محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
برنامه ریزی درسی در دوره ابتدایی فصل 1 نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩٠/۱٢/٥

تکالیف رشد ، تکالیفی اند که هر فرد در دوره ی رشد خودش در زیر نظر مربی باید انجام دهد . تا به رشد جسمانی ،

عاطفی، عقلی ، اجتمایی و روانی نائل آید .

در جسم باید رشد سالم و متوازن  را داشته باشد .

در رشد عاطفی : هیجان ها ، خشم ،شادی و عواطف را نشان می دهد .

از لحاظ رشد روانی : انسان ها نیاز هایی دارند مثل نیاز به محبت  تعلق به گروه و امنیت است .

چنان چه فرد در جامعه زندگی کند که همه چیز خوب است ولی امنیت نداشته باشد نسبت به شغل وشرایط روانی

مطلوبی نداشته باشد زندگی او همراه با دق دقه خواهد بود.


ودر بعد اجتماعی : باید دانش آموز آماده شود تا بتواند نقش های اجتماعی راکه به او محول می شود را خوب ایفا کند.

و این نقش به عنوان معلم در سر کلاس ، به عنوان استاد در دانشگاه و ...

جامعه ای که نقش شان را خوب انجام می دهند در واقع آن جامعه یک جامعه خوب و ارزشمند است .

اما تکالیف در دوره ی ابتدایی شامل چه چیز هایی است شامل 8 تکلیف است.

در دوره ی ابتدایی بچه ها 8 تکلیف دارند که باید به صلاحیت برسند.

یعنی به حداکثر رشد عقلی ، عاطفی ، جسمانی و اجتمماعی

یکی خواندن ، نوشتن و حساب کردن است .

دوم ، تو سعه نظر خود صحیح درباره ی خود به عنوان موجود رشد کنند بچه ای که به دبستان می آید باید بداند برای

رشدباید احتیاجات بدنی خود را تامین کند ، بخورد ، بیاشامد و تنفس کند.

ولی چه خوردنی!  آیا استفاده از پفک وساندویج ، معنا این است که چه آگاهی باید دراین مورد کسب کنند بچه ها؟

به عبارتی چه آگاهی باید کودک برای رشد جسمی خود باید بداند ؟

باید بداند که برای رشد جسم از 4 نوع غذای سالم و تنفس بدون آلودگی استفاده نماید وخودش مسئول رشد خودش

است و در کتاب علوم باید مولفان طوری اطلاعات را سازماندهی کنند که این اطلاعات را به زبان بچه های دبستانی

ترسیم کنند والبته زیر نظر مربی در کلاس ( ودر خانه والدین ) و تسهیل کند  مسئله یاد گیری

که برای رشد جسمی و قیا فه ای با نشاط از میوه ها وغذاهای مناسب که مواد لازم را دارند استفاده کنند.

ودوم، طرز بسر بردن با دیگران

قرآن می فرماید : مثنی و فرادا ما شما را دو تا دو تا و سه تا سه تا آفریدیم .

یعنی شما اجتماعی آفریده شده اید.

و برای 2 یا 3 نفر زندگی کردن طرز بسر بردن یا هم نیاز به یک علم دارد.چون همه آدم هاش هم نمی باشندو با هم

متفاوت اند و اگر نخواهیم با هم زندگی کنیم و با هم مسافرت کنیم باید طرز بسر بردن باهم را یاد بگیریم .

بنابراین  طرز بسر بردن با دیگران یک قائده دارد واین تکلیفی است بنام تکلیف رشد که باید تبدیل به عادت شود به

عبارتی مشارکت اجتماعی و بسر بردن با دیگران باید عادت اجتماعی شود.

ودر علوم اجتماعی باید تدریس شود

وبسر بردن با دیگران یعنی از منافع خودم بگذرم به حقوق دیگران احترام بگذارم وبا دیگران حقوق مشترک داشته

باشم رقابت رنگ گروهی به خود بگیرد نه هرکس برای خود.

سوم ، یادگیری نقش که از نظر مذکر ومونث باید بداند.

یعنی از پسر و دختر بودن خود باید راضی باشند

نقش دختر بودن یا پسر بودن برای یک فرد باید احساس عزت نفس باشدو کرامت وجود انسانی به وجود آید.یک پسر

نسبت به یک دختر احساس برتری می کند ویک دختر هم از ظرافت های وجودی خود استفاده کند به گونه ای زندگی

کند که زندگی آنان سراسر از شادی باشد وپسری که نقش خود را در آینده ترسیم نکند بی هدف در سر چهار راه در

آینده سرگردان می شود و جامعه ای بدون زن      مرد نمی تواند دوام بیاورد.

خداوند هم در آفرینش زن ومرد هم عدالت را عطا داشته است ودر نهایت احساس رضایت مندی از  جنس خودش در

هر مقطع ای پیش دبستانی ، دبستانی ، دانشگاه را داشته باشد.

و تناسب درک وفهم باید توسعه داده شود.

واین در وجود را خداوند مساوی خلق کرده و تفاوتی ندارند تعلیم وتربیت باید تعلیم و تربیت سنتی قدیم را اصلاح  کند

وچهارمین تکلیف، مهارت های اساسی در خواندن و نوشتن و حساب کردن است چنان چه اهداف،محتوا و روش های 

آموزشی و اندیشیابی درست باشند این تکالیف رشد بهتر خواهد بود

اولین تجربه رسما در مدرسه گوش دادن وصحبت کردن است وخاص ایران هم نسیت 7تکلیف رشد برای تمام بچه

های دنیا در برنامه ی درسیشان لحاظ می شود.

به هر حال در موضوع برنامه درسی ارتباط افقی و ارتباط عمودی مسئله ای مهم است       که تکلیف رشد در بعد

افقی شامل خواندن ، نوشتن ، حساب کردن ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، تعلیمات دینی خواهد شد .

و ارتباط عمودی تحت عنوان دوره های رشد در سنین 11 – 7 از مقطع اول تا پنجم دبستان را شامل می شود.در

دوره ی ابتدایی ، مهم در این امر فهمیدن است وهدف خواندن در دوره ی ابتدایی همان یادگرفتن و فکر کردن است و

باید معنی  دار باشد .

مثلا بابا  -  آب  -  داد. کلمه  بابا شنا خته شده است برای بچه آب هم به این شکل و... که با این وجود در ذهن او

عکس برداری می کند استفاده از معنی  دار وحرکت به سوی جزء

به قول ویگوتسگی موضوعی را بیاورید که بچه ها به آن عشق ورزند وادامه دهند .

وخلاصه ی مطلب 2 نوع ارتباط وجود دارد با عنوان ارتباط افقی که شامل تکالیف رشد می شود و خواندن ، نوشتن،

حساب کردن ، علوم تجربی و علوم اجتماعی و تعلیمات دینی  وهنررا شاملمی شود.

واما ارتباط عمودی را با نام دوره ی رشد  در 5 پایه ی دوره ی ابتدایی  را شامل می شود .

مثلا هدف خواندن در دوره ی رشد ابتدایی وقتی پایان یافت مثلا بچه می تواند گلستان و بوستان سعدی را بخواند

وحالا باید طوری طراحی شود که در نگاه ها وساخت یادگیری که بابا آب داد به قول آژوبل  معنی دار است و بابا

را می شناسد وآب را تجربه کرد و حجم بابا آب داد را می فهمد وبچه در ذهنش عکس بردار می شود ویاد می گیرد

چون تجربه آنرا دارد و برایش آشنا است وزیر این جمله مهم اضافه می شود. حروف حجم یعنی ابتدا کل وبعد جزء

را بیان می شود . یعنی از کل معنی دار به جزء می رسیم  تا بچه ها بتوانند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند .

واین را سال اول قرار می دهیم و 100 مثلا  کلمه یا واژه ، ودر سال بعد باید بشود 150تا واین زمانی است که باید

در برنامه درسی منظور شود تا به قول ویگوتسگی بتواند یک موضوع اجتماعی را بیان کند وبفهمد. بچه در مسیر

یادگیری  نوشتن وخواندن  واقعی ، ارتباط  هفته ی 4  یا5 فارسی وحساب کردن واژه ای که در فارسی خوانده باید

در ریاضی در ارتباط باشدمثلا عدد 4 را از 5 تفریق کنیم  باید با این کلماتآشنا باشد وبفهمد وبتواند بنویسد وبخواند

وبعد حساب کند                      

و مطلبی در هفته یچهارم از علوم تجربی  می خواند باید واژه ای آن بل فارسی مطابقت داشته وبچه آن را خوانده

باشد و هماهنگی لازم را داشته باشد. مثلا حساب عدد را باید یادبگیرد تا وقتی گفته می شود بچه ها صفحه ی 35 را

باز کنند بخواند ومفید عمل کند.

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب