محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
قواعد درس عربی کتاب درسی سوم راهنمایی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩٠/۱٠/٢٤

قواعد درس اول از کتاب سوم راهنمایی

 

درس اول خلاصه ای از مطالب سال دوم راهنمایی یعنی فعل ماضی و مضارع می باشد. بنابر

این جدول فعل ماضی و مضارع را جهت استفاده شما در ابتدای این درس یادآور می شویم.


فعل ماضی

جمع

مثنی

مفرد

صیغه   ( آدرس  )

فَعَلُوا

فَعَلا

فَعَلَ

مذکر

غایب

فَعَلْنُ

فَعَلَتا

فَعَلَتْ

مونث

فَعَلَتُمْ

فَعَلتمُا

فَعَلْتَ

مذکر

مخاطب

فَعَلْتـُنَّ

فَعَلْتـُما

فَعَلْتِ

مونث

فَعَلْنـُا

فَعَلْتُ

مذکر و  مونث

متکلم

 

فعل مضارع

جمع

مثنی

مفرد

صیغه (آدرس)

یَــفعَلــونَ

یَـــفعَلــانِ

یَـفْـعَلُ

مذکر

غایب

یَــفعَـلـْـنَ

تَــفعَـلــانِ

تَـفـعَلُ

مونث

تَـــفعَلـونَ

تَــفعَلــانِ

تَـفعَـلُ

مذکر

مخاطب

تَــُفعَلْــن

تَــفعَـلـانِ

تَـفعَـلینُ

مونث

نُفعُلُ

اَفـعَلُ

مذکرو مونث

متکلم

 

 

 

 

 

 شناسه های زبان فارسی و فعل های معادل آن ها در عربی 

معادل آن ها در فعل مضارع

معادل آن ها در فعل ماضی

صیغه عربی

مثال

شناسه فارسی

اَفْـعَلُ = اَذْهَبُ

فَعَلْتُ = ذَهَبْتُ

متکلم وحده

رفتم

ـَـم

تُفعُلُ ، تُفعُلِینُ

فَعَلْتَ  ،  فَعَلْتِ

مفرد مذکر و مونث مخاطب

رفتی

ـی

یَـفْعَلُ  ،   تَـفْعَلُ

فَعَلَ  ،   فَعَلَتْ

مفرد مذکر و مونث غائب

زد  ، رفت

ـد  ،  ـت

نَـفْعَـلُ

فَعَلْـنُا

متکلم مع الغیر

رفتیم

ـیم

تَفعَلانِ

تَـفعَلونَ ، تَـفعَلْنَ

فَعَلْتمُا

فَعَلتُم ، فَعَلتُـنَّ

مثنی و جمع مذکر و مونث مخاطب

رفتید

ـید

یَفعَلانِ ، تَـفعَلانِ

یَفعَلونَ ، یَفعَـلْنَ

فَعَلا ، فَعَلـتا

فَعَلوا ، فَعَلْنَ

مثنی و جمع مذکر و مونث غائب

رفتند

ـند

شناسه هایی مانند ( ی )  یا  ( ید ) و یا سایر شناسه هایی که معادل آن ها در زبان فارسی چند مورد می باشد ،معمولاً

در تمرین ها برای این که دانش آموز دقیقاً متوجه شودکه منظور سوال کننده چه صیغه ای می باشد صیغه فعل مورد

نظر مقابل آن نوشته می شود. مثال   :   نوشتید (مثنی مذکر)    کَـتَبْتـُما  .

 تذکر مهم : برای تشخیص فعل ماضی از مضارع در فارسی، باید طریقه ساختن فعل ماضی و

مضارع را بدانیم تا بتوانیم آن ها را به معادل عربی تبدیل کنیم .

علامت های اسم های مفرد و مثنی جمع

جدول اسم های اشاره

مفرد

مثنی

جمع

نزدیـــک

مذکر

هذا    ( این )

هذانِ – هذَیْنِ  ( این دو )

هولاءِ   ( این ها )

مونث

هذِه   ِ( این )

هاتانِ – هاتَیْنِ  ( این دو )

هولاءِ   ( این ها )

دور

مذکر

ذلِکَ    (آن )

----------

اولئکَ  ( آن ها )

مونث

تِلْکَ   (آن )

----------

اولئکَ  ( آن ها )

قواعد درس دوم از کتاب سوم راهنمایی

 ریشه یا حروف اصلی یک کلمه :

  در اغلب کلمات عربی معمولا سه حرف اصلی و جود دارد که این حروف در کلمات مختلف به یک شکل تکرار می

شوند . به این حروف ریشه یا حروف اصلی کلمه گفته می شود.

  به حرف اول ریشه هر فعل فاء الفعل و به حرف دوم  عین الفعل و به حرف سوم لام الفعل گفته می شود.

       مانند ریشه نصر در کلمه : نـــا صـــــــر :

فاء الفعل

عین الفعل

لام الفعل

نَـــ

ـصَـ

ـرَ

مثلا در کلمات (  عالِم -  معلوم -  تعلیم -  معلم -  علوم )  سه حرف اصلی  علم  به یک شکل تکرار  شده است

 که به این حروف ، حروف اصلی می گویند.

 سوال1 : حروف زائد چیست ؟

به حروفی غیر حروف اصلی که در یک کلمه وجود دارند حروف زائد می گوییم.                                                                                      

مثلا در کلمه: مفعول (ف ، ع ، ل) حروف اصلی و (م ، و) حروف زائد هستند.

سوال2  :  وزن چیست  و  به چه کلماتی هم وزن می گوییم؟

 وزن همان آهنگ است و به کلماتی هم وزن می گوییم که آهنگ آن ها با هم مشابه باشد .

معمولا در کلمات هم وزن :

1- تعداد حروف آن ها با هم مساوی می باشد. 2- حرکتهای روی حروف با هم مشابه است.

مانند  :   ِانقِلاب  =   ِانفِعال.

سوال 3 :   چگونه ریشه یک کلمه را پیدا کنیم ؟

 برای پیدا کردن ریشه یک کلمه ، 1-  دو یا چند هم خانواده آن کلمه را به خاطر می آوریم

2-  و با مقایسه آنها سه حرفی را که در همه کلمات تکرار شده است ، به عنوان حروف مشترک یا ریشه انتخاب می

کنیم . مانند: حمید ، حامد ، محمود ، احمد  که ریشه ی آنها ( حمد ) است.

 سوال4  :   وزن ها چه کاربردهایی دارند؟

 در زبان عربی برای این که از ریشه یک کلمه ، مفهوم های مختلفی مانند : اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم تفضیل و ..

بسازند معمولا آن را بر وزن کلمه هایی مانند: فاعل ، مفعول ، اَفعل و ... می برند.

پس یک ریشه یا سه حرف اصلی را به این دلیل بر وزن های مختلف می بریم تا بتوانیم از آن مفهوم های مختلفی

بسازیم و در جهت انتقال مطالب ، به شنونده یا خواننده استفاده نماییم .

وقتی ما ریشه ای مانند : (  علم  ) را بر وزن های :فاعل ، مفعول ،افعال ، تفعیل ، استفعال ، می بریم کلمه های

جدیدی که عبارتند از : عالم ، معلوم ، اعلام ، تعلیم ، استعلام.

ساخته می شود. پس ما با بردن علم در وزن های مختلف از آن مفهوم های جدیدی ساخته ایم.   

 وزن (  فاعل  ) کلمات سه حرفی را به مفهوم (صفت فاعلی) تبدیل می کند. مانند :

ناصر   =    یعنی یاری کننده       فاتح    =    پیروز      خالق   =     خلق کننده ، آفریننده

   وزن ( مفعول ) کلمات سه حرفی را به مفهوم (صفت مفعولی) تبدیل می کند مانند:

محمود   =   ستایش شده     مسرورون   =   انسان های شاد       مکشوف   =      کشف شده

  وزن ( فعیل ) کلمات سه حرفی را به مفهوم ( صفت مطلق ) تبدیل می کند. مانند

علیم= دانا    قلیل = مقدار کم    سریع = با سرعت

سوال5 :  چگونه یک ریشه ی فعل  را به وزن های مختلف تبدیل می کنیم ؟

برای این که یک ریشه را به وزن کلمه هایی مانند :  ِافعال ، اِفتعال ، مفعول ، ِانفعال و ... تبدیل می کنیم ،

ابتدا سه حرف اصلی ریشه داده شده را زیر حروف ( ف  ع  ل ) قرار می دهیم و سپس حروف زائد وزن داده شده

را به کلمه جدید اضافه می کنیم .

مانند  ( کرم )  بر وزن فعیل :

فـــَـــــــــــــــــعــــــــــــیــــــــــــــل

 

کــــــَـــــ

ـــــــر

ــــیــــــ

ـــــم

کلمه

کــــــَـــــ

ـــــــر

حرف زائد

ـــــم

حروف اصلی

سوال6 :  چگونه وزن یک کلمه را پیدا کنیم ؟

برای پیدا کردن وزن یک کلمه ، ابتدا باید ریشه یا سه حرف اصلی کلمه را به روشی که در صفحه قبل توضیح دادیم ،

پیدا کنیم ، سپس حروف اصلی( ف ع ل ) را زیر ریشه ای که پیدا کردیم قرار می دهیم . آن گاه حروف زائد کلمه را

به وزن مان اضافه می کنیم .

 مثلا برای این که وزن کلمه ( اســــتـــقــــبــــا ل ) را به دست آوریم به ترتیب زیر عمل می کنیم :

   1-  ابتدا چند هم خانواده آن را می نویسیم :  مانند  :  مستقبل ،  مقبِِول ، ِِِاقبال ،  قابِل بدین ترتیب در می یابیم

که حروف اصلی آن ها  (  قـبـل )  است .  سپس به ترتیب زیر ، وزن آنها را به دست می آوریم :

ا  ســـــتــــقــــــبــــــا  ل                      یــــــــعــــــبـــــد  و  ن

ا  ســـــتــــفــــــعــــــا  ل                      یــــــــفــــــعــــلــو  ن

قواعد درس سوم از کتاب سوم راهنمایی

 در این درس شما دانش آموزان خوب با سه مطلب آشنا می شوید :

1-  کلمات استفهامی ( سوالی ) 2- منفی کردن فعل ماضی و مضارع   3- فعل مستقبل

 1- کلمات استفهامی (  سوالی  )

 کلمات استفهامی کلماتی هستند که ما به وسیله ی آن ها در باره ی مسائل مختلف

پرسش می کنیم.

کلمات استفهامی عبارتند از   :  

 1- هَلْ ؟ (  آیا  )  2-  أ  ؟  ( آیا )   3-  مَن ؟ ( چه کسی)  4- ما ؟ ( چیست )  5 – ماذَ ا ؟ ( چه چیزی )  

6 – کَیف ؟ ( چگونه ) 7- اَیْنَ  ؟ ( کجا )  8-  مَتی  ؟ ( چه وقت ).

مثال :  هَلْ   هذِه ِ  مُحفَظةٌ  ؟     نَعَمْ  ،   هذِهِ     مَحْفَظةٌ .

هَل   انتَ    مُعلمٌ  ؟  لا  ، أنــا    طالِبٌ  . أ  هِیَ   طَبیبَةٌ ؟   نَعَم ، هِیَ    طَبیبَةٌ.  أ  هوُلاءِ  طالِباتٌ  ؟   

لا  ،   هولاء ِ مُدَرِّساتٌ  .      مَنْ  اَنتَ  ؟      أنـا  جُندِیُّ  .

2 - منفی کردن فعل ماضی و مضارع :

 منفی کردن فعل ماضی  :  برای منفی کردن فعل ماضی به ابتدای چهارده صیغه ماضی حرف ( ما ) اضافه می کنیم و

هیچ تغییر دیگری در آن ایجاد نمی شو د.

ما  +  فعل ماضی  =    فعل ماضی منفی     ما + ذ َهَبْنَ  ( رفتند )  =  ما ذَهَبْنَ  ( نرفتند )

 منفی کردن مضارع  : برای منفی کردن فعل مضارع به ابتدای چهارده صیغه مضارع ، حرف ( لا ) اضافه می کنیم و

هیچ تغییر دیگری در آن ایجاد نمی شود.

 لا +  فعل مضارع = فعل مضارع منفی   لا +   یَذهَبنَ  ( می روند ) =  لا یَذهَبنَ ( نمی روند)

فعل مستقبل (آینده) : برای ساختن فعل مستقبل به ابتدای چهارده صیغه فعل مضارع  حرف ( سَـ  ) یا  (  سَوْفَ  ) 

 اضافه می کنیم .

مثال    ( سـَ )  +  یَجْلِسُ  ( می نشیند ) =  سَیَجْلِسُ (خواهد نشست) .

( سَوْفَ ) + یُکتُبونَ ( می نویسند )   =  سوف یُکتُبونَ  ( خواهند نوشت ) .

تذکر مهم : دقت داشته باشید که فعل مستقبل را فقط به وسیله ی فعل مضارع می توانیم بسازیم .

در صورتی که در تمرین ها ، با یک فعل ماضی مواجه شدیم که باید به مستقبل تبدیل شود ،

ابتدا فعل داده شده را به مضارع تبدیل می کنیم ، سپس از آن یک فعل مستقبل می سازیم.

مثال :   رَجَعْتِ         تَرجِعینَ          سَتَرجِعینَ     یا   سوف تَرجِعینَ                 

         برگشتی     بر می گردی               بر خواهد گشت

  تذکر : ( سَـ ) برای آینده ی نزدیک است ولی ( سَوْفَ ) برای آینده ی دور می باشد .

قواعد درس چهارم از کتاب سوم راهنمایی

   قواعد فعل امر(1)

فعل امر : فعلی است که ما به کسی یا چیزی دستور می دهیم تا کاری انجام دهد .

طریقه ی ساختن فعل امر بدین صورت است : فعل امر از شش صیغه فعل مضارع مخاطب

ساخته می شود . ساختن امر به صورت زیر می باشد :

      1 - حرف مضارع( تـَ ) را از ابتدای فعل مضارع حذف می کنیم .

      2-  آخر فعل مضارع  ( مفرد مذکر مخاطب )  اگر دارای حرکت ضمه باشد آن را ساکن یعنی مجزوم می کنیم

و در صیغه (مفرد مونث مخاطب) که به نون ختم می شود نون آن را حذف می کنیم .

 (مفرد مذکر مخاطب)    تَذْهَبُ          ذْهَبْ (مفرد مونث مخاطب)  تَذْهَبینَ          ذْهَبی

      3-   چون فعل ساخته شده ابتدا به ساکن است و در عربی خوانده نمی شود به همین دلیل به اول فعل همزه ای

می آوریم و حرکت همزه را از عین الفعل یعنی دومین حرف اصلی تعیین می کنیم .

حالا اگر دومین حرف اصلی فتحه یا کسره ( ـــَـــــِـــ )     باشد حرکت همزه (اِ ) می شود و اگر دومین حرف

 اصلی ضمه بود (  ــــُــ  ) همزه به ( اُ ) تبدیل می شود.

    مانند:

   1 -  تَذْهَبُ                   ذْهَبْ                    ِاذْهَبْ    =   برو

   2 -  تَجْلِسُ                 جْلِسْ                    اِجْلِسْ   =   بنشین

   3 -  تَکْتُبُ                   کْتُبْ                      اُ ْکتُبْ   =   بنویس

  نکته مهم  : معمولا افعال مضارع بر حسب دومین حرف اصلی متغیر است و این به علت   لهجه های عرب زبانان

می باشد  و یاد گیری این افعال به صورت ( سماعی ) می باشد یعنی از راه شنیدن.

مونث :

 1 -  تَذهَبینَ                    ذْهَبی                  اِ ذْهَبی  =  برو

      2 -  تَجلِسینَ                  جْلِسی                 اِجلِسی  =  بنشین

      3 -  تَکتُبینَ                     کْتُبی                   اُ کْتُبی    =  بنویس: م بایگانی

 

قواعد درس پنجم از کتاب سوم راهنمایی

  فعل امر  ( 2 )

 همان طور که در درس قبل فعل امر مفرد را توضیح دادیم در این درس فعل امر مثنی و جمع را می آموزیم .

  گفتیم که فعل امر از 6 صیغه مخاطب مضارع ساخته می شود . اول حرف ( تـَ ) را حذف می

نماییم و آخر فعل را مجزوم می کنیم . بعضی از افعال مضارع به نون ( در حرف آخر ) ختم می شود که برای مجزوم

کردن فعل امر باید آن را حذف کنیم.

 نکته مهم: در صیغه ی دوازدهم ( جمع مونث مخاطب )   نونی که ما قبلش ساکن است ، نون حذف نمی شود. در

صورت حذف نون ،  این فعل مانند صیغه ی اول امر می شود.که کار خطا می باشد و آن نون را حذف نمی کنیم .

1 -  فعل مثنی مذکر یا مونث مخاطب :

           تَذْهَبانِ            ذْهَبانِ =  ذْهَبا                    اِذْهَبا  =  بروید

          تَجْلِسانِ            جْلِسانِ  =  جْلِسا                  اِجْلِسا  =  بنشینید

           تُکتبانِ            کْتُبانِ   =    کْتُبا                  اُکْتـُبا  =  بنویسید

2- فعل جمع مذکر مخاطب :

          تَذْهَبونَ                 ذْهَبونَ  =  ذْهَبوا                  اِذْهَبوا  =  بروید

          تَجْلِسونَ               جْلِسونَ =  جْلِسوا                اِجْلِسوا  =  بنشینید

           تَکْتُبونَ                کْتُبونَ   =   کْتُبوا                   اُ کْتُبوا  =  بنویسید

 

نکته مهم :در پایان فعل مذکر مخاطب،  الفی می آوریم که به آن الف زینتی یا زیبایی می گوییم.

3- فعل جمع مونث مخاطب :

          تَذْهَبْنَ                    ذْهَبْنَ                        اِذْهَبْنَ   =  بروید

          تَجْلِسْنَ                  جْلِسْنَ                       اِجْلِسْنَ  =  بنشینید

          تَکْتُبْنَ                     کْتُبْنَ                        اُ کْـتُبْـنَ =  بنویسید        

نکته مهم  :  در صیغه امر ،  نون جمع مونث مخاطب حذف نمی گردد .

 

قواعد درس ششم از کتاب سوم راهنمایی

دوشنبه سیزدهم آبان 1387 :: 22:45 ::  نویسنده : م بایگانی

تعریف فعل نهی  : فعلی است که شخصی را از کاری باز می داریم .

طریقه ساخت فعل نهی :  فعل نهی از 6 صیغه مضارع مخاطب ساخته می شود:

     1- ابتدا به اول فعل مضارع ( لا ) اضافه می کنیم .

     2- آخر فعل مضارع که دارای  ( ضمه )  است مجزوم ( ساکن ) می کنیم و فعل هایی را

که به نون ختم می شود به منزله ی ساکن کردن فعل ، نون آخر را حذف می کنیم.

 

 

  فقط در فعل جمع مونث مخاطب ، نون آن حذف نمی شود (نونی که ماقبل آن ساکن باشد )

       تَذْهَبُ                           لا تَذهَبْ          نرو

       تَجْلِسانِ                        لا تَجلِسا         ننشینید

       تَشْکُرونَ                        لا تَشکُروا        تشکر نکنید

       تَنْظُرینَ                          لا تَنظُری         نگاه نکن

       تَغْسِلانِ                         لا تَغسِلا          نشویید

       تَکْتُـبْنَ                           لا تَکتُبْنَ         ننویسید

 

سوال  :   فعل نهی با فعل نفی مضارع چه فرقی با هم دارند؟

   1 -  فعل نفی به اول آن ( لا ) اضافه می شود ولی آخر فعل مجزوم ( ساکن ) نمی شود.

ولی فعل نهی به اول مضارع ( لا ) اضافه می شود و آخر فعل مضارع مجزوم (ساکن) می شود .

   2 -  از نظر معنی :

مثال برای نفی

نمی نویسی

نمی روم

نمی خوانید

مثال برای نهی

ننویس

نرو

نخوانید

۳ -  فعل نفی در تمام افعال مضارع (14 ) صیغه انجام می شود ولی در فعل نهی فقط 6 صیغه مضارع مخاطب انجام

می شود.

قواعد درس هفتم از کتاب سوم راهنمایی

جمعه یکم خرداد 1388 :: 1:12 ::  نویسنده : م بایگانی

 تعریف جمله : به مجموع چند کلمه که در کنار هم قرار می گیرند و معنای کاملی می دهند را جمله می گوئیم .

 

 جملات در عربی به دو قسمت تقسیم می شوند :   1 -  جمله اسمیه   2-  جمله فعلیه

تعریف جمله اسمیه : به جمله ای گفته می شود که با اسم شروع شود. حالا اسم ها

عبارتند از  :

1- کلمه هایی که دارای  ( ال ) می باشند  مثل :  الجدار    السیارة 

      2- کلمه هایی که دارای تنوین  ( ــــًــــٍـــــٌـــ ) می باشند  مثل : معلمٌ  ،  شاکراً ،حمامةٍ

      3 -  تمام ضمائر ( ضمیرهای منفصل و متصل ) هو ، هما ، هم ، هی ، هما ، هن ، انتَ ،

انتما ، انتم ، انتِ ، انتما ، انتنَّ ، انا ، نحنُ  ، ـهُ ، ـهما ، ـهم ، ـها ، ـهما ، ـهُنَّ ، ـکَ ، ـکُما ، ـکم ، ـکِ ، ـکما ، ـکنَّ ، ـی

، ـنا

       4- اسم های اشاره ( دور و نزدیک ) هذا ، هذه  ، هذان ، هاتان ، هولاء  ، اولئک 

      5- کلمه های پرسشی ( استفهامی )  من ، ما ، این ، کیف ، ماذا ،

      6- کلمه مونث که به ( ة ) ختم می شود .

     اجزاء جمله ی اسمیه عبارتند از :         مبتدا        +        خبر

   به جمله های زیر توجه کنید :

         اللهُ  قادرٌ  .....  التلمیذُ  ناجحٌ  .....  علیٌ عامِلٌ  .....   هِیَ مُعلِّمَةٌ  .....  ذلِکَ  طالِبٌ پنج کلمه ی الله ، التلمیذ ،

علی ، هی و ذلک همه اسم هستند و چون این جملات با اسم شروع شده اند همگی جمله ی اسمیه هستند .

        جملات اسمیه از دو بخش اصلی مبتدا و خبر تشکیل شده اند :

    1- مبتدا : به اسمی که در اول جمله ی اسمیه می آید مبتدا می گوییم .

    2- خبر : به آن قسمت از جمله ( اسم یا فعل یا حرف )  که معنی و مفهوم مبتدا را تکمیل می کند و در باره ی

مبتدا اطلاعات می دهد خبر می گوییند.

 

مثال :       اللهُ    قادرٌ                      فاطمةُ     طبیبةٌ

             مبتدا      خبر                    مبتدا        خبر

خصوصیات مبتدا و خبر

         1-  مبتدا همیشه دارای علامت رفع ( ضمه ( ــُــ ) یا تنوین  رفع ( ـــٌــ ) است.

         2 -  خبر هایی که اسم هستند دارای همین علامت می باشند. مانند:

               اَلطِّفلُ                            صَغیرٌ

              مبتدا مرفوع                  خبر مرفوع

          3-  نام اشخاص اگر مونث باشد، تنوین نمی گیرد . مانند  :  فاطمةُ  طَبیبةٌ . کلمه ی فاطمه چون اسم شخص و

مونث است ، تنوین نگرفته است.

        4 - ضمیر و اسم اشاره می تواند مبتدا واقع شوند . مانند :

            هُوَ    تِلْمیذٌ                             هذِهِ   طالِـبَـةٌ

      5 -  خبر ممکن است اسم یا فعل و یا از نوع حرف و اسم ، باشد . هرگاه خبر فعل یا حرف باشد ، آخرش

مرفوع نمی باشد، مثال:

     1 –  حمیدٌ  طالِبٌ  ( طالب چون اسم است تنوین رفع گرفته است )

                خبر مرفوع

     2- الطالِبُ  خَرَجَ  مِنَ الْـمدرَسَةِ  .    ( خبر از نوع جمله ی فعلیه  )

                خبر از نوع جمله ی فعلیه                                                          

      3 – التلمیذُ  فِی  الْبیتِ . ( حرف و اسم )

             خبراز نوع حرف و اسم

      4- هرگاه مبتدا  ( الـ )  نداشته باشد معمولا تنوین می گیرد و اگر ( الـ ) داشته باشد فقط حرکت می گیرد .

مثال :   مَـجیـدٌ   طالِبٌ                  اَلْـبَـحْـرُ   واسِِعٌ

 5 -  هرگاه اسم مثنی مبتدا یا خبر واقع شود با  ( انِ )  نوشته می شود.

        مانند :  التلمیذانِ  مجتهدانِ .

           مبتدا           خبر

6- هرگاه جمع مذکر سالم مبتدا یا خبر واقع شود با  ( ونَ ) نوشته می شود .

     مانند : اَلْمُومِنونَ   مُوَدَّبونَ

شقواعد درس هشتم از کتاب سوم راهنمایی:: 12:26 ::  نویسنده : م بایگانی

   تعریف جمله ی فعلیه : جمله هایی که بایک فعل شروع می شوند ( خواه فعل ماضی یا مضارع ) جمله ی فعلیه می نامند.

مانند : یَذْهَبُ  الطّالِبُ  اِلـیَ  الْمَدرسة  ِ.  ( جمله ی فعلیه )

           خَرَجَ    سَعیدٌ   مِنَ   الُْمَدرَسَةِ  .  ( جمله ی فعلیه )

           یَعلَمُ  محمدٌ   اَشیاءَ   کَثیرةً  . ( جمله ی فعلیه )

اجزای اصلی جمله ی فعلیه   فعل   +   فاعلمفعول  +   جار و مجرور   می باشد .

     تعریف فعل : به کلمه ای که انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی را در زمانی  بیان کند و می تواند این فعل ها

ماضی ، مضارع ، یا امر و نهی باشد .

     تعریف فاعل : هر فعلی دارای فاعل است و فاعل اسمی است مرفوع ،  که انجام دهنده ی کار می باشد و معمولاً

مرفوع وبعد از فعل می آید .

خصوصیات فاعل

      1-  فاعل همیشه مرفوع است .

            

   مثال    :   جَـــهَــدَ  عــلـیٌ  فـِی  الدَرْسِ .

                                      فاعل و مرفوع

     2 -  هرگاه فاعل ( الـ )  داشته باشد ، با ضمه می آید و هر گاه بدون  ( الـ ) باشد ، تنوین رفع می گیرد .

مثال :                نَجَحَ   التَّلامیذُ  فـی الامتحانِ .          کَتَبَ  محمدٌ درسَـهُ  .

      3 -  وقتی که فاعل پس از فعل بیاید فعل همیشه با صیغه ی مفرد می آید اگر چه فاعل مثنی یا جمع باشد .

یعنی :

      1)   فعل مفرد  +  فاعل مفرد  :   جاءَ   تلمیذٌ .

      2)   فعل مفرد  +  فاعل مثنی  :  جاءَ   التلمیذانِ .

      3)   فعل مفرد  +  فاعل جمع   :  جاءَ   التلامیذُ .

     4)  هرگاه اسم ( فاعل ) اول جمله و فعل بعد از آن بیاید ، فعل با اسم ما قبل خود جنس (مذکر یا مونث بودن)

در وعدد باید مطابقت داشته باشد .

مثال  :   الطفلتانِ   خَرَجَتا  مِنَ الصفَ.

   5)  هر گاه فاعل مذکر باشد ، با صیغه ی مذکر فعل می آید و هر گاه فاعل مونث باشد با

صیغه ی مونث فعل می آید . مثال:     خَرَجـــَتْ          التّــــِلمیذَةُ   من المدرسةِ .

                          فعل مفرد مونث    اسم مفرد مونث   

   6 - اگر فاعل جمع غیر انسان باشد فعل به صورت مفرد مونث می آید .

       مثال:  ذَهَبَتْ الـحَیَوانات .

  7-  نام اشخاص اگر مونث باشد ، تنوین نمی گیرد مثال  :      اَمَرَتْ   فاطمةُ   بالْمَعروفِ   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب