکل گنجایش مغزمی توان بهره برداری کرد.

شیوه های یادداشت برداری

خلاصه نویسی :فراگیران خلاصه ای ازایده های کلیدی یانکات که دریک قسمت وجودداردرامی نویسند.فایده این روش تشویق فکرنسبت به موضوع است ودرنتیجه به یادگیری کمک می کند.امااشکال اصلی این است که حجم یادداشت هازیاداست واین مرورآنهارامشکل می کند.

طرح ریزی کردن یادداشت ها:دراین مرحله شماسعی می کنیدمطالبی راکه نویسنده دربخش هاوقسمت های مختلف نوشته است رادوباره ایجادنمایید.فایده اصلی این سیستم این است که فهرستی خطی ازنکات کلیدی وروابط داخلی آنهابراساس اهمیت آنهافراهم می آوردومشکلات عمده آنهاهم این است که خطی است ونمی توان اطلاعات رابه آن اضافه کردوازمیزان ظرفیت توانایی کامل مغزاستفاده نمی کند.

نوشتن لغات کلیدی :مطالعه بیشترموضوعات می تواندبادرک مفهوم گروهی ازکلمات کلیدی همراه شود.درواقع بیشترمواردی که درپیرامون یک موضوع نوشته می شود،درک شماراازلغات ومفاهیمی که آن رااحاطه کرده است بیشترمی کند.یادداشت برداری وتمرکزبرروی این لعات کلیدی می تواندمفیدباشد.

دریادداشت هایی که تنهاازلغات کلیدی استفاده می شود،ازفرم خطی دورشده ومی توان درآنهاازالگوها،رنگ ها،شکل هاو....استفاده کرد.دریادداشت برداری،کمترلغات مفهومی نوشته می شودبنابراین زیاده نویسی وجودندارد.

یادداشت برداری درموقعیت های خاص  

1-تدریس به روش سخنرانی :یادداشت برداری درحین کلاس راه بسیارارزشمندی برای غلبه بربعضی مشکلات سختی های تدریس به شیوه سخنرانی است.این کارباعث می شودفراگیردرمراحل مطالعه فعال باشدوبه تمرکزحواس ویادآوری مطالب کمک می کند. نکته مهم این است که یادداشت هابه زبان خودتان نوشته شود.رونویسی ازاسلایدهادرسخنرانی هایاتخته،یک کارمکانیکی است ومی تواندبرای یادگیری یک مانع تلقی شود.

2-جلسات درس/سمینارها: یادداشت های ابتدایی،ازنکات کلیدی وموضوعات،بایددرطی جلسه به آسانی دردسترس باشد.نقل قول هاوجزئیات واقعی ازتئوری های خاص یانقطه نظرات،احتمالاًمفیدتراست .

3-مقالات/پایان نامه ها/پروژه ها:یادداشت های اصلی برای یک موضوع خاص بایدقابل دسترسی،قابل تبدیل و...باشدامابعضی نکات خاص راهم درذهن یادآوری نمایید.لازم است ثبت شودیادداشت ها ازکجاوازچه متنی آمده است.خصوصاًشماره صفحه نوشته شود.تکنولوژی اطلاعات،خصوصاًپردازش بهترواژه هامی تواندبسیارسودمندباشدچراکه این امکان رامی دهدتانقل قول هامستقیماًبه بخش خاصی برده شودوشمابتوانیددرمراحل نوشتن اطلاعات ذخیره شده رادوباره پیداکند.

فصل ششم :استراتژی تدریس ویادگیری

تدریس ویادگیری :بیشترموضوعات این بخش راهنمایی شماوارائه توصیه هایی درموردچگونگی مؤثراست واین ضرورتی است که بایستی دراولین قدم به آن اهمیت دهید.شمابه تنهائی عهده داراین مراحل نیستید.بلکه علاوه  برمعلم ها،گروه آموزشی،طرح تدریس راهبردیکه ازطریق برنامه ارایه می شود،نقش تعیین کننده دارد.درواقع راهبردهایی که آنهاانتخاب می کنندتااندازه ای بافت محتوایی یادگیری راکه شمامجبورهستیدفعالیت کنیدراتنظیم می کند.

دربیشتردوره های آموزشی احتمالاًشماسه شکل ازارتباط کلاسی بامعلم یاسخنران هاراتجربه کرده اید-سخنرانی رسمی   -سمینار  -جلسات نیمه خصوصی

سخنرانی های رسمی :سخنرانی های رسمی فعالیتی تدریس ویادگیری است که درآن سخنران اطلاعاتی رابه فرگیران خودمی رساند.بستگی به دوره آموزشی که طی می کنید،ممکن است چندین موضوع یابخشی راکه درحال مطالعه آن هستید،دریک جلسه رسمی که 20تا80دانشجوتالارسخنرانی حضوردارند،ارائه شود.

برای آنکه بفهمیم چطورازسخنرانی هایادبگیریم،خیلی مهم است که بدانیم چراازسخنرانی استفاده می شود؟فایده وضعف آنهاچیست ؟

هدف

_فراهم کردن نظراجمالی وگسترده درباره یک موضوع

_معرفی نظریه ها،مباحثات ومذاکرات درموردموضوعی خاص

_تشکیل پایه ای برای تحقیق ومطالعه بیشتر،توسط فراگیران درکلاس های نیمه خصوصی،سمینارها،ومطالعه خصوصی وفردی که انجام می دهند.

مشکلات سخنرانی ها

ضمن اینکه سخنرانی هانقش ارزشمندی دردوره تحصیلی بازی می کنند،وسیله ای گیج کننده برای تدریس ویادگیری است دراینجافقط چندموردازمشکلات آن راذکر می کنیم

_مکانیسم تدریس ضعیف است

                         -هیچ یادگیری بدون مشارکت صورت نمی گیرد.

                        -هیچ یادگیری بدون مباحثه صورت نمی گیرد

                        -حدتوجه فراگیران کم است

_مشکل دربررسی کردن فهم مطالب

_مشکل درکسب علاقه

_مشکل انضباطی

                        -صحبت کردن

                        -خیال پردازی

                        -گوش نکردن

_فرصت محدودبرای پرسش وپاسخ

ارایه بهترسخنرانی :برای غلبه براین مشکلات هم سخنران وهم دانشجویان مجبورهستندبارویکردصحیح خودراتطبیق دهند.لازم است که مشکلات رابه کمترین حدبرسانندوبطورمؤثرتری ازسخنرانی هااستفاده کنند.

سخنران ها

اگربعضی ازسخنران هاکارشان آن طورکه شماانتظارداریدتأثیرگذارنیست.آنها به خاطراین است که کارشناس واهل فن هستندانتخاب شده اندومبنای توانایی آنهادرتدریس نبوده است .گرچه ایده آل این است که آنها همانطورکه اهل فن هستنددرتدریس نیزخوب باشند.بیشترسخنران هامؤدبانه به درخواست هادرهنگام سخنرانی پاسخ می دهند،پس ازسؤال کردن نترسید.

سخنرانی خوب است که شمارادرفراگیری کمک کند،واحتمالاًشامل بعضی ازمشخصه های ذیل باشد:

  _ازوسایل بصری خوب استفاده کند(مثل اسلایدو....)

  _نکات رابااطلاعات مکمل حاشیه ای سخنرانی پشتیبانی کند.

  _ارائه مطالب واضح وروشن باشد

 _مطالب راباساختارذیل ارائه دهد:

       -مقدمه،خلاصه رئوس مطالبی است که درسخنرانی به آن می پردازد.

      -توالی،منطقی درارائه موادی که ارائه می کند.

     -نتیجه گیری،نکات موردبحث وکسب شده رامرورکند.

_وقت معین وسرعت خوب ارائه مطالب تاجایی که زمان اجازه می دهد.رارعایت می کند.

_موادپشتیبانی وحاشیه ای درسمینارهاوسخنرانی هاراارائه می نماید.

دانشجویان

ضمن اینکه بیشترسخنران ها،درآنچه که انجام می دهند،خوب عمل می کنند،امااین رابه خاطرداشته باشیدکه عاقبت شمامحصول تحصیلتان هستید.لذابایدازسخنرانی چیزی کسب کنید.اگرفکرمی کنیدسخنرانی خسته کننده وگوش کردن به آن وقت هدردادن است،بستگی به شماداردکه چه کاری  بکنیدتابهتراستفاده نمایید.دراینجاچندپیشنهادآمده است :

_برای سخنرانی خودراآماده کنید

            -آنچه که درفهرست موضوع سخنرانی است بررسی کنید

           -سؤالاتی راکه امیدداریدسخنرانی به آنهاپاسخ دهدراآماده کنید

          -درزمینه موضوع سخنرانی مطالعه کنید.

         -سخنرانی هفته گذشته راهم مرورکنیدودرنظرداشته باشید.

_ازفراگیری،مرحله ای فعال بسازید

         -خودتان یادداشت برداری کنیدحتی جایی که یادداشت های سخنرانی ازقبل آماده وتهیه شده است.

        -ازمطالبی که درک کردهایدسؤال کنید.

_توجه کنید

       -صحبت نکنید

       -به دنبال مشکلات عدم توجه وحواس پرتی خودبگردید.

      -به دقت گوش کنید

_ازسخنرانی به عنوان پایه ای برای مطالعه بیشتراستفاده کنید.

_درموردسخنرانی بادانشجویان دیگربحث کنید

_عملکردوافکاریکدیگررابررسی کنید،دریادداشت هاودرکمطالب سخنرانی بایکدیگرشریک نشوید.

_چندروز،هفته ویاماه بعدیادداشت های خودرامرورکنید.

_درموردنکاتی که درهفته بعدی ،کسب خواهیدکردفکرکنید.

جلسات نیمه خصوصی

راهبردتدریس ویادگیری برای بیشترواحدهادردوره آموزشی شماشامل یک جلسه نیمه خصوصی است .این جلسه به صورت گروه کوچک 8تا10نفری برگزارمی شود.

هدف

_این جلسات فراگیران راقادرمی سازدازموضوعاتی که ازطریق سخنرانی ومطالعه وخواندن مقدماتی درک کرده اند،درفعالیت هاوموقعیت های بعدی وآینده استفاده کنند.

_محیطی رافراهم می آوردکه درآن فراگیران می توانندتحقیق وپرس وجوکرده ودرموردموضوع ،سؤالاتی راطرح کنند.

_آنان رابه بحث ومناظره بایکدیگرتشویق می کند.

_محیطی رابرای آنهافراهم می کندتادرجمع مطالب خودراارائه دهندوبازخوردمناسبی برارزیابی فعالیت هااست.

مشکلات جلسات نیمه خصوصی

مشکل اصلی درجلسات نیمه خصوصی وجودندارد.این کلاس هابانظم وقاعده ،محیطی عالی وجمعی برای یادگیری است.آنهادرگیری فعال بامطالب وبحث هایی که یادگیری راتحریک می کنندرابوجودمی اورند.گرچه دومشکل اصلی وجودداردکه اصل آن ازرفتارنامناسب شرکت کنندگان دراین جلسات است:

_سخنران هازیادصحبت می کنند،ازاین نقطه نظر،یادگیرنده ها،بعیداست که به یادگیری تشویق شوند،چراکه دراین حالت آنهایاخیلی کم درگیرمسایل می شوندیااصلاًدرگیرنیستنددومین مشکلی که گاهی اوقات اساتید(سخنران ها)براین راهبردمتمرکزمی شونداین است که چون فراگیران خودشان رابرای درس ومشارکت درکلاس آماده نکرده اند سخنران متکلم وحده می شود.    

 _فراگیران خودرابرای کلاس درس آماده نمی کنندودرنتیجه برایشان سخت است که درمباحث علمی شرکت کنند.

درحالی که پس زمینه ای ازمواردموردبحث رانخوانده اند،یادداشت های سخنرانی رامطالعه نکرده یااینکه سؤالی برای مطرح آماده نکرده اند.دراین شرایط دانش آموزازنظرتخصصی نمی تواندازکلاس درس نیمه خصوصی استفاده کند

بطورمؤثری ازکلاس های خصوصی استفاده کنید

آمادگی:پیش ازهرکلاس بایستی موضوع بحث کلاسی رادرنظرگرفته وتلاش فعالی برای آمادگی درموردآن صورت دهید.

  _خواندن یادداشت های سخنرانی های مربوط به موضوع

 _مطالعه اساسی برای کلاس

 _جستجوی متون دیگر

 _سؤال طرح کردن هم برای روشن شدن مطالب وهم برای بحث کردن

 _آماده باشیدتاکلاس برایتان موفقیت باشد

یادگیری درکلاس درس نیمه خصوصی

هرساعت تنهایکی ازعددهای کوچک دوره آموزشی شمااست .زمانی که برروی یک موضوع می گذرانیدبه کیفیت کاربیندیشیدباسبکی انطباق بیابیدکه بیشترین فایده رابه شمابرساند.

_بطورفعال مشارکت کنید

_همکاری وکمک کنید،منتظردیگران نشوید

_سؤال کنید

_نکات یادداشت برداری شده به وسیله دیگران رامرورکنید.

_بطورمؤدبانه بانظرات مخالف اقدام کنید.

_چگونگی برجسته شدن نکات رادرنظربگیریدوبه دانسته های خودازموضوع اضافه کنید.

بعدازکلاس درس نیمه خصوصی

یادداشت هایتان رادرهفته بایگانی نکنید،به نکات برجسته درکلاس درس برگردیدوآنهارامرورکنید.

_فعالانه نکات تهیه شده رایادآوری کنید.

_یادداشت های خودرامرورکنید.

_بامشارکت دیگران درکلاس درس بحث کنید.

_چیزهای مشترکی که فهمیده ایدرابررسی کنید.

_سؤال تهیه کنید

_یادداشت های یکدیگررامرورکنید.

_دررابطه باموادمناسب موضوع که عموماًبه آن ارجاع می کنیدسؤال کنید.

سمینارها

سمینارهابه وسیله بعضی گروه ها،به عنوان راهی برای آمیختن جلسات سخنرانی وجلسات نیمه خصوصی استفاده شده است.درسمینارهاهمیشه دویاسه گروه نیمه خصوصی درگیرهستند.

سمینارهاممکن است شامل بعضی اطلاعات جدیدومهم باشداما،ازرسمیت کمتری نسبت به سخنرانی برخورداراست ودانشجویان رابیشتردرگیرمی کند.

هدف ها

_اجازه دادن به تدریس تعاملی درمحیط یادگیری

_انعطاف دادن به رابطه سخنران ودانشجوبیش ازتدریس به شیوه سخنرانی

_اجازه دادن به مشارکت فعال توسط دانشجودرکار،ازآغازتاانتهای مطالعه،تمرینات،بعلاوه ارائه درس توسط اشخاص وگروه ها

مشکلات سمینارها

سمینارمثل راهبردتدریس ویادگیری دارای جریان وروندذاتی ومشخصی نیست،امامی تواندبدبکاربرده شود.مثلاًدانشجویان درسمیناربدون آمادگی حضوریابندوتدریس نامناسب باشد.تعدادزیادشرکت کنندگان درسمیناربه این معناست که شخص دانشجو"پنهان"می ماندیاتوسط سخنران ازقلم می افتد.

پیشنهادهای مشابه شرایط کلاس های نیمه خصوصی،برای سمینارهانیزمطرح است.اساساًشمانیازدارید

_فعالانه برای هرسمینارآماده باشید

_فعالانه خودرادرطی سمیناردرگیرکنید.

_فعالانه سمیناررامرورکنید.

کارگروهی

کارگروهی هم می تواندمنشأرضایت وحمایت باشدوهم منبع ناکامی وعصبانیت.خیلی مهم است که اعضای گروه منافع کاربایکدیگررابشناسنداما،همچنین بایستی دام هاومشکلات کارگروهی راکه هریک ازاعضاءرادرگیرمی نمایدرانیزموردشناسایی قراردهند.

گروه های رسمی

توانایی کارکردن بطورمؤثربه عنوان عضویک تبم،مشخصه اصلی مهارت درکاراست ووجوداعضاءبصورت انفرادی وگروهی،بارشته های تحصیلی متنوع،ضرورت کارگروهی است.دوره های آموزشی غالباًشامل تمرینات گروهی،هم به عنوان ابزاری برای کمک به یادگیری دانشجووهمچنین محیطی جمعی برای سنجش فعالیت هااست.

درنتیجه،احتمال زیادی داردکه شمابطوررسمی درموقعیت کارگروهی ارزیابی شوید.

بعضی مشکلات تکراری درکارگروهی

_اعضاءگروه این احساس رادارندکه بعضی ازآنهاسهم مساوی درکارگروهی،انجام نمی دهند.

_استرس وتنش بین اعضاءگروه بوجودمی آید.

_تسلط بعضی افرادبه گروه وبی توجهی به نظرات دیگران

_عدم شرکت همه اعضای گروه درجلسات توافق شده

_اعضای گروه کار/وظیفه محوله راکامل نمی کنند.

_به خاطرجدول زمانبندی یاموقعیت جغرافیایی ملاقات گروه باهم مشکل است.

_ارزشیابی کارگروه بازتاب سهم انجام شده توسط افرادعضونیست

_گزارش های نوشته شده توسط افرادبه سبک های مختلف آماده می شودلذامدارک ارتباط یانتیجه منطقی یک نوع کارراندارد.

چگونه به مشکلات غلبه کنیم

درقدم اول به عنوان یک گروه ملاقاتی باهم داشته ودرموردهدف هامذاکره کنید.خیلی مهم است که همه اعضاءگروه موافق آنچه انتظارش رادارندباشند. چندسؤال وپیشنهادبرای بررسی این مسأله:

_چطورسازماندهی می کنید؟(می خواهیدریاست کنیدیاعضوفعال گروه باشید؟)

_چه انتظاراتی ازاعضاءگروه دارید؟

_چطورازنفوذاشخاصی که دارای شخصیت قوی هستندوبرافراددیگرنفوذدارن درگروه جلوگیری می کنیدیاباآنهاکاری ندارید؟

_درچه مهارت ها،علایق،ومنابع افرادعضومی توانندسهیم باشند؟

_فضایی راایجادکنیدکه افراددرک مشترکی ازانجام وظایف داشته باشند.

_درافکارگروه کنکاش کنیدآیاهمهاعضاءسهیم هستند؟

_جدول زمانبندی ملاقات هاراتهیه کنید.

_توافق کنید اعمالی صورت پذیردتاوظایف کامل شود.

همچنان که مراحل پروژه پیش می رودعملکردخودرابررسی کنید.اگرمشکلی وجودداردچه فعالیت اصلاحی انجام می دهید؟

وقتی وظیفه کامل شدآیاتقاضای نمره برای افرادعضومی کنید؟

دربسیاری برنامه ها،ارزشیابی گروه رابه دقت انجام دهید         

 گروه های غیررسمی

عضویت درگروه وشکل آن مشخصه طبیعی واصل وجودی نوع بشراست

گروه های غیررسمی بیشترازحرکت اجتماعی برنامه های دانشجویی پدیدارمی شودومی تواندمنشأسودمندی ازراحتی وپشتیبانی برای هردانشجوباشد.

مطالعه گروهی

دراینجاچندپیشنهادبرای چگونگی استفاده ازمطالعه گروهی مطرح می شود:

_ملاقات رابراساس نظم وقاعده ترتیب دهید.مثلاًهفتگی یادوهفته یکبارمسایل درسی رابحث می کنید تامشخص شودکجادچارمشکل هستید.

_مباحثه ادبی ترتیب دهید.هرفرد،برای بحث،موضوعی رابیاورد.

_خلاصه تکالیف درسی رامطرح کنیدایجاددرک مشترک ازیک مسءله می تواندمفیدباشد.

_دررابطه بامقدارکاری که بایکدیگربرای نمره گرفتن وارزشیابی انجام می دهید،دقت کنیدچراکه گاهی اوقات نتیجه کاردانشجویان گرچه هریک به تنهایی نوشته اند،امابه هم نزدیک است.

_برای یکدیگربازخوردی ازکارمشخص،تهیه کنید.بخش هایی ازیک کارمشخص راباهم مشارکت نماییدبه دنبال نقاط ضعف وقوت آن بگردید.تجارب خودرابادیگران تقسیم کنید.

فصل هفتم :جمع آوری اطلاعات

اکثرموضوعات درسی احتیاج به جمع آوری اطلاعات دارند.کیفیت خروجی (برونداد)مطالعه شمامحدوده اطلاعاتی که جمع آوری کرده ایدرامشخص می کندوازطرفی ضعیف بودن عملکردقطعاًحکایت ازضعف درآماده سازی اطلاعات جمع آوری شده دارد.

مراحل جمع آوری اطلاعات

مراحل گردآوری اطلاعات ا-اهداف ومقاصد 2-سؤالات تحقیق 3-منابع اطلاعات 4روش های تحقیق 5-تحلیل وارائه

اهداف ومقاصد

اولین مرحله درجستجوی اطلاعات تعریف دقیق مسأله موردپژوهش براساس اهداف مشخص آن است .این اهداف نتایج نهایی فعالیت تحقیق محسوب می شوند.اهداف به صورت افعالی که نتایج رابیان می کنندمثل (تعیین کردن،توضیح دادن وامتحان کردن)آورده می شوند.

سؤال های پژوهشی

تمام اطلاعات جمع آوری شده بایددرراستای جواب به پرسش هاباشند.اطلاعات جمع آوری شده برای خودشخص نیزموقعی بیشترین اثرراداردکه به صورت پرسش مطرح شوند

انواع اطلاعات دراین چارچوب همه اطلاعات می توانندبه عنوان کمی وکیفی موردبررسی قرارگیرند.اطلاعات کمی شکل عددی وآماری دارندوقابل شمارش هستند.امااطلاعات کیفی به خصوصیات وویژگی هامربوط می شوندوقابل شمارش نیستند.

منابع اطلاعات

منابع اطلاعات گسترده ومختلف است ومعمولاًدردوگروه بزرگ طبقه بندی می شوند.منابع ثانویه اطلاعات که هم اکنون موجودبوده وبه وسیله شخص دیگری جمع آوری شده است شامل آمارهای رسمی، مطالب اساسی،موضوعات منتشرشده درمجلات علمی وروزنامه هااما منابع اولیه اطلاعات آنهایی هستند که پژوهشگران آنهارابه طوردست اول کسب کرده اند وباروش های مختلفی بدست آمده است وبه 3سبک اصلی طبقه بندی می شوند:تجربیات،مشاهدات،وزمینه یابی .

برخی محدودیت هادرزمینه منابع ثانویه اطلاعات

 این منابع دارای محدودیت هایی هستندمثلاًمانمی دانیم این اطلاعات چه زمانی جمع آوری شده اند؟آیاارزش آن رادارندکه به عنوان منبع اطلاعاتی بررسی شوند؟آیاهنوزاعتباردارند؟چه کسی اطلاعات راجمع آوری کرده ؟آیاقابل اعتمادهستند؟و....

بررسی اطلاعات جمع آوری شده ونتایج تحقیقات

دراینجاسه مفهوم وجودداردکه درهنگام انجام یک تحقیق مشخص می تواندمفیدواقع شوند

اعتبارValidity: به بخشی ازفعالیت تحقیقاتی وابسته است که آنچه راکه پژوهشگردرصددانجامش بوده است رااندازه می گیرد.اعتبارمشخص کننده اعتمادشمابه داده های تحقیق است .

پایاییReliability: پایایی به نتایج تحقیق مربوط می شود وبدین معنی است که اگریک پژوهش،تحت شرایط یکسان توسط محقق دیگری انجام شودآیانتایج مشابهی بدست می آید؟

سه گوشه سازی Triangulation:این روش به منظوربررسی همان مسأله درسبک های مختلف تحقیق ویادرمنابع دیگراطلاعات مورداستفاده قرارمی گیرد.

به عبارت دیگرازآنجاکه اکثرروش های تحقیق دارای نقایص ومشکلاتی هستندبنابراین لازم است بااستفاده ازاین روش مشخص شودکه یافته هاتحت تاثیرروش تحقیق قرارنگرفته باشد

منابع اولیه اطلاعات

این بخش مروری است برموضوعات وتوصیه های مربوط به تکنیک های جمع آوری اطلاعات به وسیله دانشجویان

سبک های تحقیق اولیه: تجربه آنهایی هستندکه فراگیران،هنگام جمع آوری اطلاعات به روش علمی،بدان دست می یابند.

تحقیق قوم نگاری یاتحقیق به وسیله مشاهده :سبکی است که درعلوم اجتماعی مورداستفاده قرارمی گیرد.این سبک که دروهله اول درانسان شناسی مطرح شد،شامل روش هایی است که می کوشدتافهمی ازکنش های انسان وادراک آن ازطریق مطالعه رفتاراودرموقعیت های طبیعی کسب کند.

زمینه یابی:توصیف کننده سبک هایی است که در آن پژوهشگر،درمحیط بیرونی،سؤال هایی رادرباره موضوع تحت بررسی خود،پرسیده وازطریق مصاخبه ویاپرسش نامه اقدام به جمع آوری اطلاعات می کند.مثال بارز این روش طرح سرشماری جمعیت است.

جمع آوری اطلاعات ازطریق زمینه یابی

زمینه یابی می تواندبه وسیله روش های مختلفی مثل پرسش نامه ومصاحبه انجام شود

-دراین روش یک نفربه عنوان نماینده ونمونه به تعدادی ازسؤال هاتحت شرایط مشابه پاسخ می دهد.

-دراین سبک برگه سؤال هاتوسط خودپژوهشگریاشخص مصاحبه شونده پرمی شود.

-زمینه یابی ممکن است شامل مصاحبه باافرادبااستفاده ازسؤال های ساخت یافته(ازپیش تعیین شده)یاساخت نیافته 

مشکل اصلی دراین روش آن است که افرادمعمولاًجوابی رانمی دهندکه منعکس کننده زندگی ووضعیت آنهاباشد.بلکه جواب هایی رامی دهندکه فکرمی کنندبایدبگوینداماغالباًمتفاوت عمل می کنند.

مشکل دوم درزمینه گروه نمونه این است که ممکن است معرف جامعه نباشدلذادراین وضعیت یافته هانیزدقیق نیستند.

پرسشنامه :ابزارتحقیق رایجی درجمع آوری اطلاعات به وسیله دانشجویان است .

پرسشنامه مکاتبه ای :معمولاًبرای افرادارسال می شودتاآنهاپس ازتکمیل بازگردانند.درنگاه اول ممکن است کم خرج باشداماممکن است برگشت آن به کندی صورت گیرد

پرسشنامه تلفنی :شامل جمع آوری اطلاعات ازافرادبه وسیله تماس تلفنی باآنهاست.

پرسشنامه های شخصی :معمولاًبه وسیله مصاحبه کننده تنظیم می شودکه خودنیزقادربه کامل کردن پاسخ هاست .

انواع سؤال ها

انتخاب سؤال هاونوع آنهاکه پرسیده می شودبه وسیله اهداف ومقاصدپژوهش ونوع اطلاعات موردنیازتعیین خواهدشد.

سؤال های بسته :پرسش هایی هستندکه امکان جواب دادن به آنهادرمحدوده معینی وجوددارد.دراین نوع سؤال هادرباره سن ویاتعلق بهگروه خاصی پرسیده نمی شود.بلکه مزیت آنهااین است که به راحتی تحلیل می شوندمثال (چگونه به رستوران می روید؟(لطفاًعلامت بزنید) -باخودروی شخصی  -تاکسی اتوبوس –دوچرخه –پیاده –موارددیگر)

سؤال های باز:این نوع سؤال هااجازه می دهندکه دیگران به پرسش هاآن گونه که مایلند جواب دهند.درواقع مزیت سؤال های بازاین است که تصویرذهنی واعتقادمردم درآن براحتی آشکارمی شود.

سؤال های مربوط به نگرش :هدف این نوع پرسش ها،فهمیدن عقایدمثبت یامنفی افراددرباره موضوعی خاص است مثال (رستوران تمیزبود کاملاًموافق  موافق  مخالف کاملاًمخالف )

طراحی سؤال برای نظرسنجی:ابداع وطراحی سؤال برای استفاده ازنظرسنجی یک مهارت مهم است محدوده نوع سؤال های مطرح شده بستگی به هدف واطلاعات تحقیقی داردکه شمامی خواهیدگردآوری کنید.برخی ازنکات مهم دراین زمینه عبارتنداز:-اگرپرسشنامه به وسیله فردکامل می شودآن راباجمله ای کوتاه ازهدف خودشروع کنید

-ازسؤال های مبتنی برفرضیات خودداری کنید

-ازواژگان بامعنی،دقیق وواضح استفاده کنید

-ازعباراتی که ممکن است تفسیرهای گوناگونی دارداستفاده نکنید

-سؤال هایی بپرسید که تنهایک موضوع رابه طوردقیق بررسی می کند

-سؤال هاراساده کنیدو...

مصاحبه

علاوه برپرسشنامه مصاحبه نیزبرای کارهای میدانی وزمینه یابی اهمیت دارد.گونه های مختلفی ازمصاحبه مطرح است که می تو

/ 2 نظر / 247 بازدید
قالب سبز

سلام چه وبلاگ زيبايي داري !!! براي زيباتر شدن وبلاگت به ما سر بزن ، با بيش از 50 قالب زيبا منتظر شما هستيم . از صفحات ديگه سايت هم بازديد كن قالب با سليقه شما هم موجوده . اگر قالب حرفه‌اي خواستي ، به فروشگاه ما سر بزن : http://www.greenskin.ir/Products

قالب سبز

سلام چه وبلاگ زيبايي داري !!! براي زيباتر شدن وبلاگت به ما سر بزن ، با بيش از 50 قالب زيبا منتظر شما هستيم . از صفحات ديگه سايت هم بازديد كن قالب با سليقه شما هم موجوده . اگر قالب حرفه‌اي خواستي ، به فروشگاه ما سر بزن : http://www.greenskin.ir/Products