بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره ی سوادآموزی با اهداف برنامه درسی مصوب

زمینه پردازی و پرسش پژوهش :

وظیفه نظام آموزشی ایجادوانتقال رفتارها و نگرش های مطلوب و موردنیاز جامعه و فراگیران از طریق برنامه های درسی و با هدایت معلمان است . در نظام کنونی‌کشور ما تأکید برمواد و محتوای درسی نسبت به سایر مؤلفه‌های ‌آموزشی بیشتر می باشد و«کتاب درسی یکی ازمهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان محسوب می شود و یکی ازمهم ترین نقش ها را ایفا می‌نماید به عبارت دیگر درکشور ما بیشترفعالیت‌های‌آموزشی درچهارچوب‌کتاب درسی صورت می‌گیرد» (یارمحمدیان ، 88 )                                               

درنظام آموزش و پرورش رسمی کشور ما ، فعالیت های سازمان نهضت سوادآموزی  به لحاظ مخاطب کم سواد و بی سواد که رقم قابل توجهی از جمعیت 10 سال به بالا کشور را شامل می شود از اهمیت خاص و قابل توجهی برخورداراست . تحقیقات نشان داده که سوادآموزی درتوسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و سیاسی اثر مثبت داشته است که دراین میان سهم منابع و کتب آموزشی رانباید نادیده گرفت . محتوای آموزشی بزرگسالان نقش حیاتی دربهبود زندگی آن ها دارد و اگردرارتباط با مسایل و نیازهای شان باشدمورد استفاده قرارگرفته و عملا موثرخواهد بود . ( ابراهیمیان وهمکاران ، 1378 ) . آموزش سوادآموزان زمانی نقش خودرا خوب ایفا می کند که محتوای آموزشی تدوین شده دربرگیرنده اهداف برنامه درسی باشد.   سازمان نهضت سوادآموزی نیز بر اساس مصوبه هشتصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در موظف به اجرای ساختار جدید ( مرحله اول آموزش بزرگسالان ) گردید ؛ این مرحله در سه عنوان دوره تعریف شده است :  1ـ  دوره ی سواد آموزی     2ـ دوره ی تحکیم سواد      3ـ دوره ی انتقال  

    اولین دوره از مرحله آموزش بزرگسالان(دوره سواد آموزی ) به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواداست که به منظور تحقق اهدافی مبنی بر:   کسب مهارت خواندن و نوشتن ـ فهم و درک متون ساده فارسی ـ انجام محاسبات ریاضی درحد چهارعمل اصلی ـ آشنایی با قرآن و کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن ـ آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی

به میزان حداقل 400 و حداکثر 500 ساعت آموزش طراحی و اجرا می شود  . برای تحقق اهداف فوق در این دوره ، دو عنوان کتاب ‌‍[سواد آموزی جلد (1) و (2) ] طراحی و در چرخه فرآیند آموزش قرار گرفته است .

به منظور تعیین میزان مناسب بودن محتوای تعیین شده برای فراگیران باید محتوا مورد ارزشیابی قرارگیرد،    

وازجنبه های مختلف  تحت عنوان تحلیل کتب درسی بررسی شود .  یکی از این جنبه ها اهداف برنامه درسی  دوره ی سوادآموزی است که به تبع آن جهت نیل به این اهداف محتوایی درقالب دو کتاب تدوین شده است .

به منظور تعیین میزان کفایت و پوشش محتوای تعیین شده برای سوادآموزان نیزلازم است محتوای این دوره مورد ارزشیابی قرارگیرد، هرچه میزان انطباق محتوای کتاب های درسی با اهداف تعیین شده بیشتر باشد توفیق تحقق اهداف دوره بیشتر خواهد بود.. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است محتوای دوره ی سوادآموزی را درراستای کفایت و پوشش اهداف برنامه درسی دوره ی سوادآموزی برای کتاب های تازه تالیف بررسی نماید . بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که :     آیا محتوای کتاب های دوره سوادآموزی  اهداف پیش بینی شده این دوره را پوشش می دهد ؟

                                                                          

 این تحقیق از این  جهت دارای ضرورت دارد که آگاهی نسبت  به کفایت محتوا اعم از متن ، تصویر ، تمرین در جهت دستیابی به اهداف دوره ی سوادآموزی ضرورت ایجاب می کند تا بوسیله صاحب نظران حوزه های برنامه درسی ، سوادآموزی و مجریان که مستقیما با این محتوای آموزشی سر و کار دارند تحلیل انجام پذیرد ، و محتوا ی کتب تازه تالیف سوادآموزی را از لحاظ ساختار نوشتاری ، استانداردها و پیام های پنهان و آشکار به شیوه عینی و منظم ارزیابی کنند تا میزان تطابق آن را با اهدافی که برای آن تهیه شده است بسنجند .

حال با انجام این پژوهش می توان نظرمجریانی که مستقیما با این محتوا ی آموزشی سروکار دارند را دریافت کرد و با تطابق آن با محتوای کتاب های درسی دوره ی سوادآموزی میزان پرداختن به این اهداف  در این دو کتاب درسی مشخص گردد . و درصورت عدم تناسب با اهداف مصوب و پیش بینی شده زمینه ای را برای مولفان و دست اندرکاران تهیه کتب درسی فراهم نماید، تا به تدوین کتب درسی متناسب با اهداف مصوب و پیش بینی شده بپردازند .

                 

پیشینه تحقیق                                                                                                                          

برنامه درسی سوادآموزی در سال 1389 تصویب و کتب دوره ی سوادآموزی نیز در سال 1390 براساس اهداف پیش بینی و مصوب تالیف گردید. لذا فرصت هیچ گونه تحقیقی درزمینه تحلیل محتوا ی این کتب ( به استثنای یک تحقیق که درذیل اشاره شده ) حاصل نشده است ، با مراجعه به منابع  موجود داخلی و خارجی به تحقیقاتی تحت عنوان تحلیل محتوا ی کتاب های درسی سوادآموزی وآموزش بزرگسال  انجام شده است. که در اینجا به یک مورد آن اشاره می شود:   

کارشناسی تحقیقات و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی (1386 ) درپژوهشی با عنوان " تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی از کتاب های مکمل سوادآموزی " به نتایج زیردست یافته است :                       

– جمع بندی تحلیل آموزشی کتاب های مکمل (11کتاب ) که توسط آموزشیاران و کارشناسان  براساس مقیاس  طیف لیکرت (بین 0 تا 5 ) درفرم های ارسالی از سوی سازمان نهضت سوادآموزی شکل گرفته می توان گفت که امتیاز بندی مشاهده شده ساختار ظاهری (6سوال ) ساختار محتوایی (14 سوال ) محتوای ویرایش فنی (10 سوال ) بیان گر تایید شاخص های فوق الذکر در سطح بالاتر از خیلی خوب می باشند .                   

در منطقه آسیا و اقیانوسیه مرکز فرهنگی آسیا و اقیانوسیه یونسکو[1] از سال 1980، برنامه تولید مشترک مواد آموزشی برای نوسوادان مناطق روستایی را به اجرا در آورده است. «این برنامه متوجه کسانی است که دانش مقدماتی خواندن و نوشتن را حاصل کرده­اند، ولی به علت فقدان مواد خواندنی مناسب امکان دارد به سادگی به بیسوادی رجعت کنند. با آمیزه­ای از تخصص و تجربه کشورهای شرکت­کننده (18 کشور) و با همکاری دفتر مرکزی متطقه­ای یونسکو در آسیا و اقیانوسیه، تا کنون نمونه­های اصلی چهل و چهار فقره از مواد آموزشی برنامه تولید مشترک به زبان انگلیسی و در قالب کتابچه­ها، پوسترها، بازی­ها و مواد آموزشی سمعی و بصری در موضوعات مختلف مرتبط با زندگی روزمره نوسوادان تهیه شده است» (مرکز فرهنگی، آسیایی یونسکو،   1373).                                                                                                                                                                            

      روش و مراحل تحقیق 

 این پژوهش به بررسی میزان  انطباق محتوای کتب دوره ی سوادآموزی  با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش از طریق مقایسه و انطباق نظرات آموزشیاران می پردازد و توصیفی ‌است . روش مورد استفاده نیز پیمایشی می ‌باشد .

ابتدا اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش براساس تعاریف عملیاتی دفتر برنامه ریزی و کتب درسی از حیطه های دانشی ، نگرشی و مهارتی توسط تیمی پنج نفره شامل 2 نفر متخصص برنامه درسی و 3 نفر متخصص موضوعی به حیطه های دانشی ، نگرشی و مهارتی تحلیل و همجنس سازی شد . به منظور صحت و دقت تحلیل اهداف مصوب ، اهداف تحلیل شده توسط کارشناسان و متخصصان برنامه درسی اعتبار. بخشی شد

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام آموزشیاران مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهرتهران است که دردوره سوادآموزی در سال تحصیلی 92-91 مشغول به کار بوده اندکه حجم نمونه 221 نفر در نظر گرفته ‌شده که درحقیقت  همان حجم جامعه آماری را شامل می شود .

روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از پرسشنامه که متداول ‌ترین و مؤثرترین روش‌گردآوری اطلاعات در تحقیقات میدانی است به منظور اندازه ‌گیری میزان انطباق کتاب‌‌های دوره ی سوادآموزی با اهداف از پیش بینی شده دوره ی سوادآموزی ، پرسشنامه ای شامل31 سئوال بسته پاسخ برای کتاب 1 و 40 سوال بسته پاسخ برای کتاب 2 دوره ی سوادآموزی که براساس مقیاس لیکرت در گزینه ‌های خیلی ‌‌زیاد، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم ‌تهیه ‌ و بین آموزشیاران مناطق نمونه ‌آماری توزیع وجمع آوری شد.

روایی  و پایایی ابزار سنجش پژوهش

روایی اشاره به‌ این ‌دارد که پرسش ‌های پژوهش دقیقاً همان اهدافی‌را اندازه بگیرند که مورد نظراست نه چیز دیگر را . به منظور بررسی و تعیین روایی ‌پرسشنامه از نظرات ‌تنی چند از اساتید دانشگاه وکارشناسان  و آموزشیاران با سابقة آموزش بزرگسال و همین طورکارشناسان پژوهش و برنامه‌ریزی وتألیف کتب درسی  استفاده گردید و پیشنهاداتی در این راستا ارائه شد . همچنین اساتید محترم راهنما و مشاور، پرسشنامه را مورد بررسی قرارداده و اعلام نظر فرمودند و پس از دریافت نظرات و انجام اصلاحات پیشنهادی، ‌پرسشنامه نهائی تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شد.

پژوهشگران اجتماعی قابلیت اعتماد (پایائی) ابزار سنجش خود را به وسیلة روش‌های گوناگونی مشخص می‌کنند . ابزار سنجش در ارتباط با این سؤال مطرح می‌شود که آیا در ثبت و ضبط اندازه های آنچه که باید اندازه ‌گیری شود دقت ‌لازم به کار رفته است‌یا نه ؟ به منظور تعیین پایائی پرسشنامه ، ‌تعداد 30 پرسشنامه بین آموزشیاران  توزیع و اجرا گردید و سپس یافته های بدست آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفت؛ که در نهایت آلفای کل برابر 907/0 به دست آمد.

بحث و نتیجه گیری :

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهدکه طبق نظر آموزشیاران شهرتهران کتابهای دوره ی سوادآموزی با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش انطباق دارد و تفاوت بین کتابهای این دوره از نظر توجه به اهداف از پیش تعیین شده ( مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ) برای این دوره معنادار است. همچنین اندازه اثرحاصل از میانگین محاسبه شده و مقایسه شده 9 پرسش پژوهش بیش از 48 / نیز از نظر عملی به شکل معنی دار می افزاید که محتوای این دوره اهداف دانشی ، نگرشی ومهارتی در حیطه خواندن و نوشتن، حساب کردن ، روخوانی قرآن و آشنایی با معارف اسلامی و احکام (کتابهای دوره سوادآموزی) را در حد زیادی پوشش می دهد .

 

بطور کلی  این نتیجه به مفهوم آن است که :                                                                                                               

  1. برنامه درسی دوره سوادآموزی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ، منطبق با نیازها و علایق سوادآموزان تهیه وتدوین شده است.زیرا اکثر جامعه نمونه«آموزشیاران»،هدفهای آموزشی این دوره را متناسب باعلایق ونیازهای مخاطبان خود دانسته ودر پرسشنامه به محتوای منطبق بر هدفها گزینه های بالاتر از حد متوسط را انتخاب کرده اند.
  2. محتوای آموزشی کتاب های سوادآموزی منطبق برهدفهای آن دوره«مصوب شورای عالی آموزش و پرورش » تالیف شده اند که نشانگر توجه مولفان کتب به هدفهای  آموزشی است به عبارت دیگر مولفان کتابها هدف نگر بوده اند.
  3. هر چند که در سوابق و اسناد موجود و اظهارات دست اندر کاران تالیف کتب درسی سوادآموزی به اعتبار بخشی برنامه درسی اشاره نشده است ولی با توجه به نتایج این پژوهش  به نظر می رسد که این مهم اتفاق افتاده است.
  4. از جمله دلایل متقن که می توان بر روی نتایج این پژوهش تاکید کرد؛ فرایند تهیه برنامه درسی و تالیف کتابها  در چارچوب  مراحل تهیه و تدوین تولید مواد آموزشی بزرگسالان توصیه شده از سوی یونسکو است که در بررسی های به عمل آمده از اسناد و سوابق کار و اظهارات دست اندرکاران حوزه تالیف به دست آمده است.
  5. نکته مهم دیگری که بر نتایج این پژوهش تاثیر گذار بود ، فرایند اجرای آزمایشی محدود و گسترده و اعتبار بخشی کتابها پس از هر مرحله اجراست که اصلاحاتی را در محتوای آموزشی رقم زده است.«به استناد بررسی سوابق و اسناد مربوطه به اعتبار بخشی در حوزه تالیف»
  6. بطور کلی پژوهش های انجام گرفته در خصوص سایر کتابهای آموزشی در حوزه سوادآموزی  غالبا تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی است که بیشتر به سطح خوانایی محتوا ، ضریب درگیری ، ساختار فیزیکی ، ساختار محتوایی ، ویرایش فنی ، اصول سازماندهی  محتوا پرداخته شده است و پژوهشی درمورد تحلیل محتوای کتب سوادآموزی از منظر کفایت و پوشش محتوا برای  اهداف پیش بینی شده دوره سوادآموزی انجام نگرفته است  .هر پژوهشی بر نکته خاصی تاکید ورزیده و برخی نکات را نادیده گرفته اند و در واقع تحلیلی مبتنی بر هدف صورت نگرفته است.هر چند که در نتایج آنها بر تهیه و تولید موادآموزشی متناسب با ویژگی های مخاطبان ، اهداف آموزشی دوره ها و رعایت اصول تهیه و تدوین محتوا ی بزرگسالان تاکید شده است.
  7. برای نمونه ، سعیدی (1385) در پژوهشی با عنوان " بررسی اثر بخشی و مطلوبیت کتاب های طرح آزمایشی دوره مقدماتی در مقایسه با کتاب های قبلی " به این نتیجه رسید که در هر سه کتاب مورد بررسی ضریب درگیری در خصوص ارائه دانستنیها ، تقویت مهارت ها ، همخوانی متن با تصاویر، همخوانی متن با نیاز سوادآموزان ، متناسب بودن پرسشها با توانایی سواد آموزان،مشارکت سوادآموزان دریادگیری،کیفیت تصاویر،مناسب بوده وارزیابی آموزشیاران در خصوص دو کتاب ریاضی و خواندن و نوشتن در مقایسه باکتاب های قبلی بسیار مثبت بوده است . میزان یادگیری سواد آموزان چه در مشاهده حضوری، مصاحبه وچه در مقایسه نمرات گروه آزمایشی( آنهایی که با کتاب جدید آموزش دیدند)وگواه(آنهاییکه باکتاب قبلی آموزش دیدند) با کتاب جدید بهتر وموثر تر از کتاب قبلی بوده است .
  8. از بررسی پژوهشهای انجام گرفته چنین استنباط می شود که درگذشته کتاب های سوادآموزی فاقد برنامه درسی بوده است و در آنجا رویکرد ، اهداف و فرایند تالیف محتوای آموزشی بزرگسالان به صورت مستند ارایه نشده است که محققان بتوانند محتوای آموزشی را با آنها تطبیق یا تحلیل محتوای کتب سوادآموزی را از منظر کفایت و پوشش محتوا برای اهداف پیش بینی شده دوره ها مورد پژوهش قراردهند.این پژوهشها بیشتر مبتنی بر نیاز ها بوده است.
  9. از جمله دلایل درخصوص بند8 میتوان به اظهارات مدیران ارشدسازمان مبنی براینکه نخستین برنامه درسی مصوب در حوزه سوادآموزی در سال89 تدوین وبه تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است؛ اشاره کرد.

پیشنهادها :                                                                                                                                

1-   پیشنهاد می شود سازمان نهضت سوادآموزی نیازهای پژوهشی خود را در ارتباط با کتاب های درسی طی بخشنامه ای به مراکز دانشگاهی ارسال کند تا پژوهش های هدفمند و کاربردی بیشتری در این خصوص صورت پذیرد .

2-   با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق فقط شامل آموزشیاران  شهرتهران می باشد لذا نمی توان آن را به اطمینان به کل کشور تعمیم داد لذا پیشنهاد می شود تحقیقات مشابه دیگری در سطح استانهای مختلف انجام پذیرد و نتایج آن با یافته های این تحقیق مقایسه گردد .

3-   پیشنهاد می شود با توجه به اینکه این کتاب ها برای بی سوادان تدوین شده است نظر سوادآموزان نیز در خصوص کتب بررسی گردد .

4-   در این تحقیق به دلیل محدودیت های متعدد فقط  کفایت  پوشش محتوا  برای اهداف پیش بینی شده دوره ی سوادآموزی از منظر آموزشیاران بررسی  می شود در پژوهش های بعدی  از منظر کارشناسان  آموزش بزرگسال متخصصین برنامه درسی ، سوادآموزان نیز مورد بررسی  قرار گیرد تا اعتبار آن بالاتر رفته و با این پژوهش مقایسه گردد .

5-   پژوهش‌هایی ‌در خصوص‌ کتاب‌های ‌ سایر دوره های  آموزشی سازمان ( تحکیم و انتقال )ا نجام شود و با نتایج ‌این ‌تحقیق ‌مقایسه ‌گردد

6-   با عنایت به اینکه سؤالات این پژوهش ازطریق پرسشنامه بسته پاسخ بوده وممکن است بعضی از زوایای مهم ‌مسائل ‌مرتبط با این‌ موضوع مخفی مانده‌ باشد پیشنهاد می‌شود که این ‌پژوهش ازطریق مصاحبه با سؤالات باز با آموزشیاران ‌انجام شود تا دیدگاه آنان به ‌طور دقیقتر در خصوص محتوای این ‌کتاب‌ها مشخص ‌گردد .

7-   پیشنهاد می شود برای بدست آوردن میزان ارتباط افقی کتاب های دوره ی سوادآموزی با سایر موضوعات دوره از حیث اهداف ، پژوهشی در این خصوص انجام پذیرد.

 

منابع فارسی :

1 - اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی ، مصوب مجلس شورای اسلامی ، مورخ 25 / 3 / 1363

2 -ابراهیمیان هادی کیاشری ، علی و همکاران . (1387) . دانشنامه محتوا و مواد یادگیری با تاکید برروش شناسی آموزش بزرگسالان ، جلد اول . تهران : سازمان نهضت سوادآموزی.

3 - ابراهیمیان هادی کیاشری ، علی و همکاران . (1387) . دانشنامه محتوا و مواد یادگیری با تاکید برروش شناسی آموزش بزرگسالان ، جلددوم . تهران : سازمان نهضت سوادآموزی

4 - حدادی ، میترا). 1385 ) . بررسی محتوای کتاب فارسی دوره مقدماتی با اصول زبان آموزی بزرگسالان و تجزیه و تحلیل کتب ملی به روش ولیام رومی در استان سمنان . سمنان : نهضت سوادآموزی .

5 - داور ، علی .(1382) . مبانی نظری و عملی پژوهش درعلوم انسانی و اجتماعی (چاپ دوم ) . تهران : انتشارات رشد .

6 - سرمد، زهره، بازرگان، ‌عباس، حجازی، الهه.( 1386) . روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران:  نشرآگا

8 - سلسبیلی ، نادر (1382) . سند منشور اطلاح نظام آموزش و پرورش ، مجموعه مطالعه درمسائل و مباحث اساسی حوزه برنامه ریزی درسی و روش های تدریس ( جهت تدوین برنامه ملی اصلاحات درآموزش و پرورش ) محور اول : عوامل تاثیرگذارسیاسی _ اجتماعی ، تفاوت درتاکید ها و تعارض های ارزشی ، فلسفی و دیدگاهی در طراحی و تدوین برنامه های درسی . تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت .

9 - سیلور، الکساندرو لوئیس (1380 ). برنامه ریزی درسی برای یادگیری بهتر ( ترجمه خویی نژاد) . تهران : آستان قدس.

10- صفوی ، امان الله (1383). روشها،فنون والگوهای تدریس . تهران : انتشارات سمت .

11 - فردانش ، هاشم (1382). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی . تهران : انتشارات سمت .

12 - نهضت سوادآموزی ،سازمان آموزش وپرورش استان آذرغربی.(1386) . تحلیل محتوا ی کتاب های مکمل نهضت سوادآموزی به روش ولیام رومی.  ارومیه : مولف


[1]. ACCU Asia / Pacific Cultural Center for UNESCO

/ 1 نظر / 106 بازدید
♥♥مرد احساسی♥♥

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو میندازد طعنه های دیگران است!!! شاید اگر این "دیگران" نبودند، تو زودتر از اینها برای من مرده بودی... ........................................ سلام خسته نباشید میشه ب منم سر بزنید؟