خلاصه کتاب بهبودمهارت های یادگیری

 

چگونه شروع کنیم ؟

دراولین قدم سبک یادگیری راکه ترجیح می دهیدمشسخص کنید.

توصیف سبک های یادگیری

این مدل براساس کار(هانی ومامفورد)است دراصل دیدگاه آنهااین است کهفراگیران نیازدارندسبک هایی که بیشترترجیح می دهندرابشناسندوسپس تجربیات یادگیری راباروشی که برگزیده اندهمسونمایند.مثلأعمل گرایان درحین تجربیات فعال یادمی گیرند،آنهابه فعالیت درحین مشاهده می پردازندوهمزمان باتجزیه وتحلیل ذهنی ،نظریه پردازی کنندودرزمان انجام مثال هاوتمرینات عملی قادربه یادگیری هستند.

فعالیت گرایان:(Activists)

کاملأخودشان رادرگیرکارهامی کنندبدون اینکه طرفدارتجربیات جدیدباشند.آنهاازاینکه به تجربیات بی واسطه تسلط می یابندلذت می برندوخوشحال هستند.فکرآنهابازاست وایرادگیروشکاک نیستندواین باعث می شودکه مشتاق وعلاقه مندبه هرچیزجدیدی باشند. فلسفه آنهااین است "من هرچیزرایکبارامتحان می کنم "تمایل دارندعمل کنندوبعدأپیامدهای آن رادرنظربگیرند.

تمام روزهای آنهابافعالیت های مختلف پرشده است.ازعهده مشکلاتشان برمی آیند.به محض اینکه شوروهیجان یک فعالیت روبه تقلیل گذاشت دست به کارفعالیت بعدی می شوند.

تمایل دارنددرمقابله باتجربیات جدیدپیشرفت کنندولی باانجام آن دردوره های طولانی وبه هم پیوسته خسته می شوند.مردمی اجتماعی ومهربان هستندودائمأخودشان رابادیگران سرگرم می کنندامادرحین انجام این کارهامی خواهندکه مرکزهمه فعالیت ها باشند.فعالیت گرایان ازفعالیت هابهتریادمی گیرند.مثلأ

-ازتجربیات جدید،مشکلات وفرصت هایادمی گیرند.

-آنهامی توانندبه فعالیت های کوتاه مدتی ازقبیل بازی های تجاری،کارهای گروهی ورقابتی وتمرینات ایفای نقش جذب  شوند.

-درجایی که مرکزتوجه عموم هستند،مذاکرات رارهبری وسخنرانی نمایند.

-درجایی که به آنهااجازه داده می شود،عقایدجدیدی رابدون محدودیت بیان نمایند.

-آنهابه کارهایی می پردازندکه فکرمی کنندمشکل است .

-آنهاعلاقمندارتباط بادیگران هستندومشکلاتشان رابه صورت گروهی حل می کنند.

-ازمختصات آنهاکارکردن است

افرادفکور(تاملی )(Reflectors):    

گروه فکوردوست دارندبه عقب برگردندوباتعمق به تجربیات بیندیشندوآنهاراازجنبه های مختلف مشاهده نمایند.آنهااطلاعات راهم بطوردست اول وهم ازدیگران جمع آوری می کنندوترجیح می دهندکاملأدرموردآن قبل ازرسیدن به هرنتیجه ای فکرکنند.به گردآوری کامل وتحلیل اطلاعات درموردتجارب وحوادث مختلف علاقه دارندومایلندرسیدن به نتایج قطعی راتاآنجاکه ممکن است به تعویق بیندازند.فلسفه آنهااین است که محتاط باشند.

این گروه ازافراددوست دارندهمه زوایاومعانی ممکن راقبل ازاینکه حرکتی انجام دهند،بررسی نمایند.

ازمشاهده عمل وکنش مردم لذت می برندبه دیگران گوش می دهندودرمذاکره قبل ازاینکه نقطه نظرات خودراطرح نمایندنقطه نظرات دیگران راگوش می دهند.

آنهاگرایش به پذیرش افکارمنطقی دارندوکارهایشان ازروی صبر،آرام وبافاصله است کنش آنهاهمانندبخشی ازیک عکس است کهبالنزکاملأبازگرفته شده وگذشته رابه خوبی آینده درخوددارد.

اظهارنظردیگران درموردآنهاهمان چیزی است که واقعأدرایشان وجوددادرد.

گروه فکوردرجاهایی یادگیری بهتری دارندکه :

-به آنهااجازه داده شودتماشاکنند،فکرکنندوبه دقت درموردفعالیت هاتفکرنمایند.

-جایی که آنهاقادرباشندبازگردند،مشاهده کنند،کارگروهی راببینند،فیلم،ویدئوو....تماشاکنند.

-به آنهااجازه داده شودقبل ازعمل،فکرکنندوزمان مناسبی برای آماده شدن داشته باشند.

-بتوانندازعهده تحقیق پرزحمت،پژوهش وتفحص برآیند.

-جایی که زمان برای بازنگری اتفاقات وآنچه آموخته اندرادراختیارداشته باشند.

-برای ارائه کارخودبه دقت تحلیل هاوگزارش هاراموردتوجه قراردهند.

-به آنهاکمک شودمطابق باتجارب یادگیری ساخت یافته،دیدگاه هاراعوض نمایند.

-بتوانندبدون فشارومطابق بازمانی که دارندبه نتیجه برسند.

نظریه پردازان:(Theorists)

    نظریه پردازان می کوشنددیدگاه هایی راکه پیچیدگی هایی درخوددارندرابطورجامع مشاهده وبپذیرند.آنهابه مشکلات بطورعمودی وپله پله ومنطقی فکرمی کنندوحقایق ناهمخوان رابه نظریه های مربوطه تلفیق می نمایند.تمایل دارند"کمال گرا"باشند.کسانی هستندکه به آسانی آرام نمی گیرندتاوقتی که همه چیزمرتب ومناسب ودررویه ای عاقلانه قرارگیرد.آنهاتحلیل وترکیب کردن رادوست دارنددرموردمفروضات پایه،قوانین،تئوری ها،مدل هاوتفکرسیستم هازیرک وباهوش هستند.

خردپذیری ومنطق،فلسفه باارزش آنهاست :"اگردرچیزی منطقی هست آن خوب است."

تمایل دارندکه منفصل کننده وتحلیل گرباشندوتمایل دارندبه عینیت فردتوجه نمایندتااینکه وقف چیزهای غیرعینی ومبهم شوند.

سبک رویایی آنهابامشکلات بدون تناقض ومنطقی است .دقیقأهرچیزی راکه بااین مسئله همخوانی نداشته باشدردمی کنند.ترجیح می دهندیقین رامبناقراردهندوازقضاوت های غیرعینی،افکارجانبی وسطحی،احساس ناراحتی می کنند.

نظریه پردازان درفعالیت هایی بیشترمی آموزندکه :

-محتوای یادگیری بخشی ازسیتم،مدل،مفهوم یانظریه باشد.

-وقت داشته باشندکه روش پیوندارتباطی وروابط بین نظرات،حوادث وموقعیت هاراکشف نمایند.

-درمواردی فرصت سؤال کردن،کاوش درموضوعات اساسی،مفروضات ومواردمنطقی که درپس بعضی چیزهااست راداشته باشند.

-بطورعقلائی مسایل رابسط دهند،به عنوان مثال :تجزیه وتحلیل یک مشکل پیچیده،آزمایش کردن دریک جلسه خصوصی وپرسیدن سؤالات محققانه .

-درموقعیت ساخت یافته،باهدفی روشن قرارداشته باشند.

-بتوانندنظرات واندیشه های کلی رابخوانند،گوش کنندوبه عاقلانه ومنطقی بودن آن پی ببرند.

-قادربه تحلیل وسپس تعمیم دادن مشکلات هستند.

نظرات جالب واندیشه های کلی راپیشنهادمی دهندحتی اگربه آنهامربوط نباشد.

عمل گراها: (Pargmatists)

  مشتاق هستندعقاید،تئوری هاوتکنیک هاراامتحان کنندتاببینندآیاآنهادرعمل هم کارایی دارند.آنهابطورمثبت درجستجوی عقایدجدیدهستندوازاولین فرصت جهت آزمایش کاربردی آن استفاده می کنند.آنهامثل افرادی هستندکه یک دوره درسی راتمام کرده ومملوازعقایدجدیدهستندکه می خواهنددرعمل آنهاراامتحان نمایند.دوست دارندکارکنند،سریع عمل کنند،وبه عقیده ای که آنهاراجذب خودکرده است مطمئن هستند.نسبت به بحث هایی که تکراراندیشه های قبلی است وپایان ونتیجه نداردبی حوصله هستند.اساسأاهل عملند،افرادی هستندکه به زمین آمده اندتاتصمیمات عملی بگیرندومشکلات راحل کنند.

آنهابه مشکلات وفرصت ها"به عنوان یک چالش "پاسخ می دهند.فلسفه آنهااین است"همیشه راه بهتری وجوددارد"واگرچیزی کارمی کندخوب است. If it works it good)  )

عمل گراهادرجاهایی بهترچیزیادمی گیرندکه :

-حلقه مشهودی بین موضوع ومشکل عملی وجوددارد.

-تکنیک هایی ارایه شودکه دارای فوایدعملی مشهودباشد.

-فرصت آزمایش وتمرین تکنیک هاهمراه باکارشناسی که بازخورد(فیدبک)برای آنهافراهم آورد،رادراختیارداشته باشند.

-به آنهامدل هایی راکه قابل کپی هستندمثل،شخص موفق یافیلمی که درآن چگونگی انجام بعضی کارهارانشان دهند.

-فرصت فوری وبی واسطه داده شودکه آنچه راکه آموخته اندامتحان کنند.

-به آنهاعملیات ومشکل حقیقی برای حل کردن داده شود.

مروری کوتاه برسبک هاونظریه های یادگیری

چنانچه دانش آموزی به مشخصه هاوموقعیت های مطالعه ویادگیری آگاه شود،سبک های یادگیری رابهترخواهدفهمید.این مشخصه هابه عنوان نتیجه تجربیات شخصی وهمچنین شخصیتی استنتاج شده است .

رویکردهای کلی نگر(سریالی)

دررویکردکلی نگرتمایل به مرورموقعیت است .این روش تلاش داردطرح کلی همه جانبه ای ازمشکلات راقبل ازپرداختن به جزئیات به دست آورد.      

رویکردسریالی ازروش مخالف استفاده می کنداول باجزئیات به توافق می رسدسپس تصویرکامل راازطریق سبک پله به پله می سازد.

تحت شرایط تجربی نشان داده شده که اگرچه تفاوت زیادی بین این دورویکردوجودداردولی دانش آموزی که ازیک رویکرداستفاده می کنداگرازاطلاعات فراهم شده رویکرددیگراستفاده کندبامشکلات زیادی مواجه نخواهدشد.حتی گفته شده که توجه داشتن به شرایط وموقعیت درفراگیری مهم است وجریان تحصیلات نیازمندهردوروش کلی نگروسریالی می باشد.مطمئنأشمادربسط وگسترش مهارت های خودنیازمندبکاربستن دوسبک ازپائین به بالاوازبالابه پائین خواهیدبود.

یادگیری تجربی

دی کولب درسال 1984مدلی رابرای درک چگونگی فراگیری مؤثردانش آموزان ازطریق تجربه تهیه کرد.دراین مدل دانش آموزان به آسانی فعالیت های یادگیری رااجرامی کنندوبعدازآن تشویق می شونددرموردفعالیت بیاندیشندوتئوری هایی رابراساس این اندیشه هابوجودآورند.کولب اثربخشی یادگیری تجربی رادرکاردانش آموزانی که چرخه یادگیری چهارمرحله ای رادنبال کردندآزمایش کرد.

مدل کولب براساس ضربدری دارای دوبعدمی باشداولین بعدآن مربوط به ساختارمغزازطریق دست برتری راست/چپ ودوم مربوط به شخصیت ازطریق درون گرایی/برون گرایی است .

کولب تمایل داشت اصطلاحات تکنیکی رابرای هریک ازچهارموردفراگیری استفاده نمایدلذااین چرخه،احساس کردن،تماشاکردن،فکرکردن وانجام کاررادربرگرفت .

-مفهوم سازی انتزاعی (فکرکردن):یادگیری دراین مرحله شامل تحلیل مسأله واندیشیدن منطقی،مدل سازی ورشدفرضیات به منظورآزمون مرحله بعدی است.

-آزمایش فعال (انجام دادن):یادگیری دراین مرحله درگیرکاربردافکاروایده هاست وازطریق آزمون وخطاانجام می شودوگسترش واصلاح نظریه هادرموقعیت مناسب صورت می پذیرد..واضح است که این مسأله باعث پیدایش یک سری تجارب شده که احساسات ازآن ناشی می شودودوباره چرخه به کارخودادامه می دهد.

-تجربه عینی(احساس کردن):ازطریق رشداحساس حاصل می شودیعنی زمانی که فرددست خوش تجربیات خاص شده وباموضوع درگیرمی شود.پس فراگیردرمشکل شناورمی شودوتکیه بیشتری براحساس فرداست تامنطق او.دراین مرحله شخص کاری راانجام می دهدکه احساس می کنددرست استوزمانی که قصدانجام فعالیت مشابه ای راداردغالبأبراساس احساس عمل می کند.

-مشاهده انتقادی(تماشاکردن):شامل دقت وتوجه به تجربیات گذشته یادیدن،شنیدن وانتقاددقیق قبل ازعمل می شود.ازاین روبرای تدوین تجربیات بایدبه تجربه هاواحساسات،توجهی خاص داشت.

کولب چهارسبک یادگیری رابطورخلاصه شرح ذیل مشخص کرده است .

-انطباق دهنده:آنهائی هستندکه باانجام دادن واحساس کردن بهتریادمی گیرند(به وسیله آزمایش وتجربه عینی)آنهابیشترتمایل دارندکه کاری راانجام دهندوتکیه بربینش خوددارندتاتحلیل مسایل .

-واگراکننده:کسانی هستندکه مجبورنددست خوش تجربیات عینی شوندوسپس به این تجارب عکس العمل نشان می دهند.فعالیتهایی که آنهابیشترترجیح می دهند،احساس کردن وتماشاکردن است.

-همگون سازنده:باتماشاکردن وفکرکردن بهترچیزیادمی گیرند.دراستدلال نظری،توسعه مدل هاوفرضیه هااحساس راحتی بیشتری می کنند.

-همگراکننده:آنهادانش آموزانی هستندکه اولویت بیشتری رابه فکرکردن وانجام کارمی دهند.انهاخصوصاٌ علاقه مندبه کاربردعملی ایده هاهستند.

به خاطرداشته باشیدفراگیری مؤثروبیشترزمانی رخ می دهدکه بطورفعال درگردچرخه فراگیری تجربی حرکت داشته باشید.

یادگیری عمیق /یادگیری سطحی

یادگیری سطحی،روش ابزاری برای یادگیری است.دراین حالت دانش آموزان یادگیری راکارسخت وطاقت فرسامی دانندکه درتعقیب هدف وشغل مطلوب ملزم به انجام آن هستند.دانش آموزان دراین سبک عموماٌکوشش می کنندتلاش لازم رابه حداقل برسانند.دراین سبک موفقیت درارزشیابی(نمره)اهمیت عمده ای دارد.دانش آموزکمترین حدفراگیری رابرای کسب موفقیت انجام می دهند.خیلی اوقات این دانش آموزان یادگیری رابه عنوان حفظ کردن اطلاعات برای بازپس دادن مجددوجواب مطابق باملاک های ارزشیابی می دانند.آنهاندرتاٌبه هدف یادگیری یااینکه چگونه بایدبطورمؤثرتری یادبگیرندمی اندیشند.درروش یادگیری سطحی دانش آموزان مجبورندوعجله دارندپس ازیک ارزشیابی به کاردیگربروندممکن است،وقت کمی برای تعمق داشته باشند.

روش یادگیری عمیق توسط دانش آموزانی استفاده می شودکه درجستجوی این هستندآنچه می آموزندمعقول به نظربرسند.آنهاتمایل دارندبه اهمیت وارزش خوددانش توجه نمایند.آنهافعالانه به دنبال یادگیری وتنظیم اطلاعات جدیددر راستای آنچه که قبلاٌمی دانسته اندهستند.اطلاعات راارزشیابی می کنندودرقبال نتایج،دلیل ارائه می دهند.فعالانه ودرطول مراحل یادگیری سؤال می پرسند.مباحث منطقی راامتحان می کنندودرپی شواهد،مدل هاوزیربنای نتایج تئوریک هستند. برای این دانش آموزان ارزشیابی به خودی خودیک پایان نیست،بلکه یک بخش ارزشمندازمراحل یادگیری است.ارزشیابی به آنهاهم دریادگیری وهم درمحاسبه آنچه می دانندکمک می کند.بنابراین،ارزشیابی،پایه ای است برای رشدبیشترفراگیر.به عبارت دیگر،یادگیری واقعی،باعبارت"عمیق"تعریف می شود.

/ 1 نظر / 108 بازدید
قالب سبز

سلام چه وبلاگ زيبايي داري !!! براي زيباتر شدن وبلاگت به ما سر بزن ، با بيش از 50 قالب زيبا منتظر شما هستيم . از صفحات ديگه سايت هم بازديد كن قالب با سليقه شما هم موجوده . اگر قالب حرفه‌اي خواستي ، به فروشگاه ما سر بزن : http://www.greenskin.ir/Products