اصول حاکم برزبان آموزی برنامه درسی بزرگسالان

اصل 1  : روش کاربردی درآموزش زبان فارسی

1-      آیا کتاب سوادآموز را به فعالیت وا دار می کند .؟

2-      آیا سوادآموزی درفعالیت های کتاب " خواندن " "نوشتن " سهم  ویژه ای دارد ؟

3-      آیا مهارت های چهارگانه و زبان به شیوه ی علمی و کاربردی آموزش داده می شود .؟

4-      آیا میزان محتوای کتاب بالا و قابل قبول است .؟

5-      آیا در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی سوادآموزان ، همه مهارت های زبانی رعایت  شده است .؟

اصل 2 : گسترش و رشد مهارت های زندگی .؟

      1 – آیا میزان آشنایی با سوادآموزان با مهارت های زندگی در کتب بالا قابل قبول می باشد .؟

      2 – آیا در کتاب به مهارت های در زمینه خانه، روابط خانوادگی ، تربیت فرزند و آداب زندگی توجه شده است .؟ 

      3 – آیا درکتاب به مهارت های در زمینه خانه داری ، تقسیم کار در خانه توجه شده است .؟

      4 – آیا درکتاب به مهارت های در زمینه ، حرفه ای و شغلی مانند کشاورزی ، دامداری و فنی توجه شده است .؟

      5 – آیا درکتاب به مهارت های درزمینه بهداشت ، دین وزندگی ، کار وزندگی  و ایران توجه شده است .؟

اصل 3 : کتاب باید زمینه یاز مطالعه پیوسته در سوادآموز باشد .

       1 – آیادر کتاب فعالیت کتاب خوانی درمیان فعالیت های درس ها پیش بینی  شده است .؟

       2- آیا درکتاب از حکایت ها و فعالیت ها درپایان درس استفاده شده است .؟

       3 – آیا درکتاب درس های که سوادآموزان را به طور غیر مستقیم به مطالعه تشویق کند پیش بینی شده است .؟

      4 – آیا کتاب سوادآموزان را با کتاب های "دوره تحکیم " و ارجاع به آن ها پیگیری میکند.؟

      5 – آیا مطالب کتاب سوادآموزان را تشویق به عضویت درکتاب خانه و کتاب خوانی می کند.؟

اصل 4 : بهره گیری از پژوهش های جدید درزمینه ادبیات مردمی و عامیانه

        1 – آیا شعرهای مناسب هردرس دربخش باهم بخوانیم استفاده شده است .؟

       2 – آیا قصه ها ، افسانه ها ، و حکایت ها ی مناسب درپایان هردرس استفاده شده است .؟

       3 – آیا از قالب های داستانی برای پروراندن درس استفاده شده است .؟

       4 – آیا مثل ها و ریشه های داستانی مناسب  در درس و فعالیت ها استفاده شده است .؟

       5 – آیا به شعرهای مردمی و از جمله در لالایی ها ، وشعرهای مربوط به اعیاد ومراسم ، دراعیاد توجه شده است .؟

اصل پنجم : سیر آموزش زبان از ساده به دشوار

     1 – آیا متن درس ها از ساده به دشوار تدوین شده است .؟

     2 – آیا مفاهیم زبانی و دستوری از ساده به دشوار تدوین شده است  .؟

     3 – تاچه میزان نکته های نگارشی کوتاه و پر کاربرد درکتاب " دوره ی سوادآموزی " ومواردی دیگر درکتاب های بعدی آورده شده است .؟

    4 – آیا واژه آموزی از "روندها" به سوی واژه های مرکب تدوین شده است .؟

    5 – آیا واژخ های که برای آموزش روابط معنایی می آید از ساده یه دشوار تدوین شده است .؟

اصل ششم : آموزش نکات زبانی ، اخلاقی ، ارزشی و شناختی به شکل غیر مستقیم

    1 – آیا از قالب های هنری مناسب برای پروراندن آموزش نکات زبانی در کتاب استفاده شده است .؟

    2 – تاچه میزان از آموزش نکات زبانی در قالب خبری و دستوری و عامرانه درکتاب استفادده شده است .؟

   3 – آیا در آموزش نکات زبانی ، پرهیز از "بایدها" و " نبایدها " دربیان مطالب رعایت شده است .؟

    4 – آیا گزینش دقیق و حساب شده واژه ها وجمله ها برای آموزش غیر مستقیم ، سوادآموزان رعایت شده است .؟

   5 – تاچه میران کتاب پرسش هایی که سوادآموزان را به هدف نزدیک می کند و پیام را خود دریافت می کنند ، رعایت شده است .؟

اصل هفتم : آموزش زبان و گویش رسمی درکنار گویش و زبان منطقه ای و محلی

   1 – آیا درکتاب مقایسه دو گویش رسمی و محلی برای آشنایی سوادآموزان استفاده شده است .؟

   2 – آیا درکتاب از فعالیت های برای تبدیل ضرب المثل ها به گویش محلی وگفتن آن در کلاس استفاده شده است .؟

   3 – آیا در کتاب از فعالیت های برای نوشتن ضرب المثل ها به گویش محلی و گفتن آن در کلاس استفاده شده است .؟

   4 – آیا در کتاب از فعالیت های برایخواندن شعرهای  محلی در کلاس استفاده شده است .؟

   5 – آیا درکتاب از فعالیت های جهت تبدیل شعر ها و لالایی ها از زبان عامیانه به رسمی و بر عکس استفاده شده است .؟

  6 – تاچه میزان از روش آگاه سازی (Paulo fveire) برای گشودن باب گفتگو در کلاس استفاده می کنید .؟

   7 – تاچه میزان از روش گفتگو به زبان رسمی درکلاس استفاده می کنید .؟

اصل هشتم : توجه به تمای گونه های زبان فارسی

  1 – تاچه میزان از زبان فارسی یعنی زبان کتاب ها ، مجله ها  ، روزنامه ها در درس های کتاب استفاده شده است .؟

  2 – تا چه میزان از زبان رسمی یعنی زبان شعر ها و قصه ها و لبخند ها استفاده شده است .؟

  3 – تاچه میزان توصیه می کنید که رونویسی و خوش نویسی با همان زبان کتاب نوشته شود .؟

   4 -  چه میزان توصیه می کنید که شعر ها وحکایت ها و لبخند ها با همان زبان کتاب نوشته شود.؟

 5– تاچه میزان برای شناخت و مقایسه گونه های رسمی و محلی در هر منطقه از گونه ی محلی همان منطقه استفاده می کنید .؟

6 – تاچه میزان برای فعالیت ها از آموزش گونه ها و گویش های همان منطقه استفاده می کنید .؟

اصل نهم : برنامه درسی زمینه ساز بروز و شکوفایی نو آوری و جستجو گری باشد .

1-      آیا فعالیت های برای تقویت روح جستجو گری و کشف پیش بینی شده است یا خیر ؟

2-      تاچه میزان فعالیت های برای پیدا کردن راه حل برای حل مشکلات و مسائل رعایت شده است .؟

3-      آیا طراحی فعالیت های نگارش خلاق در کتاب و جود دارد یا خیر ؟

4-      آیا فعالیت های برای گسترش داستان ، روی داد و ..... پیش بینی شده است یا خیر ؟

5-      آیا می توان سوادآموز را به جای شخصیت های داستان و یافتن راه درست جایگزین کردیا خیر ؟

اصل دهم : زمینه سازی برای بروز رفتارهای اجتمایی – اخلاقی – تربیتی

   1 – آیا فصل های برای طرح هنری مفاهیم اخلاقی – تربیتی و اجتماعی در نظر گرفته است .؟

  2 – آیا مفاهیمی همچون مشارکت ، آینده نگری تیزبینی ، انتقاد پذیری ، دوست یابی ، همدردی بادیگران کمک به هم نوع ، اعتمادبه نفس ، فداکاری ، و .....به چشم می خورد .؟

3 – آیا تصاویر گویای اهداف تربیتی ،‌اخلاقی ،‌اجتماعی هستند .؟

4 – آیا در مفاهیمی برای آماده کردن ومقاوم کردن سوادآموز در برابر آسیب های اجتماعی و فردی پیش بینی شده است .؟

5 – آیا فعالیت های لحاظ شده است که از سوادآموز، مقاومت و مبارزه با آسیب ها و مشکلات را بپرسید.؟

6 – آیافعالیت های که در باره ی تجرب های موفق و ناموفق سوادآموز بپرسید و بخواهد لحاظ شده است .؟

اصل یازدهم :

/ 0 نظر / 62 بازدید