محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
نحوه ی نگارش مقاله علمی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/٢/۱٥

عنوان
عنوان مقاله باید متناسب با موضوع، هدف و یافته های پژوهش باشد. عنوان باید تا حد امکان جامع و مانع باشد. یعنی موضوع پژوهش را بطور خلاصه ارائه کند، اما شامل کلمات اضافی و غیر لازم نشود و بهتر است از یک سطر بیشتر نباشد.
اسامی نویسندگان( نویسنده)
اسامی نویسندگان زیر مقاله ارائه می گردد. بدین ترتیب که در بالای اسامی افراد شماره یا ستاره گذارده و در زیرنویس، آدرس نویسندگان ذکر می شود. در مورد نویسندگان دانشگاهی بهتر است آدرس دانشگاه ذکر شود.
چکیده
معمولاً چکیده مقالات پژوهشی حدود نیم صفحه تا یک صفحه می باشد. حاشیه صفحه ای که چکیده در آن قرار می گیرد، کمی بیشتر از صفحات دیگر است تا موجب پر آمدی ادراکی این بخش شود. در چکیده، ابتدا موضوع و یا هدف پژوهش بطور مختصر در یکی دو سطر توضیح داده می شود. سپس روش پژوهش که شامل نمونه، روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها می باشد، مجموعا در دو تا سطر توصیح داده می شود. همچنین نتایج پژوهش با اشاره و روشهای آماری مورد استفاده در سه تا چهار سطر ارائه می گردد. گاه به منظور روشن ساختن نتایج، میانگین گروههای مورد بررسی ارائه می شود. در پایان با توجه به این یافته ها، تحلیل کلی و یا نتیجه نهایی در دو تا سه سطر ارائه می گردد. چکیده باید حاوی اطلاعات کلی در مورد موضوع، هدف، روش، نتایج و تحلیل یافته ها باشد. بدیهی است جذاب بودن چکیده موجب می شود مطالعه کننده علاقه بیشتری به مطالعه مقاله پیدا کند.
در تدوین چکیده نویسنده با 6 سوال روبه رو است که باید این سوالها بطور خلاصه و دقیق پاسخ داده شوند:
1-    هدف از انجام پژوهش چیست؟
2-    پژوهش با استفاده از چه روشی انجام پذیرفته است؟
3-    نمونه مورد بررسی ( آزمودنیها ) چه کسانی بوده اند؟
4-    ابزار جمع آوری داده ها چه بوده است؟
5-    از چه روشی مداخله ای استفاده شده است؟
6-    یافته های اصلی چه بوده است؟
7-    از این یافته ها به چه نتیجه گیری می توان رسید؟

مقدمه
در مقدمه مقاله، موضوع یا مساله مورد پژوهش، پیشینه پژوهش و هدف از انجام پژوهش با بیان ساده و روشن ارائه می گردد. در بیان مساله ابتدا باید از مطالب کلی مربوط به موضوع پژوهش شروع کرد و بعد از چند سطر به موضوع خاص پژوهش رسید و هدف از انجام پژوهش را مشخص کرد.
در مقدمه باید گذری بر مبنای نظری مربوط به موضوع و نتایج پژوهشهای پیشین مربوط به موضوع پژوهش داشت. در مواقعی که تعداد پژوهشهای انجام شده زیاد باشد، نتایج مشترک این پژوهش ها بیان می گردند و اسامی پژوهشگران همراه با سال انتشار مقالات آنها در پرانتز آورده می شود، تا افرادی که علاقه بیشتری دارند بتوانند با پیدا کردن عنوان و آدرس این مقالات از بخش فهرست به آن مقالات مراجعه کنند بهتر است ترتیب ارائه اسامی پژوهشگران بر اساس سال پژوهش باشد. معمولا به دنبال ارائه مبنای نظری موضوع تحقیق و نتایج پژوهشهای پیشین، به نقاط قوت و ضعف آن نیز به طور خلاصه اشاره شود. ارزیابی پژوهشهای پیشین ذهن خواننده را آماده خواهد ساخت تا در بخش روش تحقیق علت انتخاب روش خاص از طرف پژوهشگر را بهتر دریافت دارد. به دنبال این ارزیابی، سوالات جدید و یا فرضیات جدیدی که پژوهشگر درصدد است در پژوهش خود برای آنها پاسخی پیدا کند، مطرح می شود و ارتباط پژوهش با پژوهشهای مشخص می گردد.

در تدوین مقدمه، نویسنده با چهار سوال روبه رو می شود  که باید این سوالها را به طور خلاصه و دقیق پاسخ داد:
1-    هدف از انجام پژوهش چه بوده است؟
2-    برای فهم بهتر موضوع پژوهش چه اصلاحاتی و چه مفاهیمی باید تعریف شود؟
3-    پژوهشهای پیشین مربوط به موضوع تحقیق کدامند و نقاط ضعف و قوت این پژوهشها چیست و این پژوهشها چگونه به پژوهش حاضر ارتباط پیدا می کند؟
4-    سوالات یا فرضیاتی که پژوهش حاضر می خواهد بدانها پاسخ دهد چیست؟

روش
بعد از مقدمه، روش انجام پژوهش توضیح داده می شود. این قسمت شامل توضیحاتی در مورد روش نمونه گیری و نمونهء مورد تحقیق، ابزار تحقیق، پرسشنامه های مورد استفاده، توضیح در مورد مداخلات انجام گرفته و روش انجام تحقیق می گردد. در این قسمت ابتدا جامعه آماری، روش نمونه گیری و ویژگیهای عمومی نمونه مورد تحقیق همچون سن، جنس، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی بطور خلاصه توضیح داده می شود. به منظور آسان نمودن دسترسی به خلاصه اطلاعات مربوط به نمونه تحقیق، می توان شاخصهای آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای نمونه را در جدولی با عنوان ویژگیهای فردی و خانوادگی نمونه مورد پژوهش ارائه کرد.
مشخصات ابزار تحقیق ( در مورد پرسشنامه ها مولف، سال تدوین، تعداد سوالات، نحوه اجرا، نحوه نمره گذاری و نقطه برش ) و ویژگیهای آماری آن همچون روایی و اعتبار نیز در قسمت روش تحقیق بطور خلاصه توضیح داده می شود. از آنجا که در بعضی از پژوهشهای ویژگیهای آماری پرسشنامه های مورد استفاده از اهمیت زیادی برخوردارند و حتی موضوع اصلی پژوهش ممکن است ویژگیهای آماری نسخه ترجمه  شده و یا کوتاه شده یک پرسشنامه باشد، نتایج پژوهشهایی که قبلا در مورد ویژگیهای آماری این پرسشنامه انجام شده، می تواند به طور خلاصه و منسجم در جدولی ارائه شود.

در تدوین روش، نویسنده با 4 سوال روبه رو است که باید این سوالها به طور خلاصه و دقیق پاسخ دهد:
1-    روش انجام پژوهش چه بوده است؟
2-    جامعه آماری شامل چه افرادی بوده است و روش نمونه گیری، تعداد و مشخصات نمونه مورد پژوهش چه بوده است؟
3-    جمع آوری داده ها با استفاده از چه ابزارهایی انجام پذیرفته است و روایی و اعتبار ابزارهای مورد استفاده چگونه بوده است؟
4-    در صورت استفاده از مداخلاتی همچون اجرای روش درمانگری خاص، این روش از کجا اقتباس و شامل چه مراحلی و ویژگیهایی بوده است؟

نتایج
معمولا نتایج تحقیق با استفاده از روشهای آمار توصیفی ( همچون ارائه میانگین، انحراف معیار، ( فراوانی و درصد فراوانی ) و آمار استنباطی ( همچون آزمون تی و آزمون تحلیل واریانس ) ارائه می گردد. به منظور ارائه روشن تر نتایج از جداول و نمودارها استفاده می شود.

در بخش نتیجه نویسنده با 4 سوال روبه رو است که باید به این سوالها به طور دقیق و خلاصه پاسخ داد:
1-    یافته های پژوهش چیست؟
2-    چگونه می توان این یافته ها را به شیوه ای دقیق و روشن ارائه کرد؟
3-    آیا آنچه در این بخش ارائه شده است به روشنی پاسخگوی سوالات و فرضیات تحقیق است؟
4-    آیا یافته مهمی هست که در این بخش ارائه نشده باشد؟

بحث و نتیجه گیری
در این قسمت ابتدا هدف پژوهش و نتایج به دست آمده به طور خلاصه ارائه می شود، سپس یافته های پژوهش با یافته های پژوهشهای قبلی مقایسه می گردد. در صورت تناقص یافته های پژوهش با یافته های پژوهشهای دیگر، علل احتمالی این تناقص توضیح داده می شود. در پایان، یافته های جدید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پیشنهادهایی در ارتباط با  یافته های پژوهش ارائه می گردد. معمولا بخش بحث و نتیجه گیری در مقالات پژوهشی حدود یک تا دو صفحه را به خود اختصاص می دهد. در بحث و نتیجه گیری می توان به ابهامات و سوالات حوزه مورد پژوهش  پرداخت و از نتایج پژوهش برای پاسخ به این سوالات استفاده کرد. در صورتی که نتایج نتوانند در این مورد پاسخ مناسبی فراهم آورند، نویسنده و یا نویسندگان می توانند به نقد پژوهش خود پرداخته و برای پژوهشگران دیگر سوالات و پیشنهادهایی ارائه کنند. در حقیقت نویسنده و یا نویسندگان می توانند در بخش بحث با ارائه پیشنهادهایی، پژوهشگران دیگر را در انجام پژوهش و رسیدن به پاسخ و سوالات مطرح در آن حوزه پژوهشی یاری بخشند. این پیشنهادها می تواند حاوی تغییراتی در روش انجام پژوهش همچون نمونه پژوهش ( روش نمونه گیری، تعدادی نمونه مورد نظر )، ابزار پژوهش ( پرسشنامه و یا ابزار اندازه گیری متغیرها ) روش مداخله ( همچون روش درمان ) و روش انجام آزمایشات باشد. ارائه پیشنهادها به پژوهشگران دیگر موجب خواهد شد از انجام اشتباهات مشابه در انجام پژوهشها جلوگیری شده و محققان بتوانند با صرفه جویی در وقت امکانات پژوهش، سریعتر به نتایج دست یابند.

در تدوین بخش بحث و نتیجه گیری، نویسنده با 9 سوال روبه رو است که باید این سوالها را به طور دقیق و خلاصه پاسخ داد:
1-    هدف از انجام پژوهش چه بوده است؟
2-    آیا نتایج به خوبی با اهداف پژوهش ارتباط دارند؟
3-    یافته های پژوهش تا چه اندازه معتبر و قابل تعمیم هستند؟
4-    آیا یافته ها پژوهش با یافته های پژوهشهای قبلی هماهنگی دارد؟ در صورت تناقص یافته ها با نتایج پژوهشهای قبلی چه تفسیری برای یافته های جدید می توان داشت؟
5-    در بین یافته های پژوهش، چه چیزی جالب و غیر منتظره است و می تواند به دانسته های قبلی چیزی اضافه کرد؟
6-    راههای مختلف تفسیر یافته ها چیست؟ آیا می توان نتایج به دست آمده را به گونه ای دیگر تفسیر کرد؟
7-    محدودیتهای پژوهش حاضر کدامند؟
8-    اصلاحاتی که می توان در پژوهشهای بعد موثر باشند، کدامند و چه پیشنهاد هایی می توان برای پژوهشگرانی که می خواهند پژوهشهای مشابهی انجام دهند، ارائه کرد؟
9-    چه نتیجه ای نهایی از این یافته ها می توان گرفت؟

تقدیر و تشکر
این بخش معمولا در آخر مقاله، قبل از منابع و یا در زیرنویس صفحه اول ارائه می شود و در آن از افراد و موسساتی که پژوهشگران ( نویسندگان مقاله ) را در انجام پژوهش یاری کرده اند تقدیر و تشکر می گردد. اگر مقاله بر گرفته شده از نتایج  طرح تحقیقاتی باشد معمولا در زیرنویس صفحه اول و یا در آخر مقاله ( قبل از فهرست منابع ) به این موضوع اشاره می شود و از موسسه حمایت کننده طرح تقدیر و تشکر می شود.

فهرست منابع
فهرست منابع فارسی و لاتین باید به طور جداگانه ارائه شوند. معمولا فهرست منابع بر اساس حروف الفبا ارائه می شوند و یا در صورتی که نظرات و یا نتایج پژوهشهای دیگران در پایان یک بند مقاله با شماره مشخص شود، فهرست منابع نیز بر اساس شماره ارائه می شود که جهت تفکیک این شماره ها از شماره های مربوط به یادداشتهای این مقاله اعداد داخل{} قرار می گیرند. معمولا نحوه ارائه فهرست منابع در مجلات مشابه است. مشخصات منابع بسته به نوع آنها به صورت ذیل ارائه می گردد:

نحوه نگارش منبع مقالات
نام و نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. ( سال انتشار ). عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه شروع و صفحه پایان مقاله.
o    Scherer, K. R.  (1997 b). The role of culture in emotion-antecedent  appraisal.
Jaurnal of personality and Social , 73, 902-22
o    سهرابی، فرامرز.(1378). بررسی اختلال تنیدگی پس ضربه ای (PTSD ) در کودکان و نوجوانانی که والدین خود را از دست داده اند. مجله روانشناسی. 9 صفحات 82-97.
اگر مقاله توسط چند نویسنده تدوین شده باشد، تدوین شده باشد، بعد از نام خانوادگی و حرف اول نام و یا نام نویسنده اول، نام خانوادگی اول، نام خانوادگی و یا حرف ابتدای نام نویسنده دوم تا به آخر نوشته می شود. قبل از نام خانوادگی آخرین نویسنده در منابع فارسی حرف « و » و در منابع انگلیسی « & » می آید. بعد از نام و یا حرف اول نام وی، نقطه می آید و بعد پرانتز و داخل پرانتز تاریخ انتشار مقاله می آید.
o    Islam,  M.  R.  &  Hewston,  M.  (1993b). Inter group attributions and affectivde consequences in majority groups. Jaurnal of preonality and Social Psychology, 65, 936-50.
o    مهرابی زاده هنرمند، مهناز و طالب زاده، علیرضا(1380). بررسی رابطه و ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی. مجله روانشناسی 17 ، صص 55-45.

نحوه نگارش منبع کتب
نام خانوادگی، نام و یا حرف ابتدای نام نویسنده و یا نویسندگان. ( سال انتشار کتاب). عنوان کتاب. نام شهر محل انتشار : نام موسسه انتشار دهنده.
o    Sherif,  M.  (1996).   Group co-operatian:  their  social  psychology.
       London Routedge & Kegan Paul.
o    خداپناهی، محمدکریم.(1380). روانشناسی ، انتشارات سمت، تهران.
نحوه نگارش منبع مقالات ارائه شده در کنفرانسها یا کنگره ها
نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام.( سال برگزاری کنفرانس یا کنگره). موضوع مقاله یا پوستر ارائه شده در اولین یا چندمین کنفرانس یا کنگره.....، شهر و کشور محل برگزاری کنفرانس یا کنگره.
در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله یا پوستر بیش از یک نفر باشد، بعد از نام یا حرف اول نام نویسنده اول، نام خانوادگی و نام یا حرف اول نویسنده دوم به همان شکل نام خانوادگی و نام نویسنده اول آورده می شود. قبل از نام خانوادگی نویسنده آخر « و » یا در منابع انگلیسی « & » می آید.
o    Solomon, J. & George, C. (1994). Role reversal and disorganized caregiving system.
Paper presented at the International Conference on Infant Studies, paris, France.

نحوه نگارش منبع برگرفته از شبکه اینترنت
نام خانوادگی نویسنده، نام یا حرف اول نویسنده، موضوع مقاله، در تاریخ............. از شبکه اینترنت گرفته شده: آدرس سایت اینترنت که مقاله از آن برگرفته شده است.
o    Jaurnal of  Behavioral Medicine, Vol. 16, 2; 115-137. Retieved from the world wide web.
http://www. Workhealth. org.
o    Siegman,  A.  W., Feldstein,  S.,  Thommasso,  C., Ringel,N.  & Lating ,J. (1987).
Expressive vocal behavior and the severity of coronary artery disease, psychosomatic
Medicine 49, 545-561. Retrieved for world wide web. http://www.workhealth.org.

در تدوین بخش فهرست منابع با چهار سوال روبه رو است که باید به آنها پاسخ داده شود:
1-    آیا تمام مقالات و کتب مورد استفاده در مقاله در بخش منابع آمده است؟
2-    آیا فهرست منابع از نظر املایی و نگارشی به طور صحیح تدوین شده است؟
3-    آیا ترتیب منابع بر اساس حروف الفبا و یا شماره های مشخص شده در متن رعایت شده است؟
4-    آیا نام مقاله ای به طور اشتباه در فهرست آمده که در مقاله از آن استفاده نشده باشد؟

لازم به توضیح است که اگر مقاله، کتاب، فصلی از یک کتاب و یا مقاله ارائه شده در کنفرانس یا کنگره علمی از شبکه اینترنت گرفته شود، بایستی مرجع اصلی آن یعنی مقاله، کتاب و... ذکر شود. در این صورت ذکر منبع به عنوان منبع برگرفته از شبکه اینترنت لازم است.


الگوهای دستوری زبان در نگارش مقالات
•    ساده نویسی یکی از مواردی است که معمولا در مقالات علمی ترجیح داده می شود.
•    استفاده از اصطلاحات علمی شناخته شده در متون علمی برای ایجاد هماهنگی بین مولف و خوانندگان مقاله بسیار لازم و ضروری است.
•    در گزارش ها و متون علمی معمولا از به کار بردن ضمایر اول و دوم شخص ( من و ما) خودداری می شود و متن بیشتر به صورت متعدی یا مجهول نوشته می شود، به عنوان مثال: « هدف این پژوهش این است که ...»، « آزمون...روی شرکت کنندگان در تحقیق اجرا شد»، « نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت»، « به نظر می رسد که ...»، « می توان چنین نتیجه گرفت...»
•    در خصوص به کارگیری زمانها در متون علمی نیز بایستی با دقت عمل کرد و از پیچیدگی و تعدد غیر ضروری پرهیز گردد. معمولا برای توضیح علمی که در گذشته مشخص صورت گرفته است ( مثلا یک آزمایش خاص در جریان یک تحقیق ) از زمان گذشته ساده استفاده می شود. برای توضیح برداشتها و نظریه های علمی و سایر موارد، عمدتا از زمان حال استمراری یا حال ساده استفاده می شود.
•    تعمیم بی محابا و غیر مشروط نتایج یک تحقیق، نتیجه گیری های قاطع، برداشتهای قطعی و استفاده از احکام و تاکیدهای صریح مانند « باید » ، « اثبات شد » و... مخالف روح تجربه و روش علمی بوده و احساس خوشایندی را در داوران مقالات ایجاد نمی کند.
•    بایستی بلافاصله این نکته نیز مورد تاکید قرار گیرد که سعی در نشان دادن نکات برجسته تحقیق و اهمیت آن و با حرارت آن و با حرارت بحث کردن از نتایج بدست آمده و ارزش آنها، به شرط آنکه به اغراق کشیده نشود، به معنای خودستای نیست و در واقع برای تحت تاثیر قرار دادن خواننده و داوران مقالات نیز موثر و ضروری است.
•    پرهیز از تکرار و تطویل بی دلیل کلام و متن، یا ارائه توضیحات اضافی و حواشی غیر ضروری، به خصوص در مقالات علمی پذیرفتنی نیست.
•    معمولا به منظور اجتناب از تکرار و طولانی کردن بحث در مقالات علمی از حروف اختصاری استفاده می شود ( مثلا PTSD, ADHD ...). اگر در متن مقاله از حروف اختصاری استفاده می شود، بایستی در نخستین کاربرد خود به وضوح مشخص شود که به نمایندگی از چه کلمات یا اصطلاحاتی به کار رفته است.
•    از دیگر نکات مهم در دستور زبان تهیه مقالات علمی توجه و دقت در استفاده درست و به کاربردن نکات دستوری می باشد. علامت گذاری متون معمولا با هدف روشن و واضح تر کردن متن انجام می شود. استفاده صحیح و بجا از علامت گذاری در متون علمی بسیار مورد تاکید می باشد.
•    در ارتباط با جدولهای مقالات از آنجا که برخی از جدولها از متون خارجی ترجمه می شود. متاسفانه توسط مترجم نحوه تدوین هم به روال اصل مقاله صورت می گیرد یعنی از چپ به راست در صورتیکه بر اساس نگارش فارسی، بایستی کلیه جدولها از راست به چپ تنظیم شوند

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب