نقش سوال های اساس در یادگیری


نقش سوال های اساسی در یادگیری

پرسشگری وطرح سوال های  اساسی میتواند نقش بنیادی در پدیدآوردن تعامل اثربخش بین دانش آموزومحتوایبرنامه درسی ایفاکند.پرسش های اساسی به معلم ودانش آموزان می آموزند که یادگیری کاری مقطعی نیست .بلکه بیش ترشبیه به مسافرتی طولانی، مداوم وپایان ناپذیراست.

سوال های اساسی ، درعین حال که جذاب وگیراهستند، سطح فرهنگ افرادرانیزارتقامی دهندمرزهای سنی راازمیان برمی دارند.این سوال هابه صورتی جامع وفراگیرطرح می شوند وهیچ وقت برای آن هاجواب کاملینمی توان یافت .

پاسخ این گونه سوال هادرطول زندگی داده می شود ودربسیاری مواقع نیز،پاسخگویی به آنها میسرنمیشود .

این سوال ها گاه اساسی جلوه نمی کنند وگاهی جواب به آن ها بسیارآسان انگاشته می شود.

با نمونه های ازسوال های اساسی آشنا شویم :

آیا واقعا آزادهستیم ؟

معنای زندگی چیست ؟

آیاتاریخ تکرارمی شود ؟

آیازمان چیزمطلقی است ؟

آیاکودک می تواند دانشمند علوم باشد ؟

عدالت چیست ؟

خوشبختی چیست ؟

فناوری راکشف می کنند یااختراع ؟

آیا یک شخص اخلاقی می تواند غیراخلاقی رفتارکند ؟

پیشرفت چیست ؟

آیا واقعا خودمان سرنوشتمان را دردست داریم ؟

چه چیزی اساسی یا جوهری است ؟

چه فرهنگی بهتراست ؟

چه چیزی ارزش یادگیری دارد ؟

درچه صورت تقلب کاربدی نیست ؟

آیابرای موفقیت آموزش وپرورش الزامی است ؟

چگونه می توان سوال های اساسی رابه کاربرد ؟

استتفاده ازسوال های اساسی درکلاس  درس می تواند به سازمان دهی محتوای برنامه درسی کمک کند.

درآغازسال تحصیلی یانیم سال تحصیلی، مثلا با طرح سوال هنرمی تواند منبعی برای پروژه های درسی دانش آموزان باشد.بدین منظورمیتوان دانش آموزان راگروه بندی کردوبه دیدارنمایشگاه های نقاشی وموزه ها برد تا جلوه ای ازآثار خلق شده رامشاهده نمایند به دنبال هم از بازدید به عمل آمده توسط دانش آموزان گزارشی تهیه وبه مدرسه ارائه میشود .

معلمان همچنین می توانند باطرح سوال های نظیر (( آیاجنگ ضرورت دارد؟ )) یا (( یادگیری ریاضیات چه ارزشی دارد؟ دانش آموزان را برای انشا ترغیب کنند.

اگر معلمان بتوانند ، موضوع سوال های اساسی راباهدف های برنامه های درسی پیوند بزنند ، اثرگذاری فعالیت ها افزایش خواهند داد ودانش آموزان با انگیزه بیشتری به کنجکاوی وموشکافی خواهند پرداخت .

چگونه می توان برای ارزشیابی دانش آموزان ازسوال های اساسی استفاده کرد؟

ازاین سوال ها میتوان برای سنجش آغازین تدریس وهمچنین ،ارزشیابی پایانی استفاده کرد. وهمچنین می تواند ابزاری برای خودارزیابی دانش آموزان نیز باشد.

مثال : معلم درس تاریخ ،پس از تدریس تاریخ تمدن های باستانی ، نظیرتمدن ایران باستان ، میتواند این سوال رابه عنوان سوال پس آموز بپرسد ، (( آیا تمدن ایران باستان رامیتوان درردیف تمدن باستانی یونان قراردادوآیا این تمدن ارزشش راداردکه برای فهم آن تلاش کنیم ؟)) به عنوان سوال پیش آزمون وپس آزمون ،ازدانش آموزان بپرسید .مقایسه پاسخ های پیش آزمون وپس آزمون میزان پیشرفت یادگیری دانش آموزان را نشان می دهد.

چراباید سوال های اساسی را پرسید ؟

سوال های اساسی به این دلیل طرح می شوند که نیاز است دانش آموزان روی مسائل اساسی جهانی  و فراگیرتفکر کنندودرباره این مسائل به پژوهش بپردازند.

امروز دیگر جای آن نیست که دانش آموزان گردآورنده صرف اطلاعات باشند، بلکه باید به غور وبررسی امورمختلف بپردازند.

تفاوت سوال اساسی وسوال های هدایت کننده

هدف از سوال های اساسی ،دستیابی به پاسخ های درست یا نادرست نیست .هدف آن است که دانش آموزان به تفکروکنجکاوی وکاوشگری بپردازند. سوال های اساسی ماهیتی عام دارند وبه موضوع درسی ویژهای اختصاص ندارند. درحالی که سوال های هدایت کننده به محتوای یک درس یا مجموعه ای از درس ها مربوط هستند. سوال های هدایت کننده ، هدف های عینی هستند که به شکل سوال طرح شده اند . برای مثال این هدف عینی که دانش آموزان باید موقعیت جغرافیای سیاسی ایران رابشناسند ، می توان از طریق طرح سوالی مانند: (( موقعیت جغرافیای سیاسی ایران چه ویژه گی های دارد ؟ )) دنبال شود. البته می توان با پرسیدن سوالی اساسی سوال های هدایت کننده ای برای پشتبانی از آن مطرح کرد.

چه زمانی برای استفاده ازسوال های اساسی مناسب است؟

سوال های اساسی برای آموزش درس هایی که به صورت تلفیقی ارائه می شوند ، کارآیی بیشتری دارند . به عنوان مثال ، برای آموزش درسی که با مفاهیمی نظیر : عدالت ، سنت ، قدرت ، نظام ، استقلال ، اجتماع وجنگ سروکار دارد ، بهره گیری از سوال های اساسی بسیار اثر گذار است.

معیارهای که برای طرح وپرسش سوال های اساسی سودمند هستند :

1 - معلم انتظار دریافت پاسخ های  درست را ندارد .

2 - سوال های اساسی ماهیتی فراگیر دارد : همه افراد ،قومیت ها واقلیت ها چنین سوالی رادارند.

3 - سوال اساسی می تواند دررابطه بادرس باشد. (( به منظور ایجاد علاقه وکاوشگری  ))

4 - سوال اساسی واقع گرایانه است ومی تواند قابل ارائه درقالب درس مورد نظر باشد.

5 - سوال اساسی سبب بروز دیدگاه های مختلف می شود .

6 - سوال اساسی منشا پدید آمدن سوال های دنباله دار می شود.

.                                                                                         گرد آورنده :  رضایی/ 4 نظر / 47 بازدید
شعبانی

سلام مطالب خوبی دروبلاگتون هست.فقط اگرذکرکنیدکه این مطالب متناسب باچه پایه ای است بهترخواهدبود.

جمالی

سلام و خداقوت

جمالی

سلام و خداقوت

جمالی

سلام و خداقوت