محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
فصل سوم الی یازدهم کتاب بهبود مهارت های یادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۳۱

فصل سوم :سازماندهی زمان مطالعه

مراحل کلیدی درمدیریت زمان

-مواردی راکه مجبوربه انجام آن هستیدراشناسایی کنید.

-براساس اولویت آنهارادسته بندی کنیداساساًتصمیم بگیریدچه کاری بایستی درآغازانجام شود.

-ازاولویت دادن به کارهایی که ازانجام آن لذت می بریدودرآخرقراردادن کارهایی که کمترازآن لذت می بریداجتناب ورزید.

-توالی کار،زمان واقعی مشخصی رابرای هرفعالیت تخصیص می دهد.

-مهم است که توالی که توالی وزمان کارمتفق باهم انجام شودزیرااین وسوسه وجودداردکه زمانی راکه بایستی صرف کارهایی که ناخوشایندشماهستندکم کنید.

-مهم است که بدانیم افرادعلاوه برتعهدکاری دارای تعهداجتماعی نیزهستندوبه زمان نیازدارندتابه هردوموردبپردازند.

چندراهنمائی ساده درترسیم برنامه زمانی


چه موضوعی رامطالعه کنید:

همیشه زمان خودرابه موضوعاتخاص اختصاص دهید.این باعث می شودازوسوسه تمرکزبرروی مطالب ساده تراجتناب کنید.شایدعاقلانه است که بیشترزمان خودرابه موضوعی اختصاص دهیدکه فکرمی کنیدسخت است .کفته شده گذراندن زمان زیادبرروی موضوع ساده اشتباه است واحتمالاًباعث می شوددرموضوع قوی تروسنگین ترضررکنید.

چه موقع مطالعه کنید

خوب است زمان مطالعه خودرانزدیک به سمیناریاکلاس درس برنامه ریزی کنید.گرچه زمان بندی برای مطالعه بستگی به این داردکه درگیرچه فعالیت هایی هستید.لذاپیشنهادمی شودکه مطالعه خودرابرنامه ریزی کنیدیعنی :

-بعدازدرس چنانچه برای مروراندیشیدن به موضوع وقت دراختیارتان قرارگرفت،میزان درک خودرابررسی کنید.

-قبل ازکلاس های درس وسمینارها،فرصتی برای خواندن اطلاعات زمینه ای وپایه به دست آوریدوخودراآماده کنیدتاشرکت کننده مؤثری باشید.

-بسته به روحیه خودببینیدکه برای شماآسان تراست که درچه زمان های خاص ازهفته یا روزدرس بخوانید

-بیشترمردم صبح هااحساس شادابی بیشتری می کنندبنابراین خوب است که برنامه ریزی کنیدفعالیت های مشکل رادرآغازهرروزانجام دهید.

کجامطالعه کنید؟

ضمن اینکه این پرسشی صحیح است اماشمابایدبتوانیددرهرکجامطالعه کنید.بیشترفراگیران نیازدارنددرآرامش وسکوت درس بخوانند.وضعیت بدن درکسب تمرکزحواس وجلوگیری ازخستگی بسیارمهم است .

چقدربرای مطالعه وقت صرف کنیم ؟

میزان زمانی که صرف فعالیت های یادگیری خارج ازکلاس می کنیدبستگی به دوره آموزشی دارد.

فهرست فعالیت روزانه

فهرستی برای برنامه ریزی هفتگی توصیه شده است،برای بهره مندی ازآن ازیک سری وظایف خودبطورروزانه فهرست برداری کنیدومشخص نماییدچه کارهایی رامی خواهیدتاآخرروزکامل کنید.برای این کاربایستی واقع گرایانه فکرکنیدوزمانی که کارهاخوب پیش نمی رود،سعی نکنیدخیلی پروازعمل کنید.فهرست فعالیت های روزانه به شماکمک می کندبرروی اولویت هاتمرکزکنید.

فصل چهارم :مهارت های خواندن

350سال پیش "فرانسیس بیکن"گفته است :بعضی کتاب هارابایدمزه کرد،بعضی دیگررابایدبلعیدوتعدادمعدودی بایستی جویده وهضم شود.بعضی کتاب هارابایدتنهاقسمتی ازآنراخواند،بعضی دیگررابایدخواندامانه ازروی کنجکاوی ومعدودی دیگربایدبطورکامل وباپشتکاروتوجه خوانده شود.بنابراین بایدمشخص کنیدقبل ازمطالعه یک کتاب یامتن علمی :

-موضوع خاص تحقیق یاکتاب مرجع رابررسی می کنید؟

-تصویرکلی وگسترده ازموضوع به دست آورده اید؟

-آیاجزئیاتی راکسب کرده اید؟

-اطلاعات لازمی ازمفاهیم اساسی درموضوع راسازماندهی کرده اید؟

به هرحال راهبردهای مطالعه شمابایدمنعطف باشدتابتواندبه این نیازهای متفاوت پاسخ دهد.روش ذیل خصوصاًدراین زمینه مفیداست .

SQ3R

 مطالعه اجمالی(Survey )سوال( Question)  خواندن ( Read) یادآوری ( Recall) مرورReview))

مطالعه اجمالی

خیلی مهم است قبل ازخواندن کتاب نگاهی اجمالی به کل کتاب داشته باشیم .درذیل پیشنهاداتی مبنی برچگونگی مرورکلی آورده شده است .

صفحه عنوان کتاب:این صفحه جواب بسیاری ازسؤالات مهم شمارامی دهد:حوزه کلی موضوع ،سطح موضوعی،نام نویسنده،ومعلومات او،سال چاپ کتاب

فهرست :این قسمت اطلاعاتی به شمادرموردمفادکتاب،روش تنظیم،بخش هاوقسمت های اصلی می دهد.

راهنمای موضوعات:پشت کتاب راکه برگردانیدونگاهی به راهنمای موضوعات بیندازیدمی توانیدمنبع جزیی تری ازکتاب راکسب کنید.

مقدمه:اغلب نظرکلی،قصدنویسنده وفرضیات اورابه شما نشان خواهدداد.

ورق زدن کتاب بطورسریع:هرصفحه راکه ورق می زنیدوبرمی گردانید،به عنوان سرصفحه،خلاصه بخش هایالغات کلیدی نگاه کنید.هرعکس یاشکل یاجدولی گاهی می تواندآموزنده باشد.اولین وآخرین پاراگراف های یک بخش هم می تواندآموزنده باشد.        

نظراجمالی به یک بخش ازکتاب

حالاکه نظرکلی نسبت به کتاب به دست آوردیدممکن است دوست داشته باشیدیک بخش ازکتاب راعمیق تربخوانید.بیادداشته باشیداولین وآخرین پاراگراف ها،اغلب خلاصه ونقاط کلیدی رامی سازد. بعدازنظراجمالی به کتاب حالاآماده ایدکه به سوی مرحله بعدحرکت کنید.

سؤال:مرحله خواندن اجمالی کتاب به شماکمک می کندکه سؤالات بیشتری رامطرح کنید.هرگزقبل ازپاسخ به سؤال های خودشروع به خواندن جزییات ننمائید.همانطورکه قبلاًدیدیم سؤال پرسیدن مرحله ای اساسی درکمک به یادآوری است .

طبعاًنحوه این سؤالات باتوجه به تکالیف وموضوع مطالعه شمامتفاوت است،امااحتمالاًدربعضی موضوعات مواردمشترکی وجود داردبه عنوان مثال :

مطالعه این کتاب چقدرباآنچه که من قبلاًدررابطه بااین موضوع می دانستم همخوانی دارد؟

چه کسی این رابه من می گوید؟

چه موقع نوشته شده ؟

بااین اطلاعات چه کاری می توانم بکنم؟

نکته کلیدی این است که سؤال کردن به شماکمک می کندتاباهدف بخوانیدونسبت به چیزهایی که گفته می شودآگاه باشیدواهمیت آنرابدانید.

خواندن 

به این ترتیب خواندن جزئیات چنانکه ملاحظه می کنید،سومین پله است،نه اولین پله وتنهاپله .لذادربرنامه ریزی خواندن تعدادی ازنکات کلیدی رابه خاطرداشته باشید:

-خواندن باهدف مؤثرتراست

-خواندن رابه حالت کنش گردربیاورید،به عبارت دیگرشمافعالانه درجستجوی اطلاعات باشید.

-به ظرفیت ذهنی توجه داشته باشید.مراحل خواندنتان رابه بخش های کنترل شده تقسیم کنیدودریک مرحله مقدارزیادی نخوانید.

-بعدازاینکه بخش خاصی راخواندیدیادداشت برداری کنید.ولی درحال خواندن یادداشت برداری نکنید.این کارمانع سؤال پرسیدن وتمرکزحواس شمامی شود.

عقیده ای راکه درپس هرپاراگراف وجودداردجستجوکنید.شایدجمله ای درپراگراف وجودداشته باشدکه ایده کلیدی به حساب آید.انتظارنداشته باشیدکه هرچیزی رادراولین بارخواندن بفهمد.

به یادآوردن

استفاده ازروش SQ3Rباخواندن کتاب پایان نمی پذیرد.اگرچه ممکن است متن رادرک کنیداماآیاقادرخواهیدبودآن رامجدداًبه خاطرآورید.

بیشترفراگیران لحظاتی پس ازاینکه کتابی راکنارگذاشتند50درصدآن رافراموش می کنند.

باسازماندهی راهبردهای یادآوری،به طرق مختلف فراگیری شمابهبودیافت:

-تمرکزشمابیشترخواهدشدچون می خواهیدپیشرفت بیشتری درکارکسب کنید.

-فراموشی های لحظه ای حافظه رامی توانیداصلاح کنید،درنتیجه یادگیریتان اثربخش تر می شود.

-درطی مراحل یادگیری فعال ترخواهیدبودودوباره یادگیریتان بیش ازپیش اثربخش خواهدشد.

مراحل یادگیری

-بسته به متن سعی کنیدنکته های کلیدی که دریک قسمت هرپراگراف آمده رابه خاطرآورید.

-کلمات کلیدی راجایی یادداشت کنید.

-سعی کنیدجملات اصلی تشریحی رادرهرپاراگراف به خاطرآورید  

-احتمالاًلازم است که 50درصداززمان مطالعه تان رابه یادآوری آنچه خوانده ایدصرف کنید.ممکن است این مدت زیادبه نظربرسدامابه خاطرداشته باشیدبیشترمشکلات یادگیری درمرحله اول به علت فراموشی است

نه به علت فهم مسائل .

مرور

همیشه صحت آنچه که به خاطرمی آوریدرابانگاه کردن دوباره به محتوای درسی که مطالعه کرده ایدبررسی کنید.بهترین راه انجام این کارتکرارمراحل است.

سریع ترخواندن

بطورمتوسط بزرگسالان 240کلمه رادرهردقیقه می خوانند،هرچندمی توانندبیشتراز360کلمه راهم درهردقیقه بدون ازدست دادن تمرکزبخوانند.بنابراین شمانیزباروش های زیرسرعت خواندن خودرابالاببرید:

-تعدادتثبیت ها(مکث)هاراکم کنید.

-فراخنای بازشناسی راافزایش دهید.

-تعدادبرگشت هابه سطوح قبل راکاهش دهید.

-تعدادکلماتی راکه برای خودتان می خوانید(به صورت آوایی ادامی کنید)کم کنید.

-دامنه لغات خودراتقویت کنید.

خواندن منظم

یکی ازراه های بهبودسرعت خواندن افزایش درک مطلب است .دراین زمینه می توانیددامنه لغت خودراباخواندن منظم کتاب ها،روزنامه ها،ومجلات بیشترنمایید.روزنامه های معتبر،منابع خوب اطلاعات هستندومی توانندبه شماکمککنندتامهارت های خواندن خودرابهبودبخشید.

درک خودراآزمایش کنید

آیامی توانیدبرای هریک ازکلمات زیرجمله بنویسیدکه بطورواضح معنای آن رانشان دهد؟

-ازخودراضی  -مصنوعی  -تناقضی  -زیادشدن  -بری ازاتهام  -خودمختار –قلع وقمع کردن  -استنباط شدنی  و.......

فصل پنجم :یادداشت برداری

مرجع

یادداشت برداری درطی کلاس های درس وسمینارهایادرحین خواندن کتاب می تواندمنابع ارزشمندی رابه عنوان مرجع فراهم آورد.برای مؤثربودن این نکته هابایستی به آسانی قابل دسترس باشدوطوری نوشته شودکهفراگیرعلاقه مند به مرورمجددآنهاباشد.

کمک به یادآوری

به واسطه درگیری فعال درحین مطالعه،یادداشت برداری به حفظ مواددرسی ویادآوری آنهاکمک می کند.سروسامان دادن به ایده هاومفاهیم به زبان خودتان،می تواندبه یادآوری وتقویت حافظه بلندمدت شماکمک کند.

سازماندهی آگاهی

یادداشت برداری راه باارزشی جهت پایه گذاری "الگوها"درآگاهی،نشان دادن ارتباط داخلی موضوعات وبعضی نکته هااست که تحت پوشش موضوع خاص قرارگرفته اندواغلب به عنوان "نقشه"ازیک موضوع کلیدی برای درک آن می تواندمورداستفاده قرارگیرد.

نیازهای سیستم یادداشت برداری

ضمن اینکه هرفردی نیازداردکه باسیستم یادداشت برداری که مناسب اواست خودراتطبیق دهد،ملاحظاتی وجودداردکه بایدرعایت شود:

-آسانی مرورمطالب :نیازبه مرورمواددرسی برای کمک به یادآوری مسلم است،سیستم یادداشت برداری به شمااین توانایی رامی دهدکه سریعاًنکته هایی راکه براساس نظم وقاعده نوشته ایدمرورکنید.

انعطاف پذیری :گرچه شمایادداشت هارانگه می داریدولی به سیستمی نیازداریدکه قابل تغییرواصلاح باشداستفاده ازکلاسورمی توانداقدام مفیدی باشدزیرامی توانیدیادداشت هایی راکم یازیادکنید.

درنظرگرفتن مغز:الزاماًمغزدرشکل خطی باپرگویی وپرخوانی بهتریادنمی گیرد.درسیستم یادداشت برداری که ازرنگ،اشکال،تصاویرمتنوع والگوهااستفاده می شود،احتمالاًازکل گنجایش مغزمی توان بهره برداری کرد.

شیوه های یادداشت برداری

خلاصه نویسی :فراگیران خلاصه ای ازایده های کلیدی یانکات که دریک قسمت وجودداردرامی نویسند.فایده این روش تشویق فکرنسبت به موضوع است ودرنتیجه به یادگیری کمک می کند.امااشکال اصلی این است که حجم یادداشت هازیاداست واین مرورآنهارامشکل می کند.

طرح ریزی کردن یادداشت ها:دراین مرحله شماسعی می کنیدمطالبی راکه نویسنده دربخش هاوقسمت های مختلف نوشته است رادوباره ایجادنمایید.فایده اصلی این سیستم این است که فهرستی خطی ازنکات کلیدی وروابط داخلی آنهابراساس اهمیت آنهافراهم می آوردومشکلات عمده آنهاهم این است که خطی است ونمی توان اطلاعات رابه آن اضافه کردوازمیزان ظرفیت توانایی کامل مغزاستفاده نمی کند.

نوشتن لغات کلیدی :مطالعه بیشترموضوعات می تواندبادرک مفهوم گروهی ازکلمات کلیدی همراه شود.درواقع بیشترمواردی که درپیرامون یک موضوع نوشته می شود،درک شماراازلغات ومفاهیمی که آن رااحاطه کرده است بیشترمی کند.یادداشت برداری وتمرکزبرروی این لعات کلیدی می تواندمفیدباشد.

دریادداشت هایی که تنهاازلغات کلیدی استفاده می شود،ازفرم خطی دورشده ومی توان درآنهاازالگوها،رنگ ها،شکل هاو....استفاده کرد.دریادداشت برداری،کمترلغات مفهومی نوشته می شودبنابراین زیاده نویسی وجودندارد.

یادداشت برداری درموقعیت های خاص  

1-تدریس به روش سخنرانی :یادداشت برداری درحین کلاس راه بسیارارزشمندی برای غلبه بربعضی مشکلات سختی های تدریس به شیوه سخنرانی است.این کارباعث می شودفراگیردرمراحل مطالعه فعال باشدوبه تمرکزحواس ویادآوری مطالب کمک می کند. نکته مهم این است که یادداشت هابه زبان خودتان نوشته شود.رونویسی ازاسلایدهادرسخنرانی هایاتخته،یک کارمکانیکی است ومی تواندبرای یادگیری یک مانع تلقی شود.

2-جلسات درس/سمینارها: یادداشت های ابتدایی،ازنکات کلیدی وموضوعات،بایددرطی جلسه به آسانی دردسترس باشد.نقل قول هاوجزئیات واقعی ازتئوری های خاص یانقطه نظرات،احتمالاًمفیدتراست .

3-مقالات/پایان نامه ها/پروژه ها:یادداشت های اصلی برای یک موضوع خاص بایدقابل دسترسی،قابل تبدیل و...باشدامابعضی نکات خاص راهم درذهن یادآوری نمایید.لازم است ثبت شودیادداشت ها ازکجاوازچه متنی آمده است.خصوصاًشماره صفحه نوشته شود.تکنولوژی اطلاعات،خصوصاًپردازش بهترواژه هامی تواندبسیارسودمندباشدچراکه این امکان رامی دهدتانقل قول هامستقیماًبه بخش خاصی برده شودوشمابتوانیددرمراحل نوشتن اطلاعات ذخیره شده رادوباره پیداکند.

فصل ششم :استراتژی تدریس ویادگیری

تدریس ویادگیری :بیشترموضوعات این بخش راهنمایی شماوارائه توصیه هایی درموردچگونگی مؤثراست واین ضرورتی است که بایستی دراولین قدم به آن اهمیت دهید.شمابه تنهائی عهده داراین مراحل نیستید.بلکه علاوه  برمعلم ها،گروه آموزشی،طرح تدریس راهبردیکه ازطریق برنامه ارایه می شود،نقش تعیین کننده دارد.درواقع راهبردهایی که آنهاانتخاب می کنندتااندازه ای بافت محتوایی یادگیری راکه شمامجبورهستیدفعالیت کنیدراتنظیم می کند.

دربیشتردوره های آموزشی احتمالاًشماسه شکل ازارتباط کلاسی بامعلم یاسخنران هاراتجربه کرده اید-سخنرانی رسمی   -سمینار  -جلسات نیمه خصوصی

سخنرانی های رسمی :سخنرانی های رسمی فعالیتی تدریس ویادگیری است که درآن سخنران اطلاعاتی رابه فرگیران خودمی رساند.بستگی به دوره آموزشی که طی می کنید،ممکن است چندین موضوع یابخشی راکه درحال مطالعه آن هستید،دریک جلسه رسمی که 20تا80دانشجوتالارسخنرانی حضوردارند،ارائه شود.

برای آنکه بفهمیم چطورازسخنرانی هایادبگیریم،خیلی مهم است که بدانیم چراازسخنرانی استفاده می شود؟فایده وضعف آنهاچیست ؟

هدف

_فراهم کردن نظراجمالی وگسترده درباره یک موضوع

_معرفی نظریه ها،مباحثات ومذاکرات درموردموضوعی خاص

_تشکیل پایه ای برای تحقیق ومطالعه بیشتر،توسط فراگیران درکلاس های نیمه خصوصی،سمینارها،ومطالعه خصوصی وفردی که انجام می دهند.

مشکلات سخنرانی ها

ضمن اینکه سخنرانی هانقش ارزشمندی دردوره تحصیلی بازی می کنند،وسیله ای گیج کننده برای تدریس ویادگیری است دراینجافقط چندموردازمشکلات آن راذکر می کنیم

_مکانیسم تدریس ضعیف است

                         -هیچ یادگیری بدون مشارکت صورت نمی گیرد.

                        -هیچ یادگیری بدون مباحثه صورت نمی گیرد

                        -حدتوجه فراگیران کم است

_مشکل دربررسی کردن فهم مطالب

_مشکل درکسب علاقه

_مشکل انضباطی

                        -صحبت کردن

                        -خیال پردازی

                        -گوش نکردن

_فرصت محدودبرای پرسش وپاسخ

ارایه بهترسخنرانی :برای غلبه براین مشکلات هم سخنران وهم دانشجویان مجبورهستندبارویکردصحیح خودراتطبیق دهند.لازم است که مشکلات رابه کمترین حدبرسانندوبطورمؤثرتری ازسخنرانی هااستفاده کنند.

سخنران ها

اگربعضی ازسخنران هاکارشان آن طورکه شماانتظارداریدتأثیرگذارنیست.آنها به خاطراین است که کارشناس واهل فن هستندانتخاب شده اندومبنای توانایی آنهادرتدریس نبوده است .گرچه ایده آل این است که آنها همانطورکه اهل فن هستنددرتدریس نیزخوب باشند.بیشترسخنران هامؤدبانه به درخواست هادرهنگام سخنرانی پاسخ می دهند،پس ازسؤال کردن نترسید.

سخنرانی خوب است که شمارادرفراگیری کمک کند،واحتمالاًشامل بعضی ازمشخصه های ذیل باشد:

  _ازوسایل بصری خوب استفاده کند(مثل اسلایدو....)

  _نکات رابااطلاعات مکمل حاشیه ای سخنرانی پشتیبانی کند.

  _ارائه مطالب واضح وروشن باشد

 _مطالب راباساختارذیل ارائه دهد:

       -مقدمه،خلاصه رئوس مطالبی است که درسخنرانی به آن می پردازد.

      -توالی،منطقی درارائه موادی که ارائه می کند.

     -نتیجه گیری،نکات موردبحث وکسب شده رامرورکند.

_وقت معین وسرعت خوب ارائه مطالب تاجایی که زمان اجازه می دهد.رارعایت می کند.

_موادپشتیبانی وحاشیه ای درسمینارهاوسخنرانی هاراارائه می نماید.

دانشجویان

ضمن اینکه بیشترسخنران ها،درآنچه که انجام می دهند،خوب عمل می کنند،امااین رابه خاطرداشته باشیدکه عاقبت شمامحصول تحصیلتان هستید.لذابایدازسخنرانی چیزی کسب کنید.اگرفکرمی کنیدسخنرانی خسته کننده وگوش کردن به آن وقت هدردادن است،بستگی به شماداردکه چه کاری  بکنیدتابهتراستفاده نمایید.دراینجاچندپیشنهادآمده است :

_برای سخنرانی خودراآماده کنید

            -آنچه که درفهرست موضوع سخنرانی است بررسی کنید

           -سؤالاتی راکه امیدداریدسخنرانی به آنهاپاسخ دهدراآماده کنید

          -درزمینه موضوع سخنرانی مطالعه کنید.

         -سخنرانی هفته گذشته راهم مرورکنیدودرنظرداشته باشید.

_ازفراگیری،مرحله ای فعال بسازید

         -خودتان یادداشت برداری کنیدحتی جایی که یادداشت های سخنرانی ازقبل آماده وتهیه شده است.

        -ازمطالبی که درک کردهایدسؤال کنید.

_توجه کنید

       -صحبت نکنید

       -به دنبال مشکلات عدم توجه وحواس پرتی خودبگردید.

      -به دقت گوش کنید

_ازسخنرانی به عنوان پایه ای برای مطالعه بیشتراستفاده کنید.

_درموردسخنرانی بادانشجویان دیگربحث کنید

_عملکردوافکاریکدیگررابررسی کنید،دریادداشت هاودرکمطالب سخنرانی بایکدیگرشریک نشوید.

_چندروز،هفته ویاماه بعدیادداشت های خودرامرورکنید.

_درموردنکاتی که درهفته بعدی ،کسب خواهیدکردفکرکنید.

جلسات نیمه خصوصی

راهبردتدریس ویادگیری برای بیشترواحدهادردوره آموزشی شماشامل یک جلسه نیمه خصوصی است .این جلسه به صورت گروه کوچک 8تا10نفری برگزارمی شود.

هدف

_این جلسات فراگیران راقادرمی سازدازموضوعاتی که ازطریق سخنرانی ومطالعه وخواندن مقدماتی درک کرده اند،درفعالیت هاوموقعیت های بعدی وآینده استفاده کنند.

_محیطی رافراهم می آوردکه درآن فراگیران می توانندتحقیق وپرس وجوکرده ودرموردموضوع ،سؤالاتی راطرح کنند.

_آنان رابه بحث ومناظره بایکدیگرتشویق می کند.

_محیطی رابرای آنهافراهم می کندتادرجمع مطالب خودراارائه دهندوبازخوردمناسبی برارزیابی فعالیت هااست.

مشکلات جلسات نیمه خصوصی

مشکل اصلی درجلسات نیمه خصوصی وجودندارد.این کلاس هابانظم وقاعده ،محیطی عالی وجمعی برای یادگیری است.آنهادرگیری فعال بامطالب وبحث هایی که یادگیری راتحریک می کنندرابوجودمی اورند.گرچه دومشکل اصلی وجودداردکه اصل آن ازرفتارنامناسب شرکت کنندگان دراین جلسات است:

_سخنران هازیادصحبت می کنند،ازاین نقطه نظر،یادگیرنده ها،بعیداست که به یادگیری تشویق شوند،چراکه دراین حالت آنهایاخیلی کم درگیرمسایل می شوندیااصلاًدرگیرنیستنددومین مشکلی که گاهی اوقات اساتید(سخنران ها)براین راهبردمتمرکزمی شونداین است که چون فراگیران خودشان رابرای درس ومشارکت درکلاس آماده نکرده اند سخنران متکلم وحده می شود.    

 _فراگیران خودرابرای کلاس درس آماده نمی کنندودرنتیجه برایشان سخت است که درمباحث علمی شرکت کنند.

درحالی که پس زمینه ای ازمواردموردبحث رانخوانده اند،یادداشت های سخنرانی رامطالعه نکرده یااینکه سؤالی برای مطرح آماده نکرده اند.دراین شرایط دانش آموزازنظرتخصصی نمی تواندازکلاس درس نیمه خصوصی استفاده کند

بطورمؤثری ازکلاس های خصوصی استفاده کنید

آمادگی:پیش ازهرکلاس بایستی موضوع بحث کلاسی رادرنظرگرفته وتلاش فعالی برای آمادگی درموردآن صورت دهید.

  _خواندن یادداشت های سخنرانی های مربوط به موضوع

 _مطالعه اساسی برای کلاس

 _جستجوی متون دیگر

 _سؤال طرح کردن هم برای روشن شدن مطالب وهم برای بحث کردن

 _آماده باشیدتاکلاس برایتان موفقیت باشد

یادگیری درکلاس درس نیمه خصوصی

هرساعت تنهایکی ازعددهای کوچک دوره آموزشی شمااست .زمانی که برروی یک موضوع می گذرانیدبه کیفیت کاربیندیشیدباسبکی انطباق بیابیدکه بیشترین فایده رابه شمابرساند.

_بطورفعال مشارکت کنید

_همکاری وکمک کنید،منتظردیگران نشوید

_سؤال کنید

_نکات یادداشت برداری شده به وسیله دیگران رامرورکنید.

_بطورمؤدبانه بانظرات مخالف اقدام کنید.

_چگونگی برجسته شدن نکات رادرنظربگیریدوبه دانسته های خودازموضوع اضافه کنید.

بعدازکلاس درس نیمه خصوصی

یادداشت هایتان رادرهفته بایگانی نکنید،به نکات برجسته درکلاس درس برگردیدوآنهارامرورکنید.

_فعالانه نکات تهیه شده رایادآوری کنید.

_یادداشت های خودرامرورکنید.

_بامشارکت دیگران درکلاس درس بحث کنید.

_چیزهای مشترکی که فهمیده ایدرابررسی کنید.

_سؤال تهیه کنید

_یادداشت های یکدیگررامرورکنید.

_دررابطه باموادمناسب موضوع که عموماًبه آن ارجاع می کنیدسؤال کنید.

سمینارها

سمینارهابه وسیله بعضی گروه ها،به عنوان راهی برای آمیختن جلسات سخنرانی وجلسات نیمه خصوصی استفاده شده است.درسمینارهاهمیشه دویاسه گروه نیمه خصوصی درگیرهستند.

سمینارهاممکن است شامل بعضی اطلاعات جدیدومهم باشداما،ازرسمیت کمتری نسبت به سخنرانی برخورداراست ودانشجویان رابیشتردرگیرمی کند.

هدف ها

_اجازه دادن به تدریس تعاملی درمحیط یادگیری

_انعطاف دادن به رابطه سخنران ودانشجوبیش ازتدریس به شیوه سخنرانی

_اجازه دادن به مشارکت فعال توسط دانشجودرکار،ازآغازتاانتهای مطالعه،تمرینات،بعلاوه ارائه درس توسط اشخاص وگروه ها

مشکلات سمینارها

سمینارمثل راهبردتدریس ویادگیری دارای جریان وروندذاتی ومشخصی نیست،امامی تواندبدبکاربرده شود.مثلاًدانشجویان درسمیناربدون آمادگی حضوریابندوتدریس نامناسب باشد.تعدادزیادشرکت کنندگان درسمیناربه این معناست که شخص دانشجو"پنهان"می ماندیاتوسط سخنران ازقلم می افتد.

پیشنهادهای مشابه شرایط کلاس های نیمه خصوصی،برای سمینارهانیزمطرح است.اساساًشمانیازدارید

_فعالانه برای هرسمینارآماده باشید

_فعالانه خودرادرطی سمیناردرگیرکنید.

_فعالانه سمیناررامرورکنید.

کارگروهی

کارگروهی هم می تواندمنشأرضایت وحمایت باشدوهم منبع ناکامی وعصبانیت.خیلی مهم است که اعضای گروه منافع کاربایکدیگررابشناسنداما،همچنین بایستی دام هاومشکلات کارگروهی راکه هریک ازاعضاءرادرگیرمی نمایدرانیزموردشناسایی قراردهند.

گروه های رسمی

توانایی کارکردن بطورمؤثربه عنوان عضویک تبم،مشخصه اصلی مهارت درکاراست ووجوداعضاءبصورت انفرادی وگروهی،بارشته های تحصیلی متنوع،ضرورت کارگروهی است.دوره های آموزشی غالباًشامل تمرینات گروهی،هم به عنوان ابزاری برای کمک به یادگیری دانشجووهمچنین محیطی جمعی برای سنجش فعالیت هااست.

درنتیجه،احتمال زیادی داردکه شمابطوررسمی درموقعیت کارگروهی ارزیابی شوید.

بعضی مشکلات تکراری درکارگروهی

_اعضاءگروه این احساس رادارندکه بعضی ازآنهاسهم مساوی درکارگروهی،انجام نمی دهند.

_استرس وتنش بین اعضاءگروه بوجودمی آید.

_تسلط بعضی افرادبه گروه وبی توجهی به نظرات دیگران

_عدم شرکت همه اعضای گروه درجلسات توافق شده

_اعضای گروه کار/وظیفه محوله راکامل نمی کنند.

_به خاطرجدول زمانبندی یاموقعیت جغرافیایی ملاقات گروه باهم مشکل است.

_ارزشیابی کارگروه بازتاب سهم انجام شده توسط افرادعضونیست

_گزارش های نوشته شده توسط افرادبه سبک های مختلف آماده می شودلذامدارک ارتباط یانتیجه منطقی یک نوع کارراندارد.

چگونه به مشکلات غلبه کنیم

درقدم اول به عنوان یک گروه ملاقاتی باهم داشته ودرموردهدف هامذاکره کنید.خیلی مهم است که همه اعضاءگروه موافق آنچه انتظارش رادارندباشند. چندسؤال وپیشنهادبرای بررسی این مسأله:

_چطورسازماندهی می کنید؟(می خواهیدریاست کنیدیاعضوفعال گروه باشید؟)

_چه انتظاراتی ازاعضاءگروه دارید؟

_چطورازنفوذاشخاصی که دارای شخصیت قوی هستندوبرافراددیگرنفوذدارن درگروه جلوگیری می کنیدیاباآنهاکاری ندارید؟

_درچه مهارت ها،علایق،ومنابع افرادعضومی توانندسهیم باشند؟

_فضایی راایجادکنیدکه افراددرک مشترکی ازانجام وظایف داشته باشند.

_درافکارگروه کنکاش کنیدآیاهمهاعضاءسهیم هستند؟

_جدول زمانبندی ملاقات هاراتهیه کنید.

_توافق کنید اعمالی صورت پذیردتاوظایف کامل شود.

همچنان که مراحل پروژه پیش می رودعملکردخودرابررسی کنید.اگرمشکلی وجودداردچه فعالیت اصلاحی انجام می دهید؟

وقتی وظیفه کامل شدآیاتقاضای نمره برای افرادعضومی کنید؟

دربسیاری برنامه ها،ارزشیابی گروه رابه دقت انجام دهید         

 گروه های غیررسمی

عضویت درگروه وشکل آن مشخصه طبیعی واصل وجودی نوع بشراست

گروه های غیررسمی بیشترازحرکت اجتماعی برنامه های دانشجویی پدیدارمی شودومی تواندمنشأسودمندی ازراحتی وپشتیبانی برای هردانشجوباشد.

مطالعه گروهی

دراینجاچندپیشنهادبرای چگونگی استفاده ازمطالعه گروهی مطرح می شود:

_ملاقات رابراساس نظم وقاعده ترتیب دهید.مثلاًهفتگی یادوهفته یکبارمسایل درسی رابحث می کنید تامشخص شودکجادچارمشکل هستید.

_مباحثه ادبی ترتیب دهید.هرفرد،برای بحث،موضوعی رابیاورد.

_خلاصه تکالیف درسی رامطرح کنیدایجاددرک مشترک ازیک مسءله می تواندمفیدباشد.

_دررابطه بامقدارکاری که بایکدیگربرای نمره گرفتن وارزشیابی انجام می دهید،دقت کنیدچراکه گاهی اوقات نتیجه کاردانشجویان گرچه هریک به تنهایی نوشته اند،امابه هم نزدیک است.

_برای یکدیگربازخوردی ازکارمشخص،تهیه کنید.بخش هایی ازیک کارمشخص راباهم مشارکت نماییدبه دنبال نقاط ضعف وقوت آن بگردید.تجارب خودرابادیگران تقسیم کنید.

فصل هفتم :جمع آوری اطلاعات

اکثرموضوعات درسی احتیاج به جمع آوری اطلاعات دارند.کیفیت خروجی (برونداد)مطالعه شمامحدوده اطلاعاتی که جمع آوری کرده ایدرامشخص می کندوازطرفی ضعیف بودن عملکردقطعاًحکایت ازضعف درآماده سازی اطلاعات جمع آوری شده دارد.

مراحل جمع آوری اطلاعات

مراحل گردآوری اطلاعات ا-اهداف ومقاصد 2-سؤالات تحقیق 3-منابع اطلاعات 4روش های تحقیق 5-تحلیل وارائه

اهداف ومقاصد

اولین مرحله درجستجوی اطلاعات تعریف دقیق مسأله موردپژوهش براساس اهداف مشخص آن است .این اهداف نتایج نهایی فعالیت تحقیق محسوب می شوند.اهداف به صورت افعالی که نتایج رابیان می کنندمثل (تعیین کردن،توضیح دادن وامتحان کردن)آورده می شوند.

سؤال های پژوهشی

تمام اطلاعات جمع آوری شده بایددرراستای جواب به پرسش هاباشند.اطلاعات جمع آوری شده برای خودشخص نیزموقعی بیشترین اثرراداردکه به صورت پرسش مطرح شوند

انواع اطلاعات دراین چارچوب همه اطلاعات می توانندبه عنوان کمی وکیفی موردبررسی قرارگیرند.اطلاعات کمی شکل عددی وآماری دارندوقابل شمارش هستند.امااطلاعات کیفی به خصوصیات وویژگی هامربوط می شوندوقابل شمارش نیستند.

منابع اطلاعات

منابع اطلاعات گسترده ومختلف است ومعمولاًدردوگروه بزرگ طبقه بندی می شوند.منابع ثانویه اطلاعات که هم اکنون موجودبوده وبه وسیله شخص دیگری جمع آوری شده است شامل آمارهای رسمی، مطالب اساسی،موضوعات منتشرشده درمجلات علمی وروزنامه هااما منابع اولیه اطلاعات آنهایی هستند که پژوهشگران آنهارابه طوردست اول کسب کرده اند وباروش های مختلفی بدست آمده است وبه 3سبک اصلی طبقه بندی می شوند:تجربیات،مشاهدات،وزمینه یابی .

برخی محدودیت هادرزمینه منابع ثانویه اطلاعات

 این منابع دارای محدودیت هایی هستندمثلاًمانمی دانیم این اطلاعات چه زمانی جمع آوری شده اند؟آیاارزش آن رادارندکه به عنوان منبع اطلاعاتی بررسی شوند؟آیاهنوزاعتباردارند؟چه کسی اطلاعات راجمع آوری کرده ؟آیاقابل اعتمادهستند؟و....

بررسی اطلاعات جمع آوری شده ونتایج تحقیقات

دراینجاسه مفهوم وجودداردکه درهنگام انجام یک تحقیق مشخص می تواندمفیدواقع شوند

اعتبارValidity: به بخشی ازفعالیت تحقیقاتی وابسته است که آنچه راکه پژوهشگردرصددانجامش بوده است رااندازه می گیرد.اعتبارمشخص کننده اعتمادشمابه داده های تحقیق است .

پایاییReliability: پایایی به نتایج تحقیق مربوط می شود وبدین معنی است که اگریک پژوهش،تحت شرایط یکسان توسط محقق دیگری انجام شودآیانتایج مشابهی بدست می آید؟

سه گوشه سازی Triangulation:این روش به منظوربررسی همان مسأله درسبک های مختلف تحقیق ویادرمنابع دیگراطلاعات مورداستفاده قرارمی گیرد.

به عبارت دیگرازآنجاکه اکثرروش های تحقیق دارای نقایص ومشکلاتی هستندبنابراین لازم است بااستفاده ازاین روش مشخص شودکه یافته هاتحت تاثیرروش تحقیق قرارنگرفته باشد

منابع اولیه اطلاعات

این بخش مروری است برموضوعات وتوصیه های مربوط به تکنیک های جمع آوری اطلاعات به وسیله دانشجویان

سبک های تحقیق اولیه: تجربه آنهایی هستندکه فراگیران،هنگام جمع آوری اطلاعات به روش علمی،بدان دست می یابند.

تحقیق قوم نگاری یاتحقیق به وسیله مشاهده :سبکی است که درعلوم اجتماعی مورداستفاده قرارمی گیرد.این سبک که دروهله اول درانسان شناسی مطرح شد،شامل روش هایی است که می کوشدتافهمی ازکنش های انسان وادراک آن ازطریق مطالعه رفتاراودرموقعیت های طبیعی کسب کند.

زمینه یابی:توصیف کننده سبک هایی است که در آن پژوهشگر،درمحیط بیرونی،سؤال هایی رادرباره موضوع تحت بررسی خود،پرسیده وازطریق مصاخبه ویاپرسش نامه اقدام به جمع آوری اطلاعات می کند.مثال بارز این روش طرح سرشماری جمعیت است.

جمع آوری اطلاعات ازطریق زمینه یابی

زمینه یابی می تواندبه وسیله روش های مختلفی مثل پرسش نامه ومصاحبه انجام شود

-دراین روش یک نفربه عنوان نماینده ونمونه به تعدادی ازسؤال هاتحت شرایط مشابه پاسخ می دهد.

-دراین سبک برگه سؤال هاتوسط خودپژوهشگریاشخص مصاحبه شونده پرمی شود.

-زمینه یابی ممکن است شامل مصاحبه باافرادبااستفاده ازسؤال های ساخت یافته(ازپیش تعیین شده)یاساخت نیافته 

مشکل اصلی دراین روش آن است که افرادمعمولاًجوابی رانمی دهندکه منعکس کننده زندگی ووضعیت آنهاباشد.بلکه جواب هایی رامی دهندکه فکرمی کنندبایدبگوینداماغالباًمتفاوت عمل می کنند.

مشکل دوم درزمینه گروه نمونه این است که ممکن است معرف جامعه نباشدلذادراین وضعیت یافته هانیزدقیق نیستند.

پرسشنامه :ابزارتحقیق رایجی درجمع آوری اطلاعات به وسیله دانشجویان است .

پرسشنامه مکاتبه ای :معمولاًبرای افرادارسال می شودتاآنهاپس ازتکمیل بازگردانند.درنگاه اول ممکن است کم خرج باشداماممکن است برگشت آن به کندی صورت گیرد

پرسشنامه تلفنی :شامل جمع آوری اطلاعات ازافرادبه وسیله تماس تلفنی باآنهاست.

پرسشنامه های شخصی :معمولاًبه وسیله مصاحبه کننده تنظیم می شودکه خودنیزقادربه کامل کردن پاسخ هاست .

انواع سؤال ها

انتخاب سؤال هاونوع آنهاکه پرسیده می شودبه وسیله اهداف ومقاصدپژوهش ونوع اطلاعات موردنیازتعیین خواهدشد.

سؤال های بسته :پرسش هایی هستندکه امکان جواب دادن به آنهادرمحدوده معینی وجوددارد.دراین نوع سؤال هادرباره سن ویاتعلق بهگروه خاصی پرسیده نمی شود.بلکه مزیت آنهااین است که به راحتی تحلیل می شوندمثال (چگونه به رستوران می روید؟(لطفاًعلامت بزنید) -باخودروی شخصی  -تاکسی اتوبوس –دوچرخه –پیاده –موارددیگر)

سؤال های باز:این نوع سؤال هااجازه می دهندکه دیگران به پرسش هاآن گونه که مایلند جواب دهند.درواقع مزیت سؤال های بازاین است که تصویرذهنی واعتقادمردم درآن براحتی آشکارمی شود.

سؤال های مربوط به نگرش :هدف این نوع پرسش ها،فهمیدن عقایدمثبت یامنفی افراددرباره موضوعی خاص است مثال (رستوران تمیزبود کاملاًموافق  موافق  مخالف کاملاًمخالف )

طراحی سؤال برای نظرسنجی:ابداع وطراحی سؤال برای استفاده ازنظرسنجی یک مهارت مهم است محدوده نوع سؤال های مطرح شده بستگی به هدف واطلاعات تحقیقی داردکه شمامی خواهیدگردآوری کنید.برخی ازنکات مهم دراین زمینه عبارتنداز:-اگرپرسشنامه به وسیله فردکامل می شودآن راباجمله ای کوتاه ازهدف خودشروع کنید

-ازسؤال های مبتنی برفرضیات خودداری کنید

-ازواژگان بامعنی،دقیق وواضح استفاده کنید

-ازعباراتی که ممکن است تفسیرهای گوناگونی دارداستفاده نکنید

-سؤال هایی بپرسید که تنهایک موضوع رابه طوردقیق بررسی می کند

-سؤال هاراساده کنیدو...

مصاحبه

علاوه برپرسشنامه مصاحبه نیزبرای کارهای میدانی وزمینه یابی اهمیت دارد.گونه های مختلفی ازمصاحبه مطرح است که می توانددرجمع آوری انواع اطلاعات کمک کند.درتمام موارد،ضبط مصاحبه هاکمک زیادی به تفسیراطلاعات جمع آوری شده می کند.

مصاحبه های ساخت یافته : این نوع مصاحبه هاوجوه مشترک باپرسشنامه هایی داردکه توسط خودفردتنظیم شده .سؤال هاازقبل تعیین شده وازافرادپرسیده می شود.

مزیت داشتن تعدادی سؤال برای مصاحبه،پیداکردن پاسخ هایی برای پرسش های کلیدی است.ضمن اینکه امکان طرح جواب های شخصی نیزبه افرادداده می شود.

مصاحبه های ساخت نیافته:به طورگسترده مبتنی برموضوعاتی هستندکه مصاحبه کننده مایل ب تعقیب کردن آنهاست.این نوع مصاحبه بیشترازایده هاودیدگاه های افراددرباره موضوعات مختلف حکایت دارد.ازمراحل ابتدایی شروع شده وبتدریج تکمیل می شوند.

نکات مهم

-داشتن نوارکاست دراین مصاحبه هاکمکشایانی می کند

-سؤال هایی که پاسخ هایش ممکن است توضیح داده نشودتعقیب کنیدوباسؤال های مکمل به جواب کامل برسی.

-علاقه زیادی به آنچه فردمی خواهدبگویدنشان دهید.

-مواظب مطرح شدن سؤال های تلفیقی یاهرشکل خاص دیگری که منجرشودفردبه سؤال هابراساس تمایل شماپاسخ دهد،باشید.

-مطمئن شویدمصاحبه درمحیطی آرام وسالم برگزارمی شودوحرف کسی قطع نخواهدشد.

خوب است هدف مصاحبه رابه مصاحبه شونده بگویید.موضوع وزمان مصاحبه بایدپیشاپیش اعلام شود.

-تحلیل داده های مصاحبه به تشخیص مفاهیم کلیدی درپاسخ نیازدارد.اماشامل صحبت های افرادنیزمی شود.تایپ مصاحبه وقراردادن آن درکنارگزارش خودبسیارمفیداست.

ارائه یک نمونه

وقتی جامعه موردپژوهش شمانسبتاًاندک است،این امکان وجودداردکه بتوانیدآنهاراجمع آوری کنید.دراکثرمواردشما،زمان ومنابع کافی برای انجام این کاررانداریدبنابراین لازم است برای نمونه خودتدبیر جدیدی بیندیشید.دراین زمینه روش های مختلفی وجودداردکه به شماکمک می کند.

نمونه های تصادفی: این نوع نمونه گیری ازاین واقعیت که هرعضوی ازجمعیت بایدتحت موشکافی بوده وخصوصیات اودرگروه نمونه وجودداشته باشدناشی می شود.قرارگرفتن دراین گروه معمولاًوابسته به شانس است.نمونه های تصادفی همچنین هنگامی که جمعیت آماری همگن هستندنیزمورداستفاده قرارمی گیرد.

نمونه گیری طبقه ای:ازاین روش نمونه گیری وقتی استفاده می شودکه جمعیت بین گروه های مختلفی تقسیم شده است.البته این گروه هادارای مشخصات یکسانی هستند.

نمونه گیری متناسب:شامل یک نسبت ثابت ازهرقشردرجمعیت است.برای مثال ازهرقشر5درصدجمعیت .اغلب ازاین روش وقتی استفاده می شودکه جمعیت آماری کم ولی تفاوت دردرون آن زیادباشد.

فصل هشتم :ارایه داده های عددی

ارائه داده ها:بسیاری ازطرح ها،گزارش هاوتحقیقاتی که شمادریک دوره درسی باآن مواجه می شویدنیازبه ارائه تحلیل اطلاعات دارد.درحقیقت استفاده ازاعدادوارقام به درک وحمایت ازبحث کتبی یاشفاهی شماکمک خواهدکرد.

انواع ارائه داده ها:درابتداداده های اصلی راکه به دودسته تقسیم می شوندراازهم متمایز می کنیم

الف :داده های کیفی :این نوع داده هابرحسب خصوصیت هایشان تقسیم می شوندمثل جنسیت(مذکریامؤنث)یامعلوم کردن اینکه افراددارای تلفن همراه هستندیاخیرنکته اصلی دراین زمینه تشخیص دسته هاوطبقات است وهیچ عامل دیگری دراین زمینه دخالت ندارد.

ب:اطلاعات کمی یااندازه اطلاعات:این اطلاعات به وسیله متغیرها،دسته بندی می شوند.معمولاًاین قبل اطلاعات قابل اندازه گیری هستندومی توان آنهارامقابل برخی ارقام واستانداردهاموردبررسی قرارداد.مثل سرعت (مایل درساعت)فروش( پونددرساعت)یاوزن .

داده های کیفی

جدول بندی

یک جدول خلاصه،روش ساده ای برای معرفی اطلاعات کیفی است.این جدول نشان می دهدکه اطلاعات چندموردیاچندنفردرداده هاوجودداردوهردسته ازاطلاعات چندموردراشامل می شود.این عمل،یک روش سریع ومؤثراست که اطلاعات رابه سادگی وباسبک ساده دردسترس قرارمی دهد.

قواعدمهمی که درجدول هابایدرعایت شود

قاعده 1 :وقتی ازجدول،شکل ویااعدادی به صورت سندکتبی استفاده می کنید،عنوان آن بایدقبل ازبحث ارقام وجدول نوشته شود.

قاعده 2:تمام جدول هابایدکاملاًدارای عنوان وشماره باشند.

قاعده 3:اطمینان حاصل کنیدکه تمام اطلاعات ودسته هابه وضوح مشخص شده است وهیچ ابهامی درباره اطلاعات به نمایش درآمده وجودندارد.

قاعده 4:اگراطلاعات ازمنابع منتشرشده است بایدبه منبع آن اشاره کرد.

درتطبیق دادن اطلاعات این امکان وجودداردکه بیش ازیک کیفیت یاویژگی موردمقایسه قرارگیرد.

به این ترتیب مشخص می شودکه جدول ها،روش مفیدی برای بررسی اطلاعات ومقایسه آنهاست.اغلب تهیه این گونه جدول ها،اولین مرحله برای دسته بندی اطلاعات کیفی است.

قاعده 5:جدولی راانتخاب کنیدکه به نحواثربخش ترتصویری که اطلاعات ارائه می دهدراپدیدارسازد.

قاعده 6:جدول یااعدادرانزدیک به بخش مربوط به مثال قراردهیدبه گونه ای که امکان حمایت بصری برای مطلب نوشته شده فراهم گردد.

باارائه یک جدول نموداری می توان داده های کمی مربوط به دسته های گوناگون راباهم مقایسه کرد.جدول نموداری برای واردکردن واحدهای اطلاعاتی واندازه گیری آنهابایکدیگربه کارمی رودکه می تواندبه صورت عمودی یاافقی نشان داده شود.

داده های کمی

فهرستی ازاعداددرجدول نشان داده می شودهرشماره ازاین فهرست به عنوان یک متغیرشمرده می شودکه حاکی ازارزش آن است .اطلاعاتموجوددراین فهرست،داده های خام وپردازش نشده هستند.هرچنداطلاعات خام – دقیق ترین اطلاعات هستندونتایج واقعی رانشان می دهندولی این اطلاعات بایدسازمان دهی شوندتامعنی پیداکنندزیرابایدبرای تصمیم گیری ازآنهااستفاده کرد.

جدول بندی داده های کمی

جدول بندی اطلاعات کمی باشناسایی طبقات آغازمی شود.درواقع توسط اطلاعات کمی،داده هادرمقیاس خودقرارمی گیرند.جدول بندی این نوع ازاطلاعات باتقسیم بندی مقیاس ارزش هابه بخش هایادسته ها شروع می شود.

نمایش داده های کمی  

  دربسیاری ازموارداستفاده ازاطلاعات آماری می تواندازگزارش تحقیق شماحمایت کند.بنابراین بهره گیری ازروش هابه صورت درصد،نسبت ورقم های شاخص یااندازه های پراکندگی به صورت میانگین کمک زیادی درارائه گزارش های کتبی خواهدبود.

برخی ازروش های اساسی

بعضی روش هاوجوددارندکه می توانندامکان تبدیل اطلاعات به شکلی که بااطلاعات غیرمشابه قابل مقایسه باشدفراهم کند.این روش هااغلب محاسبات ساده ریاضی هستندکه ارقام خام رابه شکل های  استانداردتغییرمی دهند.عمومی ترین نوع کاربردی این روش،به کارگیری مبنای 100است که ارآن به عنوان درصدنام برده می شود.

دراین فرمول بایک کسرسروکارداریم که ازطریق ضرب نمودن کسردر100درصدبدست می آید.           درصد=100ضربدر    نسبت  تقسیم بر مبنا =فرمول

هرچندارائه کردن اطلاعات سودمنداست ولی درکاربردآن بایداحتیاط کرد.یک اشتباه معمول این است که ممکن است ازاین اطلاعات به غلط استفاده کنند.مثلاًوقتی عددمبنااندک است،عملیات برروی این عددکوچک دردرصدتغییرچشمگیری رابوجودمی آورد.

  روش دوم: درزمینه نسبت های بین داده هامطرح است،به وسیله نشان دادن اینکه چگونه یک موردباموارددیگرمی تواندمقایسه شود.مثلاًدریک رستوران،سوداین گونه موردمحاسبه قرارمی گیرد.باحساب کردن کل هزینه ها هربشقاب غذاکه 2پوندهزینه داشته،5پوندفروخته می شود.دراینجا    5/2:1=نسبت    پوند  5=5/2*2=هزینه غذا

روش سوم :استفاده ازعددهای نشانه برای تبدیل اطلاعات قبل،به شکل پایه رایج(متداول)(همیشه 10،1،یا100)است.مقایسه اطلاعات جدیدباشکل پایه.(جدول اصلی )این روش اغلب درتحلیل های آماری دولتی استفاده می شودکه تورم مقایسه قیمت می گویند.

      قیمت های امروز باقیمت پایه سال های 1960مقایسه شده است.

 اندازه های مکانی

نام عمومی اندازه های مکانی،میانگین است.میانگین شیوه ساده ومؤثری درزمینه ارتباط میان اطلاعات محسوب می شودکه به صورت یک عددارائه می شود.

میانگین روش مناسبس برای مقایسه است مثلاًوقتی می گوییم میانگین فروش سالیانه یک رستوران4/1میلیون پونداست ویک رستوران دیگر000/900 پوند،اطلاعات زیادی ازاین مقایسه بدست می آید.

علاوه برمیانگین،میانه ومدهم،اندازه های مکانی هستندوهریک درزمینه مقادیرعددی به موردخاصی اشاره می کنند.

میانگین

وقتی مردم درباره میانگین صحبت می کنندمنظورآنهامیانگین ریاضی است.این روش ازجمع کلیه اعدادوتقسیم آنهابرتعدادشان بدست می آید.مثال 3-4-7-10میانگین آنهابربراست با24تقسیم بر4مساوی6

میانه

میانه ارزش یامقدارمیانی رانشان می دهدبه عبارت دیگر،معرف نقطه میانی مقادیرپراکنده است برای محاسبه میانه بایداطلاعات رابه صورت ترتیبی قرارداد،یعنی ازکمترین تابیشترین نوشت تانقطه میانی به راحتی بدست آیدمثال 3،4،5،7،10دراینجاعددمیانه 5است .امااگرمقادیرزوج باشدکاردشوارخواهدشددرچنین مواقعی میانگین دوعددمیانی رابدست می آوریم مثال 7،4،10،3،5،9

مرتب شده 10-9-7-5-4-3   6=2تقسیم بر(7+5)= میانه                                                                                                                                                      

 مد

مدمقداری راتعیین می کندکه مکرردریک مجموعه دیده می شود.درمثال های مطرح شده ارزش مددر20مورداز50موردفروش یک نفربوده است.درحالی که در15موردفروش دونفرخدمات گرفته اند.مزیت اصلی آن عبارت است ازاینکه مدرابه راحتی می توان درک کردومقادیرنامعمول آن انحراف ایجادنمی کندوهمیشه براساس مقدارممکن،مطرح است.ولی عیب آن این است که برای تجزیه وتحلیل بیشتر   نمی توان ازآن استفاده کرد.

ارائه داده های کمی وکیفی

به منظورحمایت وتقویت موضوعات اساسی درتحلیل ها،حل مسأله ودرگزارش ازیافته های تحقیق _داده های کمی وکیفی بسیارسودمندهستند.ارائه داده ها،به صورت شفاهی یاکتبی رامی توان بااستفاده ازبرخی روش های مطرح شده دراین فصل بهبودبخشید.ولی بایدبه خاطرسپردکه این هاابزارهایی هستندکه به توسعه درک کطالب مکم می کنندوبه بهترین نحوبه انتقال مطلب یاری می رسانند.

فصل نهم :مقالات وگزارش ها

اهمیت کارنوشتاری

موفقیت دربعضی ازدوره هابه طوروسیعی به کیفیت مطالب نوشتاری خاصی وابسته است که شماارائه می دهید.به طورآشکارنوشتن مقاله وگزارش های علمی ودیگرفعالیت هابه منظورارزیابی عملکرد، نقش های مفیدی درپیشرفت علم ایفامی کند.درواقع اهمیت اصلی دوره تحصیلی،تحت تأثیربرون داده های نوشتاری وبررسی آنهاقراردارد.

اختلاف های اساسی بین مقاله وگزارش مربوط به عواملی چون هدف،نحوه ارائه،چهارچوب،ساختاروسبک خاص این دونوشتاراست .

زمینه عمومی

یکی ازتفاوت های عمده بین مقاله وگزارش مربوط به سنت هاونقش های متفاوتی است که بین متون آنهاوجوددارد.نوشتن مقاله به طوروسیعی محدودبه دنیای علمی است اماگزارش مدیون دنیای کارمی باشد.به هرحال باتوجه به متون درسی هررشته خردوی اینهاکارکردی تلخیصی وجزیی دارد.

درک وظیفه

تحلیل کردن سؤال وشناسایی روشن وآشکارآنچه به منظورتکمیل وظیفه ضروری به نظرمی رسداهمیت زیادی دارد.ممکن است آشکاربه نظربرسدولی یکی ازرایج ترین اشتباهات دانشجویان عدم موفقیت درپاسخ دادن به مجموعه ای ازاین سؤال وجواب هاست.

تحلیل شماازتکلیف بایدناشی ازسؤال هایی باشدکه مقاله یاگزارشتان تلاش می کندتابدان پاسخ دهد.

    جمع آوری موادتحقیق

سؤال های تحلیلی شماتاحدزیادی زمینه جمع آوری اطلاعات راهدایت می کند.آنهابایدطرحی ازانواع مقاله هایی راشکل دهندکه شماقصدانجام آن رادارید.به هرحال تحقیق ومطالعه بیشترممکن است منجربه سؤال های جدیدشده یاسبب اصلاح مطالبتان گردد.

شروع اولیه

شمابرای ژرف اندیشی واصلاح اندیشه تان نیازبه زمان دارید.اغلب،عوامل تأثیرگذاردیگری مثل گفتگوهای غیررسمی ویامطالعه درحوزه دیگرممکن است منجربه روش های پیگیری برای رسیدن به موضوع جدیدمی شود.

یادداشت برداری کنید

تهیه یک دفتریادداشت کوچک برای نوشتن ایده ها،تمرین خوبی است.این کارمی توانددرثبت موضوعاتی که درارتباط باتکلیف درذهنتان جرقه می زندمفیدباشد.

منابع ثانویه

دربسیاری ازمواردشمااطلاعات راازکتاب ها،نشریات دوره ای،مجلات علمی وغیره فراهم کنید.دراین زمینه به مسائل زیرتوجه داشته باشید:

-مطالب خواندنی راباانتخاب خودپیداکنید.

-نکات مهم هرمقاله یافصل را یادداشت کنید.

-یادداشت هارابراساس سؤال هایی که تعیین کرده ایدمرتب کنید.

-مطمئن شویدکه منابع مفیدویاسؤال های سودمندی راازطریق مطالعه شناسایی کرده اید.

-جدای ازنقل قول ها،نوشتن یادداشت هاباکلمات خودتان،ایده خوبی محسوب می شود.ازمشخصات یک مقاله ضعیف،رونویسی گسترده ازکتاب هاوبه کارنبردن درک خوددرنوشتن مطالب است.

اهمیت طرح ریزی

ضعف عمومی بسیاری ازمطالب ارائه شده توسط فراگیران،فقدان ساختاریاعدم تعادل دریک قسمت وتوجه به بخش های دیگراست.این وضعیت ازعدم طرح ریزی مناسب ناشی می شودلذاضروری است نکات ذیل رعایت شود:

-رئوس مطالب خودرابه طورمختصرازآنچه میخواهیدبگویید،نوشته ودرباره اندیشه اصلی که پشت مقاله یاگزارش وجودداردتوضیح دهیددراین زمینه استفاده از50تایکصدکلمه مناسب به نظرمی رسد.

-به طوردائم به رئوس مطالب مراجعه کنیدتابدین وسیله علاوه برحفظ مسیراززیادنوشتن هم درامان بمانید.

-طرح مفصلی ازساختارکارخودتهیه کنید.این کاربرای گزارش ومقاله به طورمتفاوتی انجام می شودولی هردودارای مقدمه ونتیجه گیری هستندکه درعین حال مطالب اصلی دربدنه ویابخش میانی قراردارد.

-درطول کارهدف رادرنظرداشته باشید.برای هربخش کلمه های کلیدی رایادداشت کنید.هرمقاله 3هزارکلمه ای باسه بخش 8قسمت فرعی بوجودمی آورد.

ترتیب گذاری مطالب

تاکنون دریافتیدکه گزارش ومقاله ای که شمابایدبرای موضوع درس خودآماده کنیددرترتیب گذاری مطالب،رویکردهای متفاوتی دارندواین نیزوابسته به تکلیف درخواست شده است.درحقیقت بیشترمقاله ها، میل به جنجالی بودن وبحث انگیزی دارنداماجنبه تحلیلی بودن گزارش هابیشتراست.

روش

  سبک ساده وروان خودرامحفوظ داریدفجملات راکوتاه بنویسید،عامیانه وبی معناننویسید.لذااین اندیشه خوبی استکه ابتدامطلب خودرانوشته وسپس آن را بادقت ویراستاری کنید.دونکته دراین زمینه بایدرعایت شود1-اجتناب ازاظهارات بدون مدرک ،بکوشیدتاآنچه می گوییدمنطقی باشد.

2-ازروش علمی استفاده کنید.

ارتباط بادلایل

نوشتن درزمینه های هنری وعلوم اجتماعی درموقعیتی انجام می شودکه دربین نظریه های مختلف بندرت توافق عامی وجوددارد.دراغلب موارد،دیدگاه های متفاوتی وجوددارد،برون دادونتایج نوشته شما انعکاسی است ازاین قبیل دیدگاه هاونظریات.بنابراین دونکته رادرنظرداشته باشید.

-جانبدارانه عمل نکنیدهرچندبایدبه طورمؤثربادلایل واستدلال هاسروکارداشته باشید.مخصوصاًدیدگاه های مخالف رابشناسید.

-خصوصیت کارخوب آن است که دیدگاه نویسنده رادرارتباط باهمه استدلال هاودیدگاه هابیان کند.

ارائه

انتظارمی رودکه تمام کارهابه خوبی ارائه شودویک استانداردحرفه ای رامنعکس سازد.ارائه کردن اثربه صورت تایپ فکرخوبی است.به خاطرداشته باشیدکه سخنرانی یک کارزنده است بنابراین به طورمناسبی ارائه شودوآنچه راکه سخنران می داندرابه سادگی عرضه نماید.

استفاده ازمنابع ونقل قول ها

یکی ازخصوصیات مشترک یک مقاله خوب یاگزارش علمی استفاده ازمنابع ونقل قول هاست.درهردوزمینه این عوامل وزن کارتان راافزایش می دهندولی بایدبه درستی ازآنهااستفاده کرد.

منابع :ازآن جهت دارای اهمیت هستندکه منبع وسندنوشته شمارابرای یک عبارت ویادیدگاه خاص نشان می دهند.لذابایدمجله یاکتابی راکه ازآن استفاده کرده ایداعلام کنید.

مثلاً:1988 Roddick خاطرنشان می کندکه بهبوداقتصادی درکشورهای سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی OECD منجربه جذب سرمایه گذاری بیشترشده است.

    نقل قول ها:نقل قول هابیان مستقیم موضوع هستند،کلمه به کلمه که ازبرخی منابع مانندکتاب ها،مجلات،مقاله های علمی وغیره گرفته شده اند.نکته مهم این است که باچنین مواردی نیزبایدبه شکل زیرعمل کرد:ابتدابایدآن نقل قول نسبت به متن اصلی برجسته شود.بایستی بین آن ومتن فاصله بگذاریدودرضمن لازم است نقل قول همراه بانام نویسنده،سال انتشاروشماره صفحه باشد.

درهردوموردذکرمنبع درپایان نوشته شماودرقسمت منابع آورده شودتاسندمورداستفاده رااعلام کند.

تجدیدنظروغلط گیری

هنگامی که تکلیف خودرانوشتید،خوب است که آن رابرای مدت کوتاهی کناربگذاریدوسپس آن رابه طورانتقادی مرورکنید.اشتباهات،نارسایی کلام وخطاها درساختاردراین مرحله ساده ترنمایان می شوند.

نوشتن مقاله

 شمابایددرباره این موضوع وتکلیف نوشتن مقاله باتوجه به نکات مهمی که وجودداردبه دقت فکرکنید.بایدبه دقت درموردعنوان مقاله وسؤال هایی که مطرح می کنیدفکرکنیدوباجمع آوری اطلاعات وانجام مطالعات لازم،آمادگی بدست آورید.ازسوی دیگربه دقت ساختاری راطرح ریزی کرده ومقاله راترتیب گذاری کنید.

 ویژگی های یک مقاله خوب

-به سؤال پرسیده شده پاسخ داده است .بدین معنی که پاسخ بایددرزمینه سؤالی که پرسیده شده کاربردداشته باشد،نه صرفاًبه موضوعی پرداخته باشد.

-بانکات مهم ودامنه ای ازمباحث ونقطه نظرهاارتباط دارد.یک ضعف غالب درمقالات دانشجویان این است که آنهابه سراغ منابع محدودی می روندودرنتیجه مقاله آنهاحاوی نظریه های محدودی است.

-باسبک هدفمندنوشته شده وازادعاهای بررسی نشده اجتناب کند.

-مقاله حاکی ازمطالعات گسترده باشد.

-مقاله ازمنابع ونقل قول هابه شکل مناسبی استفاده کند.

-مقاله بایدباکلمات خوددانشجونوشته شده باشد.

-یک مقاله خوب ساختارتحلیلی ورویکردی سؤالی دارد.

-مقاله دارای یک مقدمه کاملاًحرفه ای است به طوری که موضوعات اساسی یاسؤال هادرآن مطرح شده ورویکردمناسب به وسیله نویسنده شناسایی شده است.

-هدف اصلی مقاله پیروی ازمنطق ورسیدن به تعادل است.

-به نحومناسبی نتیجه را ارائه کندوبدین وسیله نکات اساسی ونتایج مقاله برجسته شود.

-مقاله به صورت مرتب وخوب ارائه شده،تایپشده وباتزیینات مناسب برروی کاغذA4نوشته شود.

-مقاله دارای بخش منابع وکتاب شناسی باشد.

گزارش

بسیاری ازنکاتی که دربخش اولیه این فصل مطرح شد درزمینه چارچوب گزارش نیز کاربرددارد.نکته مهم اینکه پیشنهادهاتمام بخش های گزارش راشامل نمی شودهرچنداکثربخش هاراشامل می شود.  

 ازسوی دیگراستادان،تخصصی بودن گزارش تان رابررسی خواهندکرد.بنابراین به منظورموفقیت آمیزبودن،کاربایدبه صورت بازاری مطرح شودودرموقعیت زندگی واقعی کاربردداشته باشد.

مندرجات:کوتاه ترین گزارش هابایدحاوی یک صفحه مندرجات باشدکه همه عنوان های اصلی باشماره صفحه آن فهرست شده باشد.

خلاصه:یک خلاصه کوتاه بایدجامعی ازمندرجات اصلی،یافته ها،نتایج ونظریه های موجوددرگزارش باشد.

مقدمه :این قسمت مقدمه ای برای بخش اصلی گزارش محسوب می شودوبرای خواننده به منزله صحنه نمایش است.مقدمه نقش گویاوارزشمندی راایفامی کند.زیرامی تواندبه خواننده بگویدکه درگزارش باچه روبروخواهدشد.مقدمه گزارش بایددرخواننده ایجادعلاقه کندواورابه خواندن بیشترترغیب نماید.

روش های تحقیق /زمینه:بسته به ماهیت گزارش ممکن است لازم باشدتاآن رابامجموعه ای ازمفاهیم – زمینه های کلی یاتاریخچه همراه کنیم.درگزارش هالازم است تاروش به وسیله نویسنده ای که اطلاعات راگردآوری کرده است توصیف شود.مثلاًدرکجاپژوهش انجام شده است؟اطلاعات چگونه جمع آوری شده وغیره برای برخی ازانواع گزارش هازمینه وروش تحقیق،هردوموردنیازاست.

توصیف مسأله تحلیل وراه حل های ممکن:روشی که شمابدنه اصلی گزارش راشکل می دهیدبه اختصاروهدف گزارش وابسته است وبایدشامل سرفصل هایی باشدکه باموضوعات اصلی سروکاردارد.

شکل هاوجدول ها:گزارش هابه شکل های متفاوتی ازارتباطات غیرکلامی نیازدارند.این هابایدبرای کمک کردن به ارتباط های داخل متن به کارگرفته شود.

نتایج:این بخش یافته های گزارش رامشخص می کندوموضوعات خلاصه شده که درمقدمه آمده راانتخاب کرده ونشان دهدکه چه چیزی اثبات شده است.

توصیه ها:بسته به تکلیف تعیین شده،این بخش برای عملکردآینده توصیه های خاصی رامطرح می کندوهمیشه ازبدنه اصلی ناشی می شود.

ضمیمه ها:این بخش زمینه های بیشتراطلاعات راکه ممکن است برای خواننده علاقمندسودمندباشدرافراهم می کند.

زندگی نامه:ازکتاب هامقالات یامتونی که به عنوان منبع استفاده شده اندبایدمعرفی لازم انجام شود.  

 گزارش های علمی

رشته های بسیاری نیازبه ارائه گزارش های علمی دارند.دربعضی ازگزارش های علمی چندین شکل ازمقاله هاوگزارش هامنعکس شده است.

-این نوع نوشته هابایدمبتنی برفهم کاملی ازمتن منتشرشده درباره موضوع باشدکه درآن ازمنابع ونقل قول هااستفتده شده است.

-مقاله هااغلب به شکلی ازتحقیق اولیه نیازدارندکه نویسنده عهده دارآن شده است.

-نوشته نهایی اغلب مبتنی برچارچوبه گزارش بابسیاری ازملزومات مطرح درساختارگزارش،استفاده ازعنوان های شماره گذاری شده،جدول هاو.....توصیه های لازم دراین نوع گزارش نیزضروری است.

-قانونی که پیشتردرزمینه نوشتاری گفته شدبایستی دراینجانیزمورداستفاده قرارگیرد.

-مدیریت زمان ومرورمنظم پیشرفت هابه شمادررعایت هدف یاری می رساند.

فصل دهم :آماده کردن سخنرانی

بعضی ازمشکلات عمومی درارائه:

مشکلات پدیدآمده درزمان ارائه احتمالاًمی تواندبه سه مسأله عمده تقسیم شود:- فقدان آمادگی    -اضطراب     -نبودیاضعف وسایل دیداری وموادحمایتی

الف:آمادگی

علل ضعف آمادگی ،درارائه نادرست مطالب ،ناشی ازفقدان ساختاراست.لذامطالب غالباًبه شکل نادرستی به شنونده ارائه می شود.

سخنرانی که به خوبی آمادگی کسب نکرده بزودی شنونده خودراازدست می دهدوسپس اعتما دبه نفس اوکاهش پیداکرده وبعدازآن دچاراضطراب زیادی می شود.

به عنوان بخشی ازفرایندطرح ریزی،سخنران باید:- اهداف ومقاصدسخنرانی خودراتعیین کند.

-          به شنونده ،نیازهای اووزمینه های پیشین اطلاعاتی اوتوجه داشته باشد.

-          نکات اصلی راطرح ریزی وتوالی آن راموردتوجه قراردهد.این کارسبب محدودشدن تعدادموضوعات درسخنرانی می شود.

-          درسخنرانی خودازکلمات کلیدی استفاده کنید.

-          برای استفاده ازوسایل کمک دیداری برنامه ریزی کنید.

-          ساختارمناسبی برای مقدمه تهیه کنیدتادیدکلی ازآنچه قصدگفتن آن راداریدبه شنونده بدهد.

-          یک نتیجه قوی فراهم کنید.این نتیجه بایدبه وسیله نکات وموضوعات اساسی موردتقویت قرارگیرد.

-          بااستفاده ازوسایل کمک دیداری،سبک ارائه خودرابهبودبخشید.

-          لباس وظاهرخودرابرای به حداکثررساندن اقتدارونفوذموردتوجه قراردهید.

-          موفقیت آمیزفکرکنید.    

     اضطراب

اضطراب احتمالاًشایع ترین علت دراجرای یک سخنرانی ضعیف درمیان دانشجویان محسوب می شود.هرچندبعضی اضطراب هاارزشمندهستند،زیراعملکردسخنران راتحریک می کندولی اضطراب بیش ازاندازه تضعیف کننده است.

مراحلی وجودداردکه شمامی توانیدبابکارگیری آنهاشرایط رابه صورت قابل کنترلی درآورید

-          به موفقیت فکرکنید

-          تمرین کنید:به وسیله ابزارهای کمکدیداری،سخنرانی خودرادوباره مرورکنید.

-          آرام باشید:به خودبگوییدکه آرام هستید

-          عمیق تنفس کنید

-          حالت عصبی خودرارهاکنید:تنش ممکن است،بدن شمارابلرزاندچندتمرین یاحرکت کششی وشل کردن عضلات به رهاسازی کمک می کند.

-          درپیرامون خودحرکت داشته باشید.

-          تماس چشمی برقرارکنید:درهنگام سخنرانی شماپی خواهیدبردکه این کارسبب ایجادآرامش شده وموجب نزدیکی بیشتربه شنونده خواهدشد.   

       وسایل کمک دیداری

تمامی سخنرانی های شمامی تواندازابزارهای درست انتخاب شده ووسایل کمک دیداری مناسب بهره مندشود.

الف:برای اهداف زیرازوسایل کمک دیداری استفاده کنید:

1-به منظورجلب توجه شنونده

2-برای تقویت پیامی شفاهی آنان

3-برای تحریک علایق

4-برای نشان دادن عوامل که تصویرسازی آنهاتوسط گفتاردشواراست.

ب:درمواردزیر ازوسایل کمک دیداری استفاده نکنید.

1-فقط به منظوراینکه شنونده رابااطلاعات مفصل تحت تأثیرقراردهید.

2-به منظوراجتناب ازتعامل باشنونده

3-برای دشوارکردن سخنرانی

4-برای ارائه ساده اندیشه هایی که می تواندبه صورت شفاهی هم بیان شود.

پ:هنگامی که ازوسایل کمک دیداری استفاده می کنید:

1-ازاصل Kiss استفاده کنید.یعنی کاررابه صورت کوتاه وساده انجام دهید(Keep it short and simple )

 2-مطمئن شویدکه مطالب برای فهمیدن ساده هستند.

3-شکلی ازچارت یاجدول انتخاب کنیدکه نکات موردنظرشمارابصری سازد.

4-شنونده رابااطلاعات بسیارزیادمواجه نکنید.

5-مطمئن شویدکه آن مواردتوسط همه حضارقابل دیدن است.

به یادآوردن

-یک تصویرباارزش ترازهزاران کلمه است.

 -مغزشنوندگان راست دست راباموضوع درگیرکنید.

وسایل کمک دیداری بایداول دیداری باشدوسپس به فهمیدن کمک کند.

استفاده ازوسایل کمک دیداری درارائه مطالب مفیداست :

1-ازسخنرانی حمایت می کند.

2-تأثیردیداری برسمت راست مغزراموردتوجه قرارمی دهد.

3-وسایل دیداری به فهمیدن کمکمی کنند.

4-آنچه راکه گفته می شود،تصویرمی سازند.

5-باید تمام بخش های اتاق یاسالن قابل دیدن باشند.

مشخصات یک ارائه خوب

الف:ویژگی های یک سخنرانی خوب عبارت است از:

1-آمادگی خوب   2-موادجمع آوری شده مناسب  3-جذابیت  4-اختصار  5-دارای ساختار 6-زمان مناسب  7-استفاده ازوسایل کمک دیداری خوب  8-حمایت ازموضوع

ب:خصوصیات یک سخنران خوب :1-اعتمادبه نفس 2-فراوانی ارتباط چشمی 3-زبان بدنی وغیرکلامی خوب 4-سخنرانی بااستفاده ازخلاصه برداری بدون خواندن متن 5-توانائی جلب توجه کردن 6-توانائی سخن گفتن باشنوندگان

ارائه سخنرانی توسط دانشجویان وبعدهادرموقعیت کاری برای بسیاری ارآنهاتوأم بااضطراب وفشارعصبی است.امابسیاری ازمشکلات به وسیله اجرای نکاتی که دربالابدان اشاره شدقابل کاهش است.

فصل یازدهم :مهارت های امتحان

مقدمه 

هدف این فصل ارائه راهنمایی به مؤثرترین طریق برای مواجهه باامتحان هایی است که درطول تحصیل خودباآن روبرومی شوید.این فصل به دوموضوع اصلی مربوط می شودکه برای موفقیت در امتحان ضروری هستند.اول)شیوه منظم برای آماده شدن درامتحان  دوم)استفاده برنامه ریزی شده اززمان .

قبل ازشروع امتحان

به آخرین تجربه امتحانی که داده ایدفکرکنید.باچه مشکلاتی روبروبودید؟آیاهمانطورامتحان دادیدکه انتظارداشتید؟مشکلات ودشواری های خودرافهرست کنید:1-               2-                3-              4-                5-                6-  

 درباره امتحان

بسیاری ازرشته های آموزش عالی دارای امتحان هایی دربسته های معین برای ارزیابی هستند.این مهم است که بدانیم درامتحان چه انتظاری ازشما می رود؟

-سبک سؤال های تشریحی :این نوع امتحان تاحدی سنتی محسوب می شودکه نیازبه پاسخ های معنی دارد(مطمئن شویدکه به همه سؤال هاپاسخ می دهید)وشامل سطح مشخصی ازپاسخ است.این نوع امتحان نیازبه فهم ودانش زیادی دارد.

-سؤال های کوتاه پاسخ:معمولاًچنین امتحانی به منظورآزمون گستره دانش وفهمیدن وهمچنین تعریف کردن نظریه هاواصطلاحات مورداستفاده قرار می گیرد.

  -مطالعات موردی :دراین زمینه هدف آزمون توانایی دانشجودربکارگیری اطلاعات،مفاهیم ونظریه هااست.این نوع از امتحان نیازمنداستفاده ازاطلاعات درزمینه های کاربردی واستفاده آنهاباروش های واقعی است.

آمادگی برای امتحان

مؤثرترین شیوه باآگاه شدن ازموضوعی آغازمی شودکه شماقراراست در_آن زمینه موردامتحان قرارگیرید.به این ترتیب درخواهیدیافت که آماده شدن برای امتحان بسیارساده است اگرشمادرطول ترم یادداشت های خودازسخنرانی هاسمینارهاودروس کلاسی رابه طورمستمرموردمرورواصلاح قراردهید.

درباره ورقه امتحان

واقعیت این است که هرچه بیشتردرباره ماهیت تکالیفی که بایددرامتحان انجام دهیدبیشتربدانیدشانس بهتری برای آماده شدن جهت امتحان خواهیدداشت.

-زمان امتحان:این موضوع دربرنامه ریزی زمان درطول امتحان به شماکمک خواهدکرد.

-سبک امتحان:آیاامتحان به صورت مطالعه موردی انجام می شود؟آیاسؤال هاتشریحی،کوتاه پاسخ ویاچندگزینه ای است؟و...

-تکالیفی که بایدکامل شود:به چه تعدادسؤال درزمان امتحان بایدپاسخ دهید؟آیاارزش همه سؤال هایکسان است؟برروی ورقه امکان چه انتخاب هایی دارید؟

_درچه سطحی بایدبه سؤال های امتحان پاسخ داد؟آیابایددرباره همه موضوعات دوره درسی اطلاعات داشته باشید؟

-امتحان چه نیازی ازشمارابرآورده می کند؟

مواردذکرشده دربالا،اشاره هایی کلی است ولی هرورقه امتحان سبک خاص خودادارد.به عبارت دیگرانتظارهای استادرادرسبک پاسخ بررسی کنید.

دوره کردن

مشکل امتحان،درطول ترم همواره مطرح است زیرافراگیران درزمینه آماده کردن خودشان برای امتحان چندان موفق نمی شود.دراین زمینه دوموضوع قابل توجه است:

-دانشجویان بااضطراب کم،کسانی هستندکه تاآخرین  دقایق دوره کردن درس رارهاکرده ودرنتیجه برای امتحان آمادگی ندارند.

درزیربه مواردی پرداخته می شودکه دوره رامؤثرترمی سازد.

برنامه ریزی

این ایده ی خوبی است که برای امتحانات برنامه ریزی کنیم وبه وسیله آن زمان لازم رابرای دوره هرآزمونی راداشته باشیم مطمئن شویدکه توجه ویژه ای به قسمت هایی که درآن ضعف دارید،داشته اید.تاازپس موضوعات دشواربخوبی برآیید.

دربرنامه ریزی خودواقع بین باشید.به خوداستراحت بدهید.اجازه دهیدزمانی راصرف استراحت کنید.بخاطربسپارید:برنامه بایدانعطاف پذیرباشد،ولی احتیاج داریدکه زمان هایی اضافه رادربرنامه ی خودپیش بینی کنید.

چگونه دوره کنید: مباحث مختلف وافرادگوناگون ممکن است دیدگاه های متفاوتی رانسبت به راه های دوره کردن داشته باشند.اگرچه قوانین کلیدی ممکن است مشکل گشاباشد:

بیادآوردن ازفراموشی جلوگیری می کند

موضوعات راجالب توجه سازید.

ازهردوسمت مغزخودبه وسیله ی استفاده کردن ازرنگ،شکل ودیاگرام هادریادداشت های خودبهره برید.

 تقویت کردن حافظه :به وسیله بخاطرسپردن حروف اول کلمات اطلاعات خودراارزیابی منید.

دوره های تکراری الزامی هستند:یادداشت کلیدوا‍ژه هاواستفاده ازنمودارهای شاخه ای،بسیارمفیداست.

امتحان

همه ساله دانشجویان دربرخوردباامتحان مرتکب خطاهایی مشابه می شوند.درزیربه مواردی معمول اشاره می شود:

تمام شدن وقت امتحان

نرسیدن زمان کافی برای جوابگویی به سؤالات امتحان یک اشتباه عادی است :معمولاًاین بخاطروقت گذاشتن زیادروی بعضی ازسؤالات می باشد.درحالت کلی بهتراست ابتداتمام سؤالات رامطالعه کنیدوسپس تمام تلاش خودراروی سؤالات دشوارمتمرکزسازید. 

ناتوانی درجواب دادن به سؤال:تحت فشارواضطراب حاصل ازامتحان ممکن است که سؤال رااشتباه بخوانیم وجواب اشتباه رانیزبه آن بدهیم .دربعضی ازموارددانشجوازتمام دانشی که دارداستفاده می کندامااین دانش به موضوع  موردسؤال ربطی نمی کند.

آماده نبودن یاکم آماده بودن برای امتحان

بعضی ازدانشجویان بخاطراینکه خودرابه طورصحیح برای امتحان آماده نکرده اند،امتحان رابرای خودسخت ارزیابی می کنند.عمده این اشکال بخاطردقیق متوجه نشدن آنچه درطول امتحان ازآنهاانتظارمی رودمی باشد.

راهنمائی قدم به قدم

پیش ازرفتن به امتحان

زمان خودرادرامتحان تنظیم کنید:شمابایدطوری واردجلسه امتحان شویدکه یک برنامه ریزی تعریف شده ازچگونگی زمان بندی خودداشته باشید.زمانی رابرای خواندن برگه امتحانی وهمچنین برای دوباره بررسی کردن جواب هااختصاص دهید.

ازمرورپاسخ هادر دقیقه ی آخرصرف نظرکنید:به ندرت این کارمفیدواقع می شود.بهتراست فکرخودراازاضطراب دورنگه دارید.

مطمئن باشید،که درباره ی محل وزمان امتحان آگاهی داریددرزمان مناسب به محل امتحان برسیدواتش کنیدازهرگونه موقعیت که موجب گیج شدن شمامی شودبپرهیزید.

مطمئن باشیدکه تمام چیزهایی که احتیاج داشتیدراهمراه خودبرده اید:خودکاراضافه،مداد،ماشین حساب(اگرمجازباشد)و...شمابه ساعت نیزدرجهت تعقیب زمان احتیاج دارید.

امتحان

بادقت برگه امتحان رامطالعه کنید:سؤالات راانتخاب کرده وبه چگونگی جواب دادن به آنهافکرکنیدوباسؤالی که قطعیت بیشتری درصحت پاسخ آندارید،شروع نمایید.

قبل ازاینکه شروع به نوشتن کنیددرباره ی جواب فکرکنید:این ایده ی خوبی است که قبل ازپاسخ دادن به سؤال اول درباره سؤال اول ودوم فکرکنید.

درباره جواب مسأله سوم فکرکرده قبل ازآن که به مسأله دوم پاسخ دهید:روش فکرکردن به یک سؤال ازقبل به پاسخگویی به سؤال به پاسخگویی به سؤالات کمک مؤثرتری می کند.

جواب سؤال دوم رابدهید:چنانچه ایده ای درارتباط باسایرسؤالات به ذهن شمارسید،آنهارابه یادداشت های خوداضافه کنید.

جواب سؤال اول رابررسی کنید:غلط های املایی راپاک کنید.اطلاعات اضافی که به ذهن شمامی رسدرابه جواب سؤال اضافه کنید.

تلاش کنیدکه باجدول زمانی که تنظیم کردیدپیش بروید.

بخش (ج):مهارت تحصیلی

مقدمه

دراین بخش درباره تحصیل وعملکردیادگیری صحبت شده که بامطالعه آن اولاًمیتوانیددرزمینه تحصیل ورویکردارزیابی اطلاعات مؤثری کسب کنیدودوم اینکه بادرگیرشدن فعال درفعالیت های تحصیلی به تجربیات زیادی دست یابید.

لذابایدتمرینات مطرح شده دراین کتاب راکامل نمایید.وسوم:درزمینه استانداردکردن کارهایتان الزام وجوددارد.

تعریف شایستگی

ارزیابی شایسته محور،به نحوگسترده ای درزمینه برنامه هایی مورداستفاده قرارمی گیردکه درراستای صلاحیت های شغلی –حرفه ای وصلاحیت های شغلی عمومی مطرح است .صلاحیت اساسی عموماًدرارتباط است باعملکردتکالیف کارمحور.دربرنامه های کارمحور،شایستگی یعنی توانایی انجام فعالیت هادریک حرفه معین است.

درادامه بحث تعدادی ازاصطلاحات مهم بدین شرح تعریف شده است.

شایستگی  ComPetence:شمادرعملکردتحصیلی زمانی که قادربه انجام تمامی فعالیت های درسی خودشویدبه شایستگی رسیده اید.

نقش های کلیدی Key Roles:این اصطلاح مربوط به گستره ای ازفعالیت هااست که عملکردتحصیلی رابه وجودمی آورد.دراین زمینه منظورآمادگی تحصیلی وارزیابی تحصیلی است.

عوامل Elements:چیزهایی راتوصیف می کندکه شماقادربه انجام آن باشیدیعنی رفتار،کنش هاونتایج رانشان می دهند.

واحدهاUnits:واحدها،فعالیت هایی راکه عملکردشایسته تحصیلی راایجادمی کنند،توصیف می نمایدمثل خواندن،یادداشت برداری کردن وامتحان ها.

معیارعملکردPerformance Criteria:توصیف می کندکه عملکردشایسته مانندچیست؟این اصطلاح نشان می دهدکه برای دستیابی موفقیت آمیزبه یک عامل چه چیزی موردنیازاست.

نشان دادن شایستگی

این متن برای اینکه به صورت منعطف مورداستفاده قرارگیرد،طراحی شده است.همان طورکه قبلاًنیزمطرح شد3سبک ممکن کارکردن وجوددارد:

-باخودتان کارکنید       -درگروه های دوتایی یاکوچک بادیگردانشجویان      -بوجودآوردن مهارت تحصیلی درطول یک دوره

تکنیک استفاده ازلوحه Story bord:این تکنیک روشی است که به نحوگسترده ای درزمینه ارزیابی تکالیف کارمحورونشان دادن عملکردشایسته تحصیلی مورداستفاده قرارمی گیرد.برای دستیابی به این تکنیک،بایدوضعیتی بوجودآیدکه تمام واحدهای شایستگی تحت پوشش قرارگیرد،ازعوامل آن حمایت شودونشان دهدچگونه فعالیت های تحصیلی شماباتمام معیارهای درست همخوان است.

توجه :همیشه ممکن نیست که شماموضوعی رابنویسیدکه عملکردمعیاررانشاندهد.این مسأله پاسخی است به اینکه شمانیازداریدکه بیشترازیک طرح بنویسید.

دلایل

دلیلی که شمابه منظورحمایت ازادعایتان درزمینه عملکردشایسته بیان می کنید،ممکن است برای تحصیل عادی وارزیابی فعالیت های دیگرنیزکاربردداشته باشد.دراینجاچندپیشنهادوجوددارد:

-درطول تحقیق برای نوشتن یک مقاله یادداشت هایی رافراهم کنید.

-برای موقعیت های آموزشی ،موادمناسبی گردآوری نمایید.

-مقالات یاگزارش هاراموردارزیابی قراردهید.

-ازسایردانشجویان کمک بگیرید.

-به طراحی وتدوین جدول زمانی اقدام کنید.

بررسی

وقتی که یک واحددرسی راتمام کردیددرانتهای هربخش مطالب رابرای بررسی به همراه مدارک ودلایل تحقیقی خودتحت عنوان یک گزارش عملکردبه دوستان،استادیادانشجویان ارائه دهید.وقتی که گزارش شماموردموافقت ورسیدگی قرارگرفت نشان می دهدکه این واحددرسی راخوب به پایان برده ایدوبه کارخوددراین موضوع می توانیدادامه دهیدتااینکه این دوره راتمام کنید.

مهارت های تحصیلی

نقش کلیدی :آمادگی تحصیلی

واحد1:اتخاذیک سبک یادگیری عامل 1-1برآورده کردن سبک یادگیری

معیارعملکرد:1-سبک یادگیری موردعلاقه خودراشناسایی کنید2و3مزایاومعایب این سبک رامشخص کنیدو4و5آیاازمزایاومعایب سبک های دیگراگاهی دارید؟

عامل 2-1استمراریک سبک یادگیری مؤثر

معیارعملکرد:1-تلاش کنیدتاسبک خودرااصلاح کنید2-سبک یادگیری خود رادرفعالیت های تحصیلی تان به نحوفعالی لحاظ کنید.

واحد2:سازمان دادن به تحصیل

عامل 1-2طرح ریزی فعالیت های تحصیلی

معیارعملکرد:1میزان وقت صرف شده درزمینه مطالعه تان رامحاسبه کنید.2-یک جدول زمان بندی تهیه کنید3-روش های مدیریت زمان راطرح ریزی کنید4یک فهرست عملکردتهیه کنید5-برای رفع نیازهای یادگیری به نحومناسبی اززمان استفاده کنید6-منابع موردنیازبرای تکالیف تحصیلی راشناسایی کنید.

عامل 2-2سازمان دادن به فعالیت های تحصیلی

معیارعملکرد: 1-یک روش منظم وسیستماتیک برای تحصیل اتخاذکنید.2-درزمینه غعالیت های تحصیلی خودازفهرست عملیات وبرنامه استفاده کنید.3-درزمینه فعالیت های تحصیلی ازهردوجهت مغزخوداستفاده کنید.4-درتکالیف تحصیلی خودبه طورمنظم تغییرات فعال ایجادکنید5-بامرورکردن منظم یادداشت هاودیگرمواددرسی ازحافظه خوداستفاده کنید.

نش کلیدی :تحصیل

واحد3:خواندن

عامل 1-3انتخاب سبک خواندن متناسب باتکلیف

معیارعملکرد:1-هدف ونیازبه مطالعه رامشخص کنید2-موضوع راموردبررسی قراردهید3-سؤال هایی راکه بایدپاسخ دهیدرامشخص نمایید4-باهدف مطالعه کنید5-گام های فعالیت رابرای اصلاح یادآوری انجام دهید6-اطلاعات رامرورکنید.

عامل 2-3ایجادمهارت های خواندن

معیارعملکرد:1-روش نظام داری رابرای اصلاح مهارت های خواندن اتخاذکنید2-گام هایی رابرای اصلاح سرعت خواندن بردارید.3-به منظوربهبودخزانه لغات اقدامات مناسبی راانجام دهید.

واحد4-یادداشت برداری

عامل 1-4اتخاذروش های متفاوت یادداشت برداری درموقعیت های مناسب ومتفاوت

معیارعملکرد:1-دربرگه های مخصوص خلاصه نویسی،یادداشت برداری کنید.2-برای یادداشت خودفهرست مطالب تهیه کنید.3-کلمه های کلیدی رایادداشت کنید.4-به گونه ای یادداشت برداری کنیدکه ازهردوجهت مغزاستفاده شود.5-ازبرگه های یادداشت نویسی مناسبی استفاده کنیدکه متناسب باتکلیف درسی تان باشد.6-درطول دوره درسی،یادداشت های خودرابه طورفعال مرورکنید.

واحد5:آموزش ویادگیری

عامل1-5راهبردهای یادگیری رابرای تدریس درموقعیت های مختلف برگزینید.

معیارعملکرد:1-برای سخنرانی،سمیناروبیان شفاهی مطالب آماده باشید.2-سؤالات مرتبط باموضوع وموقعیت یادگیری رامطرح کنید.3-کارگروهی جهت غلبه برمشکلات راموردتوجه قراردهید.4-کارهای صورت گرفته درسخنرانی وسمینارهارابه طورمنظم مرورکنید.

عامل 2-5مشارکت مؤثردرموقعیت های یادگیری

معیارعملکرد1-فعالانه درسخنرانی ها،سمینارهاوبیان مطالب شرکت کنید.2-مرتباًسؤال کنید3-درجایی که مناسب است به مباحثه بپردازید4-بطورفعال درمباحثه گروهی شرکت کنید.5-درپدیدآوردن محیط یادگیری فعال ومشوق یاری رسانید.

واحد6:جمع آوری اطلاعات

عامل 1-6اتخاذروشی برای جمع آوری اطلاعات

معیارعملکرد

اطلاعات لازم درطرح هابایدبه وسیله هدف هاومقاصدراهبری گردد.2-سؤالات کلیدی مرتبط درحین جمع آوری اطلاعات بایدمطرح شود.3-پتانسیل منابع اطلاعاتی موجودبایدشناسایی شود.

عامل 2-6جمع آوری اطلاعات ازمنابع مناسب

معیارعملکرد1-اطلاعات باهدف معینی جمع آوری شود2-ازمنابع ثانویه اطلاعات(اطلاعات متنوع)استفاده شود.3-ازاطلاعات اولیه متنوعی درجایی که مناسب است بهره برداری شود.4-منابع اطلاعات بادرنظرگرفتن اعتباروصحت منبع موردارزشیابی قرارگیرد.

عامل 3-6جمع آوری اطلاعات بااستفاده ازیک نقشه وطرح

معیارعملکرد1-ازطرح ونقشه مناسب استفاده شود.2- روش مناسب برای رسیدن به نمونه نشانگرانتخاب گردد. 3-سؤالات مناسب برای اهداف تحقیق برگزیده شود.4-موضوع تحقیق به سمت مناسبی هدایت شود.

واحد7:ارائه کردن اطلاعات عددی

عامل 1-7ارائه کردن اطلاعات عددی بااستفاده ازروش های کیفی

معیارعملکرد:1-برای حمایت ازارائه مطالب ازجدول ها واشکال استفاده کنید.2-جدول هاواشکال رابه مقتضاارائه نمایید.3-جدول هاواشکال به طورمشخصی عنوان بندی وشماره گذاری کنید.4-طبقه بندی هابه طورمشخص برچسب زده شده باشد.5-منابع جدول هاوشکل هامشخص باشدتامرجع اطلاعات معین باشد.6-نوع شکل وجدولی راانتخاب کنیدکه بتواندبهترین ارتباط رابرقرارکند.7- شکل وجدول بایددرنزدیکترین مکان یامحل اطلاعات نوشته شده باشد.

عامل 2-7ارائه کردن عددی اطلاعات بااستفاده ازروش های کمی

معیارعملکرد:1و2-درزمان تحلیل وارائه اطلاعات ازروش های کمی استفاده کنید.3-روش های مناسب باتکلیف راانتخاب کنید.4-عنوان وبرچسب جدول هاونمودارهارابه نحومناسبی انجام دهید.5-روش های اساسیریاضی می تواندبه منظور تحلیل وارائه اطلاعات مورداستفاده قرارمی گیرد.6-ارزش اطلاعات تحلیل شده درسخنرانی راارزیابی کنید.

نقش کلیدی:ارزیابی تحصیلی

واحد8:مقاله هاوگزارشات

عامل 1-8نوشتن یک مقاله علمی

معیارعملکرد:1-آیادارای یک ساختارمناسب است؟2-سؤال های مهم مشخص شده است ؟3-آیابادیدگاه هاواستدلال هاسروکاردارد؟4-آیامدارکی ازمطالعه وسیع رانشان می دهد؟5-آیابه سبک مناسبی نوشته شده است؟6-آیاازمنابع ونقل قول های مناسبی بهره گرفته است؟7-آیاساختارتحلیلی است؟8-آیادارای رویکردسؤالی است؟9-آیادارای منابع وبخش کتابشناسی مناسبی است؟

عامل 2-8نوشتن گزارش رسمی

معیارعملکرد:1-آیادارای ساختارمناسبی است؟2-آیا ازچارچوب مناسبی برای سرفصل هاوبخش های فرعی استفاده کرده است .3-آیاشامل روش تحقیق ویازمینه اطلاعاتی مناسبی است؟4-آیاطرح بندی وارائه آن استانداردحرفه ای است ؟5-آیاازمنابع اطلاعاتی کمی وکیفی استفاده کرده است؟6-آیابه منظورحمایت ازمطالب ازجدول هاوشکل هابهره مندشده است؟7-آیادارای نتیجه گیری وتوصیه های مناسب است؟8-آیادارای دلایلی برگرفته ازمنابع اطلاعاتی گسترده می باشد؟

واحد9:ارائه شفاهی

عامل 1-9ارائه کردن شفاهی

معیارعملکرد:1-به نیازهای شنونده توجه کنید.2-به حدزمانی توجه داشته باشید.3-اطلاعات مربوط به موضوع راانتخاب کنید.4-ازموضوعات مناسبی به منظورحمایت ازبحث استفاده کنید.5-به صورت واضح وشفاف کارراارائه کنید.6-ازتماس چشمی مناسب وزبان بدنی (غیرکلامی)بهره مندشوید.7-بااعتمادبه نفس ازتجهیزات استاده کنید.8-بااعتمادبه نفس به سؤال هاپاسخ دهید.

عامل 2-9استفاده ازوسایل کمک دیداری درارائه شفاهی

معیارعملکرد:1-وسایل کمکدیداری مناسبی راانتخاب کنید.2-وسایلی راانتخاب کنیدکه میزان مناسبی ازاطلاعات رابتواندارائه کنند.3-ازنظرشکل ورنگ مناسب باشند.4-وسایل کمکدیداری واضح بوده ودرتمام بخش های سالن قابل دیدن باشند5-وسایل واضح ومتناسب بااستانداردهای حرفه ای باشد.

واحد10:امتحانات

عامل 1-10طرح ریزی مروربرای امتحانات

معیارعملکرد:1-به شکل ورقه امتحان توجه کنید.2-یادداشت هاواطلاعات خودرابه طورمنظم مرورکنید.3-زمان کافی برای مروررالحاظ نمایید.4-جدول زمانی برای امتحان طرح ریزی کنید.5-تجهیزات موردنیازبرای امتحان راپیش بینی نمایید.

عامل 2-10انجام امتحان به سبک نظام دار

معیارعملکرد:1-پاسخ هایی رابرای سؤال هاطرح ریزی کنید.2-درطی امتحان ازجدول زمانی استفاده کنید.3-به تمام سؤال هاپاسخ دهید.4-سؤال هارابه ترتیب جواب دهید.5-قبل ازنوشتن جواب برروی کاغذپاسخ خودرابررسی کنید      

         

             

 

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب