محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۳۱

فصل دوم :مراحل یادگیری

مغز

وقتی مردم درمورداستعدادویادگیری خودصحبت می کنند،اغلب ازتوانایی ذهنی وقدرت مغزشان سخن می گویندمثل این است که محدوده معینی برای آنهاوجوددارد:-من درریاضی وحساب خوب نیستم –بیشترازاین نمی توانم یادبگیرم –من خیلی تیزهوش نیستم .همه این هابیان این فرض است که مغزایشان ویافکروتوانایی یادگیری آنهادارای "طبیعت"محدودی است .واین چیزی درحدحقیقت نیست .هرچنددانشمندان نیزقادرنیستندکه بفهمندمغزدقیقاًچگونه کارمی کندآنچه می داننداین است که مغزبه شدت پیچیده است وبطورمتوسط 10،0000،000،000نرون یاسلول عصبی دارد.

بیشترافرادی که دریادگیری درمدرسه ودانشگاه مشکلاتی دارندبه این خاطراست که به آنهانیاموخته اندکه چطوریادبگیرندوباتوانایی طبیعی خودمشکل دارند.

دراینجاچنددلیل آورده شده که نشان می دهدمردم چرایادگیری راسخت می دانند؟

-آنهامراحل یادگیری رادرک نمی کنندواحتمالاٌازتوانایی های خودشان به درستی استفاده نمی کنند

-انگیزه کمی برای آموختن دارند.

-آنهاتوسط خانواده ودوستانشان به تحصیل وادارمی شوند.

-امیدپیشرفت آنهاکم است .

-آنهاآموخته اندکه شکست بخورند.

-آنهاازدرک خواسته های معلم ناتوان هستند.

درقرن های اخیرفرض شده است که مغزانسان دریک مسیرخطی کارمی کند.به عبارت دیگرسمت چپ مغزنوع خاصی ازمسیراست که به دوروش اصلی ارتباط،مربوط می شود:گفتارونوشتار.


تمرکزحواس وحافظه

مشخص است که اگرافرادازموضوعی اطلاع داشته باشندیابه آن اطلاعات علاقمندبوده یامعنای ویژهای برای آنهاقایل باشند،قادرخواهندموضوع صحبت را بسیارساده تربفهمند.

فراگیران احتمالاًاطلاعات راازپایان وآغازیک جلسه به خاطرمی آورند.بویژه چیزهایی راکه دارای معانی خاص بوده یامهم ومنحصربه فردباشد.

چنانچه زمان مؤثربرای یادگیری رعایت نشود-حتی اگردرکتابخانه باشید_زوال یادآوری وفراموشی اتفاق می افتد.درحالیکه براساس ساختاردوره مطالعه،وقتی وقفه های کوتاه(تنفس)طراحی شوندبه یادآوری کمک می شود.مثلاًدوره  مطالعه بین 20تا40دقیقه رادوره مطلوبی دانسته اندکه بدون تنفس طی می شود.این وقفه هانبایدصرف کارهای طولانی شود.درزمان تنفس تغییردرفعالیت وآرمیدن برای چنددقیقه بایستی صورت گیرد.

یادآوری پس ازرویدادیادگیری مسأله مهمی است .برای بسیاری ازفراگیران سختی های یادگیری نه به خاطراینکه مواددرسی رانمی فهمندبلکه به این دلیل است که موفق به جلوگیری ازفراموشی بعدازیادگیری نمی شود.

بدون شک این مسأله یکی ازمشکلات اصلی درمطالعه موضوعات مختلف است.بویژه آن که یادگیری بسیاری ازموضوعات مستلزم فهم زنجیره ای ازمطالب است.مثلاًحرف "الف"بایستی قبل از"ب"درک شود.اگردانش آموزی"الف" راقبل ازرسیدن "ب"فراموش کندپس هیچ پایه ای برای درک "ب"ندارد.

الگوی نمونه ازیادآوری بعدازجلسه یادگیری،نشان می دهدکه میزان یادآوری بلافاصله بعدازجلسه یادگیری ودردوره کوتاهی افزایش می یابد.این وضعیت به علت اضافه شده معانی ودانش قبلی ،مجموعه آنچه که به خاطرآورده ایم است .گرچه بعدازحدود30دقیقه ازجلسه،میزان یادآوری بطورعمومی ومتناوباًکاهش می یابدوبعداز24ساعت حدود80درصدآن به فراموشی سپرده خواهدشد.

  رمزکاردراین است که آنچه راکه فهمیده ایم ونمره بالایی ازآن گرفته ایم راهمواره مرورکرده واطلاعات رابطورمنظم تکمیل کنیم .مروراول بایستی حدود10دقیقه بعدازجلسه یادگیریوبه مدت حداقل 8تا10دقیقه انجام شود.

مروردوم بایستی درمدت 24ساعت وحدود4دقیقه طول بکشد.بعدازاین دوره هامرور،نیازاست که تنهاهردفعه دودقیقه صرف مرورشوددراین صورت میزان یادآوری بیشترخواهدشدواطلاعات کمتری فراموش می شود.

توجه :هرچندشمابه این ترتیب بخشی اززمان مطالعه راصرف مرورویادداشت برداری ازسخنرانی می کنید.اماباداشتن چنین برنامه ای درخواهیدیافت که وقت خودرابه خوبی ومفیدصرف کرده اید.

روش تقویت هوش وحافظه ازراه قیاس منطقی(وسایل یاددار):به حافظه یادآوری،بااستفاده ازیک سری ابزارهای حافظه که به عنوان "وسایل یاددار"شناخته می شوندمی توان کمک کرد.مثلاًفهرست کردن اطلاعات بصورت قافیه دارومنظم کردن فهرست اطلاعات به صورت پیوسته ومسلسلی است.ازتکنیک های دیگرخلق تصاویربصری است .

اضطراب ومطالعه

تحقیق برروی اضطراب وعملکردنشان می دهدکه اضطراب تاحدی برای عملکردمؤثرلازم است وبایددرزمینه موفقیت یاشکست نگرانی وجودداشته باشد.گرچه میزان زیاداضطراب بازدارنده است ومانع عملکردمؤثرمی شود.

راه های کاهش اضطراب

-به توانایی های خوداطمینان داشته باشید.

-بدانیدکه دروظیفه محوله چه انتظاراتی وجوددارد.

-به موفقیت فکرکنید.خودراتصورکنیدکه به موفقیت دست یافته اید.

-تکالیف راتمرین کنید"متن سخنرانی یاسؤالات امتحان"

-به مقدارمناسب زمان برای آمادگی صرف کنید.

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب