فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری

تمرکزحواس وحافظه

مشخص است که اگرافرادازموضوعی اطلاع داشته باشندیابه آن اطلاعات علاقمندبوده یامعنای ویژهای برای آنهاقایل باشند،قادرخواهندموضوع صحبت را بسیارساده تربفهمند.

فراگیران احتمالاًاطلاعات راازپایان وآغازیک جلسه به خاطرمی آورند.بویژه چیزهایی راکه دارای معانی خاص بوده یامهم ومنحصربه فردباشد.

چنانچه زمان مؤثربرای یادگیری رعایت نشود-حتی اگردرکتابخانه باشید_زوال یادآوری وفراموشی اتفاق می افتد.درحالیکه براساس ساختاردوره مطالعه،وقتی وقفه های کوتاه(تنفس)طراحی شوندبه یادآوری کمک می شود.مثلاًدوره  مطالعه بین 20تا40دقیقه رادوره مطلوبی دانسته اندکه بدون تنفس طی می شود.این وقفه هانبایدصرف کارهای طولانی شود.درزمان تنفس تغییردرفعالیت وآرمیدن برای چنددقیقه بایستی صورت گیرد.

یادآوری پس ازرویدادیادگیری مسأله مهمی است .برای بسیاری ازفراگیران سختی های یادگیری نه به خاطراینکه مواددرسی رانمی فهمندبلکه به این دلیل است که موفق به جلوگیری ازفراموشی بعدازیادگیری نمی شود.

بدون شک این مسأله یکی ازمشکلات اصلی درمطالعه موضوعات مختلف است.بویژه آن که یادگیری بسیاری ازموضوعات مستلزم فهم زنجیره ای ازمطالب است.مثلاًحرف "الف"بایستی قبل از"ب"درک شود.اگردانش آموزی"الف" راقبل ازرسیدن "ب"فراموش کندپس هیچ پایه ای برای درک "ب"ندارد.

الگوی نمونه ازیادآوری بعدازجلسه یادگیری،نشان می دهدکه میزان یادآوری بلافاصله بعدازجلسه یادگیری ودردوره کوتاهی افزایش می یابد.این وضعیت به علت اضافه شده معانی ودانش قبلی ،مجموعه آنچه که به خاطرآورده ایم است .گرچه بعدازحدود30دقیقه ازجلسه،میزان یادآوری بطورعمومی ومتناوباًکاهش می یابدوبعداز24ساعت حدود80درصدآن به فراموشی سپرده خواهدشد.

  رمزکاردراین است که آنچه راکه فهمیده ایم ونمره بالایی ازآن گرفته ایم راهمواره مرورکرده واطلاعات رابطورمنظم تکمیل کنیم .مروراول بایستی حدود10دقیقه بعدازجلسه یادگیریوبه مدت حداقل 8تا10دقیقه انجام شود.

مروردوم بایستی درمدت 24ساعت وحدود4دقیقه طول بکشد.بعدازاین دوره هامرور،نیازاست که تنهاهردفعه دودقیقه صرف مرورشوددراین صورت میزان یادآوری بیشترخواهدشدواطلاعات کمتری فراموش می شود.

توجه :هرچندشمابه این ترتیب بخشی اززمان مطالعه راصرف مرورویادداشت برداری ازسخنرانی می کنید.اماباداشتن چنین برنامه ای درخواهیدیافت که وقت خودرابه خوبی ومفیدصرف کرده اید.

روش تقویت هوش وحافظه ازراه قیاس منطقی(وسایل یاددار):به حافظه یادآوری،بااستفاده ازیک سری ابزارهای حافظه که به عنوان "وسایل یاددار"شناخته می شوندمی توان کمک کرد.مثلاًفهرست کردن اطلاعات بصورت قافیه دارومنظم کردن فهرست اطلاعات به صورت پیوسته ومسلسلی است.ازتکنیک های دیگرخلق تصاویربصری است .

اضطراب ومطالعه

تحقیق برروی اضطراب وعملکردنشان می دهدکه اضطراب تاحدی برای عملکردمؤثرلازم است وبایددرزمینه موفقیت یاشکست نگرانی وجودداشته باشد.گرچه میزان زیاداضطراب بازدارنده است ومانع عملکردمؤثرمی شود.

راه های کاهش اضطراب

-به توانایی های خوداطمینان داشته باشید.

-بدانیدکه دروظیفه محوله چه انتظاراتی وجوددارد.

-به موفقیت فکرکنید.خودراتصورکنیدکه به موفقیت دست یافته اید.

-تکالیف راتمرین کنید"متن سخنرانی یاسؤالات امتحان"

-به مقدارمناسب زمان برای آمادگی صرف کنید.

/ 1 نظر / 55 بازدید
قالب سبز

سلام چه وبلاگ زيبايي داري !!! براي زيباتر شدن وبلاگت به ما سر بزن ، با بيش از 50 قالب زيبا منتظر شما هستيم . از صفحات ديگه سايت هم بازديد كن قالب با سليقه شما هم موجوده . اگر قالب حرفه‌اي خواستي ، به فروشگاه ما سر بزن : http://www.greenskin.ir/Products