محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
فصل سوم الی یازدهم کتاب بهبود مهارت های یادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۳۱

فصل سوم :سازماندهی زمان مطالعه

مراحل کلیدی درمدیریت زمان

-مواردی راکه مجبوربه انجام آن هستیدراشناسایی کنید.

-براساس اولویت آنهارادسته بندی کنیداساساًتصمیم بگیریدچه کاری بایستی درآغازانجام شود.

-ازاولویت دادن به کارهایی که ازانجام آن لذت می بریدودرآخرقراردادن کارهایی که کمترازآن لذت می بریداجتناب ورزید.

-توالی کار،زمان واقعی مشخصی رابرای هرفعالیت تخصیص می دهد.

-مهم است که توالی که توالی وزمان کارمتفق باهم انجام شودزیرااین وسوسه وجودداردکه زمانی راکه بایستی صرف کارهایی که ناخوشایندشماهستندکم کنید.

-مهم است که بدانیم افرادعلاوه برتعهدکاری دارای تعهداجتماعی نیزهستندوبه زمان نیازدارندتابه هردوموردبپردازند.

چندراهنمائی ساده درترسیم برنامه زمانی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۳۱

فصل دوم :مراحل یادگیری

مغز

وقتی مردم درمورداستعدادویادگیری خودصحبت می کنند،اغلب ازتوانایی ذهنی وقدرت مغزشان سخن می گویندمثل این است که محدوده معینی برای آنهاوجوددارد:-من درریاضی وحساب خوب نیستم –بیشترازاین نمی توانم یادبگیرم –من خیلی تیزهوش نیستم .همه این هابیان این فرض است که مغزایشان ویافکروتوانایی یادگیری آنهادارای "طبیعت"محدودی است .واین چیزی درحدحقیقت نیست .هرچنددانشمندان نیزقادرنیستندکه بفهمندمغزدقیقاًچگونه کارمی کندآنچه می داننداین است که مغزبه شدت پیچیده است وبطورمتوسط 10،0000،000،000نرون یاسلول عصبی دارد.

بیشترافرادی که دریادگیری درمدرسه ودانشگاه مشکلاتی دارندبه این خاطراست که به آنهانیاموخته اندکه چطوریادبگیرندوباتوانایی طبیعی خودمشکل دارند.

دراینجاچنددلیل آورده شده که نشان می دهدمردم چرایادگیری راسخت می دانند؟

-آنهامراحل یادگیری رادرک نمی کنندواحتمالاٌازتوانایی های خودشان به درستی استفاده نمی کنند

-انگیزه کمی برای آموختن دارند.

-آنهاتوسط خانواده ودوستانشان به تحصیل وادارمی شوند.

-امیدپیشرفت آنهاکم است .

-آنهاآموخته اندکه شکست بخورند.

-آنهاازدرک خواسته های معلم ناتوان هستند.

درقرن های اخیرفرض شده است که مغزانسان دریک مسیرخطی کارمی کند.به عبارت دیگرسمت چپ مغزنوع خاصی ازمسیراست که به دوروش اصلی ارتباط،مربوط می شود:گفتارونوشتار.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خلاصه کتاب بهبودمهارت های یادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۳۱

بخش الف :راهنمای مهارت های مطالعه متن

مقدمه  

این کتاب شامل پیشنهادهایی درموردچگونگی بهبودسبک یادگیری است ودرایجادمهارت های مؤثراستفاده اززمان وانجام موفقیت آمیزسنجش فعالیت هابه شماکمک خواهدکرد.

ازاین اصول دردوره های (مدرسه بازرگانی ناتینگهام )به مدت چندین سال استفاده گردیده ونتایج آن به رشدوتوسعه یادگیری دانشجویان وپیشرفت مؤثردربازده وعملکردشان منجرشده است .بنابراین دراینجابهبودمهارت های مطالعه درسه زمینه عمده:مطالعه ،یادگیری واجرامطرح است.

دراین کتاب کسب مهارت،ملاک تعیین کننده دراجرااست ومعیاری رافراهم می آوردکه شمامی توانیداجرای خودراباآن اندازه گیری کنید .درواقع تعهدمداوم دربهبودمعیارهای کارسرچشمه استفاده ازملاک های اجرایی خواهدشد.

بخش (ب)مراحل مطالعه

فصل اول:شیوه های یادگیری


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
یادم باشد که یادم نباشد نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٢۸

یادم باشد که یادم نباشد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد
خطی ننویسم که کسی را آزار دهد
یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر و جواب
دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم
یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم
و برای سیاهی ها نور بپاشم
یادم باشد از چشمه درسِِ خروش بگیرم
و از آسمان درسِ پـاک زیستن
یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ...
یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند
یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام ... نه برای تکرار
اشتباهات گذشتگان
یادم باشد زندگی را دوست دارم
یادم باشد هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی
قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم
یادم باشد می توان با گوش سپردن به آواز شبانه ی دوره گردی که از سازش
عشق می بارد به اسرار عشق پی برد و زنده شد
یادم باشد معجزه قاصدکها را باور داشته باشم
یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز می شود

یادم باشد هیچگاه از راستی نترسم و نترسانم
یادم باشد از بچه ها میتوان خیلی چیزها آموخت
یادم باشد پاکی کودکیم را از دست ندهم
یادم باشد زمان بهترین استاد است
یادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم تا بعدا با مشت برفرقم نکوبم
یادم باشد با کسی انقدر صمیمی نشوم شاید روزی دشمنم شود
یادم باشد با کسی دشمنی نکنم شاید روزی دوستم شود
یادم باشد قلب کسی را نشکنم
یادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد
یادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنم
یادم باشد امید کسی را از او نگیرم شاید تنها چیزیست که دارد
یادم باشد که عشق کیمیای زندگیست
یادم باشد که ادمها همه ارزشمند اند و همه می توانند مهربان و دلسوز باشند
یادم باشد زنده ام

یادم باشد که یادم نباشد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چکیده کتاب والدن 2 آرمانشهر اسکینر نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٢٥

چکیده ای از کتاب:والدن 2

(نوشته: دکتر بی . اف . اسکینر )  تلخیص: مریم خدابخشیان

استاد: آقای دکتر پوشنه

والدن 2 حدود سی مایل از بزرگترین شهر ایالت فاصله داشت و در وسط مزرعه ای سرسبز که چند کلبه روستایی و انبارهایی در اطراف آن و یک رشته ساختمان به سبکی دیگر وجود داشت که این‌ها همه قسمتی از والدن 2 را تشکیل می داد ند . بعد از گذار از جنگل درختان جوان کاج در مقابل بالای شیب ملایم قطعه زمینی پر از محصول و پای تپة پر درخت ،  ساختمان‌های اصلی بودند که به شکل حیرت‌آوری وسیع به نظر می‌رسیدند


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شرطی سازی کنشگر اسکینر نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٢٥

شرطی سازی کنشگر اسکینر

در این نوع شرطی‌شدن، فرایند شرطی‌سازی رفتارهای غیربازتابی یا رفتار کنش‌گر، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بوریس فردریک اسکینر واضع نظریه‌ی شرطی‌سازی کنش‌گر می‌باشد و برای نامگذاری رفتارهایی که به بررسی آنها پرداخته است، اصطلاح "کنش‌گر" را به‌کار برده است.

 منظور او از کنش‌گر، رفتاری است که از جاندار سر می‌زند و جاندار از طریق این رفتار، بر محیط غلبه می‌کند.

 تفاوت رفتار بازتابی یا پاسخ‌گر با رفتار کنش‌گر در این است که رفتار پاسخ‌گر به وسیله محرک فراخوان که معمولا یک محرک فیزیولوژیکی است، ایجاد می‌شود، اما رفتار کنش‌گر، رفتاری خودانگیخته است که هیچ محرک پیشایند معینی را به عنوان محرک مولد آن نمی‌توان مشخص کرد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٢٥

تاریخچه آموزش از راه دور در ایران

     تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران به زمان بهره گیری از ابزار های کمک آموزشی سمعی-بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم های آموزشی در کلاس درس باز می گردد. پس از آن تلویزیون آموزشی ملی ایران رسما به امر آموزش همگانی از طریق این رسانه در سراسر کشور پرداخت. در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال 1350 شمسی برای نخستین بار نسبت به ارائه آموزش های از راه دور، به صورت مکاتبه ای در هشت رشته تحصیلی اقدام کرد. از سال 1359 تا سال 1366 آموزش از راه دور در ایران وجود نداشت. اما در خلال این سال ها انجام دادن مطالعات و بررسی اولیه منجر به تاسیس دانشگاه پیام نور (1366) و آغاز به کار آن شد (عظیمی، 1383).

     در پایان دهه هفتاد ، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و طرح هایی تحت این عنوان آغاز شد. در سال 1380 سایت دانشگاه مجازی دانشگاه تهران با ارائه نه درس برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی شد. و از نیم سال اول تحصیلی همان سال بهره برداری شد. در همان سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که تحت نظر آن وزارت، ولی به صورت موسسه غیر انتفاعی نوع اول در سراسر کشور خدمات آموزش ارائه خواهد داد. به دنبال آن تعدادی از دانشگاه ها اعلام کردند که راه اندازی آموزش الکترونیکی را جزء برنامه های خود قرار داده اند و در حال حاضر تعدادی راه اندازی آموزش الکترونیکی را جزء برنامه های خود قرار داده اند و تعدادی دروس را به صورت تک درس برای دانشجویان حضوری خود ارائه کرده اند. اندکی بعد از اقدام دانشگاه ها در استفاده از روش یادگیری الکترونیکی، آموزش و پرورش که بزرگترین بخش آموزشی کشور است،  فعالیت هایی را در این زمینه شروع کرد و در حال حاضر تعدادی موسسه خصوصی نیز از روش آموزش الکترونیکی بهره مندند (عاصمی، 1385).

 

  نظرات ()
آمورش مجازی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٢٥

آموزش از راه دور ریشه در زمان های قدیم داشته و به عقیده بعضی از صاحب نظران به زمان افلاطون وشاگردش دیونسیس می رسد!

تاریخچه آموزش مجازی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
یادگیری مبتنی برمغز نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٢۱

یادگیری مبتنی برمغز

پژوهشگران مغز و متخصصان آموزش و پرورش، هر کدام بنابه درک ضرورت بهینه سازی آموزش در محیط های رسمی مدرسه ای و برون مدرسه ای، توجه ویژه ای به کارکرد مغز و نقش آن در یادگیری داشته اند. همگرایی پژوهشگران درباره موضوع واحدی چون " یادگیری" ، سبب شد نظریه یادگیری نوینی در میان انواع نظریه های مربوط به یادگیری، جلوه گر شود.

نظریه جدید یادگیری بر مبنای ساختار و کارکرد مغز بنا شده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
راهبرد های یادگیری (فصل چهار نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۱٢

 

فصل چهارم

توانایی کلمات

هر موضوع و هر رشته ای از فرهنگ لغات خاص خودش برخوردار است .

نحوه استفاده کردن از فرهنگ لغات : سیاهپوست معروف امریکایی مالکوم ایکس ارزش استفاده از لغات را کشف کرد . و از فرهنگ لغات به منظور بهبود توانایی خواندن ونوشتن استفاده کرد.

یافتن تعاریف : هرموضوعی که مطالعه می کنیدحتما به اصطلاحات جدید ی مواجه می شوید .

و این درصورتی است که در انجام کارهای علمی نباید حدس زد بلکه باید به جستجو پرداخت  .

بررسی کردن فرهنگ لغات

هنگامی که قصد خرید یک فرهنگ لغات تازه ای دارید باید آنرا بررسی کنید و ضمن تخصصی بودن همراه با مقالات ، تصاویر ،ضمیمه ها و کلمات مترادف و متضاد وغیره بدان توجه کنید .

راهنمایی مفهوم : برخی از کلمات چندین معنی دارند که اغلب با هم متفاوتند و دانستن آن مهم است به سبب اینکه قادر باشید کلمه را درمفهوم درست آن دریافته و بکار ببرید .

یادگیری اصطلاحات واژگانی:  حال همان گونه که با اصطلاحات جدید درکتاب و درس خود مواجه میشوید . باید با خطی بر دور یا زیر آنها ویا رنگی کردن آن اصطلاح را مشخص کنید .

سپس جهت سازماندهی و مطالعه هر اصطلاح جدید یکی از سه روش پیشنهادی زیر را انتخاب کنید .

اول : از فلاش کارت در ابعاد     3.5  استفاده کنید .

دوم : فهرست اصطلاحات را درحاشیه دفترچه خود بنویسید.

سوم : فرهنگ لغات تخصصی برای خود به وجود آورید.

 

  نظرات ()
راهبرد های یادگیری (فصل سه ) نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۱٢

فصل سه

توانایی مطالعه :

ابتدا کتاب را بررسی کنید ، برای این کار لازم است با بخش ها وکل کتاب آشنا شوید

بررسی کتاب درسی : قبل از مطالعه جدی ابتدا هریک از فصل های کتاب را مرور کنید واین بدان معنی است که باکتاب آشنا شوید وبرای این مننظور موارد ذیل رامورد توجه قرار دهید .

عنوان ، تاریخ انتشار ، ویراستاری ، نام مولف ، مقدمه ، فهرست مطالب ، نمایه ، پیوستار ، فرهنگ لغت ، کلید پاسخ ها و اطلاعات اضافه شامل نمودارها و فهرست

 )  این روش شیوه ای است که در مطالعه یک متن نقش موثری دارد .Study-readمطالعه یک فصل از کتاب ( به روش این روش درحقیقت روش فرایند خواندن و بررسی فصل های کتاب درسی است وسه بخش را در برمی گیرد .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
توانایی خواندن برای درک معنی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۱٢

 فصل دوم ( راهبرد های یادگیری )

توانایی خواندن برای درک معنی:

دراین بخش عنوان خواهد شد که خواندن واقعی شامل چه زمینه های است .

و چگونه خواندن خودرا تنظیم کنیم ؟

خواندن چیست ؟


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
راهبردهای یادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٧

فصل ا

ازانجائیکه یادا شت برداری یکی از مهمترین توانائی های مورد نیاز یک دانشجو است شاید این سوال مطرح شود :

چراباید یاداشت برداری کنیم ؟   

چگونه می توان یادداشت برداری مناسبی داشت ؟


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب