زبان انگلیسی سوم راهنمایی ( گرامر )

 

  نکات

1 – هر گاه بخواهیم جسمی یا شیء را به انسانی تعلق و مالکیت دهیم، ابتدا یک آپُستروف s یا(s') به آخر اسم انسان اضافه می کنیم سپس نام شیء مورد نظر را به دنبال‌ آن می آوریم . مثال :
Sara's book : کتاب سارا
Teacher's pen : خودکار معلم

2 – (s') یا آپُستروف s مالکیت مخصوص تعلق جسم یا شی به انسان است و برای تعلق دادن شی به شی دیگر هرگز به کار نمی رود.

3 - اگر اسمی که می خواهیم شیء را به آن نسبت دهیم به حرف S ختم شود و یا s جمع به دنبال داشته باشد کافی است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S که در آخر اسم وجود دارد بیاوریم

مثل :

Student's books : کتاب های دانش آموزان
Girl's dresses: لباس های دختران

4 – اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافه of را بین اسم آن دو شی قرار دهیم مثل :

The door of the class : دربِ کلاس

شی تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پایه های میز

5- حرف اضافه of فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار نمی رود.

6 – نکته دیگر این درس در مورد استفاده از «صفت» می باشد. همانطور که می دانید

« صفت» کلمه ای است که مشخص کننده وضعیت یا حالت اسم می باشد. صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند مانند :

Old man :‌مردِ پیر
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کنند مانند :

The old man is in the room. پیر مرد در اتاق است

و یا بعد از فعل to be مانند am-is- are می‌آید مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . این دختر خیلی چاق است
fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصیف می کنند مانند :

Blue car اتوبوس آبی
Red shoes کفش های قرمز

9- بعضی از صفاتی که شما با آن ها آشنا هستید عبارتند از :

Tall : بلند , short: کوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : کوچک , large: بزرگ
Old: قدیمی , new: جدید , young: جوان
Hard : مشکل , easy: آسان , blue: آبی
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سیاه  

 

  تمرین :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جدید بسازید و در آن ها 's‌ یا of به کار ببرید.

1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است برای تعلق دادن car به Ali از 's استفاده می کنیم.

2- This table has four legs. These are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون می خواهیم the legs(بی جان) را به this تعلق دهیم از of استفاده می کنیم.  

 

  2 – گزینه صحیح را انتخاب کنید

1- what colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) red apples

پاسخ : گزینه c صحیح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

 

2- whose book is ti? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزینه a صحیح است. چون امیر انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده می شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of
b) boys
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزینه b صحیح است . bag انسان است و s' می گیرد. گزینه های دیگر از نظر گرامری پاسخ درستی نمی دهند.  

 

  3 - در تمرین زیرs' یا of به کار ببرید

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به کار می رود چون sister جاندار است.  

 

  4 – در جای خالی کلمه مناسب به کار ببرید.

1- mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولین جای خالی Of و در دومین جای خالی 's قرار می گیرد.

4. Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ : she  

/ 0 نظر / 48 بازدید