راهبردهای یادگیری

 

ازانجائیکه یادا شت برداری یکی از مهمترین توانائی های مورد نیاز یک دانشجو است شاید این سوال مطرح شود :

چراباید یاداشت برداری کنیم ؟   

چگونه می توان یادداشت برداری مناسبی داشت ؟

شاید اتفاق افتاده باشد که قصد بیان جوکی را برای دیگران دارید درحالیکه قادر به یادآوری اصل مطلب نیستید .

نگران نباشید این نوع فراموشی از جمله ویژگی های انسان است .

این نوع ویژگیرا رابینگهوس روانشناس بوسیله تحقیق در باره ی ذهن انسان و توانایی یاد آوردن اطلاعات جدید در نمودار منحنی فراموشی ابینگهوس اینگونه توصیف می کند .

دربیست دقیقه اول تقریبا چهل درصد آنچه شنیده اید را فراموش می کنید .

دربیست وچهار ساعت شما تقریبا هفت در صد را از خاطر می برید ن

با این وصف موضوعات به سادگی فراموش می شوند  و برای جلو گیری از فراموش شدن مطالب باید شنود قوی داشته باشید بدانید بهترین  فعالیت  شنونده قوی ، یاداشت برداری  مناسب است ، یاداشت برداری موثر وخواندن کتاب های راهنما دو عامل مهم درکسب اطلاعات دردانشگاه محسوب می شود .

برای اینکه یادداشت برداری  مناسب داشته باشیم می بایست :

یادداشت برداری قبل از کلاس آغازمی شود .

 استفاده کنید. GREADYازبهترین روش یادداشت بردار

ترکیبی است از مخفف اولین کلمات که این روش را تشکیل می دهد ودرواقع حروف  این کلمه شاملGREADY

 درپنج مرحله با عنوان فرایند یادداشت برداری به روش زیر انجام می شود .t. a .e.r.g  

               کسب آمادگیgetrady

         نوشتنwrite

    ستاری     ویراedite             

     سوال کردنAsk question

      آزمون خودTest yourself

مرحله اول :

کسب آمادگی :

ابتدا قبل از ورود به کلاس باید ذهن خود را آماده کنید ، و شامل سه مرحله است .

الف ـ کتاب درسی را مطالعه و تکالیف آن را انجام دهید.

ب – دفترچه خود و موضوعات گذشته را مرور کنید .

ج – تهیه لوازم مورد نیاز مثل برگه خلاصه نویسی ، کلاسور ، قلم ، کتاب ، ماشین حساب و ......

مرحله دوم :

نوشتن

ضمن توجه به استاد وگوش دادن با دقت آنچه را می گوید استاد بفهمد و به راهنمای های استاد توجه دقیقی نشان دهد

این راهنما ها را م یتوان با یک کلمه ثبت کرد

نمونه های از اشاره ها و راهنما ها

-دراین زمینه پنج مرحله وجود دارد  اول ، دوم ، سوم و ......

-این مهم است ، عامل مهم ، دلیل اولیه ، بیشتر ، اغلب

-بعد ، سپس ، قبل از ، بعد از

-زیرا ، اززمانی که ،

- به عبارت دیگر ، به هرحال ، ولی ، هرگز ، هنوز

- به عنوان مثال  ، مثلا

- بندرت ، گاهی اوقات ،این یک استثناست

یادداشت برداری درحاشیه برگه با ایجاد ستون و نوشتن خلاصه درس به روش زیر

-لغات، اصطلاحات وتعریف ها را می توان نوشت

-نوشتن مثال ها که استاد مطرح می کند

- نوشتن وپرسیدن سوال از مطالبی  واضح نبوده اند

نکته :

ضبط صدای استاد به منزله یادداشت برداری نیست ، فقط به عنوان پشتیبان و مکمل در امر یادداشت بردار ی است

مرحله سوم :

نیاز است یادداشت ها را مطالعه وازنوشتن مطالب دقیق ، قابل فهم مطمئن شد

درصورت جا انداختن کلمه ای مختلف یاجمله ای آنرا کامل کنید .و شاید هم مطالب را با هم کلاس ها مقایسه کنید

هدف اصلی این است که مطالب قابل استفاده و خواندنی شوند .

مرحله چهارم

پرسیدن سوال

درپایان یادداشت برداری در هر جلسه با عنوان چندین سوال از موضوع طرح شده با توجه به هرم کیفیت سوال مطرح شود به قسمی که نکات مهم درس را شامل شود .

باتوجه به هرم کیفیت سوال :

سوال های خلاقانه با کلمات – چه می شد اگر آغاز می شوند

سوال های تفکر انتقادی باکلمات –چرا ، چگونه ، توضیح دهید ، بحث کنید ، مقایسه کنید ، علل ونتایج آن را بگوییدآغاز میشود.

سوال های دقیق با کلمات – چه، چه کسی، کی،کجا،چقدر،نام ،تعریف آغاز میشود.

سوال های سطح پایین وغیر قابل استفاده هم با کلمات –آیا، می توانید آغاز می شود.

مرحله پنجم :

آزمون از خود

این مرحله بعد از اینکه سوال ها مطرح ونوشته شد اجرا می شود .

و موجب ارسال اطلاعات به حافظه بلند مدت را فراهم می آورد

/ 0 نظر / 6 بازدید