محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
اصول حاکم برزبان آموزی برنامه درسی بزرگسالان نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱٠/٢۳

اصول حاکم بر برنامه درسی زبان آموزی

در کلیه مراحل برنامه ریزی ، از طراحی تا تولید کتاب و مواد آموزشی ، مجموعه ای از بایدها و نبایدها تدوین شده است که همواره راهنمای برنامه ریزان ، مؤلفان و آموزگاران خواهد بود. باید ها و نبایدها که تحت عنوان اصول مطرح شده اند ، در تدوین هدفها ، سازماندهی محتوا ، انتخاب و سازماندهی روشها و شیوه تدوین کتابهای فارسی سایه گستر شده اند که به برخی از آنها اشاره می شود :1- در برنامه درسی زبان آموزی ، اصل باید برمهارت آموزی باشد .

2- زبان آموزی باید زمینه ساز مطالعه مستمر در زندگی کودک باشد .

3- سیر آموزش باید از زبان طبیعی کودک به سوی زبان اکتسابی و آگاهانه باشد.

4- زبان آموزی باید زمینه ساز تقویت و شکوفایی خلاقیت باشد.

5- موضوعات و مطالب نباید به یک محدوده جغرافیایی منحصر شود .

6- محتوای کتاب های فارسی باید براساس آخرین یافته های روان شناسی ، زبان شناسی و ادبیات کودک باشد .

7- در تمام سطوح آموزشی ، خوانا نویسی باید مدنظر برنامه ریزان ،مؤلفان و معلمان باشد .

چناچه در نظر باشد محتوایی با عنوان زبان آموزی  بزرگسالان تدوین شود .  باید جواب گوی مجموعه سوال های از باید ها و نباید ها باشد . لازم به ذکراست ، بایدهاونبایدها تحت عنوان اصول مطرح می شوند در ادامه سعی می شود به  پاره ای از اصول حاکم در برنامه درسی بزرگسالان و ارائه سوالهای هر اصل بپردازیم .


اصل 1  : روش کاربردی درآموزش زبان فارسی

1-      آیا کتاب سوادآموز را به فعالیت وا دار می کند .؟

2-      آیا سوادآموزی درفعالیت های کتاب " خواندن " "نوشتن " سهم  ویژه ای دارد ؟

3-      آیا مهارت های چهارگانه و زبان به شیوه ی علمی و کاربردی آموزش داده می شود .؟

4-      آیا میزان محتوای کتاب بالا و قابل قبول است .؟

5-      آیا در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی سوادآموزان ، همه مهارت های زبانی رعایت  شده است .؟

اصل 2 : گسترش و رشد مهارت های زندگی .؟

      1 – آیا میزان آشنایی با سوادآموزان با مهارت های زندگی در کتب بالا قابل قبول می باشد .؟

      2 – آیا در کتاب به مهارت های در زمینه خانه، روابط خانوادگی ، تربیت فرزند و آداب زندگی توجه شده است .؟ 

      3 – آیا درکتاب به مهارت های در زمینه خانه داری ، تقسیم کار در خانه توجه شده است .؟

      4 – آیا درکتاب به مهارت های در زمینه ، حرفه ای و شغلی مانند کشاورزی ، دامداری و فنی توجه شده است .؟

      5 – آیا درکتاب به مهارت های درزمینه بهداشت ، دین وزندگی ، کار وزندگی  و ایران توجه شده است .؟

اصل 3 : کتاب باید زمینه یاز مطالعه پیوسته در سوادآموز باشد .

       1 – آیادر کتاب فعالیت کتاب خوانی درمیان فعالیت های درس ها پیش بینی  شده است .؟

       2- آیا درکتاب از حکایت ها و فعالیت ها درپایان درس استفاده شده است .؟

       3 – آیا درکتاب درس های که سوادآموزان را به طور غیر مستقیم به مطالعه تشویق کند پیش بینی شده است .؟

      4 – آیا کتاب سوادآموزان را با کتاب های "دوره تحکیم " و ارجاع به آن ها پیگیری میکند.؟

      5 – آیا مطالب کتاب سوادآموزان را تشویق به عضویت درکتاب خانه و کتاب خوانی می کند.؟

اصل 4 : بهره گیری از پژوهش های جدید درزمینه ادبیات مردمی و عامیانه

        1 – آیا شعرهای مناسب هردرس دربخش باهم بخوانیم استفاده شده است .؟

       2 – آیا قصه ها ، افسانه ها ، و حکایت ها ی مناسب درپایان هردرس استفاده شده است .؟

       3 – آیا از قالب های داستانی برای پروراندن درس استفاده شده است .؟

       4 – آیا مثل ها و ریشه های داستانی مناسب  در درس و فعالیت ها استفاده شده است .؟

       5 – آیا به شعرهای مردمی و از جمله در لالایی ها ، وشعرهای مربوط به اعیاد ومراسم ، دراعیاد توجه شده است .؟

اصل پنجم : سیر آموزش زبان از ساده به دشوار

     1 – آیا متن درس ها از ساده به دشوار تدوین شده است .؟

     2 – آیا مفاهیم زبانی و دستوری از ساده به دشوار تدوین شده است  .؟

     3 – تاچه میزان نکته های نگارشی کوتاه و پر کاربرد درکتاب " دوره ی سوادآموزی " ومواردی دیگر درکتاب های بعدی آورده شده است .؟

    4 – آیا واژه آموزی از "روندها" به سوی واژه های مرکب تدوین شده است .؟

    5 – آیا واژخ های که برای آموزش روابط معنایی می آید از ساده یه دشوار تدوین شده است .؟

اصل ششم : آموزش نکات زبانی ، اخلاقی ، ارزشی و شناختی به شکل غیر مستقیم

    1 – آیا از قالب های هنری مناسب برای پروراندن آموزش نکات زبانی در کتاب استفاده شده است .؟

    2 – تاچه میزان از آموزش نکات زبانی در قالب خبری و دستوری و عامرانه درکتاب استفادده شده است .؟

   3 – آیا در آموزش نکات زبانی ، پرهیز از "بایدها" و " نبایدها " دربیان مطالب رعایت شده است .؟

    4 – آیا گزینش دقیق و حساب شده واژه ها وجمله ها برای آموزش غیر مستقیم ، سوادآموزان رعایت شده است .؟

   5 – تاچه میران کتاب پرسش هایی که سوادآموزان را به هدف نزدیک می کند و پیام را خود دریافت می کنند ، رعایت شده است .؟

اصل هفتم : آموزش زبان و گویش رسمی درکنار گویش و زبان منطقه ای و محلی

   1 – آیا درکتاب مقایسه دو گویش رسمی و محلی برای آشنایی سوادآموزان استفاده شده است .؟

   2 – آیا درکتاب از فعالیت های برای تبدیل ضرب المثل ها به گویش محلی وگفتن آن در کلاس استفاده شده است .؟

   3 – آیا در کتاب از فعالیت های برای نوشتن ضرب المثل ها به گویش محلی و گفتن آن در کلاس استفاده شده است .؟

   4 – آیا در کتاب از فعالیت های برایخواندن شعرهای  محلی در کلاس استفاده شده است .؟

   5 – آیا درکتاب از فعالیت های جهت تبدیل شعر ها و لالایی ها از زبان عامیانه به رسمی و بر عکس استفاده شده است .؟

  6 – تاچه میزان از روش آگاه سازی (Paulo fveire) برای گشودن باب گفتگو در کلاس استفاده می کنید .؟

   7 – تاچه میزان از روش گفتگو به زبان رسمی درکلاس استفاده می کنید .؟

اصل هشتم : توجه به تمای گونه های زبان فارسی

  1 – تاچه میزان از زبان فارسی یعنی زبان کتاب ها ، مجله ها  ، روزنامه ها در درس های کتاب استفاده شده است .؟

  2 – تا چه میزان از زبان رسمی یعنی زبان شعر ها و قصه ها و لبخند ها استفاده شده است .؟

  3 – تاچه میزان توصیه می کنید که رونویسی و خوش نویسی با همان زبان کتاب نوشته شود .؟

   4 -  چه میزان توصیه می کنید که شعر ها وحکایت ها و لبخند ها با همان زبان کتاب نوشته شود.؟

 5– تاچه میزان برای شناخت و مقایسه گونه های رسمی و محلی در هر منطقه از گونه ی محلی همان منطقه استفاده می کنید .؟

6 – تاچه میزان برای فعالیت ها از آموزش گونه ها و گویش های همان منطقه استفاده می کنید .؟

اصل نهم : برنامه درسی زمینه ساز بروز و شکوفایی نو آوری و جستجو گری باشد .

1-      آیا فعالیت های برای تقویت روح جستجو گری و کشف پیش بینی شده است یا خیر ؟

2-      تاچه میزان فعالیت های برای پیدا کردن راه حل برای حل مشکلات و مسائل رعایت شده است .؟

3-      آیا طراحی فعالیت های نگارش خلاق در کتاب و جود دارد یا خیر ؟

4-      آیا فعالیت های برای گسترش داستان ، روی داد و ..... پیش بینی شده است یا خیر ؟

5-      آیا می توان سوادآموز را به جای شخصیت های داستان و یافتن راه درست جایگزین کردیا خیر ؟

اصل دهم : زمینه سازی برای بروز رفتارهای اجتمایی – اخلاقی – تربیتی

   1 – آیا فصل های برای طرح هنری مفاهیم اخلاقی – تربیتی و اجتماعی در نظر گرفته است .؟

  2 – آیا مفاهیمی همچون مشارکت ، آینده نگری تیزبینی ، انتقاد پذیری ، دوست یابی ، همدردی بادیگران کمک به هم نوع ، اعتمادبه نفس ، فداکاری ، و .....به چشم می خورد .؟

3 – آیا تصاویر گویای اهداف تربیتی ،‌اخلاقی ،‌اجتماعی هستند .؟

4 – آیا در مفاهیمی برای آماده کردن ومقاوم کردن سوادآموز در برابر آسیب های اجتماعی و فردی پیش بینی شده است .؟

5 – آیا فعالیت های لحاظ شده است که از سوادآموز، مقاومت و مبارزه با آسیب ها و مشکلات را بپرسید.؟

6 – آیافعالیت های که در باره ی تجرب های موفق و ناموفق سوادآموز بپرسید و بخواهد لحاظ شده است .؟

اصل یازدهم :

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب