محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
قواعد دروس عربی اول دبیرستان نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٩

قواعد درس اول عربی اول دبیرستان

فعل ماضی :
فعل ماضی از یک ریشه (ماده ، بن ) به علاوه تعدادی «ضمیر» ساخته می شود.
صرف فعل ماضی :

 

مفرد

مثنی

جمع

غایب مذکر

ذَهَبَ

ذهبا

ذهبوا

مؤنث

ذَهَبَتْ

ذهبتا

ذَهَبْنَ

مخاطب مذکر

ذَهبتَ

ذهبتا

ذهبتم

مؤنث

ذَهَبتِ

ذهبتما

ذَهبتُنَّ

متکلم ( ذهَبْتُ - ذَهَبْنا)  

 فعل مضارع : فعل مضارع ، علاوه بر ریشه و ضمیر تعدادی علامت دیگر هم دارد
صرف فعل مضارع :

 

مفرد

مثنی

جمع

غایب مذکر

یَذهبُ

یَذهبانِ

یذهبون

غایب مؤنث

تَذهبُ

تَذهبانِ

یَذهَبْنَ

مخاطب مذکر

تَذهَبُ

تَذهبانِ

تَذهبون

مخاطب مؤنث

ذتَذهبینَ

تَذهبانِ

تَذهَبنَ

متکلم ( اذْهَبُ – نَذْهبُ)  

فعل امر : در فعل امر، حروف مضارع پوشانده شده و به جای آن یک حرف «ا» گذاشته می شود و حرف «نون» نیز جز صیغه مؤنث جمع حذف می شود .صرف فعل امر

 

مفرد

مثنی

جمع

غایب مذکر

_

_

_

غایب مؤنث

_

_

_

مخاطب مذکر

اِذْهَبْ

اِذهَبا

اِذهَبوا

مخاطب مؤنث

اِذهَبی

اِذهَبا

اِذهبنَ

متکلم ( _ _ )  

همزه فعل امر در بعضی از فعل ها کسره (-ِ) و در بعضی از فعل ها ضمه (-ُ) دارد.       مانند اذْهَبْ – اِجْلِسْ – اُکْتُبْ
اگر حرف دوم اصلی مضارع (عین الفعل ) ضمه (-ُ) داشته باشد همزه امر نیز ضمه (-ُ) خواهد داشت در غیر این صورت کسره (-ِ) خواهد داشت.
هر گاه حرف «لا» مقابل فعل های مضارع مخاطب قرار گیرد، تنها در پی تغییر دادن آخر فعل است.
صرف فعل نهی :

 

مفرد

مثنی

جمع

غایب مذکر

_

_

_

غایب مؤنث

_

_

_

مخاطب مذکر

لاتَذهَبْ

لاتَذهبا

لاتَذهبوا

مخاطب مؤنث

لاتَذهبی

لاتَذهبا

لاتَذهبنَ

متکلم ( _ _ )  

ضمیر- اسم اشاره – صرف ضمیرها

 

مفرد

مثنی

جمع

غایب مذکر

هو

هما

هم

غایب مؤنث

هی

هما

هُنَّ

مخاطب مذکر

انتَ

انتما

انتم

مخاطب

انتِ

انتما

انتُنَّ

متکلم ( أنا - نحنُ )  

روش ساختن فعل امر حاضر:

فعل امر حاضر از مضارع مخاطب می سازیم و برای این کار 4 عمل انجام می دهیم:
1. حرف (ت) را از سر مضارع مخاطب بر می داریم
2. در صورت نیاز بر سر فعل همره (ا) می آوریم ( درصورتی به همزه نیاز داریم که بعد از حذف «ت» فعل با سکون شروع شود)
3. به این همزه( ا) حرکت می دهیم اگر حرف اصلی دوم فعل ضمه «-ُ» داشته باشد به این همزه نیز ضمه «-ُ» میدهیم در غیر این صورت کسره می دهیم.
4. ضمه «-ُ» یا نون را از آخر فعل حذف می کنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث) مانند: تذهَبُ --> ذْهبُ --> اذهبُ--> اذْهبُ--> أذهَبْ
تُجلسانِ --> جْلسان --> اجْلسان --> اجْلسانِ --> اجْلسا
تکتُبونَ --> کْتُبونَ --> اکتُبونَ --> اُکْتبونَ --> اُکتُبوا
تذْهبنَ-->ذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبی
تُعَجّلونَ --> عَجّلونَ به همراه «ا» نیازی نیست --> عجّلوُا  

 وزن :

اغلب کلمات عربی غالباً سه حرف اصلی دارند. برای پیدا کردن وزن هر کلمه در عربی به جای حروف اصلی آن کلمه به ترتیب (ف) ، (ع) ، (ل) قرار می دهیم و بقیه حروف را عیناً در وزن می آمدیم و حرکت سکون همه حروف را نیز عیناً در وزن می نویسیم.
کَتَبَ --> فَعَلَ
نکْتُبُ--> یَفْعُلُ اَکْتُبْ --> اُفْعُلْ
نأصر --> فاعل عَلِمَ --> فَعِلَ
یَذْهَبُ --> یَفْعلُ اِجْلِسْ --> افْعِلِ
منصور --> مفعول بَعُدَ --> فَعُلَ
یَجْلِسُ --> یَفْعِلُ اذهَبْ --> افْعل
شَهید --> فَعیل  

جمله اسمیه : جمله ای است که غالباً با اسم شروع می شود و دو رکن دارد.

ا. مبتدا
2. خبر
مبتدا :‌اسمی است که غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم.
مانند : الطّالبُ در جلمه : الطّالبُ جالسٌ
خبر : کلمه یا کلماتی است که غالباً بعد از مبتدا می آید و معنی جمله را کامل می کند و درباره مبتدا خبر می دهد.
مانند : جالس در جمله الطّالبُ جالسٌ
مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند (رفع می گیرند)
علامت رفع غالباً (-ُ یا –ٌ ) است.
مانند :‌الطّالبُ(مبتدا) جالسٌ(خبر)  

جمله فعلیه : جمله ای است که غالباً با فعل شروع می شود و دو رکن دارد :

1. فعل
2. فاعل
فاعل : اسمی است که کار انجام می دهد. فاعل نیز مانند مبتدا و خبر مرفوع است. (رفع می گیرد)
مانند : جلس الطّالبُ علی الکرسیّ .
در بعضی از جمله های فعلیه علاوه بر فعل و فاعل ، مفعول هم وجود دارد.
مفعول کلمه ای است که کاربر آن واقع می شود. مفعول منصوب است (نصب می گیرد) علامت نصب غالباً (-َ یا –ً ) است.
کَتبُ(فعل) الطالبُ(فاعل) رسالةً (مفعول)  

تقسیم اسم به مفرد و مثنی وجمع :

اسم مفرد :‌کتاب ، قَلَم، محفَظة، مَدْرسة
اسم مثنی : انِ : کتابانِ ، قلمانِ ، محفظتانِ ، مدرستانِ
اسم مثنی : ین : کتابَیْنِ، قلَمینِ ، محفظتینِ ، مدرستینِ
اسم مذکر : ونَ : معلّم --> معلّمونَ ، مؤمن --> مؤمنونَ
اسم مذکر : ین َ : معلّم --> معلّمین َ ، مؤمن--> مؤمنینَ
اسم جمع مؤنث : ات : معلّمة --> معلّمات، مؤمنة --> مؤمنات
اسم جمع مکسر : معلمة --> معلمات ، مؤمنه --> مؤمنات
مکسر : نشانه خاصی ندارد : مانند : کتاب --> کتُبُ ، مدْرسة --> مدارِس


قواعد درس دوم                                         

: درس امروز ما، درباره فعل ثلاثی مجرّد و مزید است.

فعل و بسیاری از اسم ها در زبان عربی دارای سه حرف اصلی و گاهی چهار حرف اصلی هستند.

به فعل هایی که دارای سه حرف اصلی هستند ثلاثی و فعل هایی که دارای چهار حرف اصلی هستند؛ رباعی می گویند.

توجه داشته باشید که در باره ی رباعی در کتاب درسی هیچ توضیحی نیامده است .

به این فعل ها دقت کنید :

یذهَبونَ، تَسمَعینَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا

  :        چه کسی می تواند حروف اصلی آنها را تشخیص دهد؟

:    آقا اجازه   : ( ذهب /سمع/خرج/جلس/لعب)

:بله {ذهب /سمع/خرج/جلس/لعب} حروفِ اصلیِ فعل های بالا هستند.

به این فعل ها «ثُلاثی» یعنی «سه  تایی» گفته می شود.

 تمرین: حروفِ اصلی این فعل های ثلاثی کدامند؟

1- تَعمَلونَ:              ع ل م             ع م ل             م ل و

2- قَرَأتُما:                 ت م ا              ق ت م          ق ر أ

3- تَشکُرینَ:             ش ک ر            ش ر ک          ش ر ن

دانش آموز: آیا همه فعل ها در زبان عربی ثُلاثی هستند؟

:      خیر، بیشتر فعلها ثُلاثی هستند یعنی دارای سه حرف اصلی هستند. امّا بعضی فعل ها دارای چهار حرف اصلی هستند.

 مانند:      زَلْزَلَ: لرزید.      تَرْجَمَ: ترجمه کرد.

حدس بزنید فعل هایی که چهار حرف اصلی دارند چه نامیده می شوند؟

 رُباعی     یا       خُماسی

:آقا رباعی رباعی رباعی

:    آری به فعل هایی که چهار حرف اصلی دارند رباعی گفته می شود.

امّا فعل رباعی را چون خیلی کم است نمی خوانیم.

فعل ثلاثی دو نوع است:

 1- ثلاثی مجرّد             2- ثلاثی مزید

اغلب فعل هایی که در دوره راهنمایی با آن آشنا شده اید ثلاثی مجرّد بودند.مانند :

ثُلاثی مجرّد به فعلی  می گویند که اوّلین صیغه فعل ماضیِ آن از سه حرف تشکیل می شود.

 مثلاً این فعل ها ثلاثی مجرّد هستند

 (سَمِعوا، رَفَعْنا، یَلعَبانَ، تَحکُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلْتَ، اُکتُبوا)

 اوّلین صیغه ماضیِ این فعل ها به ترتیب عبارتند از:

( سَمِعَ،رَفَعَ، لَعِبَ، حَکَمَ، صَبَرَ، حَمِلَ، کَتَبَ)

پس می بینیم همه ی  این فعل ها سه حرفی اند.

زیرا اولین صیغه ی ماضی آن ها سه حرف بیشتر ندارد.

سَمِعوا – رَفَعْنا- یَلعَبانِ- تَحْکُمُ- تَصْبِرونَ- حَمَلَتْ- اُکْتُبوا

سَمِعَ -  رَفَعَ  - لَعِبَ  - حَکَمَ -  صَبَرَ  -   حَمَلَ-   کَتَبَ

ولی فعل ثلاثی مزید، به فعلی گفته می شود که اوّلین صیغه  ماضیِ آن بیشتر از سه حرف داشته باشد.

أخْرَجْنا- تُعَلِّمونَ- هاجَرْتُم- إجْلَسْتَ- قَدَّمْنا- سافَروا

به فعل های بالا توجّه  کنید:

اوّلین صیغه ماضی این فعل ها عبارتند از:

أخْرَجَ  - عَلَّمَ-   هاجَرَ-     أجْلَسَ-  قَدَّمَ -  سافَرَ

می بینید که به اولین صیغه ماضی هر یک از این فعل ها حرفی اضافه شده است.

 بنا براین به این فعل ها فعل های ثلاثی مزید گفته می شود.

برای تشخیص مجرّد از مزید به اولین صیغه ماضیِ آن فعل مراجعه می کنیم.

تمرین:

از میان فعل های زیر کدام افعال، ثلاثی مزید هستند؟

یفْتَحُ – تَنظُرینَ – تَقطَعونَ – تَضرِبُ – أحْسَنَ.

یُشاهِدُ- تَدخُلْنَ -  یُکَذِّبانِ – أمَرتُما – أرسَلْنا

هر کدام از فعلهای ثلاثی مزید، دری از نظر معنی بر روی ما می گشاید؛ به هر گروه از  این افعال یک باب می گویند و فعلهای ثلاثی مزید دارای هشت باب مشهور هستند که ما در درس دوم با سه باب از بابهای ثلاثی مزید آشنا می شویم. شما می توانید این بابها را در جدول زیر مشاهده کنید:

باب

وزن ماضی

وزن مضارع

وزن امر

إفعال

أفْعَلَ

یُفْعِلُ

أفْعِلْ

تَفعیل

فَعَّلَ

یُفَعِّلُ

فَعِّلْ

مُفاعَلَة

فاعَلَ

یُفاعِلُ

فاعِلْ

دانش آموزان عزیز، شما اکنون می توانید مثالهایی را در باب های گفته شده ملاحظه کنید.

به معنی کلمه ها نیز دقّت کنید:

مثال برای ثلاثی مزید باب «إفعال»

ماضی

مضارع

مصدر

امر مخاطب

أجْلَسَ: نشاند

یُجْلِسُ : می نشاند

إجلاس: نشاندن

أجْلِسْ: بنشان

ثلاثی مجرّد، فعل بالاعبارت است از:

ماضی

مضارع

مصدر

امر مخاطب

جَلَسَ: نشست

یَجْلِسُ: می نشیند

جُلوس: نشستن

اِجْلِسْ: بنشین

 

تمرین: 1- ماضی ،مضارع، مصدر و امر باب إفعال از حروف اصلی « ح ض ر» کدام است؟

أحْضَرَ              یَحْضُرُ              حُضور                     أحضِرْ

حَضَّرَ               یُحْضِرُ              إحضار                    اُحضُرْ

2- کدام کلمات مربوط به باب إفعال هستند؟ (در هر ردیف 2 کلمه)

أمَرْتَ        أنْزَلَ         أرکَبَ        أذْهَبُ         أجْلِسُ

یُدْخِلُ        یُخْرُجُ        یُجاهِدُ       یُثْبِتُ        یُعَرِّفُ

أجْلِسْ        اِذهَبْ        أخْرِجْ        اِلْبَسْ       أعْرِفُ

مثال برای ثلاثی مزید باب «تفعیل »:

ماضی

مضارع

مصدر

امر مخاطب

نَزَّلَ: پایین آورد

یُنَزِّلُ: پایین  می آورد

تَنْزیل: پایین آوردن

نَزِّلْ: پایین بیاور

ثلاثی مجرّد فعل بالا عبارت است از:

ماضی

مضارع

مصدر

امر مخاطب

نَزَلَ: پایین آمد

یَنْزِلُ: پایین می آید

نُزول: پایین آمدن

اِنْزِلْ: پایین بیا

 تمرین: 1- ماضی ، مضارع،مصدر و امر باب تفعیل از حروف اصلی «ک ب ر» کدام است؟

کَبُرَ          یکْبُرُ         تَکبیر        تَکَبَّرْ

کَبَّرَ          یُکَبِّرُ         تَکَبُّر         کَبِّرْ

1-   کدام گزینه مربوط به باب تفعیل است؟

الف: عَلِمَ، یَعلَمُ، عِلْماً، اِعلَمْ

ب: أعلَمَ، یَعلِمُ، إعلاماً، أعلِمْ

ج: عَلَّمَ، یُعَلِّمُ، تَعلیماً، عَلِّمْ

مثال برای ثلاثی مزید باب «مفاعلة»

 

ماضی

مضارع

مصدر

امر مخاطب

جالَسَ: همنشینی کرد

یُجالِسُ: همنشینی می کند

مُجالَسَة: همنشینی

جالِسْ: همنشینی کن

ثلاثی مجرّد فعلِ بالا را کمی جلوتر خواندیم. گاهی مصدر این باب بر وزن «فِعال» است.

مثال: جاهَدَ، یُجاهِدُ: مُجاهَدَة (جِهاد) – دافَعَ، یُدافِعُ، مُدافَعَة (دِفاع)

تمرین : 1- ماضی ،مضارع، مصدر و امر باب مُفاعَلَة از حروف اصلی «ج ه د» کدام است؟

جاهَدَ       یَجتَهِدُ             اِجتِهاد             جاهِدْ

جَهَدَ        یُجاهِدُ             مُجاهَدَة           اِجْهَدْ

2-   کدام گزینه مربوط به باب مُفاعَلَة است؟

الف- کَتَبَ، یَکْتُبُ، کتابةً، اُکْتُبْ.

ب- کاتَبَ، یُکاتِبُ، مُکاتَبَةً، کاتِبْ.

      (مضارع)                                              (امر)

تُنَزِّلُ:        پایین می آوری                   نَزِّلْ:         پایین بیاور.

تُعلِّمینَ:       یاد می دهی.                  عَلِّمى :      یاد بده.

تُجالِسونَ: همنشینی می کنید.           جالِسوا:    همنشینی کنید.

تُجاهِدانِ:   جهاد می کنید.                   جاهِدا:         جهاد کنید.

تُکْرِمُ:              احترام می گذاری.            أکْرِمْ:         احترام بگذار.

تُخْرِجْنَ:    خارج می کنید.        أخْرِجْنَ:    خارج کنید.

  : نکته، همزه باب إفعال در فعل امر، همیشه مفتوح «أ» است. مثال:

تُحْسِنُ: (نیکی می کنی)                  أحْسِنْ: (نیکی کن)

تُدْخِلانِ: (داخل می کنید)                 أدْخِلا: (داخل کنید)

--------------------------                ----------------------

(سماعی – قیاسی)

ماضی، مضارع و مصدر در ثلاثی مجرّد «سماعی» هستند. سماعی یعنی شنیداری.

 یعنی از قبل باید آنها را شنیده باشیم. به مصدر این فعل ها دقّت کنیم.

حَفِظَ  = حِفْظ               قَرَأ  =  قِراءَة               جَلَسَ    =   جُلوس                    عَرَفَ    = عِرفان

امّا ماضی، مضارع  و مصدر در ثلاثی مزید «قیاسی» هستند؛ یعنی اگر یک مورد را بلد باشیم بقیه فعلها و مصدرها را با مقایسه کردن می سازیم.

فعل هایی که در یکی از بابهای افعال و تفعیل به کار می روند؛ اغلب به صورت متعدّی ترجمه می شوند. یعنی نیاز به مفعول دارند.

مانند: نَزَلَ : نازل شد أنزَلَ و نَزَّلَ: نازل کرد.

تمرین : 1- امر این فعل ها کدام است؟

الف: تُرجِعُ               اِرْجِعْ- أرجِعُ- أرجِعْ

ب: تُعَیِّن                 عَیِّن- عَیَّنَ- تعیین

ج: تُدافِعونَ              دافَعوا- دافِعوا- اِدفَعوا

2-              ترجمه صحیح هر فعل کدام است؟

الف: أجْلَسَ                    می نشینم- نشانید- نشست

ب: فَهَّمَ                         فهمید- بفهم- فهمانید

ج: عَلِّمْ                          یاد بده- یاد داد- بدان

نمره از 4

--------------------------  

 

 

 

قواعد درس سوم
معرفی باب تفعُّل : تفاعُل ، افتعال ، انفعال ، استفعال

 

 

اولین صیغه ماضی

اولین صیغه مضارع

مصدر

حروف زائد

تَفَّعَلَ

یَتَفَعَّلُ

تَفَعُّلْ

ت - ع

تعلم

یتعلم

تعلم

ت - ل

تَفاعَلَ

یَتَفاعَلُ

تَفاعُل

ت - ا

تواضع

یتواضع

تواضع

ت - ا

افْتَعَلَ

یَفْتَعِلُ

افتعال

ا - ت

احترم

یحترم

احترام

ا - ت

انْفَعَلَ

یَنْفَعِلُ

انفعال

ا - ن

انجمد

ینجمد

انجماد

ا - ن

استَفْعَلَ

یَستَفْعِلُ

استفعال

ا - س - ت

استخرج

یستخرج

استخراج

ا - س - ت

 

 

 

برای ساختن فعل امر : ابتدا حرف مضارع (ت) را از سر فعل مضارع مخاطب بر می داریم سپس در صورت نیاز بر سر فعل همزه می آوریم. آنگاه حرکت همزه را مشخص می کنیم و در پایان از آخر فعل نون یا ضمه را حذف می کنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث)

 

 

تَتَعلّمُ --> تَعَلّمْ
تتواضَعُ --> تواضَعْ
تَحْتَرِمُ --> احْتَرَمْ
تَسْتَخْرِجُ --> اِسْتَخْرِجْ
 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد درس چهارم :
اسم ها به دو گروه تقسیم می شوند:

1. مشتق
2. جامد
1
مشتق اسمی است که از کلمه دیگری گرفته شود مانند : کاتب ، مکتوب، مکتب و مکتبة که از کَتَبَ گرفته شده اند.
2
جامد اسمی است که از کلمه دیگری گرفته نمی شود . مانند :‌قلم ، دفتر ، طلا ، سقف  

  انواع اسامی مشتق :

1. اسم فاعل           2. اسم مفعول                 3. اسم زمان
4. اسم مکان
        5 صفت مشبهه                6 اسم مبالغه        7- اسم تفضیل
1
اسم فاعل برانجام دهنده یا دارنده حالتی بودن دلالت می کند و معادل آن در فارسی معمولاً صفت فاعلی یا اسم فاعل است.
اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود
مانند نَصَرَ --> ناصر
کَتَبَ --> کاتِب
اسم فاعل از فعل های مزید به شکل زیر ساخته می شود.
مُب+ مضارع بدون ی + کسره ما قبل آخر مانند :
یُرشِدُ --> مُرشدِ
یَتَحوّلُ --> متحوّل
یَنْسجِمُ --> مُنسَجِمْ
یَسْتَخْدِمُ --> مُستَخْدِمْ
1
اسم فاعل برانجام دهنده یا دارنده حالتی بودن دلالت می کند و معادل آن در فارسی معمولاً صفت فاعلی یا اسم فاعل است.
اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود
مانند نَصَرَ --> ناصر
                         کَتَبَ --> کاتِب
اسم فاعل از فعل های مزید به شکل زیر ساخته می شود.
مُب+ مضارع بدون ی + کسره ما قبل آخر مانند :
یُرشِدُ --> مُرشدِ
            یَتَحوّلُ --> متحوّل
یَنْسجِمُ --> مُنسَجِمْ
              یَسْتَخْدِمُ --> مُستَخْدِمْ  

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب