برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی فصل 3

ودوم ، حافظه ی حرکتی است و اگر حافظه دیداری باشد باید حافظه ی حرکتی نیز باشد . مهم باید آزاد در کلاس

تقویت کند .

سوم ، توانایی هماهنگی چشم ودست برای نوشتن است و در حقیقت تلقین است بین حافظه دیداری وحرکتی

چهارم ، توانایی به یاد سپردن نمادهای صوتی و خطی است.

یک مطلب را پای تابلو نمی توانیم بنویسیم و در یکی سالخوردگان بچه ها حافظه بسیار قوی دارند ولی تنبلی می کنند   

و باید عادت بدهیم که نمادهای مثل بابا آب داد راهم بتوانید تشخیص فرار حافظه دیداری برای بچه های اول ودوم

خودنگهدارند ، چطور می شود با تدریس و زیاد گفتن

و پنجم ، مهارت درک یادگیری صحیح ابزار نوشتن است ، هر چند که باید پیش زمینه ی آن درپیش دبستان آغاز شود

ولی به 3 نکته باید توجه شود :

1 – معمولا بچه ها با چیزی که راحت اند و دوست دارند از نظر ابزار برای آن ها خریداری و در اختیار آنها قرار

گیرد.

2 – بچه ها اندام حرکتی کندی دارند وتازه راه افتاده اند ابزاری تهیه کنیدکه مشکل دار و زموخت نباشد.

3 – هر بچه ای یک جوری عادت دارد که  نوشتن را شما می توانید به او کمک کنید به قسمتی که او راحت باشد و

راحت بنویسد.

اما در مرحله اول  این پدر و مادر است  که باید این ابزار را تهیه کنند . و در مرحله دوم  این معلم است که باید

هدایت گر او باشد و کمک کند.

6 – مهارت ها ی سمت شناسی و شناخت مفاهیم ساده مورد نیاز عمل نوشتن واغلب ما در جمله نویسی .، وعلامت

سوال را رعایت نمی کنیم و احساسات  عاطفی را در نوشتن یاد نمی دهیم . اگر در نوشتن یاد ندهیم نمی توانیم به

مخاطب این احساسات را منتقل کنیم .

 

7 – طرز صحیح  را یاد بدهیم

در نوشتن بتوانیم حروف ونماد و نوع خطوط را یاد بدهیم ، مثلا نوشتن با خط درشت و خطوط ریز و قشنگ نویسی

وزیبا نویسی را یاد بدهیم به کودک از بالا به پائین و... طرز نوشتن را یاد بدهیم  که اگر به سمتی یادگرفته است

بنویسید مثلا از پایین به بالا وبرای او مناسب تر خواهد بود .

وبچه های اختلالاتی دارندنبایدجزء تحقیر ها محسوب شوند وباید آنها تصحیح شود.

اما مهارت های ریاضی در دوره ی ابتدایی

1 – کسب دانش های  ضروری ( جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم )

2 – کسب مهارت های ضروری حل مسئله

3 – کسب نگرش های ضروری ( از مجموع دانش + عبارت ها )

                 

                   قالبی ( همگرا ) یک مرحله است .               

مسائل

                  ابتکاری (واگرا ) چند مرحله ای است ونیاز به تجربه و تحصیل دارد.

 

 الگوی حل مسئله ی  جورج پولپا.

1 – فهمیدن 2 – طرح ریزی کردن 3 – حل مسئله 4 – نگاه به محیط 5 – عامل عدم موفقیت درس ریاضی

1 – تکلیف زیاد.

2 – تکلیف نا مربوط ( بچه های ضعیف وقوی )

4 – عدم بازنگری

5 – عدم توجه  به تفاوت های فردی

نکات قایل توجه درتکالیف  

1 – تکالیف به اندازه باشد.

2 – در نظر گرفتن تفاوت های فردی .

3 – بررسی تکالیف .

4 –تکرار نبودن روش های ایجاد انگیزه های ریاضی در دانش آموزان.

1 – تشویق کلاسی .

2 – برخورداررابطه میان مطالب درسی

دلیل یادگیری ریاضی این است که در زندگی روزمره ی ما مورد استفاده قرار می گیرد . وباید در برنامه ریزی

درسی ریاضی هم به گونه ای باشد ، براساس نیاز ما باشد وموجب به دست آوردن صلاحیت های اجتماعی شود                          

 یعنی منجر به دانش ومهارت های حل مسئله شود.

برای این منظور یعنی حل مسئله نیاز به دانش ومهارت داریم دانش ان چیزی است که نیاز است ومهارت مهمترین

است.

بلوم برای حل مسئله 3 سطح دانش وفهمیدن وکاربرد را  بیان کرده است که برای کاربرد فهمیدن وبرای فهمیدن دانش

نیاز است. درحقیقت آموزش ریاضی یک تخصص است .

ودر آموزش ریاضی ما دانش مفهومی داریم و دانش رویدادی.مثلا در دانش مفهومی مثل جمع ، کسر، منها چی است؟

مفهوم ثلث چیست ؟ وباید بدانید  یک چیز را که به 3 قسمت تقسیم کنیم یک قسمت از آن می شود ثلث ونما یک سوم

نمایش می دهیم . بابا آب داد . نماد است ولی باید مفهوم آن را بداند وبرای دانش آموز معنی دار باشد . ودر دوره ی

ابتدایی باید مفاهیم را یاد داد . ودر ریاضی اول تا سوم مفاهیم را باید یاد داد تا بفهمد  دانش آموز .

و پیش نیاز دانش رویدادی ودانش مفهومی است .

ودانش رویدادی همان قاعده وقانون هاست مثل جمع ، قاعده ومنها وکسر است.

و اما علل عدم موفقیت درس ریاضی این است که بچه ها دانش مفهومی و رویدادی را خوب یاد نمی گیرند وحفظ

می کنند.اما در ایجاد انگیزه برای یادگیری ریاضی در دانش آموزان.

1 -  تشویق کلامی است که برونر می گوید : بچه هایی که مسئله را حل می کند خوشحال می شوند وتقویت درونی

است . واما رابطه بین مطالب درسی و احتیاجات زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است .

اما خلا صه ی مطلب این که از آن چه گفته شد 3 نتیجه گیری شد .

یکی اینکه اهداف کلی ریاضی 3 مورد است که مبطنی بر تکالیف شده است .

دوم این که ریاضی با 2 روش آموخته می شود مفهومی ورویدادی.

رویدادی همان فرمول هایی که باید برای حل مسئله یاد بگیرند وبرای حل مسائل ریاضی از شرایط حداکثر و مهارت

هایی نیاز است ومسئله را باید فهمید و بعد با ارائه را ه حل هایی آن ها راحل کرد.

ودیگری باز نگری در حل مسئله است وبرای ایجاد انگیزه در ریاضی .

1 – هدف های هر درس .

2 – تنوع در تکالیف وسوالات .

3 – فعالیت ها به صورت بازی .

4 – تکالیف با فعالیت های زندگی همرا باشد.

جلسه ی چهار

در تیمز ، در ریاضی ما مقام 39 وعلوم 38در دوره ی راهنمایی را کسب کردند و وضع مناسبی در این خصوص

نداریم و وضع موجود ناگوار است .

ودر مقایسه با خبلی کشور ها عقب هستیم .

 وچند سوال را باید امروز باید در خصوص علوم جواب دهیم :

1 – وضعیت علوم برای دنیای در حال تغییر .

2 – اهمیت آموزش علوم در دوره ابتدایی .

3 – ساختار کتاب های درسی علوم .

4 – یادگیری علوم .

5 – روش های دستیابی به علوم کودکان ، کودکان چگونه علم می آموزند؟

6 – سازماندهی در کلاس درسی .

7 – روش های تدریس علوم .

8 – نقش معلم در پرورش وپشتیبانی از مهارت های یادگیری .

9 – راهنمای معلم .

10 – ارزشیابی پیشرفت تحصیلی علوم .

1 – وضعیت علوم برای دنیای در حال تغییر

دنیای امروز در حال تغییر به علوم و ریاضی توجه زیادی دارد و مسابقات تیمز اهمیت به این موضوع است.

وآن چه دال گفته است : در دنیایی در حال تغییر آن را توضیح می دهیم .

که یکی مبانی مهم در دنیای تغییر مبانی جست وجو گری است  ودر ما قوی نمی باشد ومنابع مورد نیاز را بلد نیستیم

وباعث می شود که مارا از رسیدن به حل مشکل وا می دارد. وباید در درس علوم برای بچه های ابتدایی مبانی

جست وجو گری و پژوهش ایجاد می شود .

2 –لاهمیت علوم در ابتدایی خیلی مهم است چون به قول دیویی بچه ها را به تجربه کردن را می دارد . واکتشافات

حل مسئله وپیدا کردن آن را با دست و چشم خودمان ببینیم و بیشتر اکتشافی باشد و با دنیای پیرامون ارتباط داشته باشد

و  بیلبرایت از دنیای پیرامون هواپیما را اختراع کرد وسعی کرد وسیله که از امکانات پرندگان سود برد وهواپیمایی

را طراحی کرد واین اختراع را به دنیای بشریت هدیه کرد .

3 – ساختار کتابهادرسی که تحقیقات نشان می دهد دروس خلاق آور نمی باشدوساختار ما باید عوض شود ودر جهت

تشویق پیش رود .

4 – یادگیری علوم ویادگیری دستکاری شده است .

دیویی 2 تا حرف دارد برای فکر خلاق :

1 - با مشاهده ودقت در طبیعت است .

2 – دوباره سازی تجربه هر کاری را فرد مجددا بحث کند و چیز دیگری و اکتشافی دیگری

و یادگیری در علوم از همه ساده تر است چون آزمایش می کند . چون روش دانشمندان است مثل دانشمندان اول سوال

بعد جمع آوری اطلاعات بعد فرضیه سازی بعد فرضیه را تست می کند و یکی درست است واینراه را علوم طی

می کند و در علوم انسانی این روش ما نیست چون در تحلیل ونظراست ومشکل است .

4 – کودکان چگونه علم می آموزند با انتزا و تلقین  نمی شود یادگرفت باید ببیند تولید مثل را تولید مثل

گندم را در ریشه و خاک ببیند و یادگیری علوم تجربی با مشاهده و آزمایش است.

5 – سازماندهی درکلاس درس ، باید گروهی ، آزمایشگاهی وتجربی به اساس دستکاری بچه ها باشد . وبا ورق

زدن کتاب نمی شودو با گروه های مختلف ، آزمایش ونتایج را تشریح   برای دوستان تا با گزارش علمی واکتشاف     

در جلو جم صحبت کند  واستفاده درست شود.

6 – سازماندهی کلاس درس بادیگر درسها فرق دارد.

7 – روش های تدریسی اکتشافی ، آزمایشگاه وتجربی است

8 – مها رت های یادگیری یکی مشاهده است در روش تحقیق داریم مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه که باید از

کوچکی بچه ها تقویت شود .

مثلا یه پرواانه ای یک خال را جمع آوری کند فلان حلزون هاراباید پیدا کنند در کنار آب و مشاهده کند علت و

معلولی را  مثلا از روی ابر های تیره  وطبیعت بارش باران را.

9 – پرورش پشتیبانی مهارت های یاد گیری

فصل پنج  در تحقیق متعلق به خود محقق است یافته ها تغییر می کند.

جواب ومسئله مشخص شده را توضیح و بیان می کند . وبچه ها  در گردش علمی گردش خود را می نویسند ونتایج

خود رابیان می کنند.

چه نتیجه ای گرفته اند مثلا آب در زمین رسوبی نفوذمی کند وبا برخورد به سطح سخت در زیر زمین سفره های

زیر زمین آب ایجاد می شود . و نتیجه گیری می کند آب را از کجا بدست آورد.

10 – پرورش مهارت برقراری ارتباط

بچه ها با دو چیز ارتباط دارند .

1 – جمع آوری اطلاعات که از کسی که  بلد است بپرسند

2 – وقتی به دست آمد چگونه  بیانش کنند.

11 -  نقش معلم در پشتیبانی         

وباید بجه هارا خلاق بار بیاوریم .

/ 0 نظر / 116 بازدید