محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
نظریه وکاربرد نگرش سیستمی در برنامه درسی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩٠/۱٠/۱٠

به نام خدا

صحبت های دکتر عصاره درجمع دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

خداوند درطبیعت یک قانون هایی گذاشته است که باید توسط انسان که دارای عقل است کشف شود مثلا سرطان درمان دارد.

ووقتی قانون تکثیرسلولی دربدن بهم می خوردوآنتروپی به وجود می آید.

آدمها دچاریک تکثیر بی رویه می شوند واینکه قانون ازمدارخودش خارج می شوداشکالی است که ماتولیدمی کنیم مثلایک

پدرومادری درازدواج فرزندانشان باید به ازدواج خویشاوندی توجه کنند که عامل اکثر سرطان ها ارثی است وباید کم شودو

کمتر شود.حالا چه اتفاقی می افتدکه ازمسیر خودش خارج می شوداینجاعقل بایدبه این نکته برسد که خداوند به انسان ها ارزانی

داشته است.ودرکل مریضی نمی از مدار خارج شدن وخداوندهم برای قرار دادن دومدارهم قواعدی قرارداده است.

آ


قای متدلیف نگاه کرد که عناصری براساس عددوجرم اتمی درجدول کنارهم قرارگرفته اند جای پرش دارند ووقتی خوب دقت

کرددیدعناصری اند درطبیعت هنوز کشف نشده اند.واین همان نظمی است که خداوند قرارداده است ودررشته خودمان پیاژه اومد

با3دخترخودش بدوتولدشرح حال نویسی برایشان گذاشت.ومتوجه شد بچه هااز0تا2سالگی یگ ویژگی مشترک دارنداسمش را

حس حرکتی گذاشت.از2تا7سالگی ویژگی هایث مشخص دیگرخودمرکزگرایی وبچه های پیش دبستانی از7سالگی تا11سالگی

یک وضعیت مشترک دیگر.واین کارپیاژه امروزه،مبنای برنامه درسی است هرچند این قانون وجود داشت وپیاژه آن راکشف

کرد.

نگرش سیستمی معتقداست دردنیایی که مازندگی می کنیم تاعلوم مختلف یک قوانینی وجوددارد.رشته ی ماهم برنامه ریزی

 درسی است ودارای یک سری قوانینی است که بخشی ازآن توسط دانشمندان کشف شده است واگر نگاه سیستمی داشته باشیم

مثلا اگردانش آموزی ازکلاس درس بدش می آیدوباتعطیل شدن مدرسه جشن می گیرد.ویادنمی گیرد ودرملاک ارزشیابی دنیا

به تیمیزماازآخردوم هستیم ودررشته ی ریاضی ودرعلوم تجربی سوم ودرمهاجرت نخبگان دردنیااول هستیم ومابایددرعلوم

انسانی وعلوم اجتماعی بانگرش سیستمی بایدداشته باشیم تا این مشکل راحل کنیم.

درزیست شناسی - ریاضی – علوم اجتماعی – بایدنگاه سیستمی داشته باشیم.

ومابانگرش سیستمی ازآنژروبی آدمها- نظامها وسیستم هاجلوگیری کنیم.چرابچه ازدرس بدش می آید؟ چراازتکلیف بدش می آید؟

برای اینکه درآن آنتروپی اتفاق افتاده است وآن آنتروپی رانبایداجازه بدهیم اتفاق بیافتدچطورنباید اتفاق بیافتد باآگاهی که نسبت به

بچه ابتدایی صورت می گیرد.

تعریف سیستم

مجموعه ای است ازمولفه هاگفته می شود که درتعامل با هم دیگر برای تحقیق یک هدف دادوستد می کنند وهرسیستمیث خودش

یک زیرسیستمی است برای سیستم بزرگ تر ودنیایی که مازندگی می کنیم حدسش برای کسی معلوم نیست یک سیستم است و

بسیاری زیرسیستم دارد.که این زیرسیستم ها درمقابل هستندوسیستم هادوقسمت هستند سیستم های باز وسیستم های بسته وهر

چقدراین دادوستدبیشترباشد مستقیم بازتراست وهرچقدرمحدودترباشدمستقیم بسته تراست.

سیستم های کشورهایی که باکشورهای رابط کم تری داغرند آدم هایی که رابط باانسان ها که بزهکاری کرده اند درزندان اند

چه ضربه می خورند یک درخت توجه کنید که محیطش درگردوخاک هاست به پژمردگی می گرآید دادوستدبامحیط بیرونش کم

وبااکسیژینی که باید پس بدهد وگاز کربنیک که بایدبگیردکم است بنابراین هرچه قدر مستقیم بابیرون ازخودش درتعامل منطقی

 باشد باز است. بنابراین سیستم های بازسیستم هایی که برای تعامل با بیرون محدودیتی راندارند ولی سیستم های بسته برای

تامین نیاز ها بابیرون دچارمحدودیت اند هرچقدرمحدودیت بیشتر شود رفتن به سمت آنژروپی بیشتر می شود .البته سیستم مطلق

هم نداریم چون سیستمی که مطلق بسته می شودمی میرد مرگ سیستمی زمانی است که به طور مطلق بامحیط پیرامون قطع

ارتباط می شود.

چه اتفاقی می افتد درس که بلد نیست بدهد نظم به هم می خورد.وتربیت وبچه وصحبت که نیاز داردمحقق نمی شودوبی نظمی

می شودوازهرچی معلم وکلاس درس وتعلیم وتربیت است بچه بدش می آید.

ماندگاری سیستم :

وبرای ماندگاری سیستم باید همه مولف هادرست کارکنندمثلاقلب،کلیه ها،چشم،مغز،فشارخون همه باهم درست کارومقابل باهم

باعث ماندگاری می شود.

اگریکی ازاین اندام هادچارمشکل شود وارتباطش قطع شود ماندگاری سیستم دچاراختلبال می شود .بسته به اهمیت آن ماندگاری

بسته دارد.مثلا کلیه مواد لازم راازخون تصفیه می کندودفع می کند حالا اگردچارنارسایی شودمواد زاید دربدن می ماند دفع

نمی شود واگرمریض دیالیز نشوددر72ساعت ازپای درمی آیدقلب،ریه،مغز،چشم آدم برای ماندگاری باید تمام سیستم ها درست

کار کنند.دربرنا مه ی درسی هم اگر محتوی خوب باشند هدف ها خوب انتخاب شده باشد ولی معلم شماخوب معلمی نباشد-

ارزشیابی درست نباشدویاارزشیابی توصیفی است وآنهای که انجام می دهند جلونباشد اختلال ایجاد می شود .

4- پسخوراند:

یعنی هرنظامی وهرسیستمی اگربازخوردنداشته باشددچارمشکل خواهد شد من اگرمدتی آزمایش وچکاوبدن نکرده باشم

فشارخون،چربی خون،کارکردن پروستاتو... اگربه موقع پس خوراندنگیریم ودیر شود دچاراختلال خواهیم شد وآنتروپی

آن حاصل می شود.

خواص و ویژگی های عمومی سیستم:

خرده سیستم ها:

هرسیستمی خودش ازمجموعه ی سیستم هاتشکیل می شود مثلامن یک خرده سیستم هستم ازنظام خلقت ونظام کشورمان ولی

خودمن اندام هایی دارم که خرده سیستم هایی حیاتی من هستند مثلا اگر قلب یاکلیه های من باچشم من وهرکدام خودش دارای

خرده سیستم اند مثلا اگرقلب مجمو عه ای ازائورت ورگ ها کرنزو...

وچشم ماهم حقیقی وهرسیستم درنظام خلقت خودش خرده سیستم هایی داردوخودش هم خرده سیستمی است برای نظام بزرگتر .

 

نظم

هرسیستمی دارای نظم است که اگر ئبه هم بخورد سیستم دچارآنتروپی می شود مثلا قلب از100طبش آن شود150بافشار

خون از12به14و22وازمدارخارج می شود آنتروپی پیش می آید نظم کره ی زمین هم چنین ونظم درسیستم ها به مشابه شیشه

عمرسیستم است مثلا نظم یادگیری برای بچه های ابتدایی – بچه های ابتدایی چطور یاد می گیرند یک معلم ابتدایی می تواند

باشناخت بچه ها ودادن تکلیف مناسب بدهد ورفتار مناسب بچه ها رابه وجد می آوردوازطرفی باوجوداستفاده ازسرباز معلم

این نظم به هم می خورد.چون می خواهدآن کاری رابچه ها انجام دهد که درپادگان باآن مواجه شده است.

ودرسیستم های تعلیم وتربیت بایدپس خوراند آن خیلی سریع انجام بگیردمثلا همین ارزشیابی های تکوینیی وسیستم های بدون

پس خوراند آن ممکن است دچارآنتروپی شوند ویکی ازویژگی های دمکراسی این است که بامردم حرف بزنی وبپرسی ومردم

رادزکارهای اجتماعی مشارکت دهید. اگرنتوانی یک حرکت کوچک باعث یک موج بزرگ می شود.

5- هم پایانی

درتمام مسائل درطبیعت یک پایان است. هم مسائل در طبیعت قابل حل اند.یعنی برای دیدن به حل یک مسئله ازراه های گوناگون

می شود رسید. وبعضی از معلم ها قبو ل ندارندومی گویند یک راه دارد.ومشکل یک راه آن هم روش من که غلط است انتروپی

می آورد.ودرکلاس باید به بچه ها فرصت دادتا راه های متعدد رابروند وبه قول حضرت علی (ع)می فرماید:همه چیزراهمگان

دانندکه همگان ازمادرهنوززائیده نشوده اندوهیچ کس نمی تواند بگوید من همه چیزرامی دانم واگر کسی بگویدباسیستم مبارزه می

کندوبنابراین باید کلاس رابرای راه حل های متفاوت تشویق کنیم .

6- گرایش به سوی انتروپی: یعنی از نظم خارج شدن وگرایش جهان به سوی بی نظمی است ودرقرآن امده است وانسانها که

سن انه بالامی رود به سوی آنتروپی میرود.

فراموشی ناشنوایی: عوارض سال خوردگان است که به سوی انتروپی پیش می رود.انالله واناالیه راجعون واین دنیا هم به قول

آیات قرآن هم به سوی انتروپی پیش می رود. وآثارش همان گرم شدن کره ی زمین است .

7- آلومتری:

اگرسیستمی از حدبزرگ یاکوچک شود مثلا انسان اگر قدوقواره متعادل ومناسب باشد خوب است ودرنظالم تعلیم وتربیت

کلاس های بزرگ وشلوغ مثلا کلاس 70نفر ابتدایی الومتری است یااین که اگربه حداقل برسد به 12نفرآن هم صرف نمی کند

والومتری است.اما یک قانونی دارد به نام قانون سطح یعنی اگر وزن انسان 75کیلوگرم ولی سطح بدن بزرگ است وماهیچه ها

رشد پیدا کرده اند باورزش مثل ورزشکاران وزن کم وسطح زیاداما درآدم های چاق وزن بالا سطح کم است ودرحیوانات

وانسان هر چه سطح بالا وثبات وزن نشانه ی سلامت است.

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب