محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩٢/٢/۱٥

هدف کلی برنامه درسی  دوره ی ابتدایی کتاب فارسی

الف- حیطه ی شناختی:

-1 آشنایی باساختارزبان فارسی معیاروگسترش حوزه ی نمادها ومعانی آن

-2 آشنایی بازبان گفتارونوشتار، نظم ونثروتفاوت آن ها

-3 آشنایی مختصرباجلوه های هنری زبان

-4 آشنایی بامسائل اعتقادی، فرهنگی- تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، ملی، علمی، هنری وآدا ب

ومهارت های زندگی درقالب زبان

-5 آشنایی باشیوه های تقویت حافظه وراه های پرورش ذوق

ب- حیطه ی عاطفی:

-1 ایجاد، پرورش وتقویت علاقه ونگرش مثبت نسبت به :

-مبانی اعتقادی، فرهنگی وملی کشور

-بیان احساسات، عواطف وافکار درقالب گفتارونوشتار

-جنبه های زیبایی سخن وتحسین آ ن

-مطا لعه

-2 تلطیف احساسات وعواطف

پ-حیطه ی مهارتی:

-1 گوش دادن : دقت وتمرکز درسخن گوینده ،-درک سخن ودریافت پیام، -دریافت ارتباط بین بخش های مختلف پیام ، -بررسی واظهار نظردرباره ی شنیده ها

-2 سخن گفتن: -به کارگیری اندیشه قبل ازسخن گفتن، -به کارگیری زبان مناسب برای مخاطبان ،-توانایی

سخن گفتن دربرابرجمع ،-به کارگیری کار افزارهای مناسب ارتباطی ،-انسجام دررساندن پیام،-توانایی شرکت

دربحث وگفت وگوها

-3 خواندن : -تمرکز ودقت درنوشته -توانایی بلند خوانی وصامت خوانی -خواندن بالحن وآهنگ مناسب ، -درک  نوشته هاودریافت پیام اصلی آن ها ، -دریافت ارتباط بین بخش های مختلف نوشته ، -به کارگیری کارافرازهای مناسب درخواندن ، -گسترش دایره دیددرخواندن، -کسب عادات مطلوب درخواندن

نوشتن

-توانایی به کارگیری به هنجارخط

-نوشتن درست کلمات وجملات شنیده شده(املا)

-به کارگیری علایم نشانه گذاری درنوشتن

-توانایی درنگارش برخی ازپاره مهارت های نگارشی (انشا )


اهداف کلی برنامه ی درسی فارسی ششم ابتدایی :

الف : حیطه ی شناختی:

گسترش و تعمیق حوزه ی نشانه ها و معانی مناسب ، توسعه و تعمیق آشنایی با ساختار زبان فارسی معیار

،آشنایی با ساختار نظم و نثر و نمونه های آن ،پرفا بخشی و گسترش آشنایی با مسائل اعتقادی –ملی – فرهنگی

تربیتی – هنری – اجتماعی – علمی ، آشنایی مختصر با جلوه های هنری زبان ، آشنایی با شیوه های خواندن و

نوشتن ، آشنایی با انواع پاره مهارت های نگارشی

ب)حیطه ی عاطفی:

پرورش و تقویت علاقه و نگرش مثبت نسبت به : ،ارج گذاری به احساسات وعواطف وافکاردیگران،بیان مناسب وموثراحساسات،عواطف وافکارخود،مسائلاعتقادی،فرهنگی-تربیتی،ملی وهنری واجتماعی ،مطالعه ی نوشته ها وقصه های ساده ومناسب،جنبه های زیبایی سخن،نوشتن متن های کوتاه،زیبایی خط(خوش نویسی)

پ)حیطه ی مهارتی:

-1 مهارت گوش دادن:

دقت درسخن گوینده،دریافت هسته معنایی پیام،دریافت ارتباطمیان بخش های یک پیام،برسی ونقدشنیده

ها،دریافت پیام درگونه های مختلف زبانی،دقت درآهنگ کلام

2 –مهارت سخن گفتن:

به کارگیری کار افزارهای مناسب ارتباطی،توسعه ی برقراریارتباط عاطفی با شنونده،شرکت فعال در بحث وگفت وگوها،سخن گفتن موثرومناسب دربرابرجمع،انسجام وانتظام دررساندن پیام،پاسخ گویی خلاق به پرسش ها،به کارگیری مناسب

-3 مهارت خواندن:

توسعه ی سرعت بخشیدن به نشانه های نوشتاری،توانایی دریافت ارتباط معنایی بخش های یک متن،توانایی

دریافت پیاماصلی یک متن، توانایی خواندن متن مناسب با محتوای آن، خواندن نثر وشعربا لحن وآهنگ مناسب، توانایی نقدوبرسی یک متن،به کارگیری کارافزارهای مناسب درخواندن،تعمین عادات وآداب مطلوب درخواندن

-4 مهارت نوشتن:

توسعه توانایی تبدیل نشانه های صوتی به نوشتاری(املا)، توسعه ی توانایی درست نویسی، خوانا نویسی وزیبا

نویسی،تعمیق عادات مطلوب درهنگغام نوشتن،استفاده ازنشانه های نگارشی ،توانایی بیان باورها،احساسات

وخواسته هادرقالب نوشته(انشا)،توانایی به کار گیری درست کلمات در جملات.__    

 

آموزش مهارتهای زبانی : در کتاب خوانداری تاکید بر اندیشیدن ، کار گروهی کردن  و گفتگو می باشد . و هدف این کتاب پروراندن مهارت های  شفاهی زبان ( گفتاری ، شنیداری ) بوده که منجر به خوب دیدن ، خوب شنیدن ، خوب خواندن ، و رسیدن به عمق و ژرفا می گردد .  نگاه کتاب به دانش آموز  نگاه مهارتی است  زیرا ما آموزه های  زبان را مهارت می  دانیم .  بنا بر این خوب دیدن ، گوش کردن دقیق انتقادی و بهره گیری از حواس پنجگانه  به گونه ای باید آموزش داده شوند که دانش اموز به پروردگی ِ ذهن برسد . به طور مثال د ر شیوه ی سخن گفتن رعایت بافت آوایی ، رعایت لحن ، رعایت تکیه ها ، مورد تاکید است . چنان که در ابتدای کتاب  نیز این شعر آمده است :»به نام خدایی که جان آفرید  ، سخن گفتن اندر زبان آفرید .  و هدف از آموزش موارد فوق  رسیدن به مهارت های فرا زبانی  است . زیرا آنچه از گوش  و چشم می آموزیم  در تفکر به کار گرفته می شود  در اولین فرودگاه مهارتهای تفکری  به بهتر فکر کردن و درست اندیشیدن می رسیم . و همین نکته ما را به آن جا  می رساند که دانش آموزانی پرسشگر و درسهایی پرسش انگیز فکر کنیم . چنانچه قرآن می فرماید : افلا ینظرون ؟! افلا تدبرون ...؟1 دومین فرودگاه بخش نقد  و تحلیل است . ایجاد نگرش انتقادی  و نگرش تحلیلی نسبت به محتوا  به گونه ای که در کنار هر متن بتوانیم آن را از نظر لایه های  درونی کالبد شکافی کنیم .

کتاب نوشتاری :آنچه در کتاب مهارت های خوانداری گفته و شنیده  و گوش داده اند و دیده اند باید بتوانند به نوشتار در بیاورند . عرصه ی نوشتار ، قلمرو مهارتهای دست ورزی است . آنچه ذهن به پروردگی  و مهارت رسانده بود اکنون باید آن ها  را روی کاغذ بیاورد .  بنا بر این آموزه های  ذهنی را به نماد های خطی تبدیل  میکند ، نمادهای نوشتاری را به نماد های دیداری . زیرا دانش اموز  در این جا از نمادهای دیداری به نام خط فارسی  استفاده میکند. در زبان فارسی  از کوچکترین عنصر سازه ای یعنی کلمه آغاز کردیم ، سپس کلمه را گسترش داده  و وازه را آموزش دادیم ، سپس به عبارت ، و از عبارت به جمله  و بعد از آن به بند  و سر انجام به نگارش انشا  رسیدیم . یعنی اموزه های قلمر نوشتاری  ما که ریز مهارت دارد  نقطه ی  فرجامین  آموزش نوشتاری ، خلق  و آفرینش انشا است .  در واقع انشا  تفریحگاه  خیال ، ذهن  و حواس دانش اموز باید باشد .  و کارگاه نویسندگی چراگاه خیال بچه ها محسوب می شود . در این مجال کوچک اجازه دهیم ذهن آن ها به دنبال عواطف  و احساسات  و خیالات خود باشد .و انچه را که می یابد به قلم بیاورد . برای تقویت هدف فوق  در کتاب فعالیت های نوشتاری  تدابیر زیر اندیشیده شده است :

1 . آموزش آموزه ها ی انشایی برای کمک به پرورش ذهن  و روان سازی  زبان  و قلم  در نوشتن .

2 . کاربست ضرب المثلها ،  ضرب المثل ها  جمله هایی ناب  و نغز و شیرین هستند  سر شار از خیال و معنا ،  و با این بهانه کودکان را به گلگشت سر شار از نغمه های دل انگیز طبیعت می کشانیم .  در کتاب نوشتاری  و خوانداری  از ضرب المثل ها به چند روش استفاده شده است  اما در کتاب نوشتاری  بیشتر به ضرب المثلها  از دید ابزاری توجه شده است تا به کمک ان ها توانایی نوشتن را پرورش دهیم  و به طور کلی  به کمک اموزه ای  فرهنگی  زبان  فارسی  که از بن مایه های  دینی  و از بن مایه های  فرهنگ ایران سرچشمه گرفته اند  وجود دانش اموزان را سیراب میکنیم  و البته نقش  معلم در این جا مهم است و شیوه هایی که برای این امر  در نظر میگیرد  تا دانش امزان را به حیات طیبه رهنمون گردد

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب