محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
سطوح یادگیری گانیه نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩٢/۱/۳٠

سطوح یادگیری از نظر گانیه

نوشته رضا پورشیخ

           گانیه انواع یادگیری را در 8 طبقه قرار دا ده که بترتیب از ساده ترین نوع یادگیری شروع و به مشکل ترین آنها که حل مسئله باشد می رسد:

1 یادگیری علامتی :در این نوع یادگیری که بیشتر تحت عنوان یادگیری رفتار بازتابی یا شرطی سازی کلاسیک پاولف معروف است . در این نوع یادگیری یادگیرنده پاسخ شرطی را به یک علامت می آموزد . مانند پاسخ ترشح بزاق سگ به صدای زنگ یا نور چراغ .

2 – یادگیری محرک و پاسخ : این نوع یادگیری با دادن پاسخ های دقیق عضلانی به محرک های معین مشخص می شود . بطور مثال وقتی راننده ی اتومبیل با دیدن چراغ قرمز اتومبیل را متوقف می سازد یادگیری او از محرک پاسخ است زیرا او با دیدن یک محرک معین ( چراغ قرمز ) به آن پاسخ عضلانی مشخص داده است . (فشار دادن پا بروی پدال ترمز ) . یکی از تفاوتهای عمده این نوع یادگیری با یادگیری علامتی این است که در یادگیری علامتی رفتار جنبه بازتابی یا غیر ارادی دارد اما رفتار مورد نظر در یادگیری محرک-پاسخ جنبه ارادی دارد .

3 – یادگیری زنجیره ای :یاد گیرنده برای یادگیری رفتارهای پیچیده تراز طریق یادگیری زنجیره ای تعدادی از یادگیری های محرک پاسخ قبلی را بهم پیوند می دهد و زنجیره ای از یادگیری های محرک پاسخ را می آموزد . در این نوع یادگیری در واقع هیچ عمل تازه ای آموخته نمی شود بلکه اعمال آموخته شده قبلی در بافتی تازه بهم پیوند یافته و یک مهارت جدید آموخته نیز آموخته می شود . بطور مثال شخص بزرگسالی که می آموزد اعمال معینی رابه دنبال هم انجام دهد تا اتومبیلی را بطور صحیح براند . نام دیگر یادگیری زنجیره ای "مهارت آموزی " است .

4 – یادگیری کلامی یا تداعی کلامی :  به عقیده گانیه یادگیری کلامی نیز نوع خاصی از یادگیری زنجیره ای است که در آن حلقه های یادگیری واحد های زبان هستند مورد ساده این نوع یادگیری تداعی کلامی فعالیت کودکان در نامیدن اشیا است که از دو مرحله به این شرح تشکیل می یابد :

            نخست پاسخ مشاهده شیئ در مقابل یک شیئ مورد نظر که کودک را قادر به تشخیص آن شیئ می سازد . یعنی کودک در مقابل یک شیئ : مانند توپ ( محرک ) آن را مورد مشاهده قرار می دهد ( پاسخ ).دوم پاسخ نامیدن شیئ در مقابل محرک شیئ ( توپ ) که گفتن نام آن یعنی " توپ " ( پاسخ ) است . وقتی کودک علاوه بر نامیدن توپ قادر به نامیدن توپ قرمز نیز است در اینصورت یادگیری او از 3مرحله تشکیل یافته است .

5 – یادگیری تمیز دادن محرکات : یادگیری تمیز دادن یا تشخیص دادن محرکات شامل یادگیری دادن پاسخ درست به محرکهای مختلف است . وقتی کودک می آموزد حیوانات مختلف را با نام درست آنها بنامد میان محرکات مختلف تمیز قائل شده است . معلمان و قتی دانش آموزان کلاس خود را با نام درست آنها صدا می زنند به تمیز محرکات می پردازند .

6- یادگیری مفهوم  :در یادگیری مفهوم یا مفهوم آموزی یادگیرنده بر خلاف آنچه در مورد تمیز دادن محرکات صدق می کند به ویژگیهای مشترک اشیا و امور پاسخ می دهد نه به ویژگیهای اختصاصی آنها .

مفاهیم به طبقاتی از رویدادها اشیا افراد یا اندیشه ها اشاره می کند . مثل مفهوم کتاب که هیچ وقت در مورد کتاب خاصی بکار نمی رود . مفاهیم به ما کمک می کنند تا مقدارزیادی از اطلاعات پراکنده را در واحد های معنی دار سازماندهی نمائیم . اگر توانائی مفهوم سازی در ما وجود نداشت زندگی بصورت انبوهی از تجارب نا منظم نا مرتبط در می آمد .

7 – یادگیری قانون یا اصل : در یادکیری قانون یا اصل یادگیرنده 2 یا چند مفهوم را بهم ربط داده و از آنها یک معنی تازه بدست می آورد . مثل فلزات بر اثر حرارت منبسط می شوند .

8 – حل مسئله : در طبقه بندی انواع یادگیری گانیه حل مسئله یک اصل سطح با لاتر است که از اجتماع چند اصل سطح پایین تشکیل می شود و یادگیرنده برای یادگیری حل مسئله باید ابتدا اصل های سطح پایین را بیاموزد تا بهتر از ترکیب آنها بتواند موفق به حل مسئله گردد . مثل حل مسائل ریاضی . ( شکوهی 1370 ص 122 )

         در سال 1997 تحقیقی تحت عنوان ” چگونگی ارتباط بین سبک های یادگیری وروش های تدریس با موفقیت و نگرش دانش آموزان نسبت به درس ریاضی " در دانشگاه :oln C  NEBRASKA-LIN

انجام گرفت . نتایج حاصل نشان داده اند که ارتباط مثبت معنی داری بین بعضی از سبک های تدریس 

یادگیری با گرایش دانش آموزان مختلف نسبت به درس ریاضی وجود دارد . یافته های حاصل همچنین حاکی

از آنست که دانش آموزان آندسته از سبک های یادگیری را که مبتنی بر بحث و مذاکره در یادگیری باشن

ترجیح می دهند.در ادامه مطلب اضافه شده اما متاسفانه بسیاری از معلمان سبک تدریس شفاهی را که جز

حداقل ترجیحات دانش آموزان محسوب می شود ترجیح می دهند.

( Pourboghrat  afiat _ 1997 – A ac 9736945 )

 

یادگیری رفتارهای بازتابی از راه شرطی سازی کلاسیک یا شرطی سازی پاسخگر :

 

          ساده ترین نوع یادگیری یادگیری رفتارهای بازتابی است . این همان یادگیری علامتی است که در طبقه

بندی یادگیری گانیه در اولین طبقه قرار داشت . نام دیگر این نوع یادگیری شرطی سازی پاسخگر است . زیرا

رفتار شرطی یا رفتاری که آموخته شده است رفتار پاسخگر است . علت نامگذاری رفتار بازتابی به

رفتارپاسخگرا ین است که جاندار از طریق این نوع رفتار به محرکهای مشخص پاسخ می دهد و بدون این

محرکها ی مشخص رفتار پاسخگر از جاندار سر نمی زند .مثل پاسخ اضطراب دانشجویان یا دانش آموزان

در برا برمحرک ورقه امتحانی است و ورقه امتحانی بعنوان محرک منجر به ایجاد پاسخ اضطراب می شود . نظریه ای که به این نوع یادگیری اختصاص دارد نظریه شرطی سازی کلاسیک پاولف است . ( شعاری نژاد- 1370 ص135 )

یاد گیری رفتارهای غیر باز تابی از راه شرطی سازی کنشگر :

            همانطور که قبلا" اشاره شد رفتارهای پاسخگر رفتارهایی منفعل و غیر ارادی هستند که در حضور محرک بطور خود بخودی از موجود سر  می ز نند مانند ترشح بزاق در حضور محرک غذا اما رفتارهای

کنشگر خود انگیته و فعال هستند که جاندار از آن طریق نسبت به محیط خود به عمل یا کنش می پردازد مثل راه رفتن . ادوارد ثرندایک نخستین کسی بود که به مطالعه رفتار کنشگر و کشف قوانین یادگیری این نوع رفتار پرداخت . در آزمایشاتی که درخصوص این نوع یادگیری صورت گرفته عاملی که منجر به یادگیری حیوان می شود پاداش است . ثورندایک این پدیده را قانون اثر نام نهاد . در روانشناسی ثورندایک رفتار کنشگر را رفتار وسیله ای نیز می نامند .

بی اف اسکینر به دنبال پژوهش های ثورندایک به گسترش نظریه او پرداخته و نظریه جامع تری ارائه داد که در زمینه آموزشی و بالینی کاربرد های زیادی به دنبال داشته است .

            فرایند شرطی شدن رفتارکنشگر  بد ین طریق اتفاق می افتد که پس از رفتار کنشگر از سوی جاندار یک محرک یا رویدادی که برای جاندار مطلوب است ارائه می گردد و این امر باعث افزایش احتمال وقوع آن رفتار خواهد شد .

  یادگیری شناختی :

          این نوع یادگیری به مطالعه اشکال پیچیده تری از یادگیری می پردازد . د ر این نوع یادگیری فرایند های شناختی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد . منظور از فرایند های شناختی یعنی ادراک امور سازمان دادن

اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب دانش درک معنی و.... که مستقیما" قابل مشاهده نیستند . روانشناسان

شناختی معتقدند که یادگیری انسان را بطور رضایت بخش نمی توان برحسب  نظریه های شرطی شدن توضیح داد . به نظر آنها یادگیرنده در ذهن یا حافظه خود یک ساخت شناختی تشکیل می دهد که در آن اطلاعات مربوط به رویدادهای مختلف نگهداری شده و سازمان می یابند . طبق نظر این روانشناسان یادگیری نه ایجاد تغییر در رفتار آشکار بلکه ایجاد تغییر در ساخت شناختی و فرایند های ذهنی است .(شکوهی-1370

-ص137)

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب