هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی

اهداف کلی برنامه ی درسی فارسی ششم ابتدایی :

الف : حیطه ی شناختی:

گسترش و تعمیق حوزه ی نشانه ها و معانی مناسب ، توسعه و تعمیق آشنایی با ساختار زبان فارسی معیار

،آشنایی با ساختار نظم و نثر و نمونه های آن ،پرفا بخشی و گسترش آشنایی با مسائل اعتقادی –ملی – فرهنگی

تربیتی – هنری – اجتماعی – علمی ، آشنایی مختصر با جلوه های هنری زبان ، آشنایی با شیوه های خواندن و

نوشتن ، آشنایی با انواع پاره مهارت های نگارشی

ب)حیطه ی عاطفی:

پرورش و تقویت علاقه و نگرش مثبت نسبت به : ،ارج گذاری به احساسات وعواطف وافکاردیگران،بیان مناسب وموثراحساسات،عواطف وافکارخود،مسائلاعتقادی،فرهنگی-تربیتی،ملی وهنری واجتماعی ،مطالعه ی نوشته ها وقصه های ساده ومناسب،جنبه های زیبایی سخن،نوشتن متن های کوتاه،زیبایی خط(خوش نویسی)

پ)حیطه ی مهارتی:

-1 مهارت گوش دادن:

دقت درسخن گوینده،دریافت هسته معنایی پیام،دریافت ارتباطمیان بخش های یک پیام،برسی ونقدشنیده

ها،دریافت پیام درگونه های مختلف زبانی،دقت درآهنگ کلام

2 –مهارت سخن گفتن:

به کارگیری کار افزارهای مناسب ارتباطی،توسعه ی برقراریارتباط عاطفی با شنونده،شرکت فعال در بحث وگفت وگوها،سخن گفتن موثرومناسب دربرابرجمع،انسجام وانتظام دررساندن پیام،پاسخ گویی خلاق به پرسش ها،به کارگیری مناسب

-3 مهارت خواندن:

توسعه ی سرعت بخشیدن به نشانه های نوشتاری،توانایی دریافت ارتباط معنایی بخش های یک متن،توانایی

دریافت پیاماصلی یک متن، توانایی خواندن متن مناسب با محتوای آن، خواندن نثر وشعربا لحن وآهنگ مناسب، توانایی نقدوبرسی یک متن،به کارگیری کارافزارهای مناسب درخواندن،تعمین عادات وآداب مطلوب درخواندن

-4 مهارت نوشتن:

توسعه توانایی تبدیل نشانه های صوتی به نوشتاری(املا)، توسعه ی توانایی درست نویسی، خوانا نویسی وزیبا

نویسی،تعمیق عادات مطلوب درهنگغام نوشتن،استفاده ازنشانه های نگارشی ،توانایی بیان باورها،احساسات

وخواسته هادرقالب نوشته(انشا)،توانایی به کار گیری درست کلمات در جملات.__    

 

آموزش مهارتهای زبانی : در کتاب خوانداری تاکید بر اندیشیدن ، کار گروهی کردن  و گفتگو می باشد . و هدف این کتاب پروراندن مهارت های  شفاهی زبان ( گفتاری ، شنیداری ) بوده که منجر به خوب دیدن ، خوب شنیدن ، خوب خواندن ، و رسیدن به عمق و ژرفا می گردد .  نگاه کتاب به دانش آموز  نگاه مهارتی است  زیرا ما آموزه های  زبان را مهارت می  دانیم .  بنا بر این خوب دیدن ، گوش کردن دقیق انتقادی و بهره گیری از حواس پنجگانه  به گونه ای باید آموزش داده شوند که دانش اموز به پروردگی ِ ذهن برسد . به طور مثال د ر شیوه ی سخن گفتن رعایت بافت آوایی ، رعایت لحن ، رعایت تکیه ها ، مورد تاکید است . چنان که در ابتدای کتاب  نیز این شعر آمده است :»به نام خدایی که جان آفرید  ، سخن گفتن اندر زبان آفرید .  و هدف از آموزش موارد فوق  رسیدن به مهارت های فرا زبانی  است . زیرا آنچه از گوش  و چشم می آموزیم  در تفکر به کار گرفته می شود  در اولین فرودگاه مهارتهای تفکری  به بهتر فکر کردن و درست اندیشیدن می رسیم . و همین نکته ما را به آن جا  می رساند که دانش آموزانی پرسشگر و درسهایی پرسش انگیز فکر کنیم . چنانچه قرآن می فرماید : افلا ینظرون ؟! افلا تدبرون ...؟1 دومین فرودگاه بخش نقد  و تحلیل است . ایجاد نگرش انتقادی  و نگرش تحلیلی نسبت به محتوا  به گونه ای که در کنار هر متن بتوانیم آن را از نظر لایه های  درونی کالبد شکافی کنیم .

کتاب نوشتاری :آنچهدر کتاب مهارت هایخوانداری گفته و شنیده  و گوش داده اند و دیده اند باید بتوانند به نوشتار در بیاورند . عرصه ی نوشتار ، قلمرو مهارتهای دست ورزی است . آنچه ذهن به پروردگی  و مهارت رسانده بود اکنون باید آن ها  را روی کاغذ بیاورد .  بنا بر این آموزه های  ذهنی را به نماد های خطی تبدیل  میکند ، نمادهای نوشتاری را به نماد های دیداری . زیرا دانش اموز  در این جا از نمادهای دیداری به نام خط فارسی  استفاده میکند. در زبان فارسی  از کوچکترین عنصر سازه ای یعنی کلمه آغاز کردیم ، سپس کلمه را گسترش داده  و وازه را آموزش دادیم ، سپس به عبارت ، و از عبارت به جمله  و بعد از آن به بند  و سر انجام به نگارش انشا  رسیدیم . یعنی اموزه های قلمر نوشتاری  ما که ریز مهارت دارد  نقطه ی  فرجامین  آموزش نوشتاری ، خلق  و آفرینش انشا است .  در واقع انشا  تفریحگاه  خیال ، ذهن  و حواس دانش اموز باید باشد .  و کارگاه نویسندگی چراگاه خیال بچه ها محسوب می شود . در این مجال کوچک اجازه دهیم ذهن آن ها به دنبال عواطف  و احساسات  و خیالات خود باشد .و انچه را که می یابد به قلم بیاورد . برای تقویت هدف فوق  در کتاب فعالیت های نوشتاری  تدابیر زیر اندیشیده شده است :

1 . آموزش آموزه ها ی انشایی برای کمک به پرورش ذهن  و روان سازی  زبان  و قلم  در نوشتن .

2 . کاربست ضرب المثلها ،  ضرب المثل ها  جمله هایی ناب  و نغز و شیرین هستند  سر شار از خیال و معنا ،  و با این بهانه کودکان را به گلگشت سر شار از نغمه های دل انگیز طبیعت می کشانیم .  در کتاب نوشتاری  و خوانداری  از ضرب المثل ها به چند روش استفاده شده است  اما در کتاب نوشتاری  بیشتر به ضرب المثلها  از دید ابزاری توجه شده است تا به کمک ان ها توانایی نوشتن را پرورش دهیم  و به طور کلی  به کمک اموزه ای  فرهنگی  زبان  فارسی  که از بن مایه های  دینی  و از بن مایه های  فرهنگ ایران سرچشمه گرفته اند  وجود دانش اموزان را سیراب میکنیم  و البته نقش  معلم در این جا مهم است و شیوه هایی که برای این امر  در نظر میگیرد  تا دانش امزان را به حیات طیبه رهنمون گردد

/ 0 نظر / 1096 بازدید