سودای سواد

از دیدگاه دین مبین اسلام انسان برترین و شریف ترین مخلوق الهی و محور هستی است . درآیات نورانی قرآن ، نیل به مقام عبودیت و بندگی هدف آفرینش و بعثت انبیا برای هدایت انسان به سوی مقصد بزرگ ترین موهبت و لطف خداوند به انسان بیان شده است . تعلیم وتربیت مبتنی بر آموزه های وحیانی و سیره پیامبران الهی بویژه نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام تنها رسیدن به مقام قرب الهی است و از عباداتی که خداوند منعال همه انسان ها را به آن دعوت کرده وآن را از حقوق و تکلیف قطعی انسان ها قرارداده است و موجب شرافت و برتری است . انقلاب شکوهمند اسلامی فرصت مقتنمی را برای نمایش اسلام ناب و احیا تعلیم و تربیت اسلامی فراهم کرد تا در سایه آن ضمینه هدایت افراد جامعه بسوی تکوین وتعالی هویت واقعی براساس نظام معیار اسلامی ، تشخیص مو قعیت و تلاش آگاه هانه و اختیاری برای بهبود آن و کسب شایستگی های لازم برای طی مراتب حیات طیبه از رهگذر نظام آموزشی کشور فراهم گردد . سواداموز ی که ثمره ی انقلاب اسلامی و میراث ماندگار معمار و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره (ره) است و درپیام 7 دی ماه 58 سوادآموزی را از جمله حوائج اولیه برای هرملت در ردیف بهداشت و مسکن بلکه بهتر از آن ها برای همگان می داند و می فرمایند "مایه بسی خجلت است که درکشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می کند که طلب علم را فریضه دانسته است از نوشتن و خواندن محروم باشد ". "برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا انشاالله درآینده نزدیک هرکس بتواند نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد" . مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) نیز در تداوم به ثمر رسیدن شجره طیبه سواداموزی و تحقق منویات و آرمان مقدس حضرت امام قدس سره شریف مکرر درمقام تجلیل از حرکت های ارزشمند سخنرانی ایشان و مکاتبات چند ساله اخیر معظم له با نهضت سواداموزی مبین شناخت صحیح و نگاه عمیق به سوادبوده و وزارت آموزش و پرورش را مکلف به رفع این نقیصه از کشور نموده است . و درنامه مورخ پنجم دی ماه 89 به وزیرآموزش و پرورش و حاج آقای قرائتی می فرمایند "درمورد به صفررساندن بیسوادی تا پایان برنامه پنجم وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی مسئولند و باید با برنامه ریزی دقیق و جامع ، این هدف را محقق نمایند ." باالهام از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در دیماه 1358 مبنی بر بسیج همگانی برای مبارزه با بیسوادی ، رهنمودهای مقام معظم رهبری ، جهت گیری های سند ملی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ، سیاست های فرهنگی و آموزشی ملحوظ در قانون و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تحقق با سوادی کامل درکشوراز طریق اجرای برنامه را هبردی سواداموزی ، شورای انقلاب فرهنگی سیاست های سوادآموزی را به امضای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسانید . ماده 1 : وزارت آموزش و پرورش باهدف (( انسدادورودی بی سوادی )) از طریق افزایش نرخ جذب خالص کودکان 6 ساله و پوشش واقعی کامل لازم التعلیم موظف دانست که انعطاف و نوآوری های لازم رادر روش ها ، ضوابط آموزشی ، روندها و رویه های اداری صورت دهدوحسب ضرورت در مناطق روستایی کم جمعیت و عشایری که تشکیل کلاس کمتر از حد نصاب مقرون به صرفه نیست از شیوه خرید خدمت آموزش از اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط بهره گیرد . ماده 2 : سازمان نهضت سواداموزی به منظور شتاب بخشیدن برروند سوادآموزی درکشور موظف دانست که برنامه راهبردی سوادآموزی موضوع این مصوبه را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نماید و سواداموزی را با رویکرد تشویقی و اولویت در استان هایی که درصد باسوادی پائین تر از میانگین کشوری است تلاش نماید. و راه کار و ضوابط تشویق بی سوادان به امر سوادآموزی و الزامات مناسب برای فراهم شدن زمینه جذب هرچه بیشتر آنان به این امر را تهیه و ارائه دهد . وبرای رعایت اصول یاددهی – یادگیری و تثبیت سوادبزرگسالان ، نسبت به اصلاح روندها و شیوه های جاری سوادآموزی اقدام و دوره های محتواو روش های متنوع خاص برنامه راهبردی تهیه نماید . بابهره گیری از همه ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی و نهاد های اجتماعی دولتی و غیر دولتی ، ارائه خدمات سوادآموزی را را هبری کند ، به قسمی که با اجرای برنامه راهبردی سواداموزی تا پایان برنامه چهارم توسعه باسوادی کامل گروه سنی 29 – 10 سال و تا پایان برنامه پنجم توسعه باسوادی کامل گروه سنی 49 – 10 سال را محقق سازد . سوادآموزی از موضوعات اولویت دار جهانی ،منطقه ای و ملی و از شاخص های مهم توسعه انسانی است . و جمهوری اسلامی به همراه کشورهای عضویونسکو , تعهدات بزرگی را در زمینه کاهش نرخ بی سوادی پذیرفته است . سارمان نهضت سواداموزی متولی ریشه کنی بی سوادی و البته وزارت آموزش و پرورش مسئول تدوین و اجرای برنامه سواداموزی در کشور است . در تعریف یونسکو سواد، توانایی افراد برای شناسایی، درک ، تفسیر ، ایجاد ، برقراری ارتباط و محاسبه ، با استفاده از مواد پاپ شده و نوشته شده است که افرادی برای رسیدن به اهداف خود به منظور توسعه دانش و توانایی های بالقوه خود و مشارکت کامل در جامعه محلی و جهانی به آن نیاز دارند . همچنین از دیدگاه الوین تافلر بی سوادان سده 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند . اما درتعریف جامع سوادآموزی عبارت است از فرایندسازمان یافته توانمند سازی بزرگسالان بی سوادو کم سوادجامعه از طریق ایجاد و تثبیت مهارت های نوشتن ، خواندن ، حساب کردن و روخوانی قرآن کریم و کاربست آن درزندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی به منظور تعالی و تکامل افراد و کسب شایستگی های لازم در پیمودن حیات طیبه است . به استناد تعاریف مشترک بین 93 کشور جهان افراد بی سواد ، کسانی که توانایی خواندن ونوشتن متون ساده را نداشته و نتوانند محاسبات را درحد چهار عمل اصلی انجام دهد در زمره افراد بی سواد بحساب می آید . (چه مدرک تحصیلی داشته باشد و چه نداشته باشد ) دلیل بروز بی سوادی نتیجه پائین بودن نرخ پوشش تحصیلی در بین کودکان لازم التعلیم است و سواداموزی تلاش سازمان یافته ای است که کشورها برای فراهم کردن فرصت دوم یادگیری برای افراد بازمانده از تحصیل انجام می دهند . تحلیل و بررسی وضعیت سوادآموزی در جمهوری اسلامی ایران وضعیت سواددر 5 سرشماری گذشته از سال 1355 تا سال 1390 نشان می دهد قدرمطلق بی سوادی درگروه سنی 6 ساله و بالاتر از 2 / 14 میلیون نفر به 7 / 9 میلیون نفر و همچنین درگروه سنی 49 – 10 ساله از 8 / 9 میلیون نفر به 4 / 3 میلیون نفر در سال 1390 کاهش یافته است . میزان باسوادی در گروه سنی 49 – 10 ساله از 8/48 درصدسال 1355 به 5/92 درصد درسال 1390 افزایش یافته است . اختلاف درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی درگروه سنی 49-10 ساله از 6/39درصد سال 1355 به 8/8 درصد درسال 1390 کاهش یافته است . اختلاف در صد باسوادی بین مردان و زنان در گروه سنی 49 – 10 ساله از 2/26 درصد در سال 1355 به 5/3 درصد در سال 1390 کاهش یافته است . وضعیت سواددر سرشماری 1390 همچنین نشان می دهد . از جمعیت 67681176 نفری 6ساله و بالاتر کشور به میزان 9719712 نفر معادل 4/ 14 درصد خود را بی سواداعلام کرده اند از تعداد 9719712 نفر بیسواد 6ساله وبا لاتر حدود 3576392 نفر معادل 8/36 درصد مرد و 6143320 نفر معادل 2/63 درصد زن شمارش شده است. از تعداد 9719712 نفر بی سواد 6 ساله و بالاتر حدود 5138167 نفر معادل 9/52 درصد شهری و 4581545 نفر معادل 1/47 درصد روستایی اعلام شده است . از جمعیت 4437473 نفری 9 – 6 ساله کشور به میزان 236538 نفر معادل 3/ 5 درصد خود را بی سواد اعلام کرده اند . از تعداد 236538 نفر بی سواد 9 – 6 ساله حدود 119249 نفر معادل 4 / 50 درصد پسر و 117289 نفر معادل 6 / 49 درصد دختر شمارش شده است . از تعداد 236538 نفر بی سواد 9 – 6 ساله حدود 141486 نفر معادل 8 / 59 درصد شهری و 95052 نفر معادل 2/ 40 درصد روستایی اعلام شده است . از جمعیت 50845801 نفری 49 – 10 ساله کشور به میزان 3456181 نفر معادل 8/6 درصد خود را بی سواداعلام کرده اند . از تعداد 3456181 نفر بی سواد 49 – 10 ساله حدود 1230855 نفرمعادل 6/35 درصد مرد و 2225326 نفر معادل 4/64 درصد زن شمارش شده است . از تعداد 3456181 نفر بی سواد 49 – 10 ساله حدود 1601439 نفرمعادل 3/ 46 درصد شهری و 1854742 نفر معادل 7 / 53 درصد روستایی اعلام شده است . از 9719712 نفر بی سواد 5/ 2 درصد درگروه سنی 6 الی 9 ساله و 5 / 35 درصد درگروه سنی 10 الی 49 سال و 62 درصد در گروه سنی بالای 50 سال هستند . مقایسه وضعیت سواد درسرشماری 1385 و 1390 قدر مطلق بی سوادی در گروه سنی 6 ساله و بالاتر از 8/ 9 میلیون نفر سال 1385 به 7/ 9 میلیون نفر در سال 1390 کاهش یافته است . میزان باسوادی درگروه سنی 6 ساله و بالاتر از 6 / 84 درصد در سال 1385 به 8/84 درصد در سال 1390 افزایش یافته است . قدرمطلق بیسوادی درگروه سنی 49 – 10 ساله از 15 / 4 میلیون نفر به 4 / 3 میلیون نفر در سال 1390 کاهش یافته است . میزان باسوادی در این گروه از 7 / 91 درصد سال 1385 به 5 / 92 درصد در سال 1390 افزایش یافته است . اختلاف درصد باسوادی در بین مناطق شهری و روستایی در گروه سنی 49 – 10 ساله از 8/9 درصد سال 1385 به 8/8 درصد و این اختلاف درصد باسوادی بین مردان و زنان در این گروه سنی از 7 / 5 درصد در این سال به 5 / 3 درصد درسال 1390 کاهش یافته است . عملکرد سازمان دربرنامه چهارم توسعه (سال 1384 لغایت 1389 ) براساس بند (ی ) ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه این سازمان مکلف بود با تدوین واجرای طرح را هبردی سواداموزی کشور بی سوادی افراد گروه سنی زیر 30 سال را به صفر برساند بررسی عملکرد کلاس گزاری سازمان از 1384 لغایت 1389 نشان می دهد : تعداد 3 میلیون و 558 هزار نفر از بی سوادان در دوره ی مقدماتی در سال های برنامه چهارم توسعه ، تحت پوشش قرارگرفته و از این رقم , 2 میلیون و 704 هزار نفر معادل 74 درصد قبول شده اند . تعداد2 میلیون و 782 هزار نفر از واجدین شرایط در سال های برنامه تحت پوشش دوره تکمیلی قرار گرفته است و از این رقم 2 میلیون و 105 هزار نفرمعادل 7 / 75 درصد قبول شده اند . همچنین تعداد 701 هزار نفر از واجدین شرایط در سال های برنامه تحت پوشش دوره پایانی قرار گرفته است واز این رقم 556 هزار نفر معادل 3/ 79 درصد قبول شده اند . و تعداد 360 هزار نفر از واجدین شرایط در سال های برنامه تحت پوشش دوره پنجم بزرگسالان قرارگرفته است واز این رقم 302 هزار نفر معادل 9 / 83 درصد قبول شده اند . به طور متوسط سالانه تعداد 236 هزار نفر از کم سوادان از برنامه گروه های پیگیر در سال های برنامه تحت پوشش قرار گرفته است . ملاحظه می گردد درطول برنامه چهارم توسعه از 100 نفر سوادآموز تحت پوشش دوره مقدماتی تعداد 11 نفر در پایه پنجم ثبت نام شده است و این امر بیانگر توجه بیشتر سوادآموزی به دوره مقدماتی و تکمیلی بوده و به دوره های پایانی و پنجم کمتر توجه شده است . تحلیل دلایل عدم رشد شاخص سواد در فاصله سرشماری 1385 تا 1390 عدم انسداد ورودی بی سوادی : طی سال های مذکور به طورمیانگین هرساله 22000 نفر بی سواد 10 ساله تولید شده است و حدود 40 هزار نفر در پایه اول تا چهارم ابتدایی از مدرسه خارج شده اند به عبارتی دیگر در طی این مدت مجموعا 51000 نفر ثبت نام نکرده و یا قبل از اتمام چهار ساله اول دوره ی ابتدایی از مدرسه خارج شده اند . پائین بودن کیفیت آموزشی و بازگشت به بی سوادی در نتیجه : عدم اطمینان از کسب مهارت های پایه سواد با اجرای ارزشیابی توصیفی و تنزل سطح سواد ارائه شده همچنین پائین بودن نرخ پایداری سواد و از دست رفتن مهارت های سوادبه مرور زمان درافراد بزرگسال از یک سو و پائین بودن سرانه هزینه شده برای آموزش فرد به فرد و پائین آمدن انگیزه ، علاقه ، استعدادو آمادگی یادگیری در فراگیران موجب پائین بودن کیفیت آموزش و بازگشت به بیسوادی شده است . ایجاد فاصله بین سوادارائه شده از سوی نهضت سواداموزی و انتظارات مردم از حداقل سوادو درنتیجه تعدادی از افراد با وجود آموزش در دوره های سواداموزی خودرا درسرشماری بی سوادلعلام می نمایند . دربررسی انجام شده از یک نمونه آماری نشان می دهد حدود 10 درصد افرادی که دوره ی تکمیلی نهضت سواداموزی را گذارنده اند خود را بی سواد اعلام کرده اند . افزایش تعداد بی سوادان جامعه درحد دوره ابتدایی و فقدان سازگاری های موثر برای ادامه تحصیل این افراد در نتیجه ازبین رفتن تدریجی مهارت های پایه سواد و اضافه شدن این گونه افراد به امار بی سوادان است . به طوریکه درمقایسه در بانک اطلاعاتی هدف مندی یارانه ها و سرشماری سال 1390 حکایت از ظهور 1 میلیون و 900 هزار نفر بیسواد جدید است . و ثبت نام های کاذب نیز ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات دقیق اسمی و عدم امکان تطبیق مشخصات افراد ثبت نام شده با مشخصات افرادی که درسرشماری خود را بی سواداعلام کرده بودند . عدم توجه به آمار ثبتی و ابتنای سرشماری به خود اظهاری و متاثربودن اظهارات افراد از شرایط جامعه است . اقدامات و عملکرد سازمان دردو سال اول برنامه پنجم توسعه : بحث و نتیجه گیری : با تامل در روند عملکرد گذشته و محدودیت زمان برای ریشه کنی بی سوادی توجه به مواردی چون انسداد مبادی ورودی به بیسوادی ، تکمیل بانک اطلاعات اسمی و آدرس بی سوادان ، تجدید نظر در روش آمارگیری و توجه به آمار ثبتی در شاخص سواد و استفاده از تشویق و الزام برای ایجادانگیزه دربی سوادان برای حضور دربرنامه های سواداموزی ، بهبود کیفی آموزش توجه به علایق و نیاز های گروه های خاص در تولید محتوا و روش های اجرایی ، تمرکز بربرون سپاری و ایجاد ظرفیت های جدید و توسعه و تعمیق سواد اجتناب ناپذیر است . منابع : ابراهیم زاده ، عیسی .(1373) . آموزش بزرگسالان . تهران : انتشارات پیام نور تافلر، آلوین . ( 1389 ) . موج سوم (ترجمه شهیندخت خوارزمی ) . تهران : انتشارات فرهنگ نشر نو جمعی از اساتید و متخصصین آموزش بزرگسال . (1392) . برنامه ریشه کنی بی سوادی گروه سنی 49 – 10 سال درجمهوری اسلامی ایران . تهران : سازمان نهضت سوادآموزی صباغیان ، زهرا .(1369) . روش های سوادآموزی بزرگسالان ( چاپ دوم ) . تهران : مرکز نشر دانشگاهی فتحی ، لیلا .(1383) . آموزش بزرگسالان (چاپ اول ) . تهران : انتشارات آتی

/ 1 نظر / 156 بازدید
مهدی

وب خوبی داری به منم سری بزن کدهای وبلاکنویسی دارم برات[گل]