راهبرد های یادگیری (فصل سه )

 

توانایی مطالعه :

ابتدا کتاب را بررسی کنید ، برای این کار لازم است با بخش ها وکل کتاب آشنا شوید

بررسی کتاب درسی : قبل از مطالعه جدی ابتدا هریک از فصل های کتاب را مرور کنید واین بدان معنی است که باکتاب آشنا شوید وبرای این مننظور موارد ذیل رامورد توجه قرار دهید .

عنوان ، تاریخ انتشار ، ویراستاری ، نام مولف ، مقدمه ، فهرست مطالب ، نمایه ، پیوستار ، فرهنگ لغت ، کلید پاسخ ها و اطلاعات اضافه شامل نمودارها و فهرست

 )  این روش شیوه ای است که در مطالعه یک متن نقش موثری دارد .Study-readمطالعه یک فصل از کتاب ( به روش این روش درحقیقت روش فرایند خواندن و بررسی فصل های کتاب درسی است وسه بخش را در برمی گیرد .

الف مرور مقدماتی         ب خواندن و علامت زدن           ج مرور به وسیله از حفظ خواندن

الف – مرور مقدماتی :  همانطوری که شما همه کتاب درسی خود را مرور کلی ویا بررسی کردید اکنون یکی از فصلها را مورد زمینه یابی دقیق قرار خواهید داد . و برای این منظور ابتدا عنوان فصل بعد اهداف آغاز شده آن و خیلی سریع سر فصل های آن رامطالعه کنید . و در نهایت نیز نقشه ها چارت ها ، نمودارها ، شکل ها و تصاویر را بررسی کنید .

ب – خواندن و علامت زدن  :  ابتدا باید تمام پاراگراف یا قسمت مورد نظر را پیش از علامت زدن مطالعه کنید

سپس برای هر پاراگراف سوال یا سوال هایی دقیقی راطرح و در حاشیه کتاب بنویسید و پاسخ را با خط کشیدن زیر جمله و یا کلمه علامت بزنید .

ج – مرورکردن به وسیله از حفظ گفتن :  زمانی که مطالعه فصل به پایان رسید این آمادگی حاصل خواهد شد تا بو سیله انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت فرایند یادگیری خودرا تکمیل کنید .

به منظور تکمیل این مرحله به آغاز فصل برگردید متن را با تکه ای کاغذ بپوشانید . و سوال ها را مرور کنید و سپس پاسخ های آن را باصدای بلند وکلمات خود بیان نمایید .

روش جایگزین : استفاده کردن از خلاصه نویسی :

چنانچه مجله ای یا کتابی را به امانت بگیرید نمی توان دیگر روی آن علامت زد ولی با این حال با استفاده از روش

 به جای علامت زدن بروی کتاب می توان از برگه خلاصه نویسی برای یادداشت برداری استفاده کرد. Study-read 

نکته :

نمونه های  از موارد ی  که در مطالعه کتاب های ادبیات ، علوم انسانی ، ریاضیات ، و علوم بایستی مورد توجه قرار گیرد مطالعه آثار ادبی : وقتی در دانشکده متون مختلف مانند شعر ، داستان ، ونمایشنامه ها را مطالعه می کنید . به عنوان لذت و تفریح نیست بلکه به عنوان یک تکلیف درسی است .

خواندن داستان های بلند ، کوتاه و نمایشنامه :  در صورت مطالعه داستان های بلند ، کوتاه یا نمایشنامه شما قادر نخواهید بود از روش مرور مقدماتی استفاده کنید .و لذا مقدمه داستان یا اطلاعات مر بوط به نویسنده را به عنوان بخشی از مرورمقدماتی مطالعه کنید .اگر در پایان داستان سوال های مطرح شده است آنرا مطالعه کنید قبل از اینکه به مطالعه اصل موضوع بپردازید . به دنبال نیز می توانید از روش خواندن وعلامت زدن باهدف انجام تکلیف استفاده کنید .

موضوع مورد نظر را درکلاس مورد بحث قرار دهید وهمانطور که داستان را مطالعه می کنید سوال های را در زمینه این که چه اتفاقی افتاده چراشخصیت اصلی داستان حرف یا عملی را ارایه کرده مطرح کنید .

شعر خوانی : از آنجائیکه شکل و ترکیب شعر با سایر موارد ادبی فرق می کند شما باید روی خواندن بلند ، جمله به جمله و نشانه گذاری های شعر تاکید کنید .و در باره ی معنای آن بیاندیشید .

خواندن علوم انسانی :در این شیوه مطالعه و علامت زدن شما وابسته خواهد بود به اهدافی که تعیین شده است و بایستی به دقت یادداشت برداری کنید و چنانچه کتاب متعلق به کتابخانه است از برگه خلاصه نویسی استفاده کنید.

خواندن ریاضیات :  ریاضیات تا حد زیادی تخمین زدنی است وشکلی از حل مسئله محسوب می شود .

وقتی استاد مسئله ای را حل می کند توضیحات او به روشن شدن ابهاماتی که شما درهنگام مرور مقدماتی داشتید کمک می کند به هرحال شما در مرور مقدماتی هر بخشی را به سرعت مطالعه کرده اید و اکنون آمادگی دارید هریک را بطور عمیق بخوانید و علامت بزنید و زمانی که مرحله دوم را اجرا می کنید آماده باشید هر بخش را چندین بار مطالعه وعلامت بزنید و روی زمینه تشریحی اطلاعات تمرکز کنید و ضمن سوال های در زمینه تعاریف اصطلاحات ، معنا ی مفاهیم واصول بر روی متن کتاب و یا روی برگه خلاصه نویسی انجام شود.

هنگام حل مسئله نیز مراحل چهارگانه می تواند به شما کمک کند .

مرحله اول : خواندن    مرحله دوم سازمان دادن     مرحله سوم مدل( سرمشق )      مرحله چهارم حل مسئله

مطالعه علوم :  خواندن تکالیف علوم بسیار شبیه به متون ریاضی است . زیرا هر دو به مهارت های دقیق حل مسئله و خواندن تحلیلی نیاز است .

/ 0 نظر / 108 بازدید