نظریه وکاربرد نگرش سیستمی در برنامه درسی

قای متدلیف نگاه کرد که عناصری براساس عددوجرم اتمی درجدول کنارهم قرارگرفته اند جای پرش دارند ووقتی خوب دقت

کرددیدعناصری اند درطبیعت هنوز کشف نشده اند.واین همان نظمی است که خداوند قرارداده است ودررشته خودمان پیاژه اومد

با3دخترخودش بدوتولدشرح حال نویسی برایشان گذاشت.ومتوجه شد بچه هااز0تا2سالگی یگ ویژگی مشترک دارنداسمش را

حس حرکتی گذاشت.از2تا7سالگی ویژگی هایث مشخص دیگرخودمرکزگرایی وبچه های پیش دبستانی از7سالگی تا11سالگی

یک وضعیت مشترک دیگر.واین کارپیاژه امروزه،مبنای برنامه درسی است هرچند این قانون وجود داشت وپیاژه آن راکشف

کرد.

نگرش سیستمی معتقداست دردنیایی که مازندگی می کنیم تاعلوم مختلف یک قوانینی وجوددارد.رشته ی ماهم برنامه ریزی

 درسی است ودارای یک سری قوانینی است که بخشی ازآن توسط دانشمندان کشف شده است واگر نگاه سیستمی داشته باشیم

مثلا اگردانش آموزی ازکلاس درس بدش می آیدوباتعطیل شدن مدرسه جشن می گیرد.ویادنمی گیرد ودرملاک ارزشیابی دنیا

به تیمیزماازآخردوم هستیم ودررشته ی ریاضی ودرعلوم تجربی سوم ودرمهاجرت نخبگان دردنیااول هستیم ومابایددرعلوم

انسانی وعلوم اجتماعی بانگرش سیستمی بایدداشته باشیم تا این مشکل راحل کنیم.

درزیست شناسی - ریاضی – علوم اجتماعی – بایدنگاه سیستمی داشته باشیم.

ومابانگرش سیستمی ازآنژروبی آدمها- نظامها وسیستم هاجلوگیری کنیم.چرابچه ازدرس بدش می آید؟ چراازتکلیف بدش می آید؟

برای اینکه درآن آنتروپی اتفاق افتاده است وآن آنتروپی رانبایداجازه بدهیم اتفاق بیافتدچطورنباید اتفاق بیافتد باآگاهی که نسبت به

بچه ابتدایی صورت می گیرد.

تعریف سیستم

مجموعه ای است ازمولفه هاگفته می شود که درتعامل با هم دیگر برای تحقیق یک هدف دادوستد می کنند وهرسیستمیث خودش

یک زیرسیستمی است برای سیستم بزرگ تر ودنیایی که مازندگی می کنیم حدسش برای کسی معلوم نیست یک سیستم است و

بسیاری زیرسیستم دارد.که این زیرسیستم ها درمقابل هستندوسیستم هادوقسمت هستند سیستم های باز وسیستم های بسته وهر

چقدراین دادوستدبیشترباشد مستقیم بازتراست وهرچقدرمحدودترباشدمستقیم بسته تراست.

سیستم های کشورهایی که باکشورهای رابط کم تری داغرند آدم هایی که رابط باانسان ها که بزهکاری کرده اند درزندان اند

چه ضربه می خورند یک درخت توجه کنید که محیطش درگردوخاک هاست به پژمردگی می گرآید دادوستدبامحیط بیرونش کم

وبااکسیژینی که باید پس بدهد وگاز کربنیک که بایدبگیردکم است بنابراین هرچه قدر مستقیم بابیرون ازخودش درتعامل منطقی

 باشد باز است. بنابراین سیستم های بازسیستم هایی که برای تعامل با بیرون محدودیتی راندارند ولی سیستم های بسته برای

تامین نیاز ها بابیرون دچارمحدودیت اند هرچقدرمحدودیت بیشتر شود رفتن به سمت آنژروپی بیشتر می شود .البته سیستم مطلق

هم نداریم چون سیستمی که مطلق بسته می شودمی میرد مرگ سیستمی زمانی است که به طور مطلق بامحیط پیرامون قطع

ارتباط می شود.

چه اتفاقی می افتد درس که بلد نیست بدهد نظم به هم می خورد.وتربیت وبچه وصحبت که نیاز داردمحقق نمی شودوبی نظمی

می شودوازهرچی معلم وکلاس درس وتعلیم وتربیت است بچه بدش می آید.

ماندگاری سیستم :

وبرای ماندگاری سیستم باید همه مولف هادرست کارکنندمثلاقلب،کلیه ها،چشم،مغز،فشارخون همه باهم درست کارومقابل باهم

باعث ماندگاری می شود.

اگریکی ازاین اندام هادچارمشکل شود وارتباطش قطع شود ماندگاری سیستم دچاراختلبال می شود .بسته به اهمیت آن ماندگاری

بسته دارد.مثلا کلیه مواد لازم راازخون تصفیه می کندودفع می کند حالا اگردچارنارسایی شودمواد زاید دربدن می ماند دفع

نمی شود واگرمریض دیالیز نشوددر72ساعت ازپای درمی آیدقلب،ریه،مغز،چشم آدم برای ماندگاری باید تمام سیستم ها درست

کار کنند.دربرنا مه ی درسی هم اگر محتوی خوب باشند هدف ها خوب انتخاب شده باشد ولی معلم شماخوب معلمی نباشد-

ارزشیابی درست نباشدویاارزشیابی توصیفی است وآنهای که انجام می دهند جلونباشد اختلال ایجاد می شود .

4- پسخوراند:

یعنی هرنظامی وهرسیستمی اگربازخوردنداشته باشددچارمشکل خواهد شد من اگرمدتی آزمایش وچکاوبدن نکرده باشم

فشارخون،چربی خون،کارکردن پروستاتو... اگربه موقع پس خوراندنگیریم ودیر شود دچاراختلال خواهیم شد وآنتروپی

آن حاصل می شود.

خواص و ویژگی های عمومی سیستم:

خرده سیستم ها:

هرسیستمی خودش ازمجموعه ی سیستم هاتشکیل می شود مثلامن یک خرده سیستم هستم ازنظام خلقت ونظام کشورمان ولی

خودمن اندام هایی دارم که خرده سیستم هایی حیاتی من هستند مثلا اگر قلب یاکلیه های من باچشم من وهرکدام خودش دارای

خرده سیستم اند مثلا اگرقلب مجمو عه ای ازائورت ورگ ها کرنزو...

وچشم ماهم حقیقی وهرسیستم درنظام خلقت خودش خرده سیستم هایی داردوخودش هم خرده سیستمی است برای نظام بزرگتر .

 

نظم

هرسیستمی دارای نظم است که اگر ئبه هم بخورد سیستم دچارآنتروپی می شود مثلا قلب از100طبش آن شود150بافشار

خون از12به14و22وازمدارخارج می شود آنتروپی پیش می آید نظم کره ی زمین هم چنین ونظم درسیستم ها به مشابه شیشه

عمرسیستم است مثلا نظم یادگیری برای بچه های ابتدایی – بچه های ابتدایی چطور یاد می گیرند یک معلم ابتدایی می تواند

باشناخت بچه ها ودادن تکلیف مناسب بدهد ورفتار مناسب بچه ها رابه وجد می آوردوازطرفی باوجوداستفاده ازسرباز معلم

این نظم به هم می خورد.چون می خواهدآن کاری رابچه ها انجام دهد که درپادگان باآن مواجه شده است.

ودرسیستم های تعلیم وتربیت بایدپس خوراند آن خیلی سریع انجام بگیردمثلا همین ارزشیابی های تکوینیی وسیستم های بدون

پس خوراند آن ممکن است دچارآنتروپی شوند ویکی ازویژگی های دمکراسی این است که بامردم حرف بزنی وبپرسی ومردم

رادزکارهای اجتماعی مشارکت دهید. اگرنتوانی یک حرکت کوچک باعث یک موج بزرگ می شود.

5- هم پایانی

درتمام مسائل درطبیعت یک پایان است. هم مسائل در طبیعت قابل حل اند.یعنی برای دیدن به حل یک مسئله ازراه های گوناگون

می شود رسید. وبعضی از معلم ها قبو ل ندارندومی گویند یک راه دارد.ومشکل یک راه آن هم روش من که غلط است انتروپی

می آورد.ودرکلاس باید به بچه ها فرصت دادتا راه های متعدد رابروند وبه قول حضرت علی (ع)می فرماید:همه چیزراهمگان

دانندکه همگان ازمادرهنوززائیده نشوده اندوهیچ کس نمی تواند بگوید من همه چیزرامی دانم واگر کسی بگویدباسیستم مبارزه می

کندوبنابراین باید کلاس رابرای راه حل های متفاوت تشویق کنیم .

6- گرایش به سوی انتروپی: یعنی از نظم خارج شدن وگرایش جهان به سوی بی نظمی است ودرقرآن امده است وانسانها که

سن انه بالامی رود به سوی آنتروپی میرود.

فراموشی ناشنوایی: عوارض سال خوردگان است که به سوی انتروپی پیش می رود.انالله واناالیه راجعون واین دنیا هم به قول

آیات قرآن هم به سوی انتروپی پیش می رود. وآثارش همان گرم شدن کره ی زمین است .

7- آلومتری:

اگرسیستمی از حدبزرگ یاکوچک شود مثلا انسان اگر قدوقواره متعادل ومناسب باشد خوب است ودرنظالم تعلیم وتربیت

کلاس های بزرگ وشلوغ مثلا کلاس 70نفر ابتدایی الومتری است یااین که اگربه حداقل برسد به 12نفرآن هم صرف نمی کند

والومتری است.اما یک قانونی دارد به نام قانون سطح یعنی اگر وزن انسان 75کیلوگرم ولی سطح بدن بزرگ است وماهیچه ها

رشد پیدا کرده اند باورزش مثل ورزشکاران وزن کم وسطح زیاداما درآدم های چاق وزن بالا سطح کم است ودرحیوانات

وانسان هر چه سطح بالا وثبات وزن نشانه ی سلامت است.

 

 

 

/ 5 نظر / 300 بازدید
ابراهيم

با سلام وبسايت قشنگي دارين لطفا از سايت ما با نام سايت تخصصي آمار با آدرس www.spss-pasw.ir ديدن نموده و از امكانات آن بهرمند شويد. در صورت تمايل تبادل لينك انجام مي شود.

قضوی

باسلام وخسته نباشید مطالب بسیار عالی وجالب بود امید است همواره موفق ومنصور باشید باارزوی توفیق روزافزون جنابعالی شادمان وسرافراز باشید قضوی

مسعودی

اقای رضایی سلام مطالب مربوط به درس سیستمی را خواندم. در صورت امکان بقیه مطالب را بگذارید.با تشکر

معلم

باسلام .ازمطالب جنابعالی استفاده کردم باتشکر

شماره بندی اشکال ارد